Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-11-19 / 47. szám

SZATMÁR ES VIDÉKE Egyedül a,z Irgalmasrcnd gyógyszertárában kapható Szatmáron Az „Alabastrom-Creme“ Föl- tétlenlil biztos hatású és teljesen áralmat- lan bőrápoló szépítő szer, amely egészen zsírmentes lévén, használatkor azonnal be- szivódik a bőrbe és természetesen sem zsír- nemű, sem inás foltot nem hagy maga után. Eme csodnszerü tulajdonságánál fogva, hogy t. i. a a bőrön azonnal eltűnik, mégpe­dig anélkül, hogy a fehérneműt vagy bármi egyebet beszennyezne, napközbnn is hasz­nálható. Kitűnő tulajdonságai közé tartozik, hogy a bőrt nem teszi fényessé, mint a zsí­rokkal készített kenőcsök és mégis bársony puhává és mattá változtatja 8 egészen meg- fehériti. Meglepő a hatása szeplő, pattaná­sok, májfoltok s a bőr minden egyéb tisz- tátalansága ellen. Teljesen higanymentes. Ára tégelyenként 1 kor., hozzávaló szappan 50 fillér. Ugyanott kapható az u. n. „VaB-COnserve,“ mely szer nem csak a vérszegénységben szenvedő emberek­nek megbecsülhetetlen áldása, hanem túlzás nélkül mondható, hogy az összes vasas ké­szítmények koronája. A tapasztalás bizo­nyítja, hogy az étvágytalanság, vérszegény­ség, 8 az ebből származó ideges rohamok, a sápkór, a szülésnek szomorú következmé­nyei, nem kölönben a testi szervezetnek ál­talános gyöngesége ellen nincs oly hatalmas fegyver, mint a vas-konserve. Egy kis té­gely 1 kor., nagy tégely 2 kor. Ugyanott kapható egy kitűnő hatású „Antisepticus,“ szájkonzerváló szer, mely a fogakra és foghusra legjobb hatással van. 1 üveg 1 korona. 7—27 cs. Szatmár—erdődi h. é. vasút. \ Fa eladas. 2 éves vágású I-ső rendű házhoz szállítva köbméterenként Hasab-cserfa 5 kor. 20 fill. Dorong » 4 „ 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a. Szatmár—erdődi h, é. v. üzletkezelöségénél Rákóczy- utcza 46. sz. a. és Józsika József meg­bízottnál Kölcsey-utcza 23. Bérbeadó házak. A tulajdonomat képező „Korona“ szálló földszinten bolthelyiségeknek, az emeleten pedig magánlakosoknak tet­szés és megállapodás szerint átala­kítva; valamint az Eötvös- és Kos­suth Lajos-utcza sarkán fekvő házas telkem 14— 1902. évi május 1-től előnyös feltételek mellett bérbeadó. Márta Márton. SZATMÁR, Kazinczy-utcza, 11-ik szám Ijj: =§ Villamos világítás a és villamos csengő 3 = BERENDEZÉSEKET = 3 jutányos áron elvállal.-ji Költségvetést kívánatra =====-£§ -----díjmentesen készítek. RA KTÁR: Leclaoche elemek, csengők, viasz­-3# sodrony, selyem zsinór, taster ren­nt 1 , . , , des, körte-taster, szegecs, szaliniaksó,-+f____________ sz iget, vezeték-foglalat, minden rend- fjl szer, kettős vezeték, szigetelők, izzó jjp-*f lámpa minden rend., függő-, csillár­és álló-lámpák. 11— Kiadó lakás. A Korona mellett levő iiiiitiJiilír pF az emeleten egfy lakosztály 1902. évi május hó 1-töl Ló. 6— Jankovics János. SzfiMoltványok szók vány minöség'ben A legkiválóbb 42 bor- és csemeg-efaj okban r fajtisztán, teljes Jótállóssal. Élökerités. Gleditschia csemeték és magvak. Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik. Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövény­növény. Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rendkívül csekély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még az apró nyulak sem hatolhatnak át. Minden rendeléshez raj­zokkal ellátott fizetési és kezelési uta­sítás mellékeltetik. Ezer csemete elég 200 méterre. — Ára 6 frt. [lióC'semeték. tenyésztése számos gazdaságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. Színes fénynyomatu főárjegyzék Ingyen és bérmentve küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzésen ki- vül még egy olyan könyvet kap, ki azt czi- mére ingyen és bérmentve küldetni kéri, mely nincsen az a ház, vagy család, ahol annak tartalmát haszonra ne forditanák vá­roson falun, pusztán, gazdag vagy szegény családnál egyaránt. így még azoknak is igen érdekében áll, kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne számos oly közlemé­nyek foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek. Czim : Ermelléki első szőlöoltvány-telep« Nagy Gábor Nagy-Kágya, u. p. Szé- _______________kelyhid, 5—20 r----^ ^—, -----, -—,1 ^---- /Ä' Czukrászüzlet-átheiyezés! Van zerencsém értesíteni Szatmár város és vidéke n. é- közönségét, hogy 16 év óta fennálló, jó hirnevü czukrászüzletemet folyó évi november hó 1-én Deák-tér 7. szám alól a Városház épületébe helyeztem át. Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozni sze­rencsém van, egyben kérem eddigi pártfogását részemre ezutánra is fenntartani. Üzletemben a tisztaság és szolid kiszolgálásra nagy súlyt fektetve, bátran remélem, hogy | n. é. közönség eme tö­rekvésemet méltányolni fogja. Tisztelettel: Hronyecz Antal, 2—3 czukrász. Valódi Karlsbadi czipők kizárólagos raktára. Megérkeztek! □róth pilep utódai Karlsbadi czipőraktára részére ■ F­tij S»-s fc<c Sfl! cs 5=40 <£> <o JaC «fl? «eö js3 ZS1 mely 40 óv óta áll fenn a szatmári piaczon s most jelenleg a Deáktóren építendő uj Vigadó építkezési állványok mellett van — az őszi és téli idényro megrendelt, n leg­olcsóbb fajból a legfinomabb és legdivatosabb úri-, női- és gycrmeklábbelik. A tulhü 1 mazott raktár miatt az összes kész­letben levő úri-, női- és gyermekláb­belik árát mélyen leszállítjuk, ezen alkalmi, előnyös, ni Ósó vételre felhívjuk tv u. é. közönség b. figyelmét. Kérjük | n. é. közönség eddigi pártfogását részünkre továbbra is fenntartani szíveskedjenek. Mély tisztelettel RÓTH FILEP UTÓDAI. 7— Az olcsó lábbelik árai a következők: Férfi ezugos czipö 2 frt 25 kr. Női ezugos czipő . 2 ,, 20 ,. Leány fűzős czipő . 1 „ 65 Gyermek fűzős czipö — „ 95 Olcsóbb és jobb mint bárhol! . »V <í ►B 8> Pl M ** A m M N 3 Cf Sí P *5 g* H s. c o cr­8! w e. Bt 89 Saját készitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállitáson jeles munka, vei'Sefiyképesség és uj ipariig fej In®'/,tdsért (g) millenniumi éremmel kitüntetve. nak, damaszk asztal és ágynemüek HAZAI IPARCSARNOKÍ gyárt árakban, valamint szepes-tglot pamut- vásznak és sifFonok. Erdélyi 07 A TIV/T Á D gyapjúszövetek férfi öltözetekre, tu- /O oLA J lVlArvUlN. (5^ vaszi, nyári, Ő9zi és téli női és férfi v > ny felöltőkre való kelmék. Női-, férfi-, leány- és fm-fehérnemüek gyára. Nagy raktár a hites pécsi keztyükböl, női derékfüzőkből, (Micderekböl), nemez-kalapokból, sapkák, női muffok, és gallérok, divatos nap- és eső- ernyők, nyakkendők, gallérok, kézelők stb. Székelyföldi és bánáti házi iparczikkek, szőttes, női és férfi mosókelmék, minden fajtájú divatos női ruhelmék, reverenda-anyagok, férfi és gyer­mek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai é« székesfehér - vúri kékfestő és minden szinii divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok ; kalotaszegi „varottasok“, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok, matráczok stb. stb. Teljes menyassz02^.37-1 kelengyék a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. 39— Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. ^3­Az 1895. évi cairói s az 1896. évi londoni egészségügyi kiállitáson díszoklevéllel ___________________és aranyéremmel kitüntetve.______________________ Or vosi tekintélyek álta.1 kipróbált s nagyobb koródákban kitűnő sikerrel használt külszer a RBUMA«SZE)SZ biztos s kiváló gyors hatási köszvény, csúz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény- és csúzfájdalmakat- is-mái' nébúnyszori bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg ára használati utasítással 1 kor,, erősebb 2 kor. 40 .fillér. Cjriniyfij flpÁiriA szeplő, májfolt, mitessér s az vl vlliv arcz- és kézbőr mindennemű tisztátlanságei ellen. Főúri körökben is előszere­tettel hisználva. Ára 1 korona, CvAfl'fn PaImIap a tein-nek üdeséget s finom- MCgUTIUUUU ságot. kölcsönöz.. — Fehér, rózsaszín s créme sziliben, Egy doboz 1 korona. KvPftfn-tfAírnnr a foSak 8 f°ghus épségben UAUglU rugpui tartására. A szájat dezinfi- cziálja, a fogaknak vakitó fényt kölcsönöz. .Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor. VOfffÜ OVQnnnn a legfinomabb toilett szap- AüglU Mjd|J|Ulll pan, kiváló kellemes illat­tal. Egy drb 80 fillér. Icl1-K'livir a hajhullás, kopaszodás, fejkoVpa s ■(IJ-LIIAII baj kikopás biztos meggátlására szol­gál. Egy üveg 3 korona. Tokaji China-Vasbor -SÄ h' gyaljai borból- készítve. Kitűnő 1 biztos hatású szer vérszegénység, sápkéi* s. idegesség ellen. Gyermekek kellemes izédéi fogva ilgen szívesen veszik be. Félliteres üveg 5 korona l Jiter9kor. Tnnri«ti-ftl‘li az egyediili biztos szer t.yuk- lUUllMd UldJ szem, szemölcs és bőrvastago­dás gyökeres kigyógyitására. — Egy üveg ára 70 fillér. PvAIflArhAr legkitűnőbb minőségű tokaji aszú WjfUUlUI UU1 ürmösből készítve. JBiztos hatású a már legrégibb gyomorbajok gyógyítására. Ét­vágytalanság, székrekedés, görcsök s gyomorsü­tés egyedüli biztos óvszere. Egv üveg ára 3 ko­rona. Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán, utánvétellel, vagy | pénz előzetes beküldése után küldi a készitó : WIDDER GYULA gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógyszertárában, ICirály-utcza 12 és az Egger-féle „Nádor gyógyszertáriban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron: Bossin József s Rajzinger Sándor; Nagykárolyban: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. y 3—10 SZATMÁRON, NYOMATOTT MORVÁI JÁNOSNÁL 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalom