Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-08-20 / 34. szám

SZATMÁR KS VIDÉKE ideálizmust is nem egyformán gon­doljuk. Egy azonban bizonyos, hógyha lassan is, de tényleg haladunk az ideálizmus felé. X. T. Z. Dalos-ünnepség Debreczenben. A Tiszavidéki Kerületi Dalos-Szö­vetség f. évi közgyűlését és ezzel egybekötött dalos-ünnepségét au­gusztus hó 24. és 25-ik napján Debreczen­ben tartja meg. Az ünnepségen a kővet­kező i4 dalegylet működik közre: a Zilahi Dalkör, a H.-S/oboszlói Dajárda, a Debreczeni Szt.-László Dalegylet, a Szatmárnémeti Iparos Dalegylet, a Szat­márnémeti Dalegyesület, a Szalontai Da­lárda, a Nyíregyházai Dalegylet, a Nyí­regyházi ev. ref. Daltársaság, a H.-Nánási DíüArda. a Nagy-Károlyi Dalárda, a Deb­reczeni Keresfe*d<i-ifywág^. DalkiÁr-'-, a Deb­reczeni Ácsifjugági Dilegylet, a Debre­czeni Egyetértés Dal- és Zen--gylet, a Debreczeni Dalegylet. Az 'ünnepség tartama alatt a városi színházban két Hangverseny fog tar­tatni, még pedig az egyik 24-én este, a második 25-én délelőtt.. A két hangverseny műsora a követ­kező: I. nap, augusztus 24-én: 1. Nyitány. Tittl-töl. Előadja az Egyetértés Dal- és Zeneegylet zenekara. 2. Hymnusz. Erkel Ferencztől. Ének­lik az összes dalosok. 3. Ünnepi prolog. Irta dr. Körössy Kálmán ur, szavalja Baloghné Békési Rózsa urhölgy. 4. Intés. Pályadíjnyertes mű, dr. Bródy Miklóstól, az összes dalosok elő­adásában. 5. A fonóban. Hubaytól. Előadja Tomm Béla ur, a székesfehérvári zene­akadémia tanára. Zongorán kiséri Stei- nacker Sándor ur. 6. Harmónia dicséneke. Huber Ká- rolytól. Az „Egyetértés“ zenekarának kí­sérete mellett éneklik az összes dalegyletek. 7. Virág énekek. Pályadíjnyertes mű, dr. Bródy Miklóstól, előadva az összes énekesek által. 8. Magyar ábránd. Ridleytől. Elő­adja Tomm Béla ur, a székesfehérvári zeneakadémia tanára. Zongorán kiséri Steinacker Sándor ur. 9. Szózat. Éneklik az összes egye-^ sületek. Kezdete este fél 8 órakor. II. mip, augusztus 25 én: 1. Nyitány. „Nabucco“-ból, Verditől. Az Egyetértés Dal- és Zeneegylet zene­kara állal. 2. Népdalok, Méder Mihálytól. Énekli a Zilahi dalkör. 3. Honfidal, Huber Károlytól. Énekli a Szoboszlói Dalárda. 4. A kápolna, Kreutzertől (Fis-moll). Énekli a Debreczeni Szt.-László Dalegylet. 5. Négy eredeti magyar dal, Hoppe vitézek, a kikről keveset és mégis oly sokat, mindent tudunk: szereltek és szen­vedtek, mint mi. S a nagy tragédiák, melyek elszálltak fejük fölött, csak azt mutatják, hogy sohasem nőtt virág, a me­lyet vész meg nem tépdesett. Ennek a kornak, a melynek történe­tét Marczali oly mesteri módon irta meg, megvannak a maga nagy tragédiái. Kezdő­dik a kötet II. Fülöp korszakával. A lovagias nagy királynak és fiának Don Carlosnak viszályával. Nagy és véres tragédia ez a hatalmas király és az eré­lyes fiatal királyfi közt, a ki kezet emel atyjára, hogy meggyilkolja. Oly szomorú és megható az ö történetük, az atyáé, ki utódra vágyott, de fiát szeretni nem bírta — s a fiáé, n kiben minden jobb tulaj­donság hihetetlen szertelenséggel páro­sulva jelent meg. A kit szeretett, atyja vette el, a trónon, a melyre vágyott, atyja ült és atyja érezte, hogy fia a szerelemben is trónkövetelő. Szegény szép királyfi, a kit elsorvasztott az izzó castiliai nyár, a ki elzárva elnyelte gyűrűjének gyémánt­ját, mert halálhozónak hitte. A legendák, melyek halála után ke­letkeztek, sötét színben rajzolták Fülöp királyt. Az ő tragédiájuk mellett itt a másik is, a nemzetek nagy tusája, mely két női lelket választott színhelyéül. A hideg Erzsébet és a gyönyörűséges, szép Stuart Mária állanak itt szemben, jelentve két vallás és két nemzet küzdelmét, két charaktert is. Az egyik királya nemzeté­nek, férfias és erős, logikus, határozott, de rettenetes. A másik, a milyen hatal­mas, olyan gyönge, szép és oly nagyon Rezsőtől. Énekli a Szatmárnémeti Iparos Dalegylet. 6. Sóhajtás, Gaál Ferencztől. Énekli a Szatmárnémeti Dalegyesület. 7. Zokog, zokog a hegedű, Gaál Fe­rencztől. Énekli a Szalontai Dalárda. 8. Elvennélek, Erkel Ferencztől Énekli a Nyíregyházi Dalegylet. 9. Juhász dalok, Hodossy Bélától. Énekli a Nyíregyházi ev. ref. Daltársaság. 10 Honvédek csatadala. Huber Ká­rolytól. Énekli a H.-Nánási Dalárda. 11. Könyörgés, Horváth Fábiántól. Énekli a Nagy-Károlyi Dalárda. 12. Népdalegyveleg, Thaisz-Hodossy- tól.* Énekli a debreczeni Kér. ifjak Dalköre. 13. Megcsendült a kis kápolna ha­rangja, Kerner J.-löl. Énekli a Debre­czeni Ácsifjuság Dalegylete. 14. Pusztai élet. Zimay Lászlótól. Énekli a Debreczeni Egyetértés Dal- és Zeneegylet. 15. Édes hazám, Huber Károlytól. Énekli a Debreczeni Dalegylet. ^ — fegz&tftő vtirre’ib'tt fi kjuksjl; '' Mindkét hangversenyre a helyárak következők: Családi páholy 12 korona, alsó- és középpáholy 9 korona, II. eme­leti páholy 6 korona, I. r. támlásszék 2 korona 40 fillér, II. r. támlásszék 2 ko­rona, III. r. támlásszék 1 korona, 60 fil­lér, emeleti zártszék 1 korona, földszinti állóhely 60 fillér, karzat 4o fillér. Jegyek előjegyezhetők naponta 9 —12 óra közt Titkos József szövetségi pénz­táros urnái, a „Kölcsönös önsegélyző egylet“ helyiségében. Úgy az előjegyzett, mint a napi jegyek kiválthatók lesznek a színházi jobb oldali pénztárnál 24-én dél­előtt 9-tői 12 óráig: délután 3 órától a a hangverseny kezdetéig; 25-én pedig reggel 8 órától kezdődőleg. Bármelyik hangversenyre előjegyzett jegyek csakis 24-ike déli 12 órájáig tar­tatnak vissza. A rendező-bizottság. Lóverseny Szatmáron. A szatniérvármegyei gazd. egyesület 1901. szeptember 22-én vasárnap lóversenyt rendez a következő programmal: I. Mezőgazdák versenye. Dij 200 korona. Ebből 120 korona az elsőnek, 60 korona a másodiknak, 20 korona a harmadik beérkező lónak. Táv. kb. 1600 m. Futhat minden Szatmár-Németi sz- kir. városi és Szatmár vármegyei földmivelő kisgazdának tulajdonát képező 3 éves és id. lova. Nyereg nélkül lovagolandó. Neve­zés még a verseny napján is elfogadtatik. Tét nincs. II. Szatmárnémeti szab. kir. város dija. Dij: 800 korona a győztes­nek ; második ló tétek összegét nyeri. 3-ik ló tétét menti. 3 éves és id. belföldi lovak részére, melyek 1900—1901. évben 1800 korona ért. versenyt nem nyertek. Urlovasok. Távolság 2000 m. Legalább 2 különböző tulajdonos lovának kell indulni, hogy a dij kiadassák. Teher 3 év. 60 kgr., asszony. Skótok szomorú, szép királynője, reszket kezünkben a lap, a melyről kép­másod tekint felénk, a szép alak, melj et hideg várakba zártak, a szép szem, mely börtönéből tekintett távol országa felé, a leányos, szép fej, mely legördült a vérpa­don, A hóhér még feltartó a fejet, mely csak második csapásra hullt le és elkiáltá: „Isten tartsa meg Erzsébet királynét,“ s a pap hozzátette: „így ver.zszen minden ellensége.“ A halál mindent kiegyenlít, tetemei ma békén nyugszanak a Westminster abbeyben, Erzsébet tetemeinek szomszéd­ságában. Francziaország története emelkedést mutat e korban. IV. Henrik erős uralma alatt fellendül az ország, Mediczi Mária udvarában vígan él a franczia nemesség, Richelieu palotájában nő a franczia poli­tika és minden várja, hogy megjelenjék ő, a Napkirály. Egy nemzetnek fejlődő jelleme, pompaszeretete, hiúsága, elméssége, egész lénye tükröződik azon a szép szines ké­pen, mely azt a jelenetet ábrázolja, mikor XIV. Lajos aranynyal hímzett selyem díszruhák közt, rengő tollú baldachin alatt, teljes udvari pompával fogadja Chigi bibornokot. — Egy másik képről Cromwell szomorú.arcza tekint reánk, vasba öltözve; a politikus minden vonásán látszik, hogy egy nemzet újjászervezésére született. Mel­lette Milton szelíd arczával, 62 éves korá­ban a milyen volt. A magyar történelemnek nagy hely jut a könyvben. A Báthoryak Erdély uralmát, a hosszú háborút, Básta és Szé­kely Mózes történetét mondja el benne Marczali, számos.képpel illustrálva elbeszé­4 év. 63 kgr.,' 5 év. és id. 65 kgr., telivé­rek 7 kgr. több; minden 5oo korona össznyeremény után 1 kgramm több hal- mazva 5 kgrinig. Tét: 20 korona, f. v. f. Nevezési zárnap szeptember 14­III. Tény ész verseny. A nagy- mébóságú; földmivelésügyi m. kir. Minisz­ter ur dija: iooó korona; ebből 800 korona az elsőnek, 200 korona a másodiknak. Vadá'szverseny szatmármegyei vagy Szat­márnémeti sz. kir. városi birtokosok tulaj­donát képező és Szatmármegyében ne­velt 4 év. és id. félvér tenyészlovak ré­szére, lovagolva urlovasok vagy szatmár­megyei gazdasági egyesületi tagok, illetve utóbbiak fiai által. Legalább 4 különböző tulajdonos lovának kell indulni, hogy a dij kiadassák. Távolság körülbelül 4ooo méter. Teher: 75 kgr., 4 év. 5 kgr keve­sebb. Tét: 20 kor. f. v. f. Nevezési zár­nap szeptember i4. IV. Akadály verseny. Dij: 900 korona a győztesnek, ebből 600 koro-cra az Urlovusok Szövetkezetétől..yz/o "korona l-adxa. a. Mí/jyax Lovar 'egylet által a földmivelésügyi m. kir. Miniszter ur által engedélyezett subventióból. 2 ik ló tétek összegét nyeri, 3-ik ló tétét menti. 4 éves és id. belföldi lovak részére, melyek 1900 1901. évben 1800 korona értékű versenyt nem nyertek. Legalább 2 külön­böző tulajdonos lovának kell indulni, hogy a dij kiadassák. Távolság körülbelül 4000 m.; teher 4 év. 65 kg., 5 év. 70 kgr., 6 év és id. 75 kgr. félvérek 5 kg., enged­mény. Minden akadályversenyben nyert 5oo korona össznyeremény után 1 kgr. több halmozva 8 kgig. Urlovasok. Tét: 20 korona f. v. f. Nevezési zárnap szeptem­ber i4. V. Hölgyek dija. Dijak: i-ső dij 4oo korona értékű tisztelet dij, 2-ik dij 100 korona értékű tisztelet dij. Sikver- seny, nyitva Szatmárnémeti szab. kir; vá­rosban vagy Szatmármegyében nevelt 3 év. és íd. szatmármegyei gazdasági egye­sületi tagok tulajdonában levő félvér lo­1 vak részére, lovagolva urlovasok vagy szatmármegyei gazdasági egyesületi ta­gok, illetve utóbbiak fiai által. Táv. 1600 m. Teher: 70 kgrm., 3 évesnek 5 kgr. kevesebb. Tét 10 korona f. v. f. Nevezési zárnap szeptember i4. A II—V. számú futamok jóváhagy va a „Magyar Lovaregylet“ által. Általános szabályok: 1. A verseny kezdete d. u. 1 óra 30 -perczkor. Az írásbeli vagy távirati neve­zések Poszvék Nándor gazdasági egyesü­leti titkárhoz (Szatmár, Rákóczy-u'cza 36. sz.) intézendők s utóbbiak 48 óra alatt írásban megerősítendők. 2. A nevezés alkalmával a ló koi'a, színe, valamint leszármazása, viendő terhe, neme, bejelentendő. 3. Tétek nevezéstől számított 48 óra alatt a fenti czimre beküldendők. 4. Készpénz dijak 5 százalék levonás­sal adatnak ki. 5. Nevezési zárnap szeptember 14. esti 8 órakor. A versenybizottság. léseit, a melyek közül a legtöbb itt jele­nik meg először. Az ország belső álla­potát külön fejezetben tárgyalja nagy szakavatottsággal. Bocskay István felke­lése, a bécsi béke, a Habsburg-házban kitört testvérharcz, az 1608-iki törvények, Báthory Gábor élete, mind egész világí­tásban jelennek meg az olvasó előtt. Marczali történetiró érdemeit nem szükség e helyen kiemelnünk. Bizonyos, hogy itt a legjobbat nyújtotta mindabból, a mit csak nyújthatott; kitűnő gonddal választotta össze az illustrátiókat, nemkü­lönben a térképeket. A szines képek kö­zül meg kell említeni XIV. Lajos pompás képét s Turenne arczképét. A térképek közül különösen kiválik a „Magyar- és Erdélyország Bethlen Gábor halála évé* ben“ czimü. A jó képeknek azonban se szeri, se száma. Vannak itt oklevelek, manifesztumok, köztük Gusztáv Adolfé, német Flugblattok, számtalan arc/.- és éremkép; egész külön gazdag gyűjteményt tesznek ki a harminezéve^ háborúra vo­natkozó képek, köztük Callot, Janet nagy­hírű metszetei. Az egész kötet mind tartalomra, mind művészi gondra és kiálli- tásbili Ízletességre egyik elsőrangú ter­méke irodalmunknak. * A Nagy Képes Világtörténet tizen­két kötetben jelen meg Marczali Henrik akadémikus, egyetemi tanár szerkesztésé­ben. A VIII. kötelet.maga Marczali Hen­rik irta. Egy kötet ára diszes félbőrkötés­ben 16 korona; kapható havi részletfize­tésre és füzetekben is a kiadó czégnél (Révai Testvérek írod. Int. Rt.) és min- don hazai könyvkereskedés utján. Apróságok. A toronyzene tehát elmaradt m felsőbb helyen nem engedték meg, neho^ a szent hely profanizáltassék. Ugyanez tik ból nem engedik meg, hogy a tüzőrséj ott legyen. « Hát mind igen szép, bár én nefn tudom megérteni, hogy akár a2 egyik akár a másik mennyivel profanizálná ' kább, mint az a négy holló, a melyik elv" hétig ott lógott a torony erkélyén. ™ * A rósz termésről folyik a beszéd általános a vélemény, hogy keserves tél! nek nézünk eléje. — Annyi bizonyos — mondja Bögre ur — hogy az ennivaló kevés, de a Szü_ rét hál Istennek bőnek igécV.e.zj.k tehát legalább mi meVre'ft búslakodni ♦ A múlt héten vagy 20 darab üres hordó állott a városháza előtt, a mjt pinczéből hordatott fel a. vámhivatal. Két polgártárs bámulja. — Váljon, mire ez a sok üres hordó ? — Komám — én úgy eszelem, hogy ezek tele töltődnek, mert hogy a válasz- tás közeledik. * Egy nagyon kedves emberem élén­ken tudakozódott, hogy István király nap­ján itthon leszek-e. Mondom neki, hogy: valószinüleg a hegyre megyek. — De hiszen úgy tudom, hogy ne- vednapja van. — Barátom, én a nevem napján kü­lönösen szerelek elutazni. * Az egyik küldöttségi tagtól hallot­tam, hogy báró Fejérvárynak nagyon roszul esett, hogy engem nem látott s meg is jegyezte, miszerint egy népfelkelő főparancsnoktól ezt nem várta volna. Hát sajnálom . biz én, hogy itthon maradtam, de az igazat megvallva, nem akartam hogy jelenlétemmel a figyelmet magamra vonjam. Mert hiszen az is valami a mit ő Szolferinónál véghez vitt, de kis Miska azokhoz képest, a miket én Bosz­niában cselekedtem. Katonai körökben pedig ezeket mind tudják. Demeter. \ HÍREINK. — Lapunk jelen számához egy fél iv melléklet van csatolva. — Szent István napja. Szent István első apostoli magyar király napját mai na­pon ünnepli a magyar nemzet. Az ünnepsé­gek központja a főváros, hol Szent István napját nagy fénynyél és pompával ünnep- 1 ik. A Mátyás templomban Vaszury Kolos herczegpritnas mondja az ünnepi szent mi­sét 8 ezt megelőzőleg dr. szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói plébános tart ünnepi szónoklatot. Városunk lakossága e napot hagyományos lelkesedéssel üli meg. Ma d. e 8 órakor a székesegyházban ünne­pélyes szent mise lesz, melyet Meszlényi Gyula pü-pök mond fényes segédlettel, s ezután elfogja helyezni Szent István oltá­rán az uj, diszes ereklyetartót. Szent mise után Hehelein Károly intéz a hívőkhöz al­kalmi szent beszédet. A honvédhelyőrség díszben vonul ki az ünnepélyre. A környék lakossai közül számosán zarándokoltak el hozzánk, hogy a templomi ünnepen részt vegyenek, mert e nap a szatmári székes­egyháznak búcsú ünnepe is egyszersmind. — A hetvenegyéves király. Hó­dolattal és lelkesedéssel ünnepelte királyunk 71-ik születése napját városunk közönsége, polgárság és a katonaság egyaránt, ki va­sárnap, e hó 18-án töltötte be életének hétvenegyedik évét. Az évforduló alkalmá­ból délelőtt 9 órakor ünnepélyes bálnádé istentisztelet volt a székesegyházban, melyet az összes kutonui és polgári hatóságok je­lenlétében Meszlényi Gyula püspök mon­dott, s buzgó imádság szállott föl a temp lomot zsuffolásig megtöltő közönség szivéből a legjobb és legszeretettebb uralkodó éle­téért. Vá rosunk - külsőleg is ünnepelt, a házakon nemzeti szin lobogók voltak ki­tűzve. A honvédzenekur pedig este diszfa- karódóval, reggel 5 órakor diszébresztővel járta be a várost. A székesegyház előtti téren a honvédhelyőrség legénysége tölgyfa levelekkel, ékesített díszben szolgáltatta a disztüzet és zenét. -Délben a tiszti étkezőben diszebéd volt, a melyen azon­ban csak a helyőrség tisztikara vett részt. Pohárköszöntőt nagyváradi Baranyai Imre dandárparancsnok tartott s lelkes hangon a legfőbb hadúrt éltette. Folytatás a mellékleten. Gyomor-bélhurut és elhájasodásnál Ferenc: József keserű vi: gyógyítása páratlan. Ajánlatos csakis FerenCZ József-vizet kérn és nem budai vagy egyéb elnevezést, használni, mert több csekély értékű viz csalódásig hasonló vignettákkal jön forgalomba. Kapható: LOVINGER JÓZSEF üzletében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom