Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-07-30 / 31. szám

Melléklet az 1901. évi 31. számhoz. SZATMÁR SS VIDÉKÉ. verseny műáora: 1. Hymnus. Előadják 0 résztvevő dalegyesületek. Karvezető: Mé- jer Mihály. 2. Intés. Férfikur Bródy Mihály- tóJ; énekli: a Szatmárnémeti Dalegyesület. Karvezető: Móder Mihály. 3. Ünnepi óda. Szavalja: Hármán Margit k. a. 4. „Vadász- dal.“ Schraup J.-től. Előadja a „Czeczil- jVyesület.“ Karvezető: Nitsch József. 5. Vonós négyes. Előadják: Móder Mihály, Murkos Imre, Veress Lajos és Havas Mik­lós urak. 6. Népdalok. Zieglertől. Előadja a Szatmárnémeti énekkar. Karvezető: Suja Sándor. 7. Népdalok. Előadja az Iparos énpk-egylet. Karvezető: Veress Lajos. 8. Népdal egyveleg. Vegyeskar. Előadja a zászló avatás alkalmából ulakitott 100 tagú ve<ryeskar. Karvezető: Veress Lajos. — H e 1 y á r a k : Alsó- és közép páholy 8 korona. Felső páholy 6 korona. Támlásszék, körszék, zenekari ülőhelyek 2 korona. Zárt- szék 1 korona 60 fillér. Földszinti állóhely 1 korona. (Ezen jegyek az ünnepség min­den részére érvényesek.) — Karzati ülőhely közép 80 fillér, oldal 60 fillér, állóhely 40 fillér. (Tánczmulutságru nem érvényesek.) — Táncztnulatságra belépti-dij 1 korona. Je­gyek előre válthatók Balogh Dezső fodrász üzletében és este a pénztárnál. Hangverseny után táucz a Kossuth-kerti kioszkban. — Szövetkezeti-ügy — a Szat- márhegyen. Rendkívül örülünk, hogy a velünk egy törvényhutóság alatt élő és most már szorosabban hozánk kötött Szatinárliegyi polgártársaink, gazdák a szövetkezeti esz­mék iránt ritka rokonszeuvvel, lelkesedés­sel viseltetuekl Úgyszólván saját belátásuk, az önsegélyezés iránt való érzékük, ol­vasmányaik indították a hegyi népet a szö­vetkezésre és pedig oly hutalmas megnyi­latkozással, hogy ma már ott a hegyen a szövetkezési mozgalom sikerét alig ha fel­tartóztathatják a kétségtelenül jelentkező nehézségeket. Legnagyobb szükségét érzik a hegyen a fogyasztási szövetkezésnek. Iga/.- I ságuk van, hogy bár az anyavárossal a leg­szerencsésebb összeköttetésük van; a leg- | primitívebb szatécsbóltokkal kell hadi lábon i állaniok, a legsilányabb és méregdrága I portékákkal számolniok, holott népességük i aránya, a hegyen tartózkodó nagyszámú közönség méltán megvárhatná, hogy végre valuhára e tekintetbén is egészséges viszo- ' nyok létesüljenek. Örömmel tapasztaljuk, hogy a magyar nép ' ébredni kezd, öntudu- tosubbun gondolkozik és mindig jobban és jobban rájön arra, hogy az egyesülésben, a szövetkezésben nagy erő rejlik, és ezt az. erőt a mai igen nehéz gazdasági viszonyok közt neki joga van érvényesíteni. A fogyasztási szövetkezet létesítésére ma már 200-nn fogózkodtak a Szatmári hegyen ; öröm­mel konstatáljuk, hogy az aláirási ivén a hegyen nyaraló igen előkelő, sőt vezető férfiakkal is találkozunk. Tegnap délelőtt a hegyi gazdák igen szép számú küldöttsége jelent meg a Bodnár Gáspártól szer­kesztett „Magyar Földmivelő“ szerkesztősé­gében, kérvén az országos nevű Írót, hogy mozgalmukat vegye kezébe és egyúttal meg­hívták a szerkesztőt, tartson nekik a szö­vetkezetekről népszerű előadást, miként azt a télen a németi gazdáknak megtette. A Földmivelő szerkesztője igen szívesen fo­gadta a gazdákat. Nyomban bőséges utasí­tásokkal, olvasmányokkal látta el a küldött­séget. Egyben megígérte, hogy mihelyst be­kon — melyen még ma is 200 kilométer óránkénti lassúsággal czammognak ósdi accumulatorokkal hajtott locomotivjaink — abban az időben bizony idétlen jármü­vek, „kőszénnel“ fütött gözszörnyetegek jártak alig 60 kilométernyi gyorsasággal. — Apropos: kőszén 1 mondá sennor di Dyaz — nemde, ez az a fűtőanyag, melynek utolsó darabját a pensylvaniai bányákban találták és amelyet 2086-ban a moszkvai múzeumban helyeztek el ? — Igenis, ez az; elődeink alacsony nívójú értelmi tehetségüket láthatjuk ab­ból, hogy óriási 'fáradsággal vágták ki a föld mélyéből ezt a fekete szenyes tömeget, hogy ezzel fütsenek, hogy ez adjon mele­get és világosságot I Valóban, azok az emberek nem lát­tak, nem éreztek. Ott volt az orruk előtt — alig 20 millió mértföldnyi távolságban — a nap, a mi kifogyhatatlan bő- és világitóforrásunk, mely több meleget és erőt ad egy év alatt, mint adna az egész fóldgömb, ha csupa merő kőszénből állana is. De azért ők nem látták, nem ismerték. _ Csak jártak alatta és kilószámra Írták be a papirost a „foltjairól“, meg a „kődé­ről“. Vagy itt van a legközvetlenebb ele­münk : a levegő, a légkör. Hiszen benne jártak ők is úgy, mint mi, de * azért nem vettek róla más irányban tudomást, mint- hogy ilyen meg ilyen' „baczillusok“ meg „baktériumok“ úszkálnak benne. Mi pe­dig, a „Syrius“ utasai, a légkör elektro­mosságával hajtott repülő. gépeinken oczeánokon és földrészeken utaztunk ke­resztül. Ők csak taposták a földet, öt mint említők, véres verejtékkel hozták fel a kőszenet, de hogy a föld delejessége által előidézett elektromosságot használ­fejezi most folyó munkáját, megjelenik a hegyi nép közt és előadását megtartja. Tanácsosul is mindenben szolgálatukra áll, de mert más irodalmi kötelezettséget vállult » tényleges részt nem vehet a szervezés- I ben, sem u vezetésben. Hiszi azonban, hogy I úgy a megyei Gazdasági Egyesület, mint a I Hangya gondoskodik arról, hogy a hegyi I gazdákat az óhajtott sikerhez vezessék. Így I há't remél leni lehet, hogy a szatmári he- I gyen is nemsokára erős és virágzó fogy asz- I tási szövetkezet fog működni I — A Bzatmárhegy—csererdői I lóvasut ügyében turtott héttői értekozle- I ten hegyközségi elnök kivételével, ki a szat- I inár-erdődi gőzvasütnuk a Nagy-Hegyre vi- I telét kivánta, a megjelentek egyhangúlag a I mellett nyilatkoztak, hogy a bemutatott I egysintl lóvasut volna uz adott viszonyok I között u legmegfelelőbb. Nem ilyen egyér- I tel mű volt azonban a pénzbeszerzés, illetve I hozzájárulás iránti vélekedés. Egészen el is I tekintve űzőktől a nyilatkozatoktól, hogy I egyesek hir szerint semmi hozzájárulásra I sem hajlandók, megjelentek többsége ügyén I pártolt azt a megoldást,.hogy ez az egyes I érdekelt szőlőbirtokosoktól szükségesnek I mututkozó 10—15 írt évi segélyt vagy a hegyközség vagy a törvényhatóság szedje I be és szolgáltassa be a vasútnak; de a I hegyközség elnöke ezt a hegyközségnél ki- I vihetetlennek jelezte s a törvényhatóság ró- I széről is inkább 1000 K évi segély mutut- kozott várhatónak. így hát egyelőre az ér- I dekeltek magán részvényjegyzéseinek a gyűj­tése lmtároztatott el. — A Szatmár-Németi Dalegye­sület 1901. évi augusztus 1-én, csütörtö­kön a „Konsul h-kerti kioszk “-bún tagillet- ményes dalestélyt tart. Műsor: 1. Sóhajtás, férfikul*: Gaál Feroncztől. 2. Virágéuekek, férfikul*, Bródy Miklóstól. 3. Harangoznak, I.mádkozzuuk, férfikarra átírta Meder Mi­hály. 4. Éji Vu rázs, férfikar, Storchtól. 5.- Kurucz nóták, férfikar, Méder Mihálytól. Nem tagok számára a belépő díj személyeu­i ként 2 korona, csuládjegy 5 korona. Kez­dete fél 8 órakor. —- Lányi Géza hangversenye. i Lányi Géza a hírneves czimbalommüvész és I népdalszerző zene és énektársnlatnval szom­bat, vasárnap és hétfőu este hangversenye­zett a Sörcsarnok kerthelyiségében, mind­két alkalommal nagy közönség előtt. Válto­zatos programmal szórakoztatta u közönsé-- get, s különösen a tárogató mellett előadott kuruczdulok részesültek nagy tetszésben. A mi n műsor többi számát illeti, nem voltuk oly sikerültek, mÍ7el azok nagyobb részt, orpheum .szerű jelleggel bírtak. — Házépítő szövetkezetünk a „Tusculanum“ értesítésére a pénzbeszerzés megtörténtéről most érkezett ki a véglege­sen jelentkezett tagokhoz. Nagy örömet je­lenteitek benne. —~A pénz 5°/0-kal már 22 év alatt törlesztődik, a minél kedvezőbb törlesztési módott aligha lehet fölmutatni. — Augusztus 1-én, csütörtökön I d. u. 5 órakor az előkészítő bizottság és 6 órakor az összes tagok ez értesítés tárgya­lására összegyűlnek a Kossuth-kerti kioszk­ban, a hol is minden érdeklődőt szívesen lát az előkészítő bizottság. — Segédlelkészek változása. Meszlényi Gyula megyés püspök Schwegler Alajos eddigi szaniszlói és Pilcz Ede szinér­váruljui káplánokat Máramaros-Szigetre, Soltész Ferencz erdőd! káplánt Szinérváral- jára, Reiter Endre aknasugatagi káplán1 Felsőbányára és Varga József uj inisés ál- dozárt Erdődre küldötte segédlelkészoknek. — Kegyesrendi tanárok válto­zása. A kegyesrendi kormánytanác'i intéz­kedése folytán a nagykárolyi kir. kath. fő- gyimnasium tanári kúrából HollÓssy Béla Tatára, Niklos János Temesvárra, Brach József Lévára és Szabó Alajos Nagy-Beos- kerekre lettek áthelyezve. A távozók helyét Vog genhuber Oszkár, Haunstädter József és j Majoros Bélu Kolozsvárról és Schuhltheisz Vincze Kis-S/iobenből foglalják el. — Vármegyei közgyűlés lesz augusztus 9-én d. e. 10 és fél órakor Nagy Károlyban. Ugyan e nap d. u. 31/* órakor a közigazgatási bizottsági ülés is kezdetét veszi, — Eljegyzés. Csesznik Emil kudsiri állami iskolai tanító e hó 25 én váltott jegyet Pap Margit kisasszony­nyal, Pap Gyula kir. adótárnok kedves és szeretetreméltó leányával. Boldogság kisérje ez igaz szerelemből kötendő frigyet. — Esküvő- Farkas Mendel helybeli kereskedő ma délelőtt tartottu esküvőjét Reiter Lina kisasszonynyal, Reiter Simon magánzó, óradnui lako9 leányával. — Anna bál Bikszádon. Bikszá- don mint minden évben, úgy ez évben is megtartatott az Annu bél, a mely bár nem volt oly népes mint előző években, kedély, vidámság tekintetében azonban miben sem maradt-mögötte az előbbi években rendezett mulatságoknak. Vármegyénk előkelősége adott itt egymásnak találkozót, s városunk­ból és vármegyénkből az állandó fürdő vendégeken kivül 55-en vettek részt a inu- latságon. Szentiványi Gyula orsz. képviselő, I a fürdő előzékeny tulajdonosa mindent el- I követett, hogy a megjelent vendégek jól érezzék mugokut e kies fürdő helyen. A fürdő ez időszerint külőmben is újonnan renovált épületeivel, különösen a gyönyörű I uj tánczteremmel kellemes benyomást kelt u szemlélőben, melyet e mulatság alkalmá- I val avattak föl. Kik ott voltak a szépen sikerült mulatságon mindig a egkellemeseb- ben fognak visszagondolni. — Honvédőink a Máramaros-Sziget I és környékén tartott összpoutoaitó gyakorla­tokról 6 heti időzés után aug. hó 2-án pénteken reggel érkeznek vissza városunkba. — Uj gazdasági szakelnök. A szatmárvármegyei gazdasági egyesület dr I Irinyi Tamás theol. tanárt a kertészeti műm I hátatokban szakelőadónak választotta. — Pályázat- A szumosujvári gör. I kath. püspök u nagybányai g. katli. plé­bánosi állásra a pályázatot folyó évi szept. 1. határidővel kihirdette. Balosét. Sereghy Béla Felsőbánya I város tiszti ügyésze, mint részvéttől értesü­lünk, vasárnap détután kuglizás közben oly I szerencsétlenül siklott meg, hogy lábát törte. — Gazdasági és háziiparkiállitás. Mára maros vármegye székvárosában, Mára­maros-Szigeten a gazdasági egyesület gazda­sági és háziiparkiállitást rendez f. évi I augusztus 25-től sznptamber 1-ig. A báró Roszner Ervinné, Forgách Klotild grófnő I védnöksége alatt álló kiállítás, melyben I Máramoros erdészete bányászata a az egész vármegye lakossága szövetkezve Ugocsa vármegyével, részt vesz, nemcsak erre a I vármegyére lesz előnyös, de érdekelheti nz ország összes vármegyéit, mert egy neveze­tes alkalomból közelébb hozza e határszéli regényes megyét Magyarország összes vár­megyéihez. Kilesznek állítva e kiállításon Máramaros vármegye gazdasági, kerti, házi és müip.iri termékei, melyek hét főcsoport­ban foglalnak helyet. Az egyes főcsoporto­kat képezik: I. Háziipar; II. Kézmü és gyáripar ; III. Gazdasági; IV. Erdészet s I vadászat; V. Bányászat; VI. Fürdőügy; I VII. Néprajz. A mit Máramaros faragó s I bognár iparban, szövő, kosárfonó, női kézi I műi párban fi, vas, bőr, agyag és üveg I ruházati és vegy.ei iparban produkálni képes, be lesz mutatvu, a mezei s kerti termények- I kel, gyümölcsökkel, állattenyésztésével, mé- I hészet, tejgazdaság, gazdasági szerszámai és I gépeivel, melyek mellé sorakoznak: a fa­termelés, különféle erdei termények, vadá­szat, a legfestőibb helyek fényképei,. tér­képek. Máramaros és az ország nagy kincse: a sóbányák, továbbá az érczbányák, kőbányák, I ép úgy lesznek, mint az ásványvizek, a I fürdők és fürdőberendezések fényképekben I bemutatva. És megjelennek a kiállítás I érdekének emelésére a magyar, rutbén román. I német viseletek, hogy a kiállítást látogatók előtt egész Máramaros a maga valóságában megjelenjék. A kiállítás vonzó erején kivöl I kiváló alkalom az augusztus 25-től szeptem- I bér 1-ig tartó kiállítás ideje arra is, hogy I azok, kik Máramaros regényes vidékei iránt I érdeklődnek, ide eljöjjenek. A m.-szigeti I turista bizottság melynek feladata, hogy az I idegeneket tájékoztassa, mindent elkövet, I hogy pontosan teljesítse örömmel elvállalt I tisztét. A kiállítás és u bányászati és ko- I hászati országos kongresszus Máramaros- I Szigeten ez elkalommal való szereplése, mely szintén közrehat, hogy Lukács László, Hegedűs Sándor miniszterek, Wekerlo Sándor volt minisztereluök, gr. Teleki Géza volt belügyminiszter, Gränzenstein Béla és Nagy Ferencz államtitkárok s még számos hír­neves iró s képviselő Máramaros-Szigetre érkezzék, a rendezendő ünnepségek, melyek Máramoros társadalmának képviselőit van­nak hivutva összegyűjteni: mind külön- emelik az érdekességet, amely megérdemli, hogy Máramarost u hazai nagy közönség nagy képviseletben fölkeresse s e határszéli derék vármegyét megismerje. 7 A 48-as honvédek öröme. A nugy idők élő tanúinak nagy örömet oko­zott Széli Kálmán belügyminiszter azon kör­rendeleté által, melyet legközelebb küldött szét az ország összes törvényhatóságaihoz és a melyben minden 48-as igazolt volt hon­védnek és azok özvegyeinek nyugdíjigény- jogosultságát kivétel nélkül megállapította. Eddig ugyanis csak a legszegényebb s leg­inkább a napszámos osztályba való, vagyon­talan volt honvédek tarthattak nyugdíjra igényt. A ki mér csak 4 koronánál több évi adót fizetett, ki volt zárva u nyugdíj élvezetéből és így a kiknek bármily csekély vagyonuk, jövedelmük, vagy nyugdijuk volt, nem tarthattak igényt a kegy díjra. Ezután már máskép lesz. A kivételek megszűnnek s az eddig a tekintetben fennálló rendele­tek hatály onkivül helyeztetnek s kivétel nélkül minden kellőleg .igazolt volt honvéd részesülni fog nyugdijbau, melynek összege a következőkben vau megállapítva: a tábor­nok évi nyugdija 4000 K, az ezredesé 960, az alezredesé 81«, az őrnagyé 720, a száza­dosé 624, a főhadnagyé 552, a hadnagyé 504, az őrmesteré 144, a tizedesé 96, és a közlegényé 78 korona. Oly honvedtisztek, a kik azelőtt a közös hadseregben szolgálták, 1200 koronáig terjedhető pótlékot kaphat­nak. Bizonyos, méltánylást érdemlő esőtök­ben a nyugdíj felemelhető kétszeresére. A tisztek özvegyei u nyugdíj felét, az altisz­tek és közlegények özvegyei férjük egész nyugdiját kapják, oly altisztek és közlegé­nyek, u kik szeinök világát elvesztették, izoukivül még évi 36 kor. pótlékot kapnak. E rendelet a volt honvédek közt általános örömet keltett s hálájukat egy küldöttség fogja a miniszterelnök, mint belügyminisz­ter kegyes intézkedése felett tolmácsolni. — Ebéd a jezsuitáknál. Szent Ignácz napján a rend alapítójának név ün­nepen a jezsuita reudház holnap délben diszebédet ad, melyre városunk előkelősége közül többen hivatalosak. — Látványosság! A mai naptól fogva — 8 napig 1 érdekes látványossá­got nyújt Páskuj Imre hazai iparcsarnoká­nak ti Deáktérre néző kirakata. Ugyanis a szutmári g. kath. egyház uj templom épí­tés javára rendezendő tárgysorsjáték fő­nyereménye van itt közszemlére kitéve! A főnyeremény, mely hitelesen megállapítva, tiz ezer korona összeget és egy gyönyörű bársony tokban a következőket tartalmazza: egy brillant nyakék (collier), melynek egy része hajdisznek (diadem) és női melltüvel (brochs) átalakítható; továbbá egy karcsatt, egy pár fülönfüggő és egy gyűrű, melyek­nél a brillant kövek között egy-egy hatalmas saphir kő van foglalva. A kiállított tárgyak megtekintése valóságos élvezetet nyújtanak a nagyközönségnek, mely a legnagyobb érdeklődéssel nézi az ötvös munka e reme­két. Nevezett főnyeremény, Kintzler Testvé­rek szolnoki ékszerész czégtől valók, ahol is kellő felügyelet mellett készültek el a ki­állított ékszerek. Felhívjuk a nagy közön­ség figyelmét úgy a kiállított tárgyak meg­szemlélésére, vulamint a tárgysorsjáték párt­fogására. — Páskuj Imre, huzai iparcsarno­kában, hói u szatmári g. kath. egyház ja­vára rendezendő tárgy sorjáték főnyereménye kiállítva van, a kibocsájtott sorsjegyek dara­bonként egy koronájával kuphatók. — Előlegei jelentés. A debreczeni collégium szatmári joghallgatói Szatmáron a Kossuth-kerti kioszk helyiségében jó- tékonyczélu nyári tánczestélyt ren­deznek. A mulatság, tekintettel a fürdőző és nyaraló tárollevő inteligenciára, folyó évi augusztus hó 31-én fog megtartatni. — A meghívók aug. első napjaiban fognak szot- küldutni. Azok, a kik meghívóra számot tar­tanak és elnézés folytán azt nem kaptak, forduljanak a rendezőséghez. Megjegyzendő, hogy a nagy érdeklődés mellett készülődő mulatságon csakis a meghívottak vehetnek részt. — Zsarolásért elitéit választók. Mérő János budapesti ügyvéd u fehérgyar­mati kerület képviselőjelöltje volt, de meg­bukott. 1896. október 29-én, a képviselővá­lasztást követő napon, délelőtt 9 óra tájban Rácz Géza dr. Lévay Zoltán és Székelyhidy Béla kíséretében elment Spitz Adolf fehér­gyarmati lakos, volt választási pénzkezelő­jének lakására, hogy ott az átadott pénzek­ről elszámolást kérjen. Spitz lakásán mint­egy hunnincz-negyven ember jelent meg, ukik a bukott képviselőjelölttől fennálló követeléseik kifizetését szorgalmazták. A megjelentek közül Mérő néhány emberrel ták volna fel gépeik hajtására, ahhoz hiányzott a kellő intelligencziájuk. A Niagara, a Yangce-Kiang, a Duna vagy a Mississipi nekik csak viz volt, mely jó fürdőnek vagy italnak; de hogy felhasz­nálják a folyók esését, e kifogyhatlan erő­ket turbinák segélyével dynamók hajtására és az ebből nyert villamosságot ezer meg ezer méttföldnyi távolságra transformál- ták volna, az nem jutott eszükbe. Mi tíz­ezer mértföldnyi távolságban élő ismerő­seinket és barátainkat látjuk és halljuk a „telefonofotoskoppal“ tisztán és teljesen; ők már geniális ötletnek tartották, ha egy 'berlini barátjuk mekegő suttogását hallották teszem fel New-Yorkban. Netn- kevésbbé érdekes az is, hogy... E perezben belépett a Captown- Edinburgh Légvonalu Gyors Repülő Gé­pek R. T.-nak kalauza a fülkébe: — Bocsánat, uraim — mondá — a gondolák egyenlőtlen megterhelése foly­tán a gép nem működhetik zavartalanul, ami esetleg néhány pereznyi késést ered­ményezne ; kérem tehát... — És minden perez késésért ezer rubel kárpótlást fogok követelni a társa­ságtól — szólott Rozgonyi ur, elővéve időjelző készülékét és jegyzőkönyvét. —r Épen azért kérem az urakat, -szí­veskedjenek megoszolni; két ur foglaljon helyet a jobboldali üres fülkében. A következő perezben a társaság két tagja áment a jelzett fülkébe és ezzel az élénk társalgás megszűnt. A megzavart egyensúly helyreáll- ván, a „Syrius“ száguldva repült tovább a hold bevilágitotta Smithson-tengeren legközelebbi állomása, Tunis felé. Dr. Gáspár Ferencz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom