Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-07-16 / 29. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE Nem szükséges mondanunk, hogy magával az illető tisztviselővel, a ki­nek választása szolgáltatta az okot jelen felszólalásunkra, mi nem fog­lalkozunk. Neki szabadságában állott pályázni s ha sikerült, az ö szerencséje. A mi történt, abban ő nem hibás, a mit kritika alá vettünk, az csuk ösz- szefüggésben van vele, de azért reá nem tartozik. Mi elvekkel és nem személyekkel foglalkozunk s miután egy sarkalatos elvet láttunk megtámadva, emeltük fel szavunkat. Az a mit a tisztikar cselekedett nemcsak nekünk, de fel­tűnt mindenkinek, a ki a városi ügyek menetét figyelemmel kiséri s egy a vélemény arra nézve, hogy rendes körülmények között, annak megtörténni szabad nem lett volna és hogy megtörtént, ez mutatja leg­inkább, miszerint a hatóság kebelében hiányzik az egyetértés s az ügyek elintézésénél nagyobb szerepe van a személyes tekinteteknek, mint a köz­érdek kívánta higgadt és bölcs meg­fontolásnak. Hogy ez nem emeli a hatóság tekintélyét s nem fokozza a bizalmat a hatóság intézkedései iránt, az ter­mészetes s hogy ennek az állapotnak meg kell szűnni, az kétségtelen, mert ha még ez sokáig fog tartani, nem következhetik egyéb, mint a teljes — anarkia1 Apróságok. Szombaton volt a Vigadó bokréta ünnepélye. Bögre ur is ott volt a tömeg­ben s hallgatta a felköszöntőket. — Nem vagyok babonás — mondta a szomszédjának — de azért mégsem szeretem, hogy ez az ünnepély i3-dikára esett. Akárki meglássa, ennek nem jó vége lesz. * Kása ur.szenvedélyes bicziklista volt még a tavasszal is, de pár hónap óta fel­hagyott vele. Kérdi valaki tőle, hogy mi oka e hirtelen változásnak. — Az anyósom! — válaszol n.éla- busan — az is megtanult bicziklizni. * Tanakodik egy csomóban több pol­gártárs, hogy ugyan mi lehet az a tőr- kölyszáritás, a miről az újságok írnak, hogy a lipcsei bankot csődbe vitte, de nem tudják kisütni. — Hát én azt gondolom — szól elejét képezte a 6—7 méter magas lu­gasra nevelt szöllővel beültetett kert­nek. A háttérben a régi bástyának egy boltive alatt meglapulva két nő személy vonult meg, kiket csak fél szemmel nézhettem meg vezető házi­gazdám oldala mögül. Mint később el­beszélte feleségét és egy látogatóba jött barátuéját el kellett távolítani házából, hogy egy idegen férfit lakába vezethessen. Ezek voltak a pinczeszerü boltozatban meglapult alakok. — A lakóház két he­lyiségből állott csak. Az első előszoba féle egyszersmind konyhául szolgáló he­lyiség minden bútorzat nélkül szűkölkö­dött s csak egy pár vánkos féle volt az egyik falhoz támasztva s a másik falban szabad kéményben szolgáló nyílt tűzhely volt sok edénynyel körül aggatva. E he­lyiségből nyílt a másik. Mintegy 4 m. oldalú négyszögletű szoba sok ablakkal s körös-körül rakva karton és más könnyű szövettel behúzott párnákkal, melyek körül az egész fal hosszában falvédő támlány vonult végig. Egy nagy czifra faragásu faláda volt az egyetlen bútor s csonka gúla alakú párkányos boglyakemencze volt az egyik szögletben. A szoba padlója csipkésen vágott szélű kákagyékénynyel volt borítva s annak közepén kis kefe- seprő feküdt. A boglyakemencze tetején nagy tálakban rózsák illatoztak. — Ali üléssel kínált meg s mi letelepedtünk a falon körül rakott párnákra. Kis vártatva Ali kilopódzott az ajtón jól ügyelve, hogy én ki ne lássak rajta s behív, a feleségét a külső szobábu s nehány perez múlva forró török kávéval tért vissza s egy-egy csészét kezünkbe adva kinálgatta. Nem rósz ital volt, a melyből egy-egy török naponta 20—25 csészével is elfogyaszt. Aztán czigarettával is kedveskedett házi gazdánk. Beszédközben elmondta, hogy Mon- szádjában lakik a leggazdagabb ada-kaleh-i törökök egyike Cserkim Ali, a kinek leg­szebb a háreme s lugosi sváb leányból lett török asszony a felesége. Megnéztük közbe Mosolygó uram — hogyha az em­bernek a torka száraz és törkölyt iszik. No mert hogy a komám is ebben vesz­tette el a vagyonát. * — Mikor lesz már a választás tekin­tetes Ur ? — Azt hiszem, hogy csak a jövő évben. — Ne tessék ijesztgetni. Rossz volt az aratás, abban van minden reményem. * Azt beszélik, hogy a főkapitány el­mozdításra ítélte azt 11 rendőrt, aki a múlt­koriban nem akarta megengedni, hogy az öngyilkossá válni akaró kereskedő se­gédet levágják a kötélről, a tanács azon­ban visszahelyezte állásába, sőt kitünte­tésre ajánlotta. Mi igaz van benne, én nem tudom, de nagyon hasonlít hozzá, hogy megtör­ténhetett. Demeter. HÍREINK. — Személyi hírek. Gróf Hugon- n u i Béla vármegyénk főispánja nejével együtt szombaton reggel hosszabb tartózko­dásra kömlődi birtokára utazott. — Gróf Sebőn born Károly nejével együtt a napok­ban vendégei voltak Meszlényi püspöknek. A grófi pár Munkácsról automobilon érke­zett városunkba s a nagy utat három óra ulatt tették meg. — Nagyváradi Bara­nyai Imre ezredes, ki közelebb neveztetett ki a 78. honvéd gyalogdandárparancstiokává pénteken reggel városunkba érkezett s át­vette a dandárparancsnokság "vezetését. — Tanfelügyelői kinevezés. Mesz­lényi Gyula megyés püspök az évek óta betöltetlenül álló szatmár-egyházmegyei tun- felügyelői állásra dr. Lessenyei Ferencz székesegyházi kanonokot nevezte ki. — Főerdészi kinevezések. A föld­mi velésügyi miniszter Gottbárd - József m. kir. erdészt a nagybányai, Bartha Gábort a lugosi in. kir. főerdőigazgatósághoz főer­dészekké nevezte ki. — Áthelyezett albiró. Ö felsége a király Bereznay János helybeli kir. járásbi- rósági elbírónak a kassai kir. járásbíróság­hoz eddigi minőségben saját kérelmére le­endő áthelyezését megeugedte. — Uj plébános Királyházán. Meszlényi Gyula megyés püspök báró Pe­rcnyi Zsigmond pntronatus praesenlátioju alapján Unger Lajos máramarossZÍgeti se­gédlelkészt, Unger Gusztáv kir. itélőtábla- biró fiát királyházi plébánosnak nevezte ki. A jól megérdemelt előléptetéshez őszintén gratulálunk s további lelkész! működéséhez sok sikert kívánunk I — Kinevezés az alapítványi pénz­tárnál. A megyés püspök Pemp Antal kanonok s alapítványi gondnok előterjesz­tése folytán az alupitványi pénztárnál ujon­ezt a háremet is. 67 szoba volt benne, melyek berendezése a török s modern bú­torok zagyvaléka volt, sok czifraság, ró­zsa illat, eziezoma. A török asszony itt is elbújt előlem s csak feleségemmel váltott pár szót németül. Elbeszélte, hogy félje Lúgoson dolgozva szeretett belé, mint 16 éves leánykába, de nem vehette feleségül csak, miután A'a-Kaléhn egyik török csa­lád gondjai alatt 2 évig tanulta a nyel­vet, vallást I szokásokat s teljesen törökké vált. Az asszony 16—17 éves remek szép húgával, a magyar születésű, de ma már török nevelésű | viseletű Ässm-vel ma­gam is találkoztam. Szemérmesen fogta össze álián hímzett fátylát tekintetem elől s csak szép metszésű szája s va­kítóan fekete szemei látszottak ki, míg. — szintén német nyelven — beszélgettünk. A kis lány megmutogatta szép kertjüket, mely tele volt remek rózsákkal karóikon csillogó üveg gömbök kel. Egész sor • czit- rom s narancsfa hajladozott a gazdag ter­més alatt s már szép szöllő fürtök függ­tek a magas lugasokon. Szives búcsút véve a szép sváb-tö­rők leánykától, — magam is kezet fogtam vele, a mivel ritka nem igaz hivő dicse­kedhetik el s a mi homlokáig kergette a szép leányka vérét, — folytattuk utunkat Ali vezetése alatt A sziget legfelső pont­ján megállva érdekes földrajzi pontot érünk el: Török földön állunk a Duna jobb part­ján Szerbiát balján Magyarországot látjuk s előttünk pár kilométerre látszik a ver- ciorovai román vasútállomás. Négy biro­dalom ősszeszögelése van itt. Ali aztán visszavezetett 2 órai török földi tartózkodás után a ladikhoz s átszál­lított a magyar vámig, hol kocsink állott. Felülve a kocsiba 2 óra utat tettünk meg a remek Herkules-fürdőig álomképként elröpülő 2 órai törökélet emlékeivel s ne­kem még harmad nap is illetve éjjel meg­jelent álmomban a törökök közzé kény- szeritett szép Assie bűbájos tekintetével. Faktor. nan rendszeresített másod könyvelői állásra Lovász Győző felsőbányái segédlelkészt ne­vezte ki. . ■ — Nyugdíjazás. Meszlényi Gyula püspök Káisz Józsefet az alapítványi pénz­tár egyik derék tisztviselőjét, évek óta tartó betegsége miatt nyugdíjazta. _ Áthelyezések. Füzy Szaniszló ren dfőnök Halász Antal irgulmasrendi fő gyógyszerészt Egeibe helyezte át, helyét Zöldesi János foglalta el Nagyváradról. — Eljegyzések. Tóth József Csuuád- vármegye aljegyzője Makóról vasárnap dél­ben turtotta eljegyzését Madzsar Mariska kisasszonnyal, Madzsar dános takarékpénz­tári pénztáros s neje Unger Mária kedves és szeretetreméltó leányával. — Antal József kir. törvényszéki albiró közelebb tartá eljegyzését Debitzky Mariska kis­asszonnyal, a háromszékmegyei Buróthon. A kötendő frigyhez boldogságot és meg­elégedést kivánunk! — Egyházi kinevezés. A számos- újvári püspök Sztán József fölszentelt áldo- zárt Rónára segédl< lkésznek nevezte ki. — Előléptetés és áthelyezés. Az „Első Magyar Általános Biztositó Társaság“ igazgatósága, Werner Oszkár, a hely­beli főügynökség tisztviselőjét ezégjt-gyzővé előléptette, s e minőségben egyúttal Szol­nokra áthelyezte. Őszintén gratulálunk a méltán megérdemelt kitüntetéshez. — 10 éves találkozó. A szatmári kir. kath. főgymnasiumban 10 évvel ezelőtt érettségit tett ifjak f. hó 14-én a főgyimn.- bun d. e. 10 órakor egymásnak találkozót adtuk, melyen 11-en meg is jelentek. An­nak idejében 25-eu tették le az érettségi vizs­gálatot, de már 5 halott közülök. Érdekes látvány volt, midőn a inai meglett férfiak 10 évi távoliét után egymás arczát, voná­sait hosszasan vizsgálgatvu örömteljes szív­vel és megindulással szorítottuk kezet. Hossza-vége nem volt az egymást kergető kérdéseknek. Igazán nem lehet az életnek sok oly örömteljes, közvetlenebbül kilobbanó szeretettel teli pillauata, mint mikor azok uz iskola társak üdvözlik egymást a rég el­hagyott iskolu falai között, kiket egykoron a tanulói években testvérekké forrasztott a mindennept baráti érintki zés, e között sors­ban való közös buzgalmai részesülés, uz ezernyi apró epizód, melynek édes emlékeit mindenik oly féltékeny gonddal őrzi és jókedvében sokszor elbeszélgeti, és mindenek felett a közös megfeszített munka, a jövőbe vetett remények. A kik látták őket egymás között gyermeki vidámsággal csevegve 9 az együtt 1 átélt múlt,■'•■őket érdeklő esemé­nyeket derülten emlegetve, az egyik-másik által elért jobb sorsot tréfás modorban sző­nyegre kerítve, az mosolylyul ajkán sőt könycseppekkel szemében szemlélte a már valóban az élet tapasztalatai által éret­tekké lett fiatalságot s arra gondolt bizony- nyára, hogy mégis csak szép, megható sőt nemesitő a hétköznapok durva versengései között a perczek, a baráti nemesebb érzel­mek, a lélek fensőbb tökéletességű indula­tainak ily őszinte melegben váló pompázó megnyilatkozása, — fényes ünnepe. És ép­pen ezért elmondható, hogy sokat vesztet­tek azok a társak, kik a hirdetett találko­zón ez úttal meg nem jelenhettek. — A megjelentek névsora u következő: Dr. Antal Sándor ügyvéd Szatmár, Jeney Sándor trvszéki jegyző Debreczen, Hukk Kálmán p. ü. fogalmazó Székely-Udvarhely, S/épi Béla r. k. s. lelkész N.-Bánya, Dr. Korn­reich Miksa orvos Kölese, Losonczy Endre ev. ref. lelkész Kun-Ágotha; Dr. Bartha Simon ügyvéd Szatmár, Dr. Lengyel Zol­tán ügyvéd és orszgy. képviselő jelölt Ziluli, Dr. Bodnár Virgil prém. r. kanonok, tanár Kassa, Haller Jenő tanár Szatmár, Pott Adolf r. k. s. lelkész Beregszász. Délelőtt tisztelegtek volt tunáraikuúl, este pedig a kath. kaszinó kerti helyiségében közös va­csorára gyűltek össze volt tuuáruik társasá­gában. Az első felköszöntőt Dr. Lengyel Zoltán mondotta, éltetve a volt szeretett osztályfőnöküket Ratkovszky Pált a jelenlegi igazgatót, ki a hozzá intézett me­leg szeretettől duzzadó szú vakra megkatottan és szivélyes hangon válaszolt tosztjábun, melyben az Isten és hazaszeretet < színéit fejtegette. Dr. Lengyel Z. újból poharut emelt és éltette a baráti egyetértést. Utána Hukk György mondott pobárköszöntőt, megemlékezve u jelenlevő Dr. Fee ht el J á 11 o 8 tuuár történelmi előadásairól az életre szóló tanításairól s eltette u történet profeszoráf. Dr. F e c h t e 1 János az el­hangzott tósztra válaszolva' az élet küzdel­meit vázolta, melyből mindenki kiveszi a maga részét s beszéde tanúságaképpen az élet szeretetére buzdította volt tanítványait. Szép tósztokát mondottak még : Dr. A n- tal Sándor, Dr. Bodnár Virgil és Dr. Bar tu Simon a volt és jelenleg működő tanárokra. Dr. Fodor Gyula pedig tréfás köszöntőben éltette a jubiláló- kat. A társaság a legvidámabb hangulatban maradt együtt a késő éjféli órákig. Más­nap reggel 9 órakor testületileg Scherl ing fényképészt keresték fel, kinél csoportkép­ben lefotografáltatták magukat. Meg kell említenünk azt is, hogy az ünneplő talál, kozók 200 korona alapítványt teltek e czil men : Ratkovszky Pál alapítvány“ s 5 Á múltán újabb összejövetelre kötelezték ma- gukat. Midőn a találkozó főbb mozzanatait elmondjuk a nagy közönségnek, kívánjuk uz egymáshoz rugaszkodó iskolu társaknak hogy 5 év múltán nemcsak Il-en, hunéin’ teljes számban üdvözölhessék egymást, u erőben, friss egészségben. — Gyászhir. Váradi Stoll Béla é* neje sz. geiléri Gellért Ida, mint. szülők- László, Károly, Margit és Sarolta, mjnt’ testvérek ; özv. Gellert Lászlódé, mint nagy­anya ; v. Stoll Lajos, Gábor, Tibor, Mária g. Gellért Endre, Béla, Ferencz és László’ mint legközelebbi rokonok, hozzátartozóik nevében is őszinte fájdalommal tudatják hogy kedves leányuk, testvérök, unokája és búgok Mária folyó hó 13-nn déli 12 órakor életének 20-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Kedvvel tölté be hivatását hit és remény nem hngyta el soha ; — életből az álomba, az álomból uz örökéletbe ezzel csendesen szenderiilt át, mint a minő csendes és szolid volt- munkás élete; jó­indulatával a gyermeki, testvéri s rokoni szeretet legsz ibb példáit szolgáltatá. Ál­landó örömben turtá környezetét. Ca%k halálával okozott örök bánatot övéinek. Temetése folyó hó 15-én d. u. 6 órakor lesz Nugy-Bányán a róna. kath. egyház szer­tartása szerint a szülői háztól. A gyász Is­ten-tisztelet másnap d. e. 10 órakor lesz a róm. kath templomban. Béke porai feletti t — Nagy idők tanúja. Koóa Már­ton városunk egyik régi pogára, kinek nem­rég virágzó vuskereskedése volt a Deák­téren, pénteken éjjel 76 éves korában el­halálozott. Az .elhunyt szintén egyike volt azoknak, kik a szubadsághurezot végig küzdötték. Temetése tégunp délután ment végbe. Nyugodjék békében 1 — Halálozás. Komka István, Komka Alajos polgártársunk 25 éves fin, pénteken éjjol a budapesti Frimín féle intézetben, hova három héttel előbb gyógykezelés vé gett szállítót ák, agyszélhüdés következté­ben hirtelen elhalálozott. Kihűlt hamvai tegnap d: u. 2 órakor tétettek örök nyuga­lomra. Béke hamvaira! — Országos tűzoltó szaktanfo­lyam. A tizedik országos tűzoltó szaktan­folyam e hó 29-én veszi kezdetét s bezáró­lag augusztus 18-ig tart Budapesten. A tanfolyam hallgatók utazási kedvezményben részesülnek nz államvusutakön, a szüvetséj; kötelékébe tartozó tűzoltó testületek tagjai részére 2 drb. 100 koros ösztöndíj van ki­tűzve. Tankóczi Gyula tűzoltó-egyletünk főparancsnoka szintén részt vesz -a szaktan­folyamon. — A bikszádi Anna bál ez évben is meg fog tartat ni, mely re az előkészületek nagyban folynak. Ez évben különösen nagy fénynyel s pompával készülnek megtartásáru, mely alkalommal az újonnan épült táneztermet is fölavatják. Szentiványi Gyula fürdő tulaj­donos mindent elkövet arra nézve, hogy a végi hires bikszádi Anua bálok fénykorát visszaállítsa. Vármegyénk előkelőségei kö­zül számosán megígérték részvételüket, vá- fosunkból is sokun készülnek. Az Anna bál ez évben 27-én s/.ombuton fog megtartatni. — Szatmárhegyen sikerült táncz- mulatságot rendeztek szombaton etc ! a Szatmáron időző egyetemi ifjak u hegyi vii,-ut piuczi állomásának nagy termében. Nem volt ugyun oly népes mint a múlt év­ben., de akik ott voltak kedélyesen és vigan mulatlak vig zeneszó mellett reggeli 3 óráig. A hölgyek névsorát következőkben adjuk. Leányok: Jeney Mariska, Erzsiké, Kornélba, Nagy Loonka, Unger Luiza, Margit,-Koós Ella, Otillia, Lengyel Angeja, Olga, Nyárády Margit, Hrabovszky Viola, Ináncsy Margit, Visky Klára, Adél. As­szonyok : Jeney Györgyéé, Visky Károlyné, Unger Guszlávne,; Ináncsy Károlyné, Koós Györgyné, Lengyel Imréné, Rózsa Károlyné, Hrabovszky Endréné, Uray Gézáné. — Az állami tisztviselők orszá­gos mozgalma egyre nagyobb' hullámokat ver s ha a pénzügyminiszter körmöczbányai beszéde ingerelte is, a tiszt Veselőket, a meg­indított nagyszabású mozgalmat többé nein képes megakadályozni. Alig van város n® országban, hol inég nem csatlakoztak volna, a megindított mozgalomhoz. ■ Vármegyénk területén alkalmazott kir. tisztviselőket set11 hagyta ez érintetlenül. Nagy Károly, Máté- Szalka az állarutjsztviselők nagyrészvétele mellett már megtartotta népes' értekezletét s a megindult országos mozgalomhoz Öröm­mel csatlakozott. Hat Szatmár hol késik a® éji homályban? — Kerékpárosaink jól Sikerült ki­rándulásban vettek részt az ehnnlt vasár­napon. Ez alkalommal Nugy-Károly varosát látogatták meg, hova reggel 6 órakor ® városháztérről indultak. — Délben » P0*' gári kaszinóban- étkeztek, délután pedig 8 szőllőben voltak szívesen látott vendég®- A kirándulásban tizen vettek részt, ki egy kellemes nap emlékével részben vonj»* - részben kerékpáron még azon napon visí* törtek hozzánk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom