Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-12-03 / 49. szám

Melléklet az 1901. évi 49. számhoz. SZATMÁR ÉS VIDÉKE. — Szatmári Kör. A társas szellem fejlesztése barátságos összejövetelekkel, a tu­dományokban való önképzés felolvasó esté­lyekkel, a tagoknak segítése tanácscsal és anyagiakkal, és a haza iráuti szeretet és kö­telességérzet ápolása alkalmi ünnepélyekkel, mindezt mint Özuimár ifjúsága, — ez a Szat­mári Kör kitűzött czélja, ezért működik im­már ötödik éve. Működik tengődések köze- peite, anyagiakban való nélkülözésekkel küzdve, érve egyik válságtól a másik után, csupán lelkesedés és ügyszeretettől támogatva. Ennek a lelkesedésnek és ügyszeretetnek, kö­szönhető csupán, hogy a Szatmári Kör im­már ötödik évét éri el, habár fáradtan, be­tegen ért el eddig. És Szatmárnak Buda­pesten tanuló ifjúsága mégsem hagy fel a reménynyel, hogy a beteget életerős, szilárd, egészséges szervezetté alakíthatja át, s va- { lóban szokatlan volt az a lelkes, komoly el- j határozás a Kör megszilárditása iránt, a I mely az idei alakuló gyűlésen megnyilatko­zott. Már a múlt év eredménye is szép vív­mány volt az azelőtti esztendőkhöz képest, de a jelen év szokatlanul gyors és biztos javulás Ígéretét adja nekünk, a melynek beváltására, — Ítélve az alakuló gyűlés lel­kes és valóban komoly lefolyásáról s az újonnan megválasztott elnök odaadó ritka ügyszeretetéből, — biztos reményünk lehet. A Szatmári Kör ez idei alakuló közgyűlé­sét f. é. nov. 30-án tartotta meg Budapes­ten a Ballon-féle vendéglőben. Tisztikarát a következőképen választotta meg. Elnök lett Cserney József tanárjelölt. Alelnök Haeff- ner Ferencz. Titkár Erdődi Antal joghall­gató- Jegyző Lakatos Mihály orvostanhall­gató. Pénztáros Ehrenfeld Miklós műegye­temi hallgató. Ellenőr Lázin Tivadar jog­hallgató. Háznagy Hauschka Róbert joghal- gató. Bizottsági tagok: Kocsis József tanár­jelölt, Mátyás Antal műegyetemi hallgató és Szarka Géza orvostan hallgató. • — Felolvasó estély. A „Szatmár­németi Iparos Olvasókör“ deczember 8-án este 8 órakor saját helyiségében (Csokonay- utczán) felolvasó-estélyt tart a következő érdekes műsorral: 1. ■ Felolvasás. Tartja nagytiszteletü Biky Károly esperes ur. 2. Magyar dalok. Szövegét irta Deák Kálmán, zenéjét szerzé s czimbalmon előadja Majdik Béla ur. 3. Szavalat. Előadja Maasz Margit k. a. 4. Férfi négyes. Előadják az ,Iparos dalegylet“ tagjai. 5. Szavalat. Előadja Mar- gittav Gyula színművész ur. u— A szatmárnémeti-i énekegye­sület f. hó deczember 1-én hangverseny­nyel egybekötött tánczmulatságot rendezett, melyen azonban nem voltak annyian jelen, mint azt a derék egyesület méltán megói- demelte volna. A műsor első számául Nagy József Nemzeti dalát énekelte, mig Kótui Lajos sikerült felolvasásával szerzett élve­zetet a közönségnek. Sáfár Erzsiké sikerült szavalattal, mig az énekegyesület Népdalok­kal s a Hymnus8al szerepelt a műsoron. Az egyesület meglepő előhaladást mutatott be jelen szereplésével. Műsor után megeredt a táncz, s jó kedvben, vidámságban sokáig együtt maradt a közönség. — A »Korcsolyázó-egylet«' szom­baton tartott választmányi gyűlésen a jegyek árai következőleg állapitattak meg: Család- jegy egész idényre az eddigi 16 kor. helyett 12 kor; személy-jegy felnőtteknek 5 kor; tanulóknak 3 kor. Néző-jegy 2 kor. Napi­jegy ára hétköznapokon és vasárnapokon is 20 fillér; zene vagy ünnepség alkalmával 40 fillér. Remélhető, hogy a választmány ez intézkedése folytán a korcsolyázás kellemes és egészséges sportját kedvelők, élénkké te­szik a gőzmalom melletti jégpályát, mely, — ha az idő ily kedvező lesz, pár nap múlva már meg fog nyittatni. — Secessiós bál. A kereskedő ifjú­ság, mely mulatságai rendezésénél mindig tud valami újat, valami eredetit kitulálui, jövő évi február 1-én seccessiós tánczmulat­ságot rendez, mely unalmas tombola helyett osztálysorsjátókkal lesz egybekötve. A mu­latság secessiós jellegét nem az öltözetek adják, mert a hölgyközönség előre is kéretik minél egyszerűbben megjelenni, — hanem magában a mulatságban lesz vulami uj, ed­digi szokatlun, a mit a rendezőség titokban tárt, de a mi a hölgyeknek bizonyára kel­lemes meglepetésül fog szolgálni. — Hajtóvadáazat. A helybeli va­dásztársaság vasárnap a nagymocsáron hajtó­vadászatot tartott. Eredmény 8 nyúl, 4 róka és egv vadmacska. A vadászaton 52 hajto- val 16-an vettek részt a társaság tagjai közül. — A népkonyha köszönet nyil­vánítása. A helybeli kaszinói asztaltársa­ság egy a javára megnyert 5 literes borfo­gadás élvezetéről lemondott és annak 7 ko­rona értékét a népkonyha czéljaira kegye­sen felajánlotta; Dr. W”eisz Károly a hely­beli orvosok nevében egy koszorúra való gyűjtésből eredt 6 korona feleslegét szintén 1 népkonyhának ajándékozta. Mindkét ne- mesczélu adományt éhező szegényeink élel­mezésére használja, és ezúton hálásan kö­szöni azt u népkonyha vezetősége. — Elhalasztott felolvasó estély. Múlt számunkban <.-m!itettük, hogy a kath. Kaszinó decz. 8-án felolvasó-estélyt óhajt rendezni. Azonbun ujubbuu oly akudályok merültek föl, mely ez időszerint annak meg­tartását lehetetlenné tette. Az első estély csuk | jövő év január havában fog meg­tartatni. — -Szatmárvármegye“ czimmel uj politikai hetilap indul meg jövő év január 1-től dr. Pozsonyi Gábor a „Nógrádmegyei Ellenzék“ volt szerkesztője szerkesztésében. — Csődök. A kir. törvényszék Katona Ágoston csengeri gyógyss erósz ellen a cső­döt elrendelte. Csődbiztos dr. Dezső Kálmán kir. tszéki biró. tömeggondnok dr. Harcsár Géza- ügyvéd. Bejelentési határidő 1902. évi január 4.i felszámolási tárgyalás január 16. — Ugyancsak elrendelte a csődöt Schréter Adolf helybeli kereskedő ellen is. Csődbiz­tos ugyanaz, tömeggoudnok dr. Antal Sán­dor ügyvéd. Bejelentési határidő 1902. évi junuár 7, felszámolási tárgyalás január 20. — Uj személydij szabás életbe­léptetése a szatmár—fenéi’gyarmuti h. é. vasúton. 1902. évi január hó 1-éu uj sze- mélydijszabás lép életbe, mely által a me­netdijak némileg felemeltetnek. Az uj díj­szabással az 1901. évi junius hó 1-én élet- belépett díjszabás érvényen kívül helyez­tetik. — Baleset. Súlyos baleset érte ma délelőtt Rooz Mihály deáktéri üzlete előtt Félegyházi Elek ügyvédet. Az utón oly sze­rencsétlenül esett el, hogy jobb lábán* súlyos sérülést szenvedett. A mentők szállították lakására, hol jelenleg gondos ápolásban ré­szesül, — Dohánybeváltási határidők. A m. kir. dohányjövedéki központi igazga­tóság az 1901-ik évben az egyedáruság ré­szére engedély mellett termelt dohányok beváltási határidejéül a nagykárolyi dohány­beváltó hivatalnál január hó 2-től február hó 27-ig terjedő időt, a nyírbátoriaknál ja­nuár 2-től február hó 24-ig tarjedő időt, a vásáro&mméqyinál január hó 2-től február hó lOjig terjedő időt s az érmihályfalvai- nál a január hó 2-től február hó 28-ig tex-- jedő időt tűzte ki. A nagykárolyi dohdny- beváliashoz az alispán közigazgatási biz­tosul Rácz Miklós nagykárolyi lakost ne­vezte ki. — Ujabbi felhívás az’adózó kö­zönséghez. Ismételve felhivutnak ínind- uzok, kik a házbérudóra vonatkozó vallo­másukat a már közzétett határidőben be nem adták, hogy ezt a vallomásukat 8 nap alatt annyival inkább adják be, mivel el­lenkező esetben házbéradójának a törvény­ben meghatái'ozott súlyos következmények terhe alatt, hivatalból fog megállapittatni. Szatmár, 1901. nov. 30. Novák Lajos fő­számvevő. — A Kossath-kertben újonnan épült gőz- és kádfürdő legmodernebbül vun bex'endezve, villanyvilágítás, légfű­tés, villanyozás orvosi rendelet szerint. Te­lefon a fürdői irodában. Gőzfürdő férfiaknak: vasárnap, kedd, szerda, csütörtök' és szom­baton délelőtt rendes árak mellett, hétfőn és péntek délután kedvezményes árban. Gőzfürdő nőknek: pénteken dél­előtt, kedden, szerdán, csütörtökön délután rendes árak mellett, vasárnap délután, hét­főn délelőtt kedvezményes árban. Friss sör és egyéb italok rendelkezésére áll a nagyérdemű fűrdőző közönségnek úgymint ételek is. — Mi színészek találkozzunk a „Ká­rolyi-ház“ étterem és kávéházban. Gondos kiszolgálás jó hegyi borokról 12 óráig friss konyháról biztosítja a n. é. közönséget: Kalocsai Zsigmond. — Heinrich fürdő Szatmár. Gőz­fürdő férfiak részére: vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök és szombat délelőtt ren­des árak; hétfő és péntek délután fél árak­kal. Gőzfürdő nők részére: péntek délelőtt és kedden délután rendes árak; vasárnap és csütörtök délután fél árakkal. Kádfürdők mindennap x'eggeltől este 9 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. Szemüvegek, Zwickerek, Lorgenettek Kaphatók Deáktér 26. sz. a. Plébánia ■ palotában -----------­Fe iszthuber János órásnál. 1—6 nagy választékban, órajavitások pon­tosan, szabályozva készíttetnek. Vasúti menetrend. Érvényes 1901. nov. hó 1-töl. Szatmárról indul: Debreczen N-Bánya F.-Gyarmat Szatm ár- hegy piaca Erdőd Szatmár- hegy piaoz Erdőd Gyorsvonat Személyvonatok n }56 345 00 H 01 m 0 |g 6as 12*® pi 6»s 730 Minden ■ z er dán 1016 7as V. 237 I köznap Szamoshidtól 3a0 1 1b°°I péntekenlnaponta 12»° 420 I 9) 420 vasár- és önnepnap Szatmárra érkezik: Debreczen |860| 2ao 611 827 Ilii |1203J Királyháza Hpi 9x° 0 |10u| N.-Bánya H 8*2 |638| F.-Gyarmat to 8a# FI V.v. 6°« csak Szatmár- hegy piaoz pH 810 1210 péntekon 340 (Tö1®! koznan Erdőd 810 1 910l Sz at m ár­hegy piaoz 00 CL *0) cä Erdőd 2 *3 P 00 :5* ► Van szerencsém értesíteni a rn.t. szülőket és érdeklődőket, hogy f. évi nov. 15-től Eötvös-u. 6. sz. alatti lakásomon (Morvái János könyv- nyomdatulajdonos ur házában) zongora-csoportórák tanfolyamát kezdem meg, ágy teljesen kezdők valamint haladók részére a legmagasabb kiképzésig. (Felnőtteknek külön esti tanfolyam.) Tanulmányaimat a budapesti m. kir. zeneakadémiában végeztem. Beiratkozás naponta d. u. 4—5 óráig eszközölhető. Beiratási-dij 1 kor., tandíj havonként 8 korona. Szatmár, 1901. nov. hó. Mély tisztelettel Réthy Janka zongora-tanárnő. . A fekete vonallal bekerített számok este .i 6 órától reggel 6 óráig az éjjeli időt jelzik. Hirdetmény. Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy •e> itinroi AV f. óv május 1-től az Eötvös-utcza 2-ik számú házból, ennek szomszédságába, 6-ik sz. saját házamba a róm. kath. elemi fiúiskola mellé, e czélra az udvaron újonnan épült nagy, kényel­mes s a mai kornak minden tekintetben megfelelő helyiségbe ür helyeztem át, ~3ü s most fokozott mértékben vagyok azon kel­lemes helyzetben, hogy mindenféle könyv­nyomdái munkákat a bőven berendezett betüanyagok, segédgépek, nagy papirraktár és villamos hajtóerőre berendezett legújabb szerkezetű két nagy gyors sajtóval csinosan, hibátlanul és a legrövidebb idő alatt állítok elő t. megrendelőimnek. A szives pártfogást kéri továbbra is Morvái János könyvnyomdatulajdonos. A magy. kir. belügyminiszter 71012. sz. rendeletének megfelelőleg készített (hi­ganymentes) bórtisztitő szereket, mint női szépség ápolására s annak a késői korig való fentartására ajánlhatom: „Korona Crémo“-t nem zsíros, nappal éa este egyformán használható, ki­tűnő bórfinomitó szer szeplő, májfoltok és mindennemű bőrtisztátlanságok eltűnnek e Crém használata által, a bőrnek bársony- szerű puhaságot és fiatal üdeséget kölcsö­nöz, pótolja az eddigi összes bel- és kül­földi hasonfajta készítményeket ára 1 kor. Korona arczkenőcs estéli hasz­nálatra szeplő májfolt és pattanások ellen, az arezbőrt tisztán és simán tartja 70, 100 és 160 filléres tégelyekben. Korona rizspor teljesen ártal­matlan fémmentes, a bőrt egyenletesen fedi és bársony puhává teszi, fehér és rózsaszín­ben 1 doboz ára 1 korona. Korona szappan nem lúgos, teljesen közömbös készítmény, a bőrt nem märja, a szemet nem csipi, melynek hasz­nálata a fenti szerek hatását nagyban elő­segíti. 1 drb. ára 80 fillér. Spermacet-tej. Igen kitűnő bőr­finomitó glycerin, vaselin és más ilynemű szerek pótlására, melynek hatását felülmúlja. 1 üveg ára 1 korona. Ajánlom továbbá következő készítmé­nyeimet: Tyukszemirtó, biztosan ható szer a tyúkszem bóreményedés és sze­mölcsök ellen. 1 üvegcse ára 70 fillér Fagybalzsam, pár nap alatt meggyógyítja a megfagyott részeket, 1 üveg ára 80 fillér. Édes-mustár, jó étvágyat esz­közöl, mint diátetikus szer gyomorbajoknál ajánlatos. 1 üveg ára 1 korona. Iztelenitett Csukamájolaj 1 üveg ára 1 korona. Korona bajuszpedrő a bajuszt puhán tartja, nem tépi fehér és barna szín­ben. Egv doboz ára 20 fillér. Hajszesz, a hajkorpa képződést megszünteti s ez által a hajhullást megaka­dályozza 1 üveg ára 1 korona 40 fillér. Raktáron tartom az őssices bel-és kül­földi különlegességeket és illa tszereket Kapható az egyedüli k'észitónél: ____SZATMÁRC }lsr cs-22 B0 SSIN JÓZSEF gyógyszertárában. Czukrászüzlet-áthelyezés! Van zerencsém értesíteni Szatmár város fe vidéke n. é. közönségét, hogy 16 év óta fennálló, jó hírnevű czukrászüzletemet folyó évi november hó 1-én Deák-tér 7. szám alól a Városház épületébe helyeztem át. Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozni sze­rencséin van, egyben kérem eddigi pártfogását részemre ezutánra is fenntartani. Üzletemben a tisztaság és szolid kiszolgálásra nao-y súlyt fektetve, bátran remélem, hogy a n. é. közönség eme tö­rekvésemet méltányolni fogja. Tisztelettel: Hronyecz Antal, 3—3 ezukrász.

Next

/
Oldalképek
Tartalom