Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-01-01 / 1. szám

SZATMAB ÉSYIPÉKE; Minden irányban mozgás és a fejlődésre való törekvés volt tapasztal­ható, csak az elemi népoktatás államo­sítása és a plébánosi állás betöltése nem haladt előre. Nagy akadály került útjába a püspök személyében, ügy az egyiknek, mint a másiknak megoldá­sát másként, mint a város óhajtaná. Ma még csend honol, de az uj esz­tendő aligha nem itt is változást fog csinálni. i*i A helyi ipar fellendítése iránt megindult mozgalom is szünetet tar­tott. A milyen lelkes és tüzes volt a kezdeményezés, olyan csendessé válto­zott a folytatása. Egyetlen eredménye lett a szövetkezet megalakítása. Említésre méltó a múlt évi bor­termés, mely az 1900. év nevét sokáig fent fogja tartani, miután oly jó bor csak nagy ritkán terem a mi hegyün­kön s ez esetben annál feltűnőbb, mert Pongrácz napján a szőlő elfagyott, s termésre számítani nem is lehetett. Pénzügyi tekintetben az elmúlt év jónak nem mondható Ipar és keres­kedelem csak küzködött s soha annyi csőd nem fordult elő a törvényszék területén, mint ez idő alatt. Az adós­ság rohamosan növekszik, s a ki a mi viszonyainkat ismerni akarja, számítsa ki a 6 pénzintézet kamatjövedelmét s abból elgondolhatja, hogy mekkora összeg lehet az, a mit az elmúlt évben nem hasznos befektetés czéljából, ha­nem tisztán adósságra vettek fel. Ez a múlt év története, mely, hogy teljes legyen, megemlékezünk azokról is, a kik elhaláloztak. Az évi nevezetesebb halottjai a következők :| Novák Antal nagyprépost, Bugyi Gyu- láné, Grünfeld Herman, Makay Károly aljegyző, Rosenfeld Herman,''Szábó Dániel, Deák József, Sefteli Sámuelné, Kolozsvári Lajos, dr. Zakariás Adolf ügyvéd, özv. Kertészffy Jánosné, Lányi Józsefné, özv. Papp Zsigmondné, özv. Horváth Istvánná, Kovács Géza, Kádas Istvápné, Schőber Ignácz, Gábriel Jó­zsef, Rózsa István, Varga Ferencz, Czégényi Ferencz, Luczai János, Nagy János, Péter Györgyné, Ruprecht An­tal, Papp László kir. táblai bíró, Kört- vélyessy Mihály, Gillyén Józsefné, Ba­kos Istvánná és fia Bakos István al­jegyző, Pál Antal, Czaich Jánosné, Popeszku János, dr. Keszler Ferencz kanonok, Kerekes Zsigmond, Uray Jánosné, .özv. Lehoczky Jánosné, Ka­tona Mihály, Óvári Herminka, dr. Gönczi Ignácz orvos, özv. Brand Már­tonná és Imre Jánosné. És ezzel levan zárva az 1900-ik év. Nem volt jobb és nem volt rosz- szabb, mint előzői. Nincs okunk to­vább törődni vele. Előttünk az uj év, melynek küszöbén reménynyel és bi­zalommal tekintünk a jövőbe. Adja is­ten, hogy valósággá váljon mindaz, a minek teljesülését óhajtjuk. Boldog uj évet olvasóinknak! Színház. A karácsonyi hét sok érdekes újdon­ságot Ígért és adott, sajnos azonban, a szinrehozott darabok közül alig volt egy, mely a közönség Várakozását ki­elégíthette volna. Karácsony első napján d. u. a gyermekviiág Örömére a „Hófe­hérke“ ez. tündérrege került színre. A czimszerepet Markovics Margit adta, s úgy őt, mint a kis műkedvelőket gyakran hívták lámpák elé. Este szép közönség gyűlt össze a nézőtéren, hogy végignézze a „Búr háborút“, s nagyon csalódott. Legsilányabb terméke a nyári bohózatok­nak. Az ünneplő közönség szívesebben vette volna, népszinmőírodalmunk vala­melyik jelesebb alkotását, mint boszanko- dott ez estén szinrekerült izetlen bohóza­ton. — Ünnep másodnapján Géczy „Géléi kis király “-át adták, eléggé sikerült elő­adásban, bár Géczynek e műve korántsem hásonlitható pályanyertes alkotásához, a szerző izmos tehetsége fényes bizonyságot nyer e művében is. A darab meséje vajmi kevés, van azonban benne egy nehány pompásan megrajzolt alak, mint Zsófika szerepe, mely rendkívül hálás, 1 alkalmat nyújthat a szereplőnek tehet­sége bemutatására s e feladatuknak He- tényi, Pálfy Marcsa sikeresen megfeleltek. A czimszerepet játszó Krémért hatásos szép játékáért, Réthy Linát s Keményt, különösen előbbit gyönyörű szép dalaiért elismerésünk illeti. — Újra egy jutalom- já'ék, szinte félve lépünk a nézőtérre, van-e publikum a színházban. Sajnos ez estén is kevesen. A jutalomjátékok külöm- ben ez idényben nem igen sikerülnek, jobb is volna ezt a helytelen vidéki szo­kást egyszer s mindenkorra törülni a napi rendről, mert a valódi tehetségnek, nem következés, hogy egy ily jutalomest 'le­gyen a fok mérője. így volt ez a csütör­tök esti jutalmi előadás is, kevés közön­séggel. Igaz, hogy a szinrekerült „Kukta kiasszony“ még annyit sem érdemelt volna, )ó lesz egyszer s mindenkorra a műsorról ievenni. mert ennél rég láttunk haszontalanabb, unalmasabb darabot. Réthy Lina szép hangját ez estén is csillogtatta s a többi szereplők igyekeztek szerepeiket elfogadhatóvá tenni, nem rajtuk múlt, hogy ezt elérni nem voltak képesek. A jutalmazottat szívesebben láttuk volna bár­mely jó hirii operettben. y v Szombaton került előadásra GuTRy és Rákosi nagy érdeklődéssel várt bohó­zata a „Tartalékos férj“, melynek sikerült bemutatásával az igazgató talán az összes vidéki színházakat megelőzte. A „Napoleon öcsém“ szerzői ez újabb bohózatukba is annyi kaczagtató ötleten halmoztak s annyi komikus alakot szerepeltetnek, hogy a publikum egész estén át alig győzi a jóizü kaczagást ami a közönségre nézve egészséges, a tál sszerzőkre nézve pedig hasznos dolog, mert sikert, a siker pedig busás tandemekét, jelent. így hát okunk van gratulálni a két kiváló humorista uj bohózatához, melyet bizonyára még újab­bak fognak követni. Az előadás egészben véve jól sikerült. Szálkái pompás alakítás­ban mutatta be a rovancsolás ürügye alatt kalandok után járó pipogya férjet, mig Hetényi a pof-ember szerepében, Krémer pedig mint tánezmester jeleskedett. Kathry ügyes és Markovics Margit kedves [játéka mellett dicsérettel kell megemlé- Ikeznünk Virágról is, ki kifogástalanul töl­tötte be nagyobb szerepét. Holéczyt, Kathrynét, Molnárt és Szepesyt szintén rész ilieti az előadás sikeréből. Legközelebb sok érdekes újdonság­ban lesz részünk, igy a hírhedt „S.m-Tóy“ is mielőbb színre kerül szimszerepben Szalóczyval. A darab és még sok-sok új­donság megtekintése végett Szalóczy jelen­leg a fővárosban időzik s érdeklődéssel várjuk föllép*ét a szinrekerülö-operett-új­donságokban. A színtársulat most Millöc kér „Vice admirális“ operettje s a Víg­színház nagy sikert aratott bohózatának „Coralie és társa“ nak előadására készül, melyből a próbák szorgalmasan folynak. Apróságok. |„A hol csak lehet, megtakarítás!“ — E/. u jelszó az uj évre Bögre uréknúl. ,,Az asszony ugyanis nagy predikácziót tartotta kimondta, hogy hu igy huladnuk, nem Je­liét más vége, mint a tönkrejutás. — Igazságod van — szólt rá Bögre O O O ur — takurékoskodni kell. Mától fogvá | bort savunyu viz nélkül fogom inni, ezzel is sokat behozhutunk. * Régen nem hullottam a szép huogu mi ran esőst, szinte jól esett u lelkemnek, mikor tegnap a városhózu előtt megszólalt s érczes hangon hirdette, hogy egy finom narancs 3 krajezár. Az este feleségemmel beszélgetvén, aggodalmasan tette fel | kérdést, váljon milyen lesz nz uj esztendő. — Légy nyugodt — mondom neki; — nem lesz rosszabb a mostaninál. Egy finom narancsnak az ára ezután is csak 3 krajezár. * A „Heti Szemle“ kurúcsouyi számá­ban olvastam 11 mérki papnak az ottani ref. templom építése miatti kifukadását, melynek veleje az, bogy uz igazság győzni fog-, s lerombolják uemsokáru uz ujjonnau épített templomot. Azóta gyakran gondolkozom | kérdés felelt s kedvem volna neki megírni, hogy mi lesz velünk, hu ezt a féktelen gyűlölkö­dést az uj szazadba is átvi-uziik. * A Keh men iroda megint dicsőségben úszik. Az egyik pitvarislu párbajt vívott és ellenfelének a fűjét megvágta. — Látom, látom — mondotta a prin- czipális, — hogy ön szeret tanulni tőlem. Méltányolom törekvését s uj évtől kezdve a fizetését felemelem. Örömmel olvastuui, hogy Pósa bácsi, I gyermekvilág szüretelt költője meghnia- Sodott. Addig, addig irta a sok gyermek- verset, mig utoljára ő is rájött, hogy: „Páros éjét a legszebb a világon.“ Az egyetlen ember ez idő szerint,' a kinek nem szükséges boldog uj évet kívánni. A posta alig győzi; szállítani a mat napra szóló jókívánságokat. De nagy a száma az olyan leveleknek is, u melyek igy kez­dődnek: „Könyveim évi zártával foglalkozva, számláját ennyi meg ennyi koronával tulál- tu ni megterhelve stb.“ £ i( _ Vigye el uz ördög uj év napján faka dt ki egy ilyen levélre Pumpfi ur mire kell azt nekem tudni, hogy ő uz év végen mivel foglalkozik ! Demeter. HÍREINK. Lapunk t. munkatársainak és előfizetőinek boldog újévet kívánunk. — Küldöttség a miniszternél. He­gedűs Sándor miniszternek díszpolgári ok­levelet f. hó 30-;ln d. u. 1 órakor nyújtotta át egy küldöttség, melynek tagjai Hármán Mihály polgármester vezetése alatt Pap Géza főjegyző, dr. Vajuy Károly tiszti fő­ügyész, dr. Fechtel János s dr. Keleinou Samu városi bizottsági tagok voltak. Her­mán Mihály egy igen szép beszédben mél­tatta a miniszter érdemeit melyek, jutalmául városunk közönsége « díszpolgári-oklevelet számára felajánlottá. A miniszter meghatot­tál) váluszolt. A küldöttség tiszteletére d. u. fél 2 órakor a miniszter saját házánál családias jellegű diszebédet adott, melyen Hegedős Loránd f Jeségévi-l, ifj. Hegedűs Sándor, Hegedűs István egyetemi tanár és Dr. Choriu Ferenc« feleségével vettek részt. Az első tósztót u miniszter mondotta s melegéi) üdvözölte szatmári vendégeit, utúnnn dr. F.-eht.-l János emelt poharat és éltette uz ország egyik legnépszerűbb miniszterét, a házigazdát. Dr. Kelemen Samu a minisz­ter fiait köszöntötte fel, dr. Fechtel János ti miniszter éjére és családjára mondott meleg hangú köszöntőt. Dr. Hegedűs István a szatmári küldöttség tagjait üdvözölte. A társaság a legkedélyesebb hangulatban 5 óráig maradt együtt és a miniszter család­jának tagjai ama hizelgő kijelentést tették, hogy a szatmári deputatio fugjaiuál kelle­mesebb küldőt tségi vendégeik még nem voltak. A küldöttség tugjai a tapasztalt szives látás felejthetetlen emlékeivel hétfőn reggel érkeztek haza. — Matiné. A Kölcsey Kör január 6-án matinét rendez a következő műsorral. I. „Magyar dalok“ czimbalmon előadja Os- vátli E.-né úrnő. 2. Felolvasás Szabados E.-lől, felolvassa Dr. Hantz J. né úrnő. 3. „A rab asszony“ Kiss J.-tői, szavalja • Len­gyel Elza k. a. 4. Magánének y.enekiséret- tel, előadja Csőregb. J. ui. — Ä honvédség köréből. -Őfel­sége a király tart. Iiadnngygyá nevezte ki PI r n I c z k y Lajost s a 18. honvéd gyalogezred állományából a szatmári 12-ik honvéd gyalogezredhez helyezte át, kine­vezte F e 1 szeg h y Bélát, e a 21. honvéd- gyalogezred állományából, s a 12-ik honvéd gyalogezredhez áthelyezte*, nemkülönben hndnngygyá nevezte ki Jörős Endrét, Szabó Gábort, Antal Lászlór, Pap Gerőt, Sőtér Viktort és Kasza ár Gyö- gyöt. Tart. hudupród tiszthelyettesek lettek : Stei nberger Elemér, P a s z k á n Sándor Kelemen Béla, Izik Vilmos s Bren­ner Miklós egy éves önkéntesek. — Főmérnöki kinevezés. A keres­kedelmi miniszter Vajay Endre kir. czimze- tes főmérnököt, városunk fiát Máramnros- Szigeten főmérnökké nevezte ki. Gratu­lálunk ! — Augustiny János pósta főnököt a kereskedők egy szép emlék tárgygyal lep­ték meg, mely egy újabb elismerés az ő munkásságáért. — Áthelyezés. A kir. pénzügymi­niszter Felszegby Béla helybeli kir. adó­hivatali tisztet hasonló minőségben u máté­szalkai adóhivatalhoz helyezte át. — Uj váltóbiráló. Urny Gáspár ügyvédet legközelebb az osztrák magyar butik igazgatósága a helybeli fiók-intézet­hez váltóbirálóvá (censorrií). nevezte ki. ' — Eljegyzés. Orbán László m. kir. honvéd főhtduagy jegyet váltott Ludmunn Ilonku kia9szohynyal, Ludmunn Gyula ni. kir. honvéd ezredes, dandárparancsuok bájos leányával. — Eljegyzés. Klein Sándor hely­beli fétiyépész szombaton tartá eljegyzését, Réthy Lina kisasszony nyal, színtársulatunk szephungu énekesnőjével. — Pósa Lajos házassága. A ma­gyar gyermekek édesajku költője, Pósa Lajos karácsony óta boldog férj : elvette Andrássy Lídiát, a kit szép érzéaes gyer­meküléséiről «ismer a magyar közönség. Pósa Lajos, aki I boldogság kikötőjébe jutott, megérdemli, hogy szive boldogságát ime- megtuláltn, hisz | szív nagy munkáját vé­gezte egész életén át: ö | magyar gyer­mekirodalom .megteremtője és legkitűnőbb, zseniális művelője. Buzgó magyar tempera­mentum, fujszerctete sugarait ráárueztotta az egész magyar gyermekvilágra s ahová az I szava eljutott, ott ugyancsak fellobo­I gott uz apróság lelkében | hazafiság lángja. Nagy hazafias tnü volt tehát, amit Pósa teremtett § íme, a kisdedek jó Istene m reásugérozzu a boldogságát, örvende °8 neki évek hosszú soráig, — Jutalomjátékát tartja jan,á 2-án Markovics Margit szintársulutuuk ! I hetséges ifjú művésznője, mely alkalom®* Schakespeare szellemdus vígjátékét | „Mák runezos hölgyet“-et választotta. *» kovics Margitot nem szükséges külön j közönség figyelmébe ajánlanunk, mégis általános szokásnak hódolva föl hívjuk közönség érdeklődését e jutalmi estére. || törekvő ifjú művésznő a pártfogást méltán érdemli meg, ki a legutóbbi vendégszereplés alkalmával tehetségének legfényesebb bi­zonyítékát szolgáltatta. Ajánljuk „ tulmazundót u közönség sziv-es pártfoeásábu : — Gyászhir. Szeőke Bálint nyuiru]] mázott törvényszéki elnök felesége, született Forenozy Ilona úrnő vasárnap Szinyérvárul- ján elhalálozott. Nagy kiterjedésű rokonsáo- gyászolja a megboldogultat, s széles körben kelt részvétet elmúlása, egyike lévén azon ritka nőknek, a kik úgy a család, mint | társadalom körében kiváló helyet foglalnál, el s fényes erényeik folytén közszeretet é? köztisztelet környezi őket mindenkor. Ny„. godjók békében! Halálozás. Megrendítő csapás érte ifjú Freund Sámuel helybeli terménykeres- ki-dőt s nejét Grosz Bertát. Forrón szeretett kis gyermekük a 7 éves Ella e hó 24-én s uz 5 éves Jenő | hó 28 át», igy alig négy napi időközben dipbteritisben‘elhalálozott, mindkét gyermek temetéséi) nagy közönség vett részt. A gyászba borult szülők iránt álta­lános a részvét. ' — Végzetes álom. A múlt hónap­ban temették el Pettyénben Böszörményi Bertalant, kinek nevét ismerte e városbun és a megyében mindenki. Az országút mel­lett volt u kertje s abbuu egy pavilion, melyen ez a felirÚ9 diszlett: A virágnak megtiltani nem lehet Hogy ne nyíljék, ha jő a szép kikelet. | Ez a pavilion volt az ő állandó lakása, idetért meg gyakori kirándulásai után tnev- pihenni. így történt ez most legutójára is. Mikor lefeküdt, a kályhában még égett tűz | bizonyosan egy kipattanó szikra gyújtotta meg a földön heverő forgúcs- halmozt, a melynek füstje aztán megfojtotta n pavilion lakóját. Reggel mikor bementek hozzá, a földön halva találták. Most már csendesen pihen a hant alatt, melyről nem egy verset irt hajdanában, mikor még a versírással loglnlkozott. — Kitüntetett munkások. A föld­művelésügyi miniszter tollúdén év'böá" tliszé's elismerő oklevelet ad a, hűséges és szorgal­mas gazdasági cselédeknek és munkásoknak. Vármegyénk területen elismerő oklevelet kaptak : Karácsony János Udvari, . Mészá­ros János Szinfalu, Kirilia János Csenget*, Muz p| András F.-Gyarmut, Bodor Sándor Dobra, “Balogh Antal Nagy-Ár, Peleskey János Mikola, Székely György Gére->, Kósu József Olcsvu, Drágos Tivadar N. Sikárló, Bilázs János Avas-Újváros, Cziner Ferencz Donmhidn s Sopronyi József N.-Károly. — Vasutasok karácsony-estéje is följegyzésre méltó módon folyt le, Szut- már-Gőzfürész állomás várótermében. A Szat- már-erdődi Ír. é. vasút alkalmazottainak gyermekei töltötték meg zsúfolásig | helyi­séget, s Bota János csonkáéi kiadó-őr n. vasutasok gyermekeiből liirteleuében alakult sikerült kántussal'vezette be az ünnepséget. A sok apróságra persze legfontosabb a tetőig érő karácsonyfán fölhalmozott játék, sütemény és gyümölcs-holmi kiosztása volt, minek megtörténtével Kelemen István Szat- márhegy állomási elöljáró, majd meglepő csinos verses beszédben Bota János tolmá­csolta | vasutasok örömét és köszönetét a vasút üzletkezelőjének. Még u Kis Antal gyerekek verses szavalása következett s en­nek végével a gyermekek örömtől emelkedett hangulatban oszlott szét a társaság. — Elitéit párbajozók. Deczember 28-án tartott fő.tárgyaláson Ítélt a helybeli törvényszék Barihn Kálmán és Uray Árpád továbbá ugyancsak Bari hu Kálmán és Rózsa Károly között fentforgott párbajügyekben, s mindhármójukat vétkesnek mondta I ezért Burtha Kálmánt 14, Uray Árpádot 7 és Rózsa Károlyt 4 napi áIIamfogházra Ítélte. Úgy a kir. ügyész, mint a felek meg­nyugodtak, az ítélet tehát jogerős. — Színházi műsor. Január 1. kedd d. ti. „Sanyarú Vendel“, szerda „Tartalékos férj“, csütörtök „Mtkranczos hölgy“ Mar­it o v i c s Margit jutalomjátéka, péntek „ KisszökeVény“, szombat „Bó'cső“. — Jelmezbálra a meghívók már szétküldettek, mint hulljuk a varos és vidék nagy érdeklődéssel készülődik | mulatságra! Ha valaki tévedésből meghivót nem kapott, forduljon ez iránt az elnökséghez. _ « — Köszönetnyilvánítás. Fogadják mindazon ismerősök és jó barátok, 9 boldog emlékű édes anyánk özv. ImreJáuosné deczember 25 én történt temetésén m®o' jelentek ,s ezáltal mérhetlen fájdalmunkat enyhítették — őszinte szívből jövő hálás kÖ8zönetiinket. A gyászoló család nevében- Imre Lajos pénzügyi s. titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom