Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-07-10 / 28. szám

SZATMÁB £S TOflKE. me]yne|j; művelésében Dr. Fochtel, Dr. Fodor, Jaskovics, Orosz | Dr. Schober , tanárok s Ratkovszky Pál igazgató tűntek ki különö- Ben. Azután a tanári személyzetbe történt változásról emlékezik meg. A kuzinczy ön­képző kör Orosz AJajos tanár vezetése alatt ez évben is szép sikerrel működött, mely kör tagjainak száma 124 volt. Az ala­kuló és záró gyűlésén kívül 14 rendes, 3 disz gyűlést tartóit. A gyorsíró kört, mely­nek 65 beiratkozott tagja volt, Dr. Fodor Gyula vezette. Felsorolja n tanári testület tagjait s megemlékezik még ama szép ün­nepségekről, melyek az intézet, beléletében történtek. 14-el több volt a beirt tanulók száma 452 tanuló volt ez évben. Osztályza­tot nyert 423 tanuló. — Róm. kath. 227, gkatb. 54, ev. ref. 14, ág. evang. 4, izraelita 74 Magyar 409, német 8. román 6. Jeles minden tantárgyból 65, jó 94, elégséges 189, eiry tárgyból elégtelen 31, két tárgyból 18, több tárgyból 26. Magaviseletből jó 315, szabályszerű 102. Az érettségi szóbeli vizs­gálaton jelesen érett 12, jól 16, egyszerűen 9 jjju. Ösztöndíjat élvezett 11 tanuló 2340 kor. összegben. A püspöki papnevelőben 19 tanuló nyert ellátást 9500 kor. összegben. A püspöki conviktusban 32 tunuló részesült 12800 kor. összegben. Az Irsik Ferencz által alapított internátusbán 17 tanuló részesült ellátásban 4080 korona összegben. Az apácza-kolootor- ban 12 tanuló látatott el 2880' kor. összeg­ben. A tápintézetben 6 tanuló teljesen. 1 részben, 10 kedvezményes árért kapott ellá­tást, az egész évi segély 2780 korona. A tápintézet összes segélyezése ő6:9;80 korona, összes vagyona 30555 korona. Végül közli a tudnivalókat,’ melyek a jövő évi fölvételre vonatkoznak. — Színigazgatóból — segédta­nító. Érdekes kinevezésről ad bírt a „Bu­dapesti Közlöny"1 legutóbbi száma. Rakod- czay Pál színigazgatót, ki e minőségben a téli idényben városunkban működött, a val­lás és közoktatásügyi miniszter a kapuvári állami polgári iskolához segédtanítóvá ne­vezte ki. Szini pálya futása előtt ugyan e téren működött s a ‘színészet iránti izzó szenvedélye terelte e rögös pályára. A szi- nészet teréről teljesen visszavonult s műkö­dését városunkba fejezte be. Most visszatért ismét u tanítói pályára s e téren kiván mű­ködni tovább csöndes visszavonultságbau. — Papnövendékek felvétele. Meszlényi Gyula püspök a múlt. hétfőn a jelentkezett ifjak közül papuövendékekuek a következőket vette fel: Pittner József, Rinai János, Kirchmájer Ferencz, Haller György, Vilhelm András és Uhl Károlyt a helybeli főgymn. VI. osztályból, Kompász Antal VIII. o. t. s Nagy Ferencz VI. o. t. a nbányui, Krausz Sándor VIII- o. t, a máramaros szigeti Vájó- József és Nagy László VI. o. t. az unghvári s Giszháber István VI. o. t. a nkárolyi főgymnasimnból. — Gyászhir. Kölesei Kende Kanut mint férj és gyermekei: kölesei Kende Mathilde; kölesei Kende Pauline, özv. gyergyó-szent-miklós Kövér Nép. Jánosné és gyermekei." Gusztáv és Pálma; kölesei Kende Clnudine. özv. lőrintei és bezerédi Bezerédj Dezsőné és leánya Ilona; kölesei Kende Julia, rom.-szt.-biz.-széki gróf Teleki Sándorné és férje széki gróf Teleki Sándor, továbbá özv. adorjáni R-áthonyi Jánosné, nagy-kállói Kállay .Laura és leánya Loona, az egész rokonság nevében mélyen szomoro­dott szívvel jelentik külcsei Kende Kanutné, nagy-kállói Kállay Ida életének 73-ik, házas­ságának 54-ilc évében f. hó 3, án hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A megboldogultnak földi maradványai f. hó 5-én d. u. 3 órakor fognak a r. kath. egyház szertartása szerint a ezégényi családi sírboltban örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise f. hó 6-án d. e. 10 órakor fog Fehér-Gyarmaton az Urnák bemutattatni. Czégény, 1900. julius hó 3. Béke hamvaira! — Tanulmány ut- Dr. Feehlel János kir. kath. fűgymn. tanár, nagy szünidei sza­badságát egy nugyobb szabású tudományos megfigyelésekkel összekötött körátra hasz­nálja fel. Bejárja Svájczot, Francziaországot, Angliát, Belgiumot és Németországot, onnét a párizsi világkiállítás megtekintése után érkezik vissza hozzánk. — Jézus Szive, a kegyelmek napja a század fordulóján. A század forduló cs XIII. Leó pápa azon rendeletének alkalmából, hogy az egesz emberiségek szents. Szivének ajánlják fel, — irta Húgén Márton, Jézus társasági atya. Magyarra, forditotta és kiadja a Szatmári N 5 ven- dékpapok'Szt. Alajo s-T á r s u 1 a t a. A mű, mely két részből oktato és ima- könyvi részből áll, 21 iv terjedelmű Ara kötve 2 Kor. A megrendelések a Volkenberg Alajos dr. czimére Szatmárra (Szeminárium) küldendők. — A Sztojka gyógyfürdőnek lapunk mai számához mellékelt hirdetésére felhívjuk t. olvasóink szives figyelmét. — Rendőri hír. Két zálog jegy tu- mltutott a napokban, a melyek a rendőr­séghez be lett szolgáltatva. Igazolt tulajdo­nosa ugyanott bár mikor átveheti. — Tánczmulatság Sárközön. A sárköz és sárközujlaki ifjúság e hó 15-én vasárnap a sárköz' s sárközujluki önkéntes tűzoltó egyletek javára a „Rózsabokor"1 vendéglő uyári helyiségében zártkörű tánez- iiiulatságot rendez. 26 tagból álló rendező bizottság buzgólkodilt a bál sikerének elő­mozdításán. Belépő dij személyenként 2 ko­rona, c-aládjrgy 5 korona. — Vármegyénk méhtenyésztése 1899-beu következő eredményt mutatta: Ki volt telelve 302 községben 1892. mozgó szerkezetű kaptár, 10335 közönséges köpü, termeltek 561. 4 métermázsa mézet, 47829 k. 60 fill, értékben, nyertek 3767 kg. viaszt, 7534 k. értékben, az összi-s termelés értéke 55363 kor. 60 fill. 4 községnek jó, 56-iiak közepes, 230-uak szűk volt a méhészete. — Baka virtus. A kültelki korcs­mában is vidám v.olt a hangulat custozzai csata emlék napján s Farkas Simon kültelki korcsmában vigan mulattuk hadfiak. A pá- linkázás jó kedvre hangolt különösen két vitézt Szilágyi László és Nyestya Györgyöt s bazajövet a nagy duhaj kedvben Szilágyi — Nyestyét mellbe szúrta csupa barátság ból a melynek azután szomorú vége lett mivel másnap Nyestya belső elvérzés követ­keztében kiszenvedett. Katonai pompával temették el. Szilágyiak ez évben kiszolgálta volna harmadik évét, igy azonban most már bekóterezik s ott majd eltuélkedhutik a zajos vasárnap szomorú történetéről. — Utóállitás lesz e hó 14-én a gu­bás ipartársulat nagy termában. — Bűnügyi főtárgyalások. Jul. 13 ától — jul. 17-évcl bezárólag a kir. tör­vényszéknél következő főtárgyalások lesznek : Julius 15. péntek: Lopás büntette: Boros Lajos. Sikkasztás büntette: Grósz Márton. Lopás vétségének kísérlete | Marosán Sán­dor. Hatóság elleni erőszak büntette: Dán Gavrilla. Lopás büntette: Dingó Mihályné. Julius 16. hétfő: Magáuluk megsértés bűn- tette : Tarkanyi Mihály. Súlyos testi sértés büntette és vétsége: Somkutyán Sándor és társai. Lopás büntette: Farkas Borbála. Julius 17. kedd : 1. Súlyos testi sértés bün­tette és vétsége: Apáti Juon a Fogyes és társai.i 2. Sikkasztás büntette: Weiszberger Regina. 3: Hatóság elleni erőszak bűntette: Juha Ferencz. Lopás büntette: Tuzán György. A főtárgyalások a kir. törvényszéknél tekin­tettel az egyes bírák szabadságidejére, az 1900. évi julius hó 1-től 1900. évi szeptem­ber hó 15-ig bezárólag hetenként nem négy, hanem 3 uup tartatnak cs pedig: Hétfő, Kedd és Pénteken. Galba Lajos törvényszéki elnök alj bíróiig megvizsgálása végett’Fehér-' Gyartnatra utazott, az elnöki teendőket tá­volléte alatt Dr. Tapolczay Gyula kir. tábla- biró teljesíti, Ny i Ittér.*) Margitforrás-telep (Bereg-megye). A budapesti m. kir. egyetem vegyelemzése szerint kevés szabad szén­savat, ellenben sok szénsavas nátriu­mot és lithiumot tartalmaz. Ezen tu­lajdonságai azok, melyek a hasonló összetételű vizek fölé emelik. vKitütiő hatású a légutak s tüdő hurutos ál­lapotainál, különösen szívós váladék esetén; tüdővészeseknél, ha vérzésre való hajlandóság van i,s jelenfa„Mar­git-VÍZ“ megbecsülhetetlen szolgálato­kat tesz kevés szabad szénsavánál fogva. Kiváló hatást látni tőle a gyomor és belek hurutos állapotainál, főleg azon esetekben, hol a fölös mennyiség­ben képzelődött s;iv oka a rossz emész­tésnek. A hugysuv-as sók lerakodását aka­dályozván, becses szolgálatot tesz to­vábbá a hólyag hurutos bántulmainál, a kő- és homokképződés eseteiben, miért is a budapesti és bécsi egyetem orvostanárai, mint az orvosvilág egyéb előkelőségei a legszívesebben használ­ják, előnyt adnak, a „Margit'-forrás- uak a hozzá hasonló összetételű gyógy­vizek fölött. kiváló óvószernek bizonyult járványos betegségek idején, főleg typhus ellen. Hint borriz általános közkedveltségnek örvend Főraktár: cs. 4—12 ÉDESKUTY L. ásványvlznagykereskedés cs. és kir. udvari szállitó BUDAPESTEN. Kapható minden gyógyszertárban, fű­szerkereskedésben és vendéglőben. felelős szerkesztő: Dr. Fejes István, [japtülajdonos és kiadó: Morvái János. Nyilttér.*) Operateur dr. Gáspár Ferencz fog­ós szájbetegségek szakorvosa fogorvosi műtermét Budapestről a napokban rövid időre ide áthelyezte. Műtermének dús és legmodernebb fel­szerelése folytán a fogorvosi és fogászati szakma valamennyi ágában a legmesszebb menő követelményeknek eleget tehet. így pl.: fog- és gyökbuzások tökéle­tes helyi érzéstelenítéssel; arany- ezüst és teljesen észrevehetetlen email-plom- bok; egyes fogak és egész fogsorok iny- padlás nélkül; arany koronák és ameri­kai syatemáju aranyhidmunkák stb. Lakás; Korona-szálloda 23—24 sz. 3. bír. sz. HIRDETMÉNY. Fábiánháza község telekkönyvi be­téteinek szerkesztésére kirendelt bizottság közhírré teszi, hogy az 1886. XXIX., 1889. XXXVIII., és az 1891. XVI. törvény- czikkekben előirt helyszíni eljárás végett és pedig egyelőre csupán az azonosító 1900. augusztus 6-ik napján az azonosítás be­fejezte után pedig a bizottság a községben megjelenend. Ennélfogva felszólittutnak; 1) mindazok, a kik a tjkönyvben elő­forduló bejegyzésre nézve okadolt előterjesz­tést kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt, a kitűzött határnapon megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesztéseiket igazoló okirataikat mutassák fel; 2) mindazok, a kik valamely ingatlan­hoz tulajdonjogot tartanak, hogy u tulaj­donjog tkvi bekebelezését a kitűzött határ­időig a telekkönyvi hatósághoz intézendő szabályszerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok ulapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebelezésre alkal­mas okirataik nincsenek az átírásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15—1« és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai értel­mében szükséges adatokat megszerezni ipar­kodjanak, és azokkal igényeiket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szó­val elismerje, és u tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilváuitsa, mert különben joga­ikat ez utón nem érvényesíthetik és a bé- lyeg- és illeték elengedés kedvezményétől is elesnek. 3) azok, a kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, | vugy megszűnt egyéb jog van nyilvánköny- vileg bejegyezve, úgyszintén az ilyen be­jegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmez­zék, illetve, hogy törlési engedély nyilvání­tása végett a kiküldött bizottság előtt meg­jelenjenek, mert ellenesetben a bélyegmen­tesség kedvezményétől elesnek. 1—3 Kelt Mátészalkán 1900. junius hó 25. ELŐD SÁNDOR Dr. TÖRÖK ISTVÁN betétszferk, kir. albiró. A 13651. szám alatt szabadalmazott Somogyi Géza-féle állatok emésztését elősegítő por mindenféle sertésbetegségek ellen ——| sikeres hatással bir. |-^-— A 13652, sz. m. kir. szabadalmi ok­iratnak kivonata: Jelen találmány tárgya egy eljárás, áll a táppor előállítására, melyet állatok, különösen sertések úgy folyékony, mint szilárd táplálékába bekeverve, annak emészthetőségét megkönnyíti. Mint a tapasztalatok bebizonyították, ezen tápporral ellátott táplálék az állat szervezetére igen jőtékonyan hat, amennyi­ben annak .ellenálléképességét betegségek ellen már aránylag rövid használat után nagy mértékben növeli. 2—3 Főraktár Szatinár és vidéke részére: Mertz István fűszer-, c.semege-, liszt- és bor-kereskedésében Szatmár, Deák-tér. Viszontelárusitók főraktáromban ked- zrzn vezményben részesülnek. | 1 fü, borostyán 1KL olaj N*''» fény festéke Mázolásra elismert Padlózatra Felülmulhot.lan tartósságra és fényre ! A legjobb használható mindenki által. Szárad felelősség mellett 6 óra a. Raktáron Szatmáron: LÖVINGERJÓZSEFNÉL Deák-tér, „Zöldfa“ szálloda. Mintakártyák ugyanott ingyen- A t. vevők kívánságára, rendelkezésre áll egy szakképzett festS, ki a padlók befestését (jg| méterenkint 6 fillérjével elkészíti. Alulírottak az általunk régibb idő óta használt Fritze O.-féle borostyán olaj fényfestékkel igen meg vagyunk elégedve s azt mint páratlan jó padiézat-fénymázat min­denkinek bátran ajánlhatjuk, különösen fé­nye és tartósságára nézve. 6—20 cs. Tabajdi Lajosnó, Hauschka Jánosné. Gróf Schönborn-Buchheim Ervin bereg m. uradalmából. Szolyvai gyógy­r r Dr. KÉTLI, dr. BÓ TOTT'á.S KAI, dr. WIDER *V**IMMa HOFFER tanár urak és számos orvosi, 'ekintélyek nyilatko­zatai alapján kitűnő sikerrel ujánlta- tik : köszvény, hólyag s vizeleti szer­vek bajainál; ezukorbetegség, hugy homok, epekő; a torok és tüdőezervek bántulmainál, étvágytalanság és gyo­mor megbetegedéseknél. . , = ■ = Kitűnő izü ital, igen üditő viz. Gyomorbajok elleni specificum A Luhi Erzsébet A gyomor rendetlen működésé­nél, gyomorsav túlságos képződésénél, gyomorégés, böfögés, a gyomor elnyál- kásodása, a gyomor és bél krónikus hurutja alkalmával kitünően beválik; a torok, gége és hörgők idült huru­tul állapotában sikerrel alkalmaztatik. Elsőrangú üditő és asztali ital. Polenai gyógy­£ r Elsőrendű diatétiték TnrPá.g viz ; legüditőbb asztal " ImiWe vjz borral vegyitv kitűnő, tejjel vegyitve a legjobb nyálkaoldó szer. o _ Ka pható minden füszerkereske désben és az uradalmi ásványvize bérlőségénél: Szolyván. (Bcregmegyt Prospektus kívánatra ingyen és bérmentve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom