Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-09 / 2. szám

SZATMÁR RS YIDÉKE — Hírek a dalárdából. Hosszas pihenés után végre életjelt adott magáról a dalárda I uz elnökség több fontos tárgy megbeszélése czéljából értekezletet hivott egybe, mely pénteken este 6 órakor az ev. főgyran. tanácstermében tartatott a tagok csekély számban való részvétele mellett. Is­meretes előttünk s élénken visszaemléke­zünk ama bántó s dalárdánk hírnevét sértő eljárásra, melyben az aradi versenyen jog­talanul részesült. Az aradi közönség bárhol jelent meg is a szatmári dalárda, élénk ová- tióban részesité s az énekelt darabok el­hangzása után viharosan hangzott föl a tet­szés zaja. A közönség eme kitüntető elis­merésével szemben a bíráló bizottság a legméltatlanabbul bánt el akkor, mikor a kitüntetések legutolsó fokával elismerő ok­levéllel szégyenitette meg a dalegylet hír­nevét. A fájó sebek korántsem hegedtek be, sőt ujult erővel törnek újra ki, midőn al­kalom nyílik arra, hogy ebbeli érzelmeinek kifejezést adjon. Visszatérve Aradról azon­nal értekezlet gyűlt egybe, mely egyhangú-, lag határozatilag kimondotta, hogy a köz­pont kötelékéből kilép s országos versenyen többé részt nem vesz. E memorandum azon­ban a többi poros akták között maradt s ennek hivutkozmánya volt aztán, hogy a központ ünnepségekre gyakran hívogatta a dalárdát s igy legutóbb az 1901-ben Kas­sán tartandó országos versenyen való rész­vételre is fölszólította az egyletet a ez volt az első tárgy, a miért Jaskovics Ferencz alelnök a gyöngélkedő elnök nevében az ér­tekezletet összehívta. Természetesen a tagok u meghívást egyhangúlag visszautasították s kimondották a kassai versenyen részt nem vesznek. Az értekezletnek tárgyát képezte dalsstélynek legközelebbi tartása is s a kar­mester véleményét meghallgut7a, annak megtartását febr. 1 éré tűzte ki. Szóba ke­rült továbbá a dalegylet 25 éves fennállá­sának megünneplése. E tárgy is élénk eszme­cserére adott alkalmat s végeredmény képpen kimondatott, hogy már most tétessenek meg az előkészületek s közelebb a választmány és működő tagokból egy elő­készítő bizottságot fog kiküldeni, kik tanul­mányozzák az ünneplés módozatait. Időpontul augusztus havát választották, .mely hónap legalkalmasabb ily nagyobb szabású ünnep­ség megülésére. Az értekezlet hét órakor véget rt. == A dalpróbák, miután a közelebb tartott értekezleten dalestclynek febr. 1-én való megtartása kimondatott, e héten újra megkezdődnek. Szokott helyen és időben nevezetesen a két tenor kedden, a két bas- sus csütörtökön fog próbát tartani, szom­baton pedig összpróba lesz. A dulestélynek minél nagyobb sikere érdekében óhajtandó volna, hogy a működő tagok a próbákat szorgalmasan látogassák. — Hajtóvadászat. A helybeli va­dásztársulat vasárnap a Saárerdőn hajtó vadászatot rendezett, a mikor is 6 hajtás­ban 29 nyúl és 3 róka esetj; zsákmányul. Készt vett a vadászatban 12 egyleti tag, az eredmény tehát elég szép. — A kereskedelmi bank dolga fe­lett a kedélyek most már teljesen megnyu­godtak. A mérleg két-három nap alatt elkészül, úgy hogy a közgyűlés január hó második felében minden bizonynyal megtart­ható lesz. A közönség jól tudja, hogy a hiány, melynek kipótlása iránt az igazgató­ság a megfelelő intézkedéseket a közgyű­lésnek bejelenti, a legtávolabb ró! sem érintheti a betevők érdekeit. Valóban csak a közönség az, amely esetleg maga-magának kárt okozhat, mert a betétek fölmondása azt idézné elő, hogy vis/.out a bank is kény­telen volna a maga adósait is megszorítani, ami piacai válságot teremthetne, örven­detes, hogy a közönség ezt maga is belátja, a betétfelmondiísok teljesen megszűntek, és az intézet ügykezelése a normális vágányok közé jutott. A banknak és a közönség józan magatartásának egyaránt érdeme, hogy ez igy történt. — Egyházmegyei hír. Drahus Ist­ván ki a helybeli pupuevelő intézetnek volt növendéke vasárnap tartotta Unghvártt első miséjét Heheleiu Károly prépost plébános vezetése mellett u hívők s az uj misés hoz­zátartozóinak tömeges részvétele mellett. — A gör. kath. hívők szombaton és vasárnap ülték karácsony ünnepét s úgy a németi mint a szatmári hívek tömegesen vettek részt az istenitisztelcteken, ott Mel­les Emil főesperes, itt Pap Lajos lelkész intéztek u hallgatósághoz szent beszédeket. A szatmári g. k. templom mint már igen sokszor, most is szűknek bizonyult a hívők befogadására, mely körülmény mindig fel­színre hozza a nép ama forró óhaját, hogy már a közel jövőbe tágos díszes lakban üd­vözölhesse a Mindenség alkotóját. — Ifj. Böszörményi Sándor pety- tyeni földbirtokos s uz I. gőztéglagyár r. t. ijfftZgatója barátságos lakomára hívta meg az elmúlt szombaton az igazgatóság tagjait. Városunkból heten vettek részt a pettyéni kiránduláson s a kedélyes összejövetel a késő esti órákig tartott. Természetesen a vendégszerető gazdát többen felköszöntötték. — Küldöttség a miniszternél. A helybeli lövészegylet Uray Géza vezetése alatt Páekuj Imre és Wallon Ede tagokból álló küldöttséget bízott meg, hogy az egy­letnek a város ellen folyó ügyébeu n bel­ügyminiszternél, a hol az ügy jelenleg elbírálás alatt van, tisztelegjen s a minisz­ter jóakaratát megnyerje. A küldöttség | tegnap esteli vonattal ment fel Budapestre, s a miniszteí- valószínűleg ma fogadja. — Villamos értekezlet volt va­sárnap d. u. 4 órakor a Korona vendéglő­ben, a hol a fogyasztók megjelentek és eszmecserét folytattak az órák megbizhat- lansága és az egységár magassága fölött. Határozat azonban az lett, hogy még egy­ezer összejönnek. Gazdasági előadások közelebbi programmja. A Szutmármegyei Gazdasági Egyesület által a fÖldm. miniszter ur tá­mogatásával rendezett téli népies gazd. elő­adások közelebbi programmju a következő: Szatmárnémetiben a németii iskola tanács­termében minden szerdán és szombaton d. u. 5—6 óráig. Január 13. Bodnár Gáspár képezdei tanár a szövetkezetekről általában. Január 17. Poszvék Nándor a hitelszövet­kezetekről. Január 20. Poszvék Nándor fo­gyasztási és értékesítési szövetkezetekről. Szatmárhegyen az iskola helyiségben d. e. 11 —12 közt. Január 14 és 21-én Jablonszky György n szőlőmivelésről. Aranyos-Medgye- sen a g. jr. iskola helyiségben d. e. 11—12 óra között: Marosán Kornél áll. iek. igaz­gató. Január 13. Hol és milyen szarvas- marhát tenyészszünk ? Január 14. Hogy kell a szopós jószágot gondozni P Január 21. Hogy kezelje a kisgazda méhesét, hogy az jövedelmező legyen ? Nagykárolyban a vá­rosháza tanácstermében d. u. 3—4-ig. Ja- nuár 14. Nagy Sándor ism. isk. igazgató a gazdaságra kártékony rovarokról. Január 21. Bodnár Gáspár kép. tanár a szövetke­zetekről általában. Az előadások ingyenesek s azokon az összes érdeklődők szívesen lát­tatnak. Szatmármegyei Gazdasági Egyesület. — Felolvasó-estély. A kath. ka­szinó nagy népszerűségnek örvendő felolvasó estélyei sorozatát vasárnap nyitotta meg, mely ünnepség a szokásos helyen n „Cze- czil-egyesület“ helyiségében este 6 • órakor tartatott meg. Kettős ünnepe volt ez a ka­szinónak, s az ügyesen összeállított Prog­ramm keretében ünuepelte fennállásának 25. évfordulóját is s úgy a felolvasások, mint a szavalat tárgya mind ez jkről szólották. Az első szereplő Szent-Györgyi Ella k. a. volt, ki vonzóan és kedvesen szavalta el Tóth Józsefnek ez alkalomra írott ódáját. A’ ha­tásos szép művet Szent-Györgyi Ella k. a. kellemes hangsúlyozással szavalta el, bár meglátszott, hogy ez volt első föllépte, a mi kis zavar fordult elő különben, azt a diáktereg okozta, kikm k zajos viselkedése a kisasszonyra is zavarólag hatott. Úgy őt, mint az óda szerzőjét lelkesen megéljenez­ték. A progrnmm második számú dr. Wolken­berg Alajos felolvasása volt. Dr. Wolken­berg egyike azon felolvasóknak, kit felol­vasó estélyeken bármikor örömmel hallga­tunk meg. Az egyház jubiláris évének je­lentőségét fejtegette s ezzel kapcsolatban megemlékezett a kath. kaszinó 25 éves ju­bileumáról is. Dr. Fodor Gyula ugyancsak a kath. kaszinóról olvasott föl, humoros szín­ben tüntetvén fel, minő korszakot külön­böztetünk meg a kaszinó életében a a ka­szinó vándorlását színezte. A kedves s hu­moros ötletekben guzdug felolvasást mind­végig derültség kisérte. A két felolvasás között Meder Mihály művészi orgonujátéku foglalt helyet Mendelsohn nászindulóját a „Szent Iván éji álom“ ez. dalműből. Műsor végeztével a közönség egy része | kaszinó termeibe vonult át. s | fehér asztalok mel­lett mindvégig derült hangulat uralkodott. A fiatalság tűzzel tánczolt Oláh Feri pom­pás zenéje mellett, a felszolgált ételek s ita­lok kitűnőek voltak s Pongrácz vendéglős újra megmutatta, hogy méltón rászolgált arra az előlegezett bizalomra, mely köze­lebbi megválasztása alkalmával személye iránt megnyilat-kozott. — Dalestély Nagykárolyban. A nagykároly dalegyesület jan. 13-án dales­télyt tart, a dalárda három számmal szere­pel. Énekli „Ossiánt,“ Goll János „Kurucz dalait“ | „Isten hozzádot Rieger György­től. Obholczer Margit s Demidor Ignácz kettőst enekelnek a Sulamith-opefából s ezenkívül Obholczer Margit Serly Lajos „Remény keringőjét“-jét énekli. Veres Gusz­táv egyleti tag pedig szavalattal vesz részt az estélyen. A dalestély a polgári olvasókör helyiségében les s megtartva. — A Kereskedelmi bank kárára elkövetett sikkasztás ügyében egyre tart a vizsgálat s bizonyára ho szas időt fog még igénybe venni, mig a könyveket teljesen átrevideálják, mely munkát a helybeli pénz­intézetek könyvelői Küszner, Blum, Aszta­los, Lűkő és Bergkoffer végzik gondos ta­nulmányozással, a legapróbb részletekre is kiterjedő figyelemmel. Ez ideig 114.000 korona hiáiíyt állapítottak meg, valószínű azonban, hogy az még többre emelkedik. Sok évi bűnről hull most le a lepel s ér­deklődéssel várjuk mily eredményül fog végződni a vizsgálat. A betétesek, mint nz már ily esetekben történni szokott n sik­kasztás hírére megrohanták a bank helyi­ségeit, pénzüket visszakövetelve, a mit az igazgatóság készséggel teljesített, mert uz ily apró betétek a bank anyagi helyzetére befolyást nem gyakorolnuk, az volna már nagy baj, mit szettében szintén beszélnek, hogy a fővárosi bankok'mondanák föl u hitelt, azt hisszük, ha van is valami a do­logban az mindkét részről kedvező meg- I oldást nyerend. A helyi bankok 200.000 koronát készséggel ajánlottak föl a bank részére, ha erre esetleg szükség volna.' Steinbergerről eltűnése óta semmi hir, neje a napokban itt tartózkodott, most már azonban ő is újra eltávozott. A vizsgálat ered­ményét, mihelyest azok véget érnek, közölni fogjuk, mely hü képét fogja mutatni, mily mértékben károsította meg a pénzintézetet a hűtlen könyvelő. — Hazafi Veray János a meg- rovási kalandok országos hirü koszorús költője a 'múlt héten városunkat is szeren­cséltette látogatásával és árulgattu költe­ményeit, melyek között' ott szerepel a Megrovás u kukszentmártoni tesvérgyilkos- ságról is. Verseit többnyire mérgében irtu, de van olyan is, a melynek végén az áll : „írtam örömömben, kanári madarak ének­lése mellett.“ Hanem az nagyon ritka. Hogy miféle megrovásokra szerzett anyagot városunkban, azt csak későbben fogjuk megtudni. — A kath. legényegylet szoká- sós farsangi mulatságát ez évben január 28 -án tartja meg. — Beszámoló. Láng Lajos valósá­gos belső titkos tanácsos, a nagybányai ke­rület képviselője f. hó 3-án Szinér-Váral­ján, 5-én Felső-Bányán és 6-án Nagy- Bányán beszámoló beszédet tartott. A nép­szerű képviselőt mindenütt nagy óvácziók- ban részesítették. — Születtek. Síkos Gizella, Dobi Etelka, Mertse Gáspár, Livák Béla, Tóth Károly Lajos, Lakatos Teréz, Kaufman Kál­mán, Szabó Sándor. — Házasulok kihirdetése : Samu Gábor és Máli Ágnes, Rottenberg Sumu és Friedman Regina, ifj. Polonyi Károly és Szentiványi Emiliu. — Házasságot kötöttek : Dr. Kiss Endre (Pancsova) és Szlafkovszky Izabella, Erdei József és Kiss Erzsébet, Kael Sán­dor és Miklósi Juliánná. '—Nélkülözhetetlen házigyógy­szer a Pserhofer-féle vér tisztitó labdacsok 'melyek számtalun bajnál a leggyorsabban és legbiztosabban hatnak. A leghíresebb orvosok is ajánlják nehéz emész- tés, gyomorbaj, kólika, ideges fejfájás, sáp­kor stb. betegségeknél. Saját érdekében cse­lekszik mindenki, ha állandóan készletben tartja e labdacsokat, melyek számtalan eset­ben csodás hatáeuaknak bizonyultak. 1 te­kercs, mely 6 doboz á 15 labdacs 1.05 frt. A pénz előzetes beküldése után 1 tekercset I. 25 frtért, 2 tekercset 2.30 frtért, 3 teker­cset 3.35 frtért küld bérmentve Pserhofer J. gyógyszertára, Becs I. Singerstrasse 15. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. 13770—1899. tkvsz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmári kir. törvényszék mint te-, lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a szatmári term, és hitelbank r. 1. végrekaj- tutónak Mikié Oana végrehajtást szenvedő elleni 200 frt tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmári kir. tör­vényszék területén lévő Rákos-Terebes köz­ségben fekvő a r.-terebesi 26. sztjkvben A. I. 27. hrsz. a. irt ingatlanra 160 frtbun az ugyanottani sztjkvben A. 1. 170, 182, 218, 551, 615, 670, 804, 875, 882, 976, 1078, hrsz. a. foglalt ingatlanra az árverést 395 frtbau ezennel megállapított kikiáltási ár­ban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1900. évi február hó 5-ik nap­ján délelőtt 9 órakor R.-Terebes község­házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el­adatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10°/#-át, vagyis 16 frt, 39 frt 50 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ábun jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a kelt m. kir. igazságügyminisz­teri rendelet 8. §-ában kijelölt Óvadékképes értékpapírban n kiküldött kezébez letenni; avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értel­mében a bánatpénznek a bíróságnál előle- ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Szatmáron, 1899. évi október hó 3l-én. A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál. DR. ÖREG kir. tszéki albiró. 14562—1899. tkvsz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmári kir. törvényszék mint te­lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Mészáros László oroszfalüsi lakos végrehuj- tatonak Amaczy György oroszfalusi lakos végrehajtást Szenvedő elleni 25 frt tőke- követelés es jár. iránti vágrehajtási ügyé­ben a szatmári kir. törvényszék (a szatmári kir. járásbíróság) területén lévő oroszfalu községben fekvő az oroszfulusi 209. sztjkv­ben A. I. 1—5. r. 53/a., 138., 274., 438/a., 634. hrsz. a. foglalt ingatlanra az árverést 928 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte es hogy a fentebb megje­lölt ingatlan üt 1900. évi január hó 25-ik napján délelőtt 9 órakor oroszfulu község­házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is cl­adatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsáránuk 10°/0 át, vagyis 92 frt 80 krt készpénzben, vagy az 1881. LX t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó l én 3333. sz. á. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ábun kijelölt óviidckkűpes értékpapír­ban a kiküldött kezéhez letenni; avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá­natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé­séről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Szatmáron. 1899. évi november hó 8-án. A kir. törvényszék mint telek­könyvi hatóságnál. DR. ÖREG kir. tszéki albiró. Meghívó. A „Szatmári termény- és hitelbank részvénytársaság“ X-ik évi rendes közgyűlését >900. évi január hó 21-én d. e. 11 órakor Szatmáron, saját helyiségében fogja megtar­tani, melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. Napirend: 1. Az igazgatóság jelentése az 1899-ik üzleti év eredményéről. 2. A felügyelő bizottság jelentése az évi zárszámadások és mérlegről, valamint a nyereség felosztását tárgyszó indítványokról. 3. Az 1899-ik üzleti évre vonatkozó zármérleg bemutatása, megvizsgálás és meg­állapítás végett. 4. A felmentvény megadása feletti ha­tározathozatal. 5. A nyereség felosztása iránti hatá­rozat és az osztalék kifizetése idejének meg­állapítása. 6. Három rendes és két pótfelügyelő bizottsági tag választása. 7. A közgyűlést 8 nappal megelőző­leg az igazgatósághoz netalán beadott in­dítványok tágyalása. Az igazgatóság évi jelentése és a mér­leg a közgyűlést megelőző 8 napon át a hivatalos órák alatt az intézetben meg- tekinthető. Kelt Szatmáron, 1900. január hó 5. Az igazgatóság. Halálozás miatt rendkí­vül olcsó áron 12 drb. Dzier- zon-féle YI. kaptár kész sej­tekkel együtt eladó. A kör­nyékbelieknek az az előnyök is meg van, hogy méhcsalá­dokkal együtt kaphatják. Szóval vagy Írásban ér­tekezhetni özv. Kuncz Alajosné- Vtll Mezö-Petri. u. p. Szaniszló. Ház-eladás. Magos Menyhért ügyvéd­nek a Rákóczy-utcza 23. sz. a. lévő háza, a melyben je­lenleg az „Otthon“ kávéház van,,örök áron eladó. Értekezhetni lehet dr. Fejes István ügyvéddel Szat­máron, Eötvös-utcza 19. sz. a*

Next

/
Oldalképek
Tartalom