Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-12-25 / 52. szám

SZATMÁR ßS VTDßKE. Biztos hatásul növéuy-özukorkáim, mely néhány do­boz elfogyasztása után köhögés, vér­köpés, szamár- és hökhurof, Lél- tunyaság, gyomorkatarus, nyálkásodás, influenza, rekedtség stb. ellen kitűnő sikerrel gyógyít, kapható nálam, mint késki főttél, továbbá: SzÜCS József, Roóz Mihály, Horváth Béla, Mert István és Molnár Mihály urak fűszer üzletében. Tisztelettel Tamásy József, | _g készítő. Sz ntmár, Bcrcsényi-u. 20. sz. Sesüger varrógépé A mi uj családi gépeink a legkönnyebb és legnyu­godtabb járatunk, legegy­szerűbben kezelhetők és fölülmulhatlanok minden a háztartásban előforduló munkák és a divatos mű- himzés és Ármunkákhoz. I leghaszn osabb karácsonyi ajándékok. A folyton emelkedő el­adás, a kiváló kitüntetések minden kiállításon, a gyár­nak majdnem 50 éves fenn­állása és a világhír, melyet a mi gépeink kivivtak, a leg­biztosabb és legteljesebb ga- rantiát képezik jóságukért Paris 1900. !„GRAND PRIX“ l.rgiinztoliu kitüntetés. Ingven oktatás minden házi varrást munkában és a divatos niűhhnzésben. Raktár himzósetyemben nagy színválasztékban, varrógéprészekben, olaj, tű és fonalakban. Eleetromotorok az egyes családi varrógépekhez. 2—2 Singer Co. varrógép részvénytársasá Szatmár, városház épület. c r ö* Szatmár—erdödi h. é. vasút. Polgár @ • Sándor in. kir. 8z»»b. nyert orvosi, mii- es köt- szerdsz BUDAPEST, VII.. Erzséliet-kürnt 50 Legelőnyösebben beszerelhetők or­vosi, sebészi és be­tegápolási eszközök. Gummi-áruk. Suspen­sorium, írrigator- fecskendök stb. leg­újabb fnlálmtínyu csász. és kir. sz;i:b- _ Mi m— ^ dal Polgár-féle sérv- .... kitták, bus- és köl­dök-kötők. — Valódi franczia különlegességek (óvszerek.) Részletes képes árjegyzék ingyen és bérmentvu. (Fenti czimre ügyelni tessék.) Utánzás e llen védve 16302. szám alatt. 8-16 I Fa eladás. Gráf Károlyi Tibor erde­jéből 2 éve.* vágáMi I-sö rendű teljesen száraz hasáb cserfa házhoz sziillitvn I ö | ni 11 p 11 it 11 ii t 4 korona 80 fillérért kupira tó. Megivndtíiheiü I S/airriiír—t-rdődi TFeszünk földeket a szatmári oldalon, ki-ebb purczellákban. Köblö­sönkt’nt, minőség szerint 60 írttól íellebb. 8— Markovits Klek fiai, ÁrpácJ-utcza ÍO. ■int egy 60—70 métermázsa szép répa van eladó. Megtudni a kiadóhivatalban. é. v. ii /.b i k(‘zi-löséi>cnél ) ni p, HU m ' Rt ^ WMfá o Magos Menyhért ügyvéd­nek a Kákóczi-utcza 23* sz. a. lévő búza, a mely bon je­lenleg az „Otthon“ kávébáz van;, örök áron eladó. Értekezhetni lehet dr. Fejes István ügyvéddel Szat- múron. Eötvös-utcza 19. sz. a. Lehető legmagasabb készpénz kölcsön birtokra, vidéki, városi bérházakra, katona tiszteknek, állami hivatal­nokoknak, függő gabona és gyapj uh termésekre előnyösen eszközöl1 <tnek Hoffman Jakab közvetítő által. Tab, 3 — 3 Somogy-megye. Válaszbólyeg mellékelve kéretik­utczii 9/u., ;i s/iitmár—erdődi B t-. v. kalauzainál, az ipari hitelezővel kezet elárusító c.Mirnokában és Ekke. János ur Kossuth Lu jo'-utcza 19—20. sz. alaiti kereskedéseben, hol a fa ine.ur js te­kinthető. _ 17__ Or vosi tekintélyek által kipróbált s na- ® Bikszádi árlappal és ismertető könyvecskével 'bernien t ve szol­gál ii Bikszád, (Szó t már megy e.) a>£ >09 CD »1 cn 2 *09 ■— ® — 11 © £ 2 s *> í* *© 5 . <_ CO CB 2 o) 00 A ásványos gyógyvizet, mely egyedüli a maga nemében, több hirnoves egyetemi orvos­tanár és hírneves vidéki orvosok, hatásánál f.igva fölébe he­lyezik a külföldi és drága Selters és Gleischenbergi vizeknek. Gyógyító hatása a bikszádi ásványos gyógyvíznek kitünően be­vált idült és heveny légcsöhurut, hangszalag hurut, vérköpés ellen. Nagy kon-hasó tartalmánál fogva vérhányás, tüdócsucs hurutnál és kezdődő gümókórnál, továbbá kitűnő eredményi értek el a BIKSZÁDI VIZ alkalmazása állal emészthetetlen- ség, idült- és heveny gyomorhurut, máj- és epe hólyagbánta- loinnál, a belek renyhe működésénél, vesehomokban szenve­dőknél, görvélyknros daganatoknál, heveny és idült női hán- tnlinakná!, specificum vált be. gyobb koródákban kitűnő sikerrel hasz­nált külsz.r a ‘ REUMA-SZESZ biztos s_ kiváló gyors hatású köszvény, =»= osúz reuma, ischiás stb. ellen. =—rr- Ha tilsa meglepő, a mennyiben gyak­ran még ti legidültebb köszvény és Csúzfájdalmakat is már néhányszori bedörzsölé nél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet. Egy üveg ára használati utasítással I kor., erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes bekiildése után küldi it készítő: WIDDER GYULA gyógyszerész, S.-t.-U JHEi,v. Főraktár Budapesten : Török József gyógyszertárában, Kinily-utcza 12. és az Eggcr-féle «Nádor gyógyszertár“ - ban, Váezi-köru 17. Szatmáron : Boss in Józséf és R a j- zinger Nándor gyógyszertára■ ban. N -Károlyban : Fitos Forencz, Hahn János és Koritsánszky Károlv gyógyszerészeknél. Szaniszlón : Kovács .Nándor gyógyszertárában. Fehérgyar­maton : Buli ka Miklósnál 8-10^ Cg 5 >3 02 O P5 o OQ C1* B'ks/ádi viz bérlője s a szr/iijktii viz lőeU’rtidtói : ALMER LAJOS és KÁROLY nagybányai lakosok. 8—10 Sztojkai. TvTaT; mint Erdély gyöngyéi, nem hiába nevezték el magyar karlsbadi víznek, nyert tényleg annak gyógyliatása. a szigorú diéta bo- tartartásával : idült gyomorbántaíum, máj- és epehólyag, vala­mint epekő bajoknál, nemkülönben CZUkorbetegségnél alkal­mazva. valóságos csodákat müvei, kitűnő hatású a SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ a Iégcsószerves összes bintalmainál, valamint a női bajok és görvélykórós bántalmaknál is. — A SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ dús szénsavtart.almánál fogva, akár borral, “kár gyiimöicsszörppel vegyítve, inint kellemes üdítő ital párját ritkítja. A SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ hosszas haszná­lata az ép szervezetben elváltozást nem idéz elő s igy a rossz ivóvizet, is pótolja bármely vidéken, annyival is inkább, mert hosszabb állás után nem csapódnak ki belőle a szilárd alkotórészek, mely tulajdonsága lehetővé teszi | tengren túli szállítást. .ÜJ §1 UJ DOC] ■#> -DOCj Sztojkai árlappal és ismertető könyvecskével bérment re szol­gál u ixtoj ka, Szolnok-Doboka iu c r: mß*- tu » : oo UJ JT1 Sflfl & la oJ=o S * rgrN rVS'wS<2 ........................................i--­-*>- 20 % engedményt kap mindenki, -v^­egyedüli legh'^^niazható ÓVSZ^[_ 2.—­és haVhÓlyag- ftrsfttfyé8 könnyen *! ^ &&**■*£ fT[ 3.-, |ArUlrfXra ^«ato"k1Ae8r^ B0Pít3 am.ríc. frt L rés*ére._A^ ( ? _ és frt 18 1w ','5ai övszsreK’ "»» 8««« "s'<IV" 9.-, 4r. ^ ^ --Äfe I s-w Höl^y ® y \eaJobb a v 6 hórillö^ SZATMÁRON, NYOMATOTT MORVÁI JÁNOSNÁL 1900.

Next

/
Oldalképek
Tartalom