Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-12-11 / 50. szám

SZATMÁR JSS VIDÉKÉ. lósné nrnők gyüjtőivén bogyült 114 korona. Püspök Öméltósága 40 kor. dr. Kádár, . Szabó Norbert, íleheleiit Karoly- kanonokok 10—10 kor. O-zt. M-'gy bank 5 kor. Dr- Bródy Kálmánná, Szabó István, Hámon Róbert 4—4 kor. Jöátiovics Mikló-n", D álmaimé, Dnniinu-zné, Pap]). Lajos, And- rko özv. Berkovicjné, H'-idelberg Itnréné, C/.u- kor Adolf 2-2 kor. Amlrásyné, Ingük, Bruuuné, Bíróimé, HurLieinné, Márkuszné, Gőbel Ferencz, özv. Mi rozsán ne. Hauskáné, Bölönyiué 1 — 1 kor. Többen 1 kor. 40 fill. Neuschloss fűrésztelep igazgatója 10 szekér tűzifát. Szalkay Sándoi-nó M.-Szálkáról 1 zsák lisztet. Márkusz Mártonné úrnő gytfjtő- ivéti begyült 7ti korona. Markuiz Mártonné, Steinbergei- Éliás, Oláh Feri 4—| korona. K. i L., Márkus Sámuel, Kovács József, N- N., Papolczy, Horváth Mór, Jahuska, Szalóczy, N. N., Bruder, N. N.' 2-2 kor. Beer S., N. N.. Kulcsár, Milkovics Tercsi, N. N., Mazurek, Tankóczy, Kaufman Dá­vid, dr. Bitttly, N. N., N. N., N. N., N. N., Horru, N. N., Rózsa, Márkus Sándor 2—2 kor. Többen 6 kor. Lővinger paszulyt. Rooz Mihály 5 kiló rizst, 5 kiló sót. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István Étiptulajdonos és kiadó: Morvái lános. int egy 60—70 métermázsa szép répa van eladó. BEegiradni a kiadóhivatalban. Lehető legmagasabb készpénz kölcsön birtokra, vidéki, városi bórházakra, katona tiszteknek, állami hivatal­nokoknak, függő gabona és gyapjuh termésekre előnyösül,) <.-s/.kö/'.ol,.<tuek Hoffman Jakab közvetítő által. Tab, 1 — 3 Somogy-megye. Válaszbélyeg mellékelve kéretik. Veszünk földeket a szatmári oldalon, ki-ebb parczellákban. Köblö­sönként, minőség szerint 60 írttól felleL b. 6— Markovit« Elek fiai, Árpád-utcza ÍO. Polgár @ © Sándor m. kir. szab. nyert orvosi mű- és köt- szerész BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 50. Legelőnyösebben beszerezhetők or- ' vosi, sebészi és be­tegápolási eszközök. Gummi-áruk, Suspen­sorium, irrigator- fecskendök stb. leg­újabb találmányé Csász. és kir. szab­dal. Polgár-féle sérv- kötök, has- és köl­dök-kötők. Valódi franczia különlegességek (óvszerek.) Részletes képes árjegyzék ingyen és bérmentve. (Fenti czimre ügyelni tessék.) Utánzás ellen védve 16302. szám alatt. 6-15 ! Orvosi tekintélyek által kipróbált s na ’gyobb koródákban kitűnő sikerrel hasz-1 nált kiilsz r a i-aj > a> jjpiTMA íifif l5 g' O <n •5 íl U U lu huu biztos s kiváló gyors hatású köszvénv = csúz reuma, ischiás stb. ellen. —~ Sj 0 <0 Hitiisa meglepő, a niennviuun gva|( g ‘«0 nm meg 11 Irgidültebb köszvéne é. S) c.'úzfájdalmakat. is miit- niShiiayszm'i bedörzsöld nél teljesen mdgszUntette a* •*= > Fog- vagy fejfájást 5 perez O: N .~ </> alatt megszüntet. OS-N Egy üveg ára használati utasítással a ® _ ®t Te 1 kor., erősebb 2 korona 40 fillér. ■a E b a> Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. — -Qí Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes > — *® cd beküldése után küldi aj készítő­# to S a) 00 .aj WIDDER GYULA s g N ed gyógyszerész, S.-A.-UHELv. B S' M Főraktár Budapesten: Török József g­^0 gyógyszertárában, Király-utcza 12. és az Egger-féle „Nádor gyógyszertár1*­CB *5 ban, váczi-köru 17. i "> Szatmáron : Boss in Józséf és Raj. z i n g-é í- űándor gyógyszertárakban. O) N -Károlyban : Fitos Ferencz, Hahn 00 János cs Koritsánszky Károly 2­N < gyógyszerészeknél. Szaniszlón : Kovács ^Nándor gyógyszertárában. Fehérqyar­m. maton : B a 1 i k a Miklósnál. i| Mfcfet C/» $ O -<t-a-ő-'oc 1 K IOÉ Ipj S g ik.-c.jr: cd ui . r í nwm 0 “i.I u — ■Y o-O-C-ws j'2 X ' ül 1 o< Uh y -D* X t) mm r 1 J oc t 2 pra »“IS :S>‘ £ U.' .Ju'UI I £ «o A — a 5? +->-13 tn o > O-cS > P st •cö N </) A A :0 H K IM P M ■i « P- * ■f * * — ® 'S-W I x « * S ** feji St t ­:k i 1 <ű s_ I X 0) c N « cn .Q :3 *0 "5) i® T3 I i > o $ "C •O ■O 0 c d) .Q (0 mi ■o ® x A legolcsóbb és legalkalmasabb karácsonyi és újévi ajándékok vásárolhatók STERNBERG TESTVÉREK kézmű- és divatiizletében Szatm“r, De”k-tér 19. (Papolczy-palota.) 2 Egy darubb női ing chiffon vagy vászonból ,xtA>x,AÍ4í..^táí..^íáí..^fíí..^Iáí..üíáf..^t4í..2^íáí..^táí..3fÍ4r„'áÍ4f..^Í£..ífeí^,.ií'*r. t 3 Egy teljes ruhára való szövet, (minden sziliben) 1.50 frtért. -J* J{ Egy teljes ruhára való szövet (mind.-n sziliben) . . 1.80frtórt. .. «3» 3 Egy teljes ruhára való szövet (minden színben) . . 2.25 írtért. 2 Egy teljes ruhára való Moh őr szövet (minden sziliben) 3.10 frtért. ni Egy teljes ruhára való Caingityit szövet (minden sziliben) 4.50 frtért és feljebb. _ , $ Egy meter 90 cmtr. szóles női pojztó (minden sziliben) 35 Űrért és feljebb. Egy méter 120 cmtr. széles női posztó (minden sziliben) GÖ Űrért és feljebb. H Egy méter szintnrtó, burchet legujjabb mjntíikban . . . 20krért és feljebb. 4 Egy méter szintartó, kreton legújabb mintákbuti . , . 25 krért és feljebb. |{ Egy méter Lyoni selyem, (miuden színben) ........................45 krért és feljebb. Ä Egy méter Divat selyem (színes és fekete)........................95 krért és feljebb. Nő i barchet blúzok I legujjabb kivitelbeu .... 1.25 frtért és feljebb. ^ Női finnel vagy szövet blúz. legujubb kivitelben . . . 3. — frtért és feijebb. Sj Női selyem blúzok minden kivitelben............................ 5.— frtért és feljebb. Nő i berliner Saul minden kivitelben és sziliben . . . 90 krért és feljebb. Női selyem Saul minden kivitelben és sziliben .... 1 50 frtért és feljebb. HÍ • * 1 w Vi Női selyem S.ial Biocat és más njdonsúgok .... 3.— frtért és feljebb. 2 Egy darab női vagy férfi alsó nadrág.........................65 krért és feljebb. 55 krért és feljebb. 2 Egy dui-irb férfi ing Chiffmból .......................................1.20 frtért és feljebb 2 12 darab férfi vagy női zsebkendő, fehér vagy színes ! . 1—frtért és feljebb. Éti PJ darab férfi vagy női zsebkendő, csinos kivitelben . . 1.80 frtért és feFjébb, fi Egy darab férfi vany női alsó ing vagy nadrág . . 60 ki ért és feljebb. í Egy férfi vagy női nyakkendő........................ . 30 kiért és feljebb. Eg y darab női barchet alsó szoknya minden színben . 1.20 írtért és feljebb. Egy darab női posztó alsó szoknya minden színben. . 2._frtért és feljebb. Eg y darab uői Cloth alsó szoknya fekete .................. 2.25 frtért és feljebb. Eg y darab női Cloth (Jupons) alsó szoknya divat sziliekben 3.50 frtért és feljebb. Egy darab női Cloth (Jupons) alsó szoknyu d. sz. bélelve 5.50 frtért és feljebb. Egy darab női Cloth (Jupons) alsó szoknya fekete bélelve 4.— frtért és feljebb. Egy vég (30 1-őf) Crens vászon..................................5.— frtért és feljebb. Egy vég (30 róf) Fonal vászon . . . ..... . ^4.50 frtért és feljebb. Egy darab női vagy férfi esőernyő (Autucu) . . . . *1.30 frtért és feljebb. Egy darab női vagy férfi esőernyő selyem...................2.40 frtért es feljebb. Eg y darab női vagy férfi esőernyő tiszta selyem . . . 3.50 frtért és feljebb. Ezeken kivül raktárunkon nagy választékban van : Mindennemű női, férfi és gyermek ||| Mindennemű női. férfi és gyermek kötött harisnya. bőr és kötött keztyü. Valódi halcsontos és könnyű fűző. Mindennemű gyapjú, selyem és g| Mindeii.iemtt utazó; | tigris és flanel kötött kendő. HÍK.11W mi int nstsil © ü í Cicero fii zó, legujabb angol szabás § \ valöüi halcsonttal/ dán,hja: 8 SO frtért. Midőn mindezen felsorolt csikkeket van szerencsénk a nagy érdemű közönség becses figyelmébe ajánlani, megjegyezzük, hogy ez alkalomra, a tullialmazott raktár miatt árainkat tetemesen leszállitottuk. 2__3 Tel j es tisztelettel Sternberg Testvérek. — Kinevezés. A nagykárolyi kir, pinügy igazgatóság Székely Endre joghall­gató, helybeli lakost u kir. adóhivatalhoz gyakornokká nevezte ki. — Balra hajts! Hogy mennyire jól j ismerjük általában a törvényeket, arra egy igen laláló esetet hozott lel u tegnapi köz-, igazgatási bizottságon Nyáráiiy László a kir. íölyaminérnöksóg Főnöke, a ki az 1890. 1. lürvényczikkbő! kimutatta, niiszeritiA a szekéruti forgalomban a kitérésnek mindig balra kell történni, kivéve azon egy esetet, mikor a/, előtte haladó szekeret, ukurja meg­előzni, mert akkor jobbra kell hujtuni. Ez­zel szemben a mindennapi életben még min­denfelé igen tévesen mindig az az elv uralkodik, hogy a kitérésnek jobbra kell történni, s ezen elvnek megfolelőieg a köz­úti vashídon is ily értelemben van az utasí­tás felírva, s épen ez adott okot a folyam- mérnökség vezetőjének a felszólalásra. A polgármester megígérte, hogy n törvény­nek érvényt fog szerezni. Jó lesz ezt emlé­kezetbe vonni mindenkinek, mert a ki nem a törvény szerint tér ki, uz kihágást követ el, á minek szigorú büntetése van, s így ezután, u ki a régi nyomokon fog haladni, könnyen kárát vallhatja. — A szatmárvárm ált. tanító egyesület szatmári köre 1900. dec/.oiuber 19-én d. e. 10 órakor, a szalmái'-németi ev. ref. egyház tanácstermében (Wesselényi- utczu 4. sz.) gyűlést tart a következő turgy- 8orozuttal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az 1900 úpr. 10-én tartott köri gyűlés hitclcsitolt jegyzőkönyvének felolvasás.!, 3. Egy orsz. tanítói biztositó intézet tárgyában a Gömör- Kis Hontmegyei tanító egyesület indítványa : ismerteti Kólái Lajos szutmúri ev. rhf tanító. 4 Az orsz. tanítói nyugdíj revízióról Varga Benő szatinar németii ev. ref. tinitó. 5. Milyenek legyenek uz évzáró viz-'g.-ilntok az elemi iskolákban? 6. Az iskolai tolvaj* j lások orvoslása. 7. Az egyesületi élet fej- i lesztése. 8. Indítványok. Az 5. fi. 7. sor­szám alatt jelzi tt tárgyak felett a jelenlevő tagok vélemény nyilvanitá-ni folytán log I határozat hozatni. Szut már-Német i, 1900. J deczemher 6. Pótor Elemer köri elnök. , I — Hirdetmény. Tudatom a varos köz.ön-ógével miszerint a sertés járvány váró- sunkban megszűnt, a zárlat feloldutolt, a rendes vásárok megtartatnak. Szutinúrlt, 1900. deczetuber 8-án. Dr. Korbni főka­pitány. — A szatmári izr. népkonyha javára üjabban adakoztak a követ­kezők: lit ‘iter Adolfné' és II ir- eh Mik-

Next

/
Oldalképek
Tartalom