Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-12-04 / 49. szám

SZATMÁR RS VIDÉKE 16053—1900. tksz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmári kir törvényszék mint te- telékköuyi hatóság közhirré teszi, hogy Vi- land Katalin vegrehajtatónak Bonya Mihály és t. végrehajtást szenvedő elleni 108 kor. 72 fillér tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmári kir. törvényszék területén lévő Tőke-Terebes község határában fekvő a tőke-terebesi 27. sztjkvben A. I. 1—7. rsz. 28/b., 205/b., 615/a., 814/a., 937/a., 966/a., 1090/b. hrsz. ingatlanból Bonya Mihály illetőségére 1001 kor. 50 fillér, ugyanezen tjkvben A. II. 1—4. rsz. 746/25., 746/211., 747/397. és 746/720 hrsz, ingatlanra és pedig a végr. törv. 156. §. a. pontja alapján Rácz Terézia előbb özv. Pintye Láezlóné, most Bonya Mihálynó illetőségére is 58 kor., ugyan­azon tjkvben A. j- 1. rsz. 345/b., hrsz in­ingatlanra és pedig a végr. törvény 156. § a p. pontja alapján Rácz Terézia előbb özv. Pintye Lászlóué most Bonya Mihályné il­letőségére is 8 kor., ugyanazon tjkvben A. + 2. rsz. 544/b. hrsz. ingatlanra és pedig a végr. törv. 156. §-a p. alapján Rácz Te­rézia előbb özv. Pintye Lászlóné s most Bonya Mihályné illetőségére is 7 kor. és végül a t.-terebesi 372. sztjkvben A. I. 1- 4. rsz. 746/157., 646/348., 746/529. és 746/588. hrsz. ingatlanra az árverést 80 korban ezennel megállapított kikikiáltási árban elrendelte és hogy u fentebb megje­lölt ingatlanok az 1901. évi január hó 2- ik napján délelőtt 10 órakor Tőke- Terebes Községházánál megtartandó nyil­vános árverésen a megállapított kikiállási áron alól is eludatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalékát vagyis 100 kor. 15 fill., 5 korona 80 fillér, 80 fil­lér, 70 fillér és 8 koronát készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ábun jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi no­vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságtigyminiszteri rendelet 8. §-ában ki­jelölt óvadékképes értékpapirban a kikül­dött kezéhez letenni; avagy az 1881. t.-cz. 170. §-u értelmében a bánatpénznek a bíró­ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza­bályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Szatmáron, 1900. évi szeptember hó 26-án. A kir. törvényszék mint telek­könyvi hatóságnál. DR. ÖREG kir. tszéki albiró. * íi Q I .*!? &\ Magos Menyhért ügyvéd­nek a Rákóczi-utcza 23. sz. a. lévő háza, a melyben je­lenleg az „Otthon“ kávéház vándorok áron eladó. Értekezhetni lehet dr. Fejes István ügyvéddel Szat­máron, Eötvös-utcza 19. sz. a. Jó karba levő búto­rok, ágyak, éjjeli szek­rény, lámpa, tükör, ELADÓK Megtekinthető: Yörös­marty-uteza 8-ik sz. alatt. ; ' 2—2 Veszünk földeket a szatmári oldalon, kisebb parczellákbaii. Köblö­sönként, minőség szerint 60 írttól fellebb. 5 _ Markovit» Elek fiai, Ár pád-utcza ÍO. Szatmár—erdödi h. é. vasút. Fa eladás. Gróf Károlyi Tibor erde­jéből 2 éve» vágásin I-sö rendű teljesen száraz hasáb cserfa házhoz szállítva köbméterenként 4 korona 80 fillérért kapható. Megrendel helő a Szál már—erdödi h. é. v. üzlet kezelöségéuél Tompa- utcza 9/a., a szatmár—erdödi h. é. v. kalauzainál, az ipari hitelszövetkezet elárusító csarnokában és Ekker János ur Kossuth Lajos-utcza 19—20. sz. alatti kereskedésében, hol a fa meg is te­kinthető. 4 14—r Polgár @ ® Sándor ra. leír. .szab. nyert orvosi ihű- és köt­szerész BUDAPEST, VII., Erzsébet-körat 50 Legelőnyösebben beszerezhetők or­vosi, sebészi és be­tegápolási eszközök. Gummi-áruk, Suspen­sorium, irrigator- fecskendők stb. leg­újabb tnlálmányu csíísz. és kir. szab­dal. Polgár-féle sérv- kötők, has- és köl­dök-kötők. — Valódi franczia különlegességek (óvszerek.) Részletes képes árjegyzék ingyen és bérmentve. (Fenti czimre ügyelni tessék.) Utánzás ellen védve 16302. szám alatt. 6-16 IJI I HöJÍ Orvosi tekintélyek által kipróbált s na WU jgyobb kórodákban kitűnő sikerrel hasz­nált külsz.r a REMÜ-nESZ biztos s kiváló gyors hatású köszvény = csúz reuma, ischiás stb. ellen. —~ Hatiísa meglepő, a mennyiben gyak­ran még ii Tegidültebb köszvény és c.-úzftíjdulmaknt is mér nékstnyszori bedörzsölé,uél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet. Egy üveg ára használati utasítással I kor., erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő: WIDDER GYULA gyógyszerész, S.-A.-CJHELY. Főraktár Budapesten : _ T ö r ö k József gyógyszertárában, Király-ufcza 12. és az Egger-féle „Nádor gyógyszertár­ban, váczi-köru 17. Szatmáron : Boss in Józséf és Raj­zinger Sándor gyógyszertárakban. N -Károlyban : Fitos Ferencz, Hahn János és Koritsánszky Károly gyógyszerészeknél. Szaniszlón : Kovács Nándor gyógyszertárában. Fehérgyar maton : B a 1 i k a Miklósnál. 5—10 O) 03 HU © cn n .= </> ’5 *© ■— ®— © M "o E *© cQ Cfe I GO* ®: GQ N a © GO a|' 3 ft­s E3 to Is 1v'mf* Hl .. Égi W ;-<t soSkB DC OÉ . •'> O U Ü 2 5 . w Ili m n N C ^ r P ? Oű Sm E <* ftS S « c 2 o m o< U H X ü il »ÉH* 77 U i flfl HÉ SäfEyiR •Ul£ * 'O*"" ró n u) £ “ mwjsm A legolcsóbb és legalkalmasabb karácsonyi és újévi ajándékok vásárolhatók STERNBERG TESTVÉREK kézmű- és divatüzletében Szatmár, Deák-tér 19. (Papolczy-palota.) Egy teljes ruhára való szövet (minden szinbeD) 1.50 frtért. J Egy teljes ruhára való szövet (minden színben) . . 1.80 frtért. 5! Egy teljes ruhára való szövet (minden színben) . . 2.25 frtért. H Egy teljes ruhára való Mohair szövet (minden színben) 3.10 frtért. Egy teljes ruhára való Camgnrn szövet (minden szinben) 4.50 frtért és feljebb. | Egy méter 90 cmtr. széles női posztó (minden s/.inben) 35 Űrért és feljebb. ■£! Egy méter 120 cmtr. széles női posztó (minden színben) 66 krért és feljebb, 3jj Egy méter színtartó, burchot legujjubb mintákban § Egy méter színtartó, kreton legújabb mintákban |p Egy méter Lyoni selyem, (minden színben) . Egy méter Divat selyem (színes és fekete) . y Női barchet blúzok a legujj'abb kivitelben . Jö Női flanel vagy szövet blúz legújabb kivitelben W Női selyem blúzok minden kivitelben 55 Női berliner Saal minden kivitelben és szinben . Jő Női selyem Saal minden kivitelben és szinben . m Női selyem Saul Brocaf és más újdonságok . (I Egy darab női vagy férfi alsó nadrág . . . 4 Egy darabb női ing chiffon vagy vászonból . . || Egy darab férfi ing ChifFonból E .................... 'i 12 darab férfi vagy női zsebkendő, fehér vagy színes sj 12 durab férfi vagy női zsebkendő, csinos kivitelben 20 krért és feljebb 25 krért és feljebb. 45 krért és feljebb. 95 krért és feljebb. 1.25 frtért és feljebb. 3.— frtért és feijebb, 5.— frtért és feljebb; 90 krért és feljebb. 1.50 frtért és feljebb. 3.— frtért és feljebb. 65 krért és feljebb. 55 krért és feljebb. 1.20 frtért és feljebb. 1.— frtért és feljebb. | | 1.80 frtért és feljebb. j i Egy darab férfi vuny női alsó ing vagy nadrág . . 60 krért és feljebb; £ Egy darab férfi vagy női nyakkendő 30 krért és feljebb. | Egy darab női barchet alsó szoknya minden színben . 1.20 frtért és feljebb, jf Egy darab női posztó alsó szoknya minden szinben . . 2.— frtért és feljebb. 1 Egy darab női Cloth alsó szoknya fekete . . . . . 2.25 frtért és feljebb, jf Egy darab női Cloth (Jupons) alsó szoknya divat szinek ben 3.50 frtért és feljebb, if Egy durab női Cloth (Jupons) alsó szoknya d. sz. bélelve 5.50 frtért és feljebb, jf Egy darab női Cloth (Jupons) alsó szoknya fekete bélelve 4.—frtért és feljebb, jf Egy vég (30 rőf) Creas vászon . . . . . . . . 5.—frtért és feljebb, jf Egy vég (30 rőf) Foual vászon .......................................j 4.50 frtért és feljebb. | Eg y darab női vagy férfi esőernyő (Autuca).................1.30 frtért és feljebb. | Eg y darub női vagy férfi esőernyő selyem . . . . 1 2.40 frtért es feljebb, jf Egy darab női vagy férfi esőernyő tiszta selyem . . . 3.50 frtért és feljebb, jf Ezeken kívül ruktárunkon nagy választékban van : . |f Mindennemű női, férfi és gyermek Jj| Mindennemű női, férfi és gyermek kötött harisnya. % bőr és kötött keztyü. Valódi halcsontos-és könnyű fűző. Mindennemű gyapjú, selyem és |{| Mindennemű utazó, tigris és finnel kötött kendő. f j «Oicero“ fűzű, legújabb angol szabás valódi halcsonttal, darabja; 3.50 frtört. . liiiili-p _________ ,'W­* * * * * ♦ ** r** jq» ^ *■{>. Midőn mindezen felsorolt czikkeket van szerencsénk a nagy érdemű közönség becses figyelmébe ajánlani, megjegyezzük, hogy ez alkalomra, a tulhalmazott raktár miatt árainkat tetemesen leszállítottuk. 1—3 ♦ Teljes tisztelettel Sternberg Testvérek. <7

Next

/
Oldalképek
Tartalom