Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-11-27 / 48. szám

20% engedmény I — Kinek kell ingyen egy szép naptár? A ki ugyanitt egész vagy fél évre előfizet: az a „Budapest“ ungy képes naptárát kapja, sőt ezen felől még egy fali­naptárt is: A negyedéves előfizetők a nagy­naptárt, a hónapos előfizetők pedig a kis naptárt kapják egész díjtalanul. Megjegy­zendő, hogy úgy a nagynaptárhoz, mint a kisnap tárhoz, művészies kivitelű mümel- léklet vau. csutolva. A „Budapest“ előfizetési ára egy évre 24 korona, félévre 12 korona, negyedévre 6 korona, egy hónapra 2 korona. (Budapest, IV., Surkantys-utczn 3. sz.) Felelős szerkesztő: Dl*. Fejes István. Laptulajdonos és kiudó: Morvái János. 977—1900. Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végreliujtó az 1881. évi T.X. t.-cz. 102, §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a lialinii kir. járásbí­róság 1900. évi V. 429. számú végzése kö­vetkeztében Dr. Léderer Zsig.mond ügyvéd áltul képviselt Klein Májer javára ifj. Tegze Zsigmond és társai ellen 200 kor. s jár. erejéig 1900. évi uug. hó 13-án foganatositott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 922 korra becsült kö­vetkező ingóságok u. m.: búza, zab nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverések ti hal mii kir. járás­bíróság 1900. óvi V. 429. számú végzése folytán 200 kor. tőkokövetelés, ennek 1896. évi aug. hó 29. napjától járó 6 százalék kamatúi ‘/3% váltóaij és eddig összesen 255 kor. 67 fill.-ben biróilHg már megálla­pított költségek erejéig F.-Almáson adós lakásán leendő eszközlésére 1900. évi no­vember hó 29. napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz ti venni szán­dékozók oly m tgjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak udutni. Amennyiben az elárverezendő ingósá­gokat mások is le is fclülfoglaltutták s azokra kielégítési jogot nyertek volnu, je­len árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Halmi, 1900. évi november hó 5 nttpján. MARKOVITS. kir. birósági végreliujtó. Női kalapok átalakítását a mostani legújabb divatu formákban jutányos árakért elvállalom, úgyszintén férfi-kala­pok átalakítását női- kala­pokra szintén eszközlöm. Keresztes Sándor, 2—2 Majláth-utcza l-ső szám. Jó karba levő búto­rok, ágyak, éjjeli szek­rény, lámpa, tükör, ELADÓK. Megtekinthető: Vörös­marty-utcza 8-ik sz. alatt. 1—2 Szatmár—erdödi h. é. vasút. Fa eladás. Gráf Károlyi Tibor erde­jéből 2 évest vágású I-sö remíii teljesen száraz hasáb cserfa házhoz szállítva köb in éteren ként 4 korona 80 fillérért kapható. Megrendelhető a Szatmár—erdödi I). é. v. üzlet kezelőségénél T<»mpa- utcza 9/a., a szatmár—erdödi h. é. v. kalauzainál, az ipari hitelszövetkezet elárusító csarnokában és Ekkor János ur Kossuth Lajos-utcza 19—20. sz. alatti kereskedésében, hol a fa meg is te­kinthető. 13— (<3-la,s"u.r) legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. 1 nagy paluczk ára frt 1.35 kr. — 1 kis palaczk árn 68 kr. Viasz-kenőcs I Arany-fénymáz legjobb és legegyszerűbb beereszt ő-szer képkeretek stb. beiU'uny ozás áru, kemény padló számára. 1 köcsög ára 60 kr H 1 kis paluczk ára 20 kr. Fehér „GrlasurMénymáz Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ftblakduszkák stb. ujjonnani bel estésere. I kis doboz ára 45 kr. — I nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók: Iiosonczy József czégnél Szatmáron. 20 % engedményt kap mindenki, <^pi PSSStesi 4. *" ‘ ÄTUlm.tlw». gtytt0ítttonkéat «"eri0, tfto4r-féle frt 6NŐI óvszerek• darftbonké fct a.-, BŐ««» ^‘„eves-------- — ' • | 25-40 ki p hirdetésre hivatkozik! ro Magos Menyhért ügyvéd­nek 3 Rakoczi-utcza 23. sz. a. lévő háza, a melyben je­lenleg az „Otthon“ kávéház van,,örök áron eladó. Értekezhetni lehet dr. Fejes István ügyvéddel Szat­máron, Eötvös-utcza 19. sz. a. Veszünk földeket, a sZatlnári oldalon', kivcbh parczellákban. Köbl“ sön késit, minőség szerint fill v ' mtöl fcllenb. 4— Markovit.«« £lek fiai Árpád-utcza ÍO. ■SST5— Polgár ® ® Sándor in. kir. szab. nyert orvosi mű- és köt­szerész BUDAPEST, VII., Erzsébct-körnt 50. Legelőnyösebben beszerezhetők or­vosi, sebészi és be­tegápolási eszközök. Gummi-áruk, Suspen­sorium, irrigator- fecskendők stb. leg­újabb tnlálmányu csitsz. ős kir. szab­dal. Polgár-féle sérv­kötők. has- és köl- Valódi franczia különlegességek (óvszerek.) Részletes képes árjegyzék ingyen és bérmentve. (Fen,ti czinire ügyelni tessék.) | Utánzás ellen védve 16302. szám alatt. 4-16 >% . O) 0) ••= > cn c M S3 ®— CD § i ■a E e a> o s_ — »® •— >> cd S -2 N OJ < agai Orvosi tekintélyek által kipróbált s na- äaAMl.gyobb koródákban kitűnő sikerrel hasz­nált külsztr a KEUMUmZ biztos s kiváló gyors hatású köszvény = csúz reuma, ischiás stb. ellen.=—- Hatása meglepő, a mennyiben gyak­ran még a legidültebb köszvény és Cfúzfájdulmakut is, már néhányszor! bedőrzsölé-mél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet. Egy üveg ára használati utasítással í kor., erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csaknem az összes gyógyszortárakban. Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő:. WIDDER GYULA gyógyszerész, S.-.4..DJfHELí. Főraktár Budapesten: Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. és az Egger-féle „Nádor gyógyszertár­ban, Váczi-köru 17. Szatmáron: Boss in József és Raj­zinger Sándor gyógyszertáradban. N.-Károlyban : Fitos Ferencz, Hahn János és Koritsánszky Károly gyógyszerészeknél. Szaniszlón : Kovács Nándor gyógyszertárában. Fehérgyar­maton : B a 1 i k a Miklósnál. 4—10 90 © öo 23 Cfir ■3 a ©i a m «HA Wm .-"‘oíí mm mm msm aWMsBSw Ml Ili >12“: • Ét Wmß u# ( «A : ^úl<f jí »S5 t I A M 2 t 11 2 § <2 K ül» Bikszádi árlappal és ismertető Könyvecskével bórtnenlve szol­gál a ikszádi J §§£ Biküzád, (Szatmár megye.) (U lDOC, Bm ásványos gyógyvizet, mely egyedüli a maga nemében, több hírneves egyetemi orvos- tanár és hírneves vidéki orvosok, hatásánál fogva fölébe he­lyezik a külföldi cs drága Selters és Gieischenbergi vizeknek. Gyógyító hatása a bikszádi á.sványos gyógyvíznek kitünően be­vált idült és heveny légcsóhurüt, hangszalag hu-ut, -vérköpés ellen. Nagy kon v ha só tartalmánál fogva vérhányás, tüdöcsucs hurutnál és kezdődő gumókőrnál, továbbá kitűnő eredményt értek el a BIKSZÁDI VIZ alkalmazása által énicszthetetlen- sóg, idült- és heveny gyomorhurut, máj- é* epe bólyagbántn- lomnál, a belek renyhe működésénél, vusehomokbun szenve­dőknél, görvélykoros daganatoknál, heveny és idült női bán- talmaknál, specificum vált be. Bikszádi viz bérlője s a szíojkai viz főelárudtói: ALMER LAJOS és KAROLY nagybányai lakosok. 7—10 ztojkai ásvány- -e— —vizet, mint Erdély gyöngyét, nem hiába nevezték el magyar karlsbadi Vériek, mert tényleg unnak gyógyhatású, u szigorú diéta be­tűi tartásával: idült g\omorbuntuinm, máj- és epehólyag, vala- mint epekő bajoknál, nemkülönben czukorbetegségnél a kal- | mázva, valóságos csodákat művel, kitűnő hatású a SZTO.JKA1 ÁSVÁNYVÍZ a légcsöszrrvus összes bántalmaiuál, valamint I «ói, bajok és görvély kórós bántalniakuál is. — A SZTOJKAT ÁSVÁNYVÍZ dús szénsavtartalmánál fogva, akár borriíl, akár gy.ümölesszörppui vegyítve, mint kellemes üdítő ital | párját ritkítja. A SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ hosszas haszná­lata az ép szervezetben elváltozást nem idéz elő s igy. a tossz ivóvizet is pótolja bármely vidéken, annyival is inkább, i ni?r^ “°®sza^b óllás utáu nem csapódnak ki belőle a szilárd alkotórészek, mely tulajdonsága lehetővé teszi . a tengren túli szállítást. ® ■ U» ,30C. |s árlappal és ismertető könyvecskével bériiKiüivc szol­Sztojka, Szólnok-Doboka no. SZATMÁRON, NYOMATOTT MORVÁI JÁNOSNÁL 1900Í

Next

/
Oldalképek
Tartalom