Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-11-13 / 46. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. Szemüvegek, Zwickerek, Iiorgnettek kaphatók Deáktér 26. sz. a. Plébánia — polatában Feiszthuber János órá-sziátl. 6—tí nagy választékban, órajavitások pon­tosan, szabályozva készíttetnek. Magos Menyhért ügyvéd­nek a Rákóczi-utcza 23. sz. a. lévő háza, a melyben je­lenleg az „Otthon“ kávéház van, f örök áron eladó. Értekezhetni lehet dr. Fejes István ügyvéddel Szat- máron, Eötvös-utcza 19. sz. a. 1068—1900. v. b. szám. Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a szatmári kir. törvény­szék 1900. évi 17185. számú végzése kö­vetkeztében Grósz Mór javára, Tegze Gábor és társai ellen 550 kor. s jár. ere* jóig 1900. évi junius hó 7-én fogan itositott kielégítési \égrebnjtás utján lefoglalt és 1028 korra becsült házi bútorok, werth im- szekrény, lovuk, málcmorzsoló, triőr, kocsik, szán, etbből álló ingóságok nyilvános árve­résen eladutnak. Mely árverésnek a halmii kir. járásbí­róság 1898. V. 548. sz. végzése folytán 550 Kor. tőkekövetelés, értnolc 1898. évi szeptember hó 24 napjától járó 6 százalék kamatai és eddig összesen 194 korona 72 fillér biróilng már megállapított költségek erejéig Batarcson adós lakásán leendő esz­közlésére 1900 évi november hó 20-ik napjának délutáni 3 órája batáridőül Icitü- zetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett iugóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-u értelmébeu készpénzfizetés mel­lett u legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. A törvényes hutáridő a hirdetmény­nek a bíróság tábláján történt kifüggeszté­sét követő naptól szám itta ti Ír. Kelt Halmiban, 1900. évi október hó 9. napján. MARKOVITS kir. bírósági végrehajtó. 1089—1900. vég éh. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezen­nel közhirró teszi, hogy a n.-várudi kir. tszéknek 1900. évi V. 14880. sz. végzése folytán Biharmegyei ipar- éu termény hitelbank felperes részére, Lichtman Vilmos alperes ellen 1800 kor. tőkkeköve- telés s jár erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytan alperestől lefoglalt és 603 korra becsült ingóságokra a ni.-szálkái kir. járásbíróság Y. 654/2. sz. végzésével a t°* vabbi eljárás elrendeltetvén, az «1 ■ p— és fe- líllfoglaltatók követelése erejéig is amennyi­ben azok kielégítési jogot nyertek volna az Ujíalussy tanyán adós lakásán leendő meg­tartására határidőül 1900. évi november hó 27-ik napján délután 3 órája kitüzefik, | mikor a bírói lag lefoglalt szobai bútorok § egyéb ingóságok u legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükségese tén becs­áron ulul is elfognak adatni. Felhivutnak mindazok, kik az elárve­rezendő ingóságok vételárából a végrehaj­tató követelését megelőző kielégítéséhez jo­got tartanak, a mennyiben részükre a fog­lalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásbaíl beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. Kelt M.-Szálkán 1900. évi november hó 1. napján. PÉJER kir. bírósági végrehajtó. 3700-1900. tksz. ; Árverési hirdetményi kivonat. A fehér-gyarmati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Bródy Kálmán ügyvéd végreh ijta­táim j| Bolyók Elek végrehajtást szenvedő elleni 38 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a t.-gyormaii kir. já­rásbíróság területén levő f, gyurinut község- határában fekvő a f.-gyarmuti 481. sztjkvi 594. brsz. ingatlan az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §. d. pontja értelmében egészen 340 korouu, — a f.-gyarmati 449. sztjkvi 338., 741., 1360., 1604, 1885., 1946. hrsz. ingat­lanok az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §. u. pont értelmében egészen 1626 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban el­rendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat­lanok az 1900. évi deosamber 29 ik nap­ján d. e. 9 órakor a f.-gyarmati kir. járás- bíróság. tkvi hatóság hivatalhelyiségében megtartandó nyilvános ásverésen a megálla­pított kikiáltási áron ulul is eladuttíi fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingutlauok becsárának 10 százulékát vagyis 34 kor., 162 kor. 60 fillért készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és uz 1881. évi no­vember 1-éu 3333. sz. a. kelt igazságügy- miniszteri rendelet 8. §-ábun kijelölt óvu- dékltépes értékpapírban a kiküldött kezé­hez letenni, avagy uz 1881. LX. X.-c :. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság­nál előlogos elhelyezéséről kiállított szabály­szerű elösmervényt átszolgáltatni. Kelt a f.-gyarmati kir. járásbíróság tkvi hatóságnál 1900. október 21. KÜNCZLY kir. aljbiró. 601—1900. végrehajtó szám. Árverési hirdetmény. Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-u értelmébeu ezennel közhírré teszi, hogy | ezutmár-néineti kir. törvényszék 1900. évi 11680. számú végzése következtében Dr. Steinberger Samu ügyvéd által képviselt Kubinyi Mihály és neje javára Katvász Gedeonná ellen 130 korona s jár. erejéig 1900. évi uug. hó 29. napján foganusitoit kielégítési végrehajtás utján lo és felülfoglalt és 738 koronára becsült 20 mm. zab és felülfoglnlt ökrök s egyebekből álló ingóságok nyilvános árveré­sen eludatnak. Mely árverésen a f.-gyarmati kir. já­rásbíróság 1900. évi V. 254/2. számú vég­zése folytán Kis-Nanaénybiui alperes házá­nál leendő eszközlésére 1900. évi novem­ber hó 20-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül kit űzetik és ahoz u venni szándé­kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az ériDlett ingóságok uz 1781. évi LX. t.-Ci- 107. és 108. §-a értelmében készpénz­fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becs áron ulul is elfognak adatni. A mennyiben az elárverezendő ingó­ságokat másuk is le és felnifoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §= ér­telmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt F.-Gyarmaton, 1900. évi novem­ber hó 1. napján. PAPP ANTAL, kir. bírósági végrehajtó. Dr. LENGiEL nyírfa- ^balzsam kir. szabad. Svédhonra. Már magában véve azon növénvi nedv, a mely a nyírfából kifolyik, ha an­nak törzsét megfúrjuk, emberemlékezet óta mint a legkitűnőbb szépitőszer volt ismeretes, ha azon­ban ezen nedv a feltalál > utasításai szerint balzsammá alakittatik át, esak akkor nyer úgyszólván csodálatos hatást. Ha este meg­kenjük vele az nrezot vagy más bőrrészeket, már másnap csaknem észrevétlenül pikkelyek válnak le a bőrről, amely ezáltal fehérré és gyöngéddé válik. Ezen balzsam kisimítja az arezon a ránezokat és himlókelyeket, ifjú arezszint, a bőrnek fe­hérséget, gyöngédséget és Udeséget kölcsönöz; a legrövidebb idő alatt eltávolitja a szeplőt, májfoltot. és anynjegyeket, orrvörösséget, bőr­atkát s a bőr minden más egyéb tisztátlansé- gát. Ára egy korsónak használati utasítással 3 korona. Kapható minden jobb gyógyszer- tárban. A nyirfnbalzsam által puhává lett bőr kon- verzálására ajánlatos ezzel egyidejűleg a dr. Lengiel-féle 13—13 cs­<$s$> O p o-k rémei <^> használni. Egy tégely 1 kor. 20 fill. Adr.Lvl-feleEnzoe-szapp masabb hi­giénikus szappan, mely a bőrt enyhévé és fe­hérré teszi és hivatva van a balzsam jó hatá­sát fokozni. Egy durab ára 1 korona 20 üllői*. Főraktár Magyarország részére: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertára Budapesten, Király-utcza 12. Szatmár—erdödi h. é. vasút. Fsl ©lctidOiS« Gróf Károlyi Tibor erde léből 2 éve« vágásúi I-sö rcfiüTi teljesen száraz hasál) cserfa házhoz szú 11 itVii k öbmetercuként 4 korona 80 fillérért kapható. Megrendelhető a Szatmár—erdödi h. é. v. üzlet kezességénél; Tompa- utcza 9/a., a szatmár—erdödi h. c. v. kalauzainál, az ipari hitelszövetkezet elárusító csarnokában é.s Ekker János ur Kossuth Lajos-utcza 19—20. sz. alatti kereskedésében, hol a fa meg is te­kinthető. 11-^­V Cserép kályha! &uJabli 8-8 Polgár @ ® Sándor m. kir. szab. nyert orvosi mű- és köt-- szerész BUDAPEST, VH., Erzsébet-körot 50. n Legelőnyösebben beszerezhetők or­vosi, sebészi és be­tegápolási eszközök. Gummi-áruk, Suspen­sorium, irrigator- fecskendök stb. leg­újabb találmánya csász. és kir. szab­ii dal. Polgár-féle sérv­kötök, has- és köl­dök-kötök. — Valódi franczia különlegességek (évszerek.) Részletes képes árjegyzék ingyen és bérmentve. (Fenti czimre ügyelni tessék) Utánzás ellen védve 16302. szám alatt. 2-16 Ajánlom | ® mintájú cserép kályhákat úgymint kandalókat figurával, a legolcsóbb árak mellett. (Lakik: Larisch Róbert Hunyadi-u. 52.) cserép-kályhás. Orvosi tekintélyek által kipróbált s na­gyobb kórodákban kitűnő sikerrel hasz-L 75 nált külsz c r a g5 ‘03 > 0» o REUMA-SZESZ B SS M 09 ■5 biztos s kiváló gyors hatású köszvénv. E» o ■=, csúz reuma, ischiás stb. ellen. =— S* •g Hutása meglepő, a mennyiben gyak­ran még a legidültebb köszvény és a ‘75 JÉ csúzfújdalmakut is már néhányszori ’>, . bedörzsöléanél teljesen megszüntette. OQ a > a)*; *03 o Fog- vagy fejfájást 5 perez o: (O c (A'£ alatt megszüntet. N­o: OJ O) _ Eg y üveg lira használati utasítással 05 o S 1 kor., erősebb 2 korona 40 fillér. ■o E e cd Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. —- -03 Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes t > — & beküldése után küldi a készítő: rp OS 2 n OO -aa WIDDER GYULA u a N CB gyógyszerész, S.-A.-UJMEJLY. B 5T (fi Főraktár Budapesten: Török József o CfQ gyógyszertárában, Király-utcza 12. és (te 'éö az Egger-féle „.Nádor gyógyszertár­ban, Váczi-köru 17. o SS Szatmáron : B o s s in Józséf és Raj­z i n e e r Sándor gyógyszertárakban. cn N-Károlyban : Fitos Ferencz, Hahn B 00 János és Koritsánszky Károly O', N gyógyszerészeknél. Szaniszlón : Kovács ,Nándor gyógyszertárában. Fehérgyar­kei »X«l »YTft \ maton : B a 1 i k a Miklósnál. < 2—10 C0 í3 R tf­02 oq 02 «äD 02 Lm-cd 03 O cd Lm "O cd £ Jd CL 03 CL >% 03 03 női divat-, rövidáru és kézimunka raktára SZATMÁR, Kazinczy-utcza Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, miszerint Szntmáron, Kuzinczy-utczán a Kereskedelmi Bank palotában levő özv Kohn Mikéntié üzletét átvettem és azt bejegyzett ezég alatt tovább fogom folytul ni az eddigi rr ff r I §üüslt« tovább uz ő szakavatott vezetése alatt folytatom. Nagy kézimunka raktáron kívül u/, itt fel nem sorolható hozzá­való nnyagojc, selymek arunyszdllak és zsinórok, berlinerek, Viktória és DMC. himro pániul ok és most legújabb- Poinet de Luis munkához szüksé­ges anyagokon kívül nagy választékban vannak : női ÓS férfi kész f®hér- nemuek, ingek, gallérok, kezelők, nyakkendők, zsebkendők, téli írlsóruliúk, legújabb gyártmányú női és férfi bőrkeztyük, valódi francziaszabásu hal­csontos valfiizők, csipkék, szallugok, mennyasszonyi koszorúk, fátyolok és arczfalyolok, teljes kelengyék újszülöttek részére, kötőpamutok, horgoló és gopezérnák, továbbá minden rövidáru szakmába vágó czikkek.. Fegyházban kötött női, férfi é9 gyermek harisnyák, nap- és eső- ernyők, szappanok, illatszerek, kelengye hímzések és uvontirozások jutányos árban továbbá is elvállaltalak. Az ország előkelő városaibuu,-valamint a helybeli' piaczon több éven at szerzett tapasztalataim és előkelő összeköttetéseim arra bátorítanak, hogy uz igen tisztelt vevő közönség igényeit minden tekintetben kielégithetem. Szives pártfogását kéive, maradtam kiváló tisztelettel 2—3 3-S30SZ ÜlDOLF­Ifi 11! Hímző előnyomda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom