Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-11-13 / 46. szám

SZATMÁR SS VIDÉKE. __ Anyakönyi kinevezés. A bel­ügyminiszter vármegyénkben az avasujvú- rosi kerületbe Erdős Aurél jegyzőt anya­könyvvezető helyettessé nevezte ki. — Nőegyleti vál. ülés. Folyó hó 3-án Hármán Mihályné elnöknő elnöklete alatt a nőegylet igen népes látogatott vél. ülést tartott. E gyűlésen az elnöknő mele­gen üdvözlő szavai után Dr. Fechtel Jánoe főtitkár örömmel köszöntötte az újonnan megválasztott tagokat, kiknek ügybuzgó odaadásában, a nemes czól iránt való ér­deklődésükben az egyesület jövendő fel­virágzásának biztos garanciáit látja. — To­vábbá résztvevő szavakkal emlékezett meg a megboldogult Lebotzky Jánosáé­ról, a nőegylet egyik kegyes lelkű, min­dig tevékeny, az áldozatokban példát adó és elöljáró tagjáról, kinek emlékét, és érdemeit jegyzőkönyvileg megörökiteni in­dítványozza. Indítványa határozatba ment. Kimondatott, hogy a nőegylet u z árvu- h á z javára f. hó 24.-én Katalin estéjén nagyszabású concertet rendez a társaskör­ben, melyen gazdag műsorban lesz gondos­kodva a közönség kellemes szórakozásáról. Concert után tánczmulatság következik. Szóba került a téli tánczvigalom ügye is, és a hölgyek abban állapodtak meg, bogy a farsang első tánczmuíatságául jelmez tánczestélyt rendeznek. A részletekről későbben Biki Károly pénztáros jelenti, hogy 1 számvizsgáló bizottság Dr. Farkas Antalné sz. b. elnöknő, Jákó Sándorné e. alelnöknő, Joó IgnáCzné és Novák Lajos főszámvevő a főtitkár által kezelt pénztárt' megvizs­gálta, rendben találta és számára az elisme­rés és köszönet megszavazása mellett a fel- mentv'ény megadását indítványozza, a pénz­tárt pedig | pénztáros véglegesen átvette. Utolsó tárgyul | gyűjtő ivek a hölgyek között kiosztattak. A szent és emberséges ügy érdekében kívánatos, hogy | nagykö­zönség tőle telhetőleg szívesen támogassa az üres pénztár gyarapítását ezélzó mulat­ságokat pl. legközebb ti Katalin estélyt. .— Virilisek névsora. Az igazoló választmány u legtöbb adót fizetők 1901-ik évi jegyzékét következőleg állnpitja meg: Antal Dániel, Dr. Papolczy Gyula, Urny Géza, Keresztes András, Antal Kristóf, Her­mán Mihály, Hulmi János, Schvártz Albert, Fried Emil, Márkusz Márton, Losonc/.y József, Cholnoky Imre, Dr. Lebotzky János, Lengyel Endre, Yaday Károly, Daróczy Endre, Sz. Török János, Klein Vilmos, ifj.. Hármán István, Dr. Kercsztszeghy Lajos, Jankovics János, Beer Simon, Haraszthy Tamás, Jákó Sándor, -Fogarassy Sándor,- Korányi János, Domnbidy Ferencz, Kiszely Károly, Kovács Ábrahám, Kolozsv-áry Ká­roly, Kovács Leo, Dr. Lengyel Márton, Beíghoffer István, Rosenblatt József, Bos- sin József, Reiter Béla, Kegyes István, Heinrich Vir tor, Wallon Lajos. Kimaradtak a mostaniak közül: Bakó Lajos, Dr. Török István, Göbl Jakab és ifj. dr. Farkas Antal. — Ismét bírság- Csomay Imre meg- felebbezvén a polgármester azon határoza­tát, a melylyel 100 korona rendbírságot szabott ki reá, az ezen felebbezésben hasz­nált. gúnyos hang miatt a polgármester ismét, 100 korona birsággal sújtotta. — Bucsuestély. A kút. kaszinó a Szolnokra pénzügyi fogalmazóvá kinevezett Kádas Lászlójtisztelctérc szombaton este búcsú lakomát rendezett, a melyen a távozó jó barátai s tisztelői közijl mintegy 50-en jelentek meg. A barátai szeretetnek való­ban őszinte kifejezését tapasztaltuk óz es­tén a távozó iránt, mely számos pohárkö­szöntőben megnyilatkozott. Buzgó tagja volt .évtizeden át a kuth. kaszinónak s te­vékenységet fejtett ki, mint választmányi tag évek bosszú során át, igy méltán érde­melte meg azt az igaz szivből jövő elisme­rést, melyben az est folyamán részesült. Volt számos pohárkösznnlő, dr. Irinyi Ta­más a kuth. kaszinó, Pap Gyula adóbiv. pénztáros a vezetése alatt álló hivatal ré­széről búcsúztatta el meleg szavukkal. Fász^ túsz Elek, miut az idealizmus képviselőjét éltette. Kormos Lajos az adóbiv. nevében köszönté föl s a melyet még igen sok toaszt követett. A szép pohárköszöntőkre n távozó érzelemtől áthatott szép szavakban köszönte meg a figyelmet és gyöngédséget. A szép számba egy begy ült társaság azután még hosszú időn át együtt maradt vidám hangu­latban. Kisérje a távozót boldogság és meg­elégedés uj otthonába! — Búcsú. Mindazon jóbarátim és ismerőseim, a kiktől legnagyobb sajnála­tomra személyesen buesnt nem vehettem, fogadják ez utón szívélyes búcsú üdvözle­temet. Kádas László. — Köszönet. Páskuj Veronka k. a. | nőegyleti árvubáz számára jelentékeny értékű és mennyiségű ruhaneműket ajándéko­zott. Jószivü bőkezűségéért ez utón is há­lás köszönetét, mond uz elnökség. — Köszönet- Heinrich Viktor ur valamiképpen eddig, úgy a jövőre is dijta- lan fürdőket ajánlott fel a nőegyleti árva- ház növendékei számára. Netnesszivü áldo­zatkészségét az egylet nevébeu • hálásai^ köszöni az elnökség. — Házvétel. Valkovics János a tiszaujluki takarékpénztár iguzgalóju Hro nyecz Antalnak Csokonai-utczai 9. sz. házastelkét 19,000 koronáért, Lehóczky József kir, kath. főgym, tanár Spitz Samuné Viz-uicza 4. szám alatti házát 11.000 koronáért megvásárolta. — A helybeli honvéd-zenekar f. hó 18-ától kezdve, vasárnap este fél. 8 órá­tól kezdve a „Honvéd sörcsarnok“ összes helyiségeiben hangversenyt túrt belépti-dij nélkül. — Valódi Bélái Kárpáti boro­vicska kapható Thaisz Gyulánál, Szepes-Bélán. ö—4 — Égő vasúti kocsik. Tűz ütött ki pénteken éjjel a S/.atmár felé érkező ve­gyes vonaton a szaniszlói állomás közelében. A vegyes vonat alig hagyta el ugyanis a szaniszlói állomást, Lárándi István vasúti pénztáros rémülten vette észre, hogy két kocsiból hatulinas láng tör elő, az utasok is észrevették | veszedelmet, i egyik | vész­féket húzta meg, inire ijedten ugráltak ki a kocsikból, a vonatot azonnal visszatolták a szaniszlói állomásra | itt sikerült némely- kép a már lángba borult kocsikat a készen­létben tartott fecskendőkkel lokal zului, megmenteni azonban nem sikerült s mind­két koGsi elhamvadt. E tüzeset volt oka, hogy a vonat jó félórai késéssel érkezett be a szatmári pályaudvarra, a hol u tűz­eset hire azonnal eltorjedt s beszélték el az utasok a tűzesetet. A tűz mint mondják úgy keletkezett, hogy a kocsi kerekei kel­lőleg olajozva nem voltak s a kocsik lágyu­lásának ez volt okozója. — Csak 4 koronáért 200,000 ko­rona nyerhető. Különösen kedvező nyerési esélyeket nyújtanak az 0 Felsége által en­gedélye/ ett uj 111 u in I o 11j a t é | sors jegyei, minthogy 18,122 sorsjegy 418,li4Ü korona készpénzben k-crül egyszerre sorso lásru és a főnyeremény 200,000 korona. Állami felügyelet és kezesség. Minthogy e 4 koronás sorsjegyek előreláthatólag gyor­san elfogynak. Ajánlatos, hogy ily sorsje­gyekre szóló megrendelések a Nemzeti Pénzváltó Részvénytársaságnál (Budapest, Gizella tér, Huas-pulota) mielőbb, de legkésőbb 8 nstpon belül beküldessenek. — A nevezett intézetnél osztálysorsjegyek is kaphatók eredeti árakon és megjegyezzük, hogy ezúttal az ország legnugyobb ossztálysorsjeg y-e 1 á r ti | i t ó ' helye, mely a sorsjtsgy-vevőknek | legnagyobb elő­nyöket és biztonságot nyújtja. — A hólapda-rendszer betiltása Sok panasz volt az ntóbbi' időben a „hó- lubdu“, „szelvény“ és „lavina“ név alatt ismeretes eladási rendszer ellen. Ez a mind­inkább terjedő rendszer abban áll, hogy a kereskedő szelvény-füzeteket bocsát ki, oly feltétel mellett, hogy egy-egy szelvény-fü­zet tulajdonosa, ha a füzetben' levő. szelvé­nyeket egyen kívül tovább adja s az uj szelvénytulajdonosok a szelvényeknek hu- sonló feltételek mellett leendő tovább el­adása czéljából szintén vásárolnak egy-egy szelvény-füzetet, a részére megmuradt egy szelvény ellenében megkapja a kikötőit s uz egy-egy szelvény aránál jóval nagyobb ér­tékű áruezikket. így lehetett egy koronáért egy egész öltönyt, vagy urauy-órát is vásá­rolni, .miért is ennek u rendszernek számos hive is akadt, akik azonban csakhamar meggyőződtek arról, hogy nemcsak öltönyt, vagy uruny órát nem kapnak, hanem még kiadott pénzük is kárba vész. Úgy a nagy- közönség, mint különösen a tisztességes verseny érdekében állott, hogy e vissza­élések megakadúlyoztassanuk. A hatóságok eddig az ipartörvény 51. és 52. §-ai alap­ján jártak el azok ellen, akik a szü..séges engedély nélkül alkalmazták üzleti forgal­mukban u hólapda-rendszert. Azok ellen azonban, akik a példán okulva, a törvény­ben előirt engedélyért folyamodtuk, a ható­ságok tehetetlenek voltak és igy a vissza­élések mégis elterjedhettek. Enuek ineggát- lásá érdekében most Hegedűs Sándor kereske­delmi miniszter 70.055. szám alatt kör­rendeletét bocsátott ki valamennyi másod­fokú iparhatóságnak, amelyben az ily enge­délyért folyamodóknak nz engedély meg­adását megtiltja, azon a czimen, hogy a hólapda- vagy szelvény-rendszer | kereske­delmi tisztességbe ütközik és nemcsak | vevőközönséget, hanem a tisztességes keres­kedőkot is megkárosítja. A hatóságok a netán már kiadott engedélyeket is kötelesok liuladéktulanul visszavonni. Végül azok ellen, akik ily módon engedély nélkül árusítanak, a megtorló eljárás folyamatba íeepdő és nz 1884. évi XVII. töivényczikk 158. §-a d) pontjában foglalt büntető rendelkezésszigoruun alkalmazandó. — Országos vásár fog jövő héten tartatni vámsunkban. — Heinrich fürdő Szatmár. Gőz­dürdő férfiak részére: vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök és szombat délelőtt ren­des árak ; hétfő és péntek délután fél árak­kal. Gőzfürdő nők részére: péntek délelőtt és kedden délután rendes árak; vasárnup és csütörtök délután fél árakkal. Kádfürdők mindennap reggeltől este 9 óráig. __' — „A Szt. Lakácsfürdő kut- vállalat.“ Kristály ás ványvize 1900-ban a következő kitüntetést nyerte: Pária, a frunczia köztársasági kereskedelmi minister védnöksége alatt tartott élelmiszerek külön kiállitásán, díszoklevél és aranyérem ; Brüs­sel, L’, Association internationale pour le progres de c Hygiéne, díszoklevél és arany­érem j Bécs Mária Josephs főherczegnő őfensége védővége alatt tartott kiállítá­son díszoklevél és aranyérem; Strassburg Hohenlohe Langenburg herczeg, Elzász- Lotharingi helytartó védnöksége alatt tur- tott közélelmezési kiáll t.áson díszoklevél és aranyérem ; Krakkó, a természettudományi és orvosi kiállisáson díszoklevél és arany­érem. Ezt az ásványvizet számos külföldi, európai és tengerentúli piaczon sikerült bevezetnie és különösen figyelemreméltó, hogy Ausztriában, mely u nálunk annyira elterjedt osztrák suvanyuvizek hazája, is szép kereslet ek örvend. Felelős szerkesztő: Dr. Fejet István. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. lF eazün k földeket i szatmári oldalon, kisebb parczellákban. Köblö­sönként, minőség szerint 60 írttól fellebb. 1— üarkovitst Elek fiai, __________________Árpád-utcza ÍO. (< 3-la,eia.r) legkitűnőbb mázoló-szer puha pádló számára. ■ 1 nagy palaczk ára frt 1.35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr. Viasz-kenőcs I Arany-fénymáz legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer képkeretek stb. henrunyozására. kemény padló számára. 1 köcsög ára 60 kr. | 1 kis palaczk ára 20 kr. Fehér „GrlasurMénymáz Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdcezkdk stb. ujjonnani befestésére. I kis doboz ára 45 kr. — I nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kapbutók: Losonczy József czégmél Szatmár on. I ásványos gyögyviset, mely egyedüli a maga nemében, több hírneves egyetemi orvos- tanár és hírneves vidéki orvosok, hatásánál fogva fölébe he­lyezik a külföldi és drága Selters és Gleischenbergi vizeknek. Gyógyító hatása a bikszádi ásványos gyógyvíznek kitünően be­vált idült és heveny légcsóhurut, hangszálag hurut, vérköpés ellen. Nagy konyhasó tartalmánál fogva vérhányás, tüdócsucs hurutnál és kezdődő güraókórnál, továbbá kitűnő eredményt értek el a BIKSZÁDI VÍZ álkai mazása által emészthetetlen­ség, idült- és heveny gyomorhurut, máj- és epe hólyagbánta- lomnál, a belek renyhe működésénél, vesehomokban szenve­dőknél, görvélykoros daganatoknál, heveny é,s idült női bán- 'tnltnákná!, spécificum vált be. erwMMMsffiSíI aí Bikszádi viz bérlője s a sztojkai víz főelármitói: ALMER LAJOS és KAROLY nagybányai lakosok. 6—10 Sztojkai. ásvány- —vizet, (7WT) mint Erdély gyöngyét, nem hiába nevezték el magyar karlsbadi Víznek, mert tényleg annak győgyhatása, a szigorú diéta be- tar tartásit val: idült gyomorbántalum, máj- és epehólyag, valu- mint epekő bajoknál, nemkülönben ezukorbetegségnét alkal­mazva, valóságos csodákat müvei, kitűnő hatású a SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ a légcsőszerves összes bántalmaiuál, valamint a női bajok és görvélykórós bántaimaknál is. — A SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ dús szénsavtartal mánál fogva, akár borral, akár gyümölcsszörppel vegyítve, mint kellemes üdítő ital párját ritkítja. A SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ h osszas haszná­lata az ép szervezetben elváltozást nein idéz elő s igy a rossz ivóvizet is pótolja bármely vidéken, annyival is inkább, mert hosszabb állás után nem csapódnak ki b előle a szilárd alkotórészek, mely tulajdonsága lehetővé teszi a tengren túli szállítást. Sztojka, Szolnok-Doboka m. Sztojkai árlappal és ismertető könyvecskével bérmentve szol­gál a 20 % engedményt kap mindenki, >> B “© i “p © O) O CM LJ b\abatóbb és vb leg»e8b „r férfiad és idilli ^‘Ääibatö 2 "i J "és i könnyén jégben {rt 3.~, 4. ‘ént ereda"BPut8 aroerlo. tncz ét.féle 9 4t féle frt »&JPÄSU V ?Ü8daÄnkönt. ®*e“ ^ ^--------------­„ tiT.v«........ al apittntott®^^^^^^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom