Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-11-06 / 45. szám

SZATMÁR RS VIDÉKE __ A színigazgató figyelmébe. Mostanában nem egyszer vetették a kö­zség szemére, hogy nem igen pártolja a színészetet i a közönség meg is érdemelte i jeczkét. De ha a baj okait minden oldalról vizsgálhatjuk I minden irányban igazságosak akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy az igazgató egy részt jól megtette a magáét, mert igazán jó társulutot szervezett, de másrészt megnehezítette a színházba- járást. Ezelőtt mindig 20 szelvényt lehetett váltani, ma csak 40-et, s tudok többeket, kik a miatt maradtak ki i bérletből és _ a színházból: 20 jegyet szívesen venné- nek de 4Ö-re már nem hajlandók. Ezelőtt ugyanezen számú szelvényjegygyel 4 — 5 ülőhelyet (4 támlászszékre szóló jegygyei alsó, 3 jegygyei fölső páholyt) is lehetett egyszerre váltani, ma ez mind be van szün­tetve. Hogy mi ennek a magyarázata, nem tudjuk, de az bizonyos, hogy az ilyen in­tézkedésekben nem sok életrevalóság van s hogy ennek kárát a közönségen kívül első sorban az igazgató vallja. (Beküldetett.) — Nőegyleti tánczestély. A nő- evylet f. hó 24-én, szombaton Katalin tánczestélyt rendez, melyet érdemes müsoru koncert vezet be. Az estély a polgári tár­saskör termeiben lesz megtartva mérsékelt beléptidij mellett. Midőn társadalmunk fi­gyelmét erre már most felhívjuk, abban a reményben élünk, hogy a közönség már csak a czél iránt való lelkesedésből is pár­tolni fogja az eszmét. — Küldöttség a miniszterhez. Lapunkban mar említést tettünk arról, hogy I szatmári g. k. egyház .uj templomot szán­dékozik építeni és e czélból egy nagyobb szabású tárgysorsjáték rendezését vette tervbe. A szükséges miniszteri engedély kieszközlése végett most egy küldöttség fog Lukács pénzügyminiszternél f. hó 10-én megjelenni; a küldöttséget Chorin Ferencz városunk orsz. képviselője fogja vezetni. A nemes czél eléréséhez a küldöttségnek előre is szerencsét kívánunk. — Választók névjegyzéke. Az 1901. évben működni hivatott iparhutósági megbízottak választásának ideje közeledvén, köztudomásra hozom, hogy a választó és választhatásru joggal biró iparosok és ke­reskedők névjegyzéke az 52211 — 1885. sz. földművelésügyi m. kir. miniszteri körren­delet értelmében összeállittatott és a név­jegyzék a főkapitányi hivatal hirdetményi táblájára azon figyelmeztetéssel hsz ez év november 1-től 8 napig kifüggesztve, hogy az ellen ki-ki felszollumlással élhet, esetle­ges kifogások november hó 10 ik napjáig az első fokú iparhatósághoz írásban nyújt­hatók be. Szatmár-Németi, 1900. október hó 24. Di\ Korbay főkapitány. — Halottak napját városunk kö­zönsége is kegyelettel ünnepelte meg s úgy a róni. kath. mint a gör. kath. temetőben volt kivilágítás. Ezrekre menő tömeg hul­lámzott a temetők utnin s kiki meghozta áldozatát nyugvó kedveseinek. A sirokut koszorúkkal díszesen fölékesitették. A r. kuth. temetőben a szent beszédet Ékkel Lajos s. lelkész mondotta, magas szárnyalásu s esz­mékben gazdag, szép beszédet intézett az egybegyült nagy számú hívőkhöz. A g. k. temetőben pedip Papp Lajos lelkész mon­dott szép beszédet. — Esti tanfolyam. A „Kereskedő­it jak-köre“ alkalmat óhajtván nyújtani tug- juinak a szakismeretek elsajátítására, 4 bóra terjedő esti tanfolyamot szer/ezett, melyen Markos Imre, ref. főgimnáziumi tanár, Deák Kálmán és Thurner Albert könyvelők fog­nak tanítani. A tanfolyam elvégzéséről a „Kereskedelmi-társulat“ és u „Kör“ kikül­dötteiből alakított bizottság előtt letett vizsga után a hallgatók bizonyítványt fog­nak kapni. A tanfolyam megnyitása vasár nap délután történt, amikor Jákó Mihály, mint a „Kereskedelmi-társulat“ elnöke az egybegyült hallgatókhoz lelkes beszédet in­tézett s őket szorgalom és. kitartásra buzdí­totta. — Esküdtek kisorsolása. A hely­beli kir. törvényszéknek Gálba Lajos elnök­ből, Kölcsey János és Szabó József birák- ból s Egri István jegyzőből alakult tanácsa Dénes Lajos kir. ügyész jelenlétében f. évi október hó 29-én tnrtott illésében sorsolta ki a f. évi november havi esküdtszéki tár­gyalásokhoz az esküdteket s ezek a követ­kezők: rendes esküdtek: Reiter Ja­kab kereskedelmi ügynök Szatmár, id. Keresztszegi Mihály iparos Nagy-Kóroly, Ekker János szatócs Szatmár, Hanzulovics Kristóf kereskedő Nagy-Bánya, Pap István iparos Nugy-Károly, Bálik István iparos Szatmár, Ur iy Gáspár ügyvéd Szatmár, ifj. Pap Dezső Hirip, Márkus Márton, vendég­lős Szatmár, Kósu Menyhért földbirtokos Olcsva Apáti, Kaufmann Miksa földbirto­kos Csenger, Czukor Márton földbirtokos Nugy-Károly, Erdei József földműves Szat- ruár, Pap Júuos kisbirtokos Puszta-Feutős, Szuháuyi Ödön földbirtokos, Bartu Géia iparos Nagy-S nnkut, Kállay Kornél birto­kos Farkasaszó, Kovács Ferencz tiszttartó • Kömörő, Mikolay Aladár földbirtokos Csen­ger, Pusz János fakereskedő Szatmár, Kin­ézel János iparos Nagy-Károly, Dr. Böször­ményi Emil ügyvéd Szatmár, Nagy Gás- i pár háztulajdonos Szatmár, Konczvald And­rás földbirtokos Felső-Bánya, Tarpai Lajos földbirtokos Mikola, Daróczy Endre ügyvéd Szatmár, Klein Vilmos magkereskedő Szat­már. Dr. Hurcsár Géza ügyvéd Szatmár, Madnrrassy Sándor földbirtokos Gacsály, Ficzere János kereskedő Szatmár, helyet­tes esküdtek: Dr. Vajay Károly ügy­véd, Tankóczy Gyula városi tanácsjegyző, Tóth Sándor mérnök, Madzsar János pénz­tárnok, Nyárády László főmérnök, Fürst Viktor számtiszt, Kulocsay Zsigmond ven­déglős, Tóth Sándor építész, id. Losouczy József kereskedő és Sárkány Dániel, kir. adótiszt Szatmár. — Ujonozok fölesketése. A f. óv octóbrr hó elején bevonult ujonezok novem­ber 1-én tették le uz ünnepélyes esküt a cs. és kir. közös laktanya udvarán. Az eskü letételét a közös laktanya udvari épületé­ben fölállított, s díszesen felékitett oltárnál dr. Fechtel János főgymn. tanár által be­mutatott sz. mise-áldozat előzte meg, mely alatt a honvédzenekar játszott. Mise végez­tével dr. Fechtel János intézett gyújtó ha­tású szép beszédet az ujonezokhoz s őket Isten, haza iránti szeretőire s fölebbvalóik iránt való foltétien engedelmességre buzdí­totta. Hubán Gyula pedig oláh nyel­ven magyurázta meg a legénységnek az eskü jelentőségét. Azután a tisztikar tagjai közül magyar és oláh nyelven olvasták föl az esküt. Délben a tiszti étkezőben fényes katonai ebéd volt. — Halálozás, üzv. Nagy Bálintné, Nagy Bálint utbiztos özvegye tegnap este vórosunkban elhalálozott. Nagy Sándor vár­megyei aljegyző s nagy Imre avas újvárosi körjegyző a megboldogultban édes anyjokat gyászolják. Nyugodjék békében 1 — Figyelmeztetés a váltóadó­sokhoz. Miniszteri rendeletek értelmében a korona és fillér rövidített jelzése a követ­kező : Koronu (Krone) = K tehát nem K. vagy Kr. vagy Kor. stb. Fillér (Haller) = f tehát nem F. vagy Fill, stb; németül = b Azon esetekben, a midőn az összeg szóval kifejezendő, a korona és fillér sza­vak (németül Kronen és Heller) teljesen kiirundók. Ügyeljenek tehát, a kik váltót nyújtanak be a pénzintézetekhez, hogy e rendelethez szigorúan alkalmazkodjanak, mert az a baj érheti, őket, hogy a váltói­kat visszautasítják. — A villamos-vasút megnyitása, csütörtökön fog megtörténi. A megnyitást díszközgyűlés előzi meg | azután | villa­mos vasút átudatik a közforgalomnak. A műtanrendőri bejárás holnap délelőtt megy végbe. A villamos vasút megnyitására, mint értesülünk — ha csak valami rendkívüli körülmény közbe nem jön, dr. Chorin Ferencz városunk orsz. gyűlési képviselője is kö­rünkbe érkezik. — Csütörtökön délben a megnyitási ünnepélyt u polgári társaskör helyiségében tartandó diszebéd rekeszti be. — A osúz és köszvényes bántal­raak ,rneglepő gyorsan szűnnek meg a Wid- der-féle reuma szesz használata által. Widder Gyula gyógyszerész ezen hírneves és orvosi tekintélyek által is kipróbált szere kapható minden gyógyszertárban. Egy kisérlet urán háziszerül alkulinazzu mindenki, mert fog- és fejfájást is megszüntet 5 perez alatt. (Bővebbet a hirdetések között.) — Kirendelés. Vármegyénk alispánja Ilosvay Gusztáv nagykárolyi szolgabirót n betegsége miatt szabadságon levő Csaba Adorján főszolgabíró távollétében a szat­mári főszolgabírói hivatal vezetésével bi/.ta meg. — Pénztárosnő kerestetik Deúlrté- reri egy előkelő kereskedésbe. Hol ? — meg­mondja a kiadóhivatal. — F. hó 11- ikén vasárnap este a „Honvéd sörcsarnok“ helyiségeiben a hely­beli honvéd-zenekar hangversenyt ren­dez, belépti-dij nélkül. — Kerékpárosokfigy elmébe. Hogy kerékpárjaink csupán tisztításáért tavaszszn) ne kelljen 8—10 koronát kiadni, adjuk még most oda Hartmann bicikli mesternek téli gondozásra, melyen ő a javításokat és belső tisztítást alaposan és gondosan eszközli. — Forduljunk mindig az első forráshoz. Ha valahol, úgy bizonyára he­lyén van ez osztálysorsjegyek beszerzésénél Habár ugyanis az osztálysorsjátek rendkí­vül nagy nyerési esélyeket nyújt és — mint ez be van bizonyítva — ezreket jó­létre, sőt nagy vagyonhoz juttatott, a sors­játék intézménye mindennek daczára föltét­lenül megkívánja, hogy | sorsjegyek telje­sen megbízható helyről szereztessenek be. A sorsjegy vásárlónak megnyugvással beli biruia arra nézve, hogy az eladó részéről, történő hibákért — a mi különféle okból könnyen előfordul — az eladó nyeremény esetén bármely összegű kárért képes legyen teljes szavatosságot vállalni; ily tévedések­ért t. i. első sorban az eladó felelős. Hogy tehát I vevő minden tekintetben megnyug­vást találjon, ajánljuk mint a legmegbízha­tóbb beszerzési forrást, a „N e tn 1 e t. i Pénz­váltó Részvénytársaságot“ (Buda­pesten, Haas-palota), mely az ország legnagyobb o s z t á 1 y s o r s j e g y-e 1- árusító helye. E társaság osztálysors- jegyeket eredeti árakon (utánvét mellett is) ad el, még pedig teljesen költségmentesen; sorsolási jegyzéket ingyen küld szét; nyere­ményeket azonnal, titoktartás mellett bár­mely összegben kifizet. E mellett a legna­gyobb biztonságot, tehát inindeu irányban előnyöket nyújt, a mi egy oly előkelő inté­zettől, mint a „Nemzeti Pénzváltó Rész­vénytársaság,* várható is. — Valódi Bélái Kárpáti boro­vicska kapható Thaisz Gyulánál, Szepes-Bélán. 3—4 ' — Csak 4 koronáért 200,000 ko­rona nyerhető. Különösen kedvező nyerési esélyeket nyújtanak az 0 Felsége által en­gedélyezett u I ál la m sorsjáték sors- jegyei, minthogy 18,122 sorsjegy 418,640 korona készpénzben kerül egyszerre sorso­lásra és a főnyeremény 200,000 korona. Állami felügyelet és kezesség. Minthogy e 4 koronás sorsjegyek előreláthátólug gyor­san elfogynak, ajánlatos, hogy ily sorsje­gyekre szóló megrendelések a Nemzeti Pénzváltó Részvénytársaságnál (Budapest, Gizella-tér, Haas-palota) mielőbb, de legkésőbb 8 napon belül beküldesseuelc. — A nevezett intézetnél osztálysorsjegyek is kapható eredeti árakon és megjegyezzük, hogy ezúttal az ország legnagyobb ossztálysorsjeg y-e 1 á r u s i t ó helye, mely u sorsjegy-vevőknek a legnagyobb elő­nyöket és biztonságot nyújt. 1—2 — Karácsonyi színjáték. Bodnár Gáspár tanár több helyről nyert felszólí­tás folytán a karácsonyi szent estére leány- nÖveldék s általán leánykák szá­mára egy igen sikerült karácsonyi színjátékot irt. Czime: „A kis Jézuska éli“ A megható és szebbnél-szebb jelene­tekben bővelkedő életkép korunkból van véve cs erkölcsi -irányával igen szép hatást lehet tőle várni. A darab szerkezete külön­ben oly egyszerű, hogy azt akár melyik családban is elő lehet adni a szent ünne­pek alutt, ha t. i. a leánykák e ezélra tár­sulnak. A füzet ára egy korona. Megren­delhető lapunk kiadóhivatalá­ban i 8. Nyilttér.*) n MARGIT GYÓGYFORRÁS. Margitforrás-telep (Bereg-megye). A budapesti rn. kir. egyetem vegyelemzése szerint kevés szabad szén­savat, ellenben sok szénsavas nátriu­mot és-lithiumot tartalmaz. Ezen tu­lajdonságai azok, melyek a hasonló összetételű vizek fölé emelik. Kitűnő hatású a légutak s tüdő hurutos ál­lapotainál, különösen szívós váladék esetén; tüdővészeseknól, ha vérzésre való hajlandóság van is jelen, a „Mar­git viz“ megbecsülhetetlen szolgálato­kat tesz kevés szabad szénsavánál fogva. Kiváló hutást látni tőle a gyomor és belek hurutos állapotainál, főleg azón esetekben, hol a fölös mennyiség­ben képzelődött sav oka a rossz emész­tésnek. A hugysuvas sók lerakodását aka­dályozván, becses szolgálatot tesz to­vábbá a hólyag hurutos bantalmainál, a kő- és homokképzödés eseteiben, miért is a budapesti és bécsi egyetem orvostanárai, mint az orvosvilág egyéb előkelőségei a legszivesebben használ­ják, előnyt adnak a „Margit'-forrás- nak a hozzá hasonló összetételű gyógy­vizek fölött. ÍTTÓT7-ÍZ' kiváló óvószernek bizonyult járványos betegségek idején, főleg typhus ellen. Mint borviz általános közkedveltségnek örvend Főraktár: cs. 12—12 ÉDESKUTT L. ásványviznagykereskedés cs. és kir. udvari szállító BUDAPESTEN. Kapható minden gyógyszertárban, fü- szerkereskedésben és vendéglőben. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. T.u ntnl'iitlnnna Pfl klíltlo ! MOI*V&i JÉflOSa 1088—1900. végrh. ez. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezeu- nel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszék 1900. évi V. 14735. sz. vég­zése folytán & m.-szálkái ipar- és ke- resk. bank felperes részére Kondor Dá­niel, Gore László és Törös László alperesek ellen 132 kor. követelés es jar. H E rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerk. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperesektől lefo| lnlt 914 koro­nára becsült ingóságokra a m.-szalkai kir. járásbíróság V. 715/2. sz. végzésével a to­vábbi eljárás elrendeltetvén, annak azalap- é8 fólülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna Rápolton adósok lakásán leendő meg­tartására határidőül 1900. évi novombor bó 15-ik napján délután 3 órája kitüze- tik, a mikor u biróilag lefoglalt lovak, sertések, széna, bornyu, b.uza s egyéb ingó­ságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükségesetén beosáron'alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárve­rezendő ingósógok vételárából a végrehaj­tató követelését megelőző kielégítéséhez jo­got tartanuk, amennyiben részükre a fogla­lás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák'. Kelt M.-Szálkán, 1900. évi október hó 22-ik napján. P É N E R kir. bírósági végrehajtó. Szatmár—erdödl h. é. vasút. Fa eladás. Gróf Károlyi Tibor erde­jéből 2 éves vágású I-sü rendű teljesen száraz hasáb cserfa házhoz szállítva köbméterenként 4 korona 80 fillérért kapható. Megrendelhető a Szatmár—erdödi h. é. v. üzletkezelöségénél Tompa- utcza 9/a., a szatmár—erdödi h. é. v. kalauzainál, az ipari hitelszövetkezet elárusító csarnokában és Ekker János ur KossuthLajos-utcza 19—20. sz.alatti kereskedésében, hol a fa meg is te­kinthető. 10— m S Orvosi tekintélyek által kipróbált s na­Jgyobb koródákban kitűnő sikerrel hasz­<D > nált külszer a BMTÄlfJ fi 17 fi« 17 O* S o N 09 REuMHEESZ EL P9 e biztos s kiváló gyors hatású köszvény, & e «n-----; csúz reuma, ischiás stb. ellen. = go* • cd Hutása meglepő, a mennyiben gyak­B o •cd ran még a legidültebb köszvény és 03 csiizfájdalmakut is már néháuyszori ">» . bedörzsölésnél teljesen megszüntette. GO ff Fog- vagy fejfájást 5 perez o: GO co*2 alatt megszüntet. OS B ® — Egy üveg ára használati utasítással T| 1 kor., erősebb 2 korona 40 fillér. O "o E C OÍ O %m — .Q3 > = •® 5 Kapható csaknom az összes gyógyszertárakban. Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő : # Cd CO^d WIDDER GYULA 99 P»' s N O) gyógyszerész, S.-A.-UJHELV. B P3 (O Főraktár Budapesten: Török József o GO-"o gyógyszertárában, Király-utcza 12. és CfQ ’cd az iűgger-féle „Nádor gyógyszertár­ban, Váczi-körut, 17. CT=S *» Szatmáron : Boss in Józséf és Raj­o Uf) 09 z i n g e r Sándor gyógyszertárakban. o N.-Károlyban : Fitos Ferencz, Hahn a 00 János és Ivoritsánszky Károly CD’s S3 N < gyógyszerészeknél. Szaniszlón: Kovács ..Nándor gyógyszertárában. Fehérqyar­P ' maton : B a 1 i k a Miklósnál. kxp afZSl Polgár ® ® Sándor m. kir. szab. nyert orvosi mű- és köt. szerész BUDAPEST, VII., Erzséüet-körnt 50. Legelőnyösebben beszerezhetők or­vosi, sebészi és be­tegápolási eszközök. Gummi-áruk, Suspen­sorium, irrigator - fecskendők stb. leg­újabb találmány u csász. és kir. szab­dal. Polgár-féle sérv- kötök, has- és köl­dök-kötők. — Valódi franczia különlegességek (óvszerek.) Részletes képes árjegyzék iDgyen és bérmentve. (Fenti czimre ügyelni tessék.) Utánzás ellen védve 16302. szám alatt. 1-15

Next

/
Oldalképek
Tartalom