Szatmár és Vidéke, 1899 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1899-06-27 / 26. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. — Nyílt felhívás! Szatmármegye I és Szatmár sz. kir város iparosaihoz! A Szatmárvármegyei Gazd. Egyesület 1899. évi október 1-sŐ s a következő napjain semmi áldozattól vissza nem riadva egy általános gazdasági kiállítás rendezését hatá­rozta el, molylyel kapcsolatosan alkalmat kíván nyújtani a megye és város területén élő s a gazdálkodással szoros kapcsolatban álló iparral foglalkozó iparosoknak is arra, hogy készítményeiket a kiállítás keretében bemutathassák s n fogyasztó gazdákkal meg- kedveltethessék. Midőn Gazdasági Egyesüle­tünknek ezen nemes elhatározását a T. iparos urakkal közölni szerencsém van, azon remé­nyemnek «dók kifejezést: hogy e kiállítást készítményeikkel minél számosabban fogják felkeresni. Kiállítható: Szatmár megyei és Szatmár városi iparosok által készített mindennemű gazdasági eszköz vagy oly ipari czikk, mely a gazdálkodásnál czél- szerüen használható. Dijak: Disz-és elis­merő oklevelek, a jury által meghatározott mennyiségben. Tér dijat csak az fizet, ki készítményeiből eladásokat is eszközöl. Be­je 1 e n t é s e k e t augusztus végéig kérjük. Tudakozódni és bejelentési lapokat kérni alantirott csoport vezetőnél (levél utján) lehet. (Pettyén u. p. Szatmár.) I f j. Böször­ményi Sándor csoportvezető. — A Custozzai csata érfordulóján junius 24-én a Fereucz József laktanya tor­natermében, mely a kedvezőtlen idő miatt ez alkalomra kápolnává volt átalakítva, a helyőrség tisztjei és legénysége jelenlétében szentmise volt, amelyet Ékkel Lajos s. lel­kész mondott. Szentmise után az egybegyült tisztekhez és legénységhez Ékkel Lajos ma­gyarul és Hubán Gyula románul beszédet intéztek. A szent misén jelen voltak Hab- rovszky József és Ludmann Gyula ezrede­sek is. Délben a tiszti étkezőben ebéd volt. — Szent Alajos napján a Jézus­társasági atyák kolostorában tanári ebéd volt, melyen a kir, kath. főgimnázium tanári kara vett részt. Ebéd alatt pohárköszöntő­ket mondottak: P. Hippich házfőnök, a ki éltette a tanári kart, Ratkovszki Pál igaz­gató a jezsuita aljákat, dr. Fechtel János P. Mladoniczky minisztert, Fásztusz Elek a jezsuitákat, dr. Fodor Gyula a prefektuso­kat éltették. — Az Ecsedi-láp lecsapoló társu­lat folyó hó 20-án népes közgyűlést tartott a vármegyei székház nagytermében gróf Károlyi Tibor elnök elnöklete alatt. — Tu­domásul vették az elnöki előterjesztést, az igazgatóífőméntök jelentését*" és az ■ 1899. évi költségvetésre vonatkozó miniszteri le? iratot. Ezenkivűl letárgyalták a többi folyó ügyeket is. Nagyobb Vita csak a kirovás! kulcs módositásáfa vonatkozó javaslat körül fejlődött ki. Végül elfogadott egy javasla­tot Tisza István gróf azon módosításával, hogy a hozzájárulás tekintetében is a ko- csordi törvényhatósági utón felül eső, de azért a lápi ártérhez tartozó ' területek, az az kevesebbel terheltessenek meg. Ellenben nem fogadták el dr. Schönpflug Richárd azon indítványát,- hogy tekintettel arra, mi­szerint az alakuló közgyűlés alkalmával ha­tározatiig kimondatott, hogy a kizárólag a Szamos által érdekelt területek az ideigle­nes holdszám szerinti kivetés alkalmával is csak oly összeggel és illetve olyan arány­ban terelhetők meg, a mily arányban áll az, érdekükben teljesített munkálatok költségei az összkiadáshoz, az egész kivetési munkálat adassák vissza a választmánynak, hogy ezen határozat figyelembe vételével uj javaslatot terjeszszen elő, mert a jelenlegi javaslat sze­rint kétszer annyit fizetnének, mint az ér­dekükben teJjesiett munkálatok költsége. Választás is volt. A lemondott Gálgóczy Zsigmond alelnök helyére megválasztották Domahidy Sándort, választmányi tagnak pe­dig Balogh Pált. — A szatmári elemi tanítónő képző növedekei, a következő eredmény­nyel tették le a képesítői vizsgálatot: Ki­tünően: Antalovics Gizella és Juhász Jolán. Jelesen: Andrássy Ilona, Bányai Ida, Sz. Borz Ilona, Dőry Etelka, Hajkisz Jolán, Sz. Horváth Adolfin, Kalos Margit, Ko- váts Melánia, Lakatos Erzsébet, Lux Iza­bella, Macsák Angela, Mondics Erzsébet, Pályi Piroska, Petruska Anna, Reich Gizella, Somogyi Etelka, Schvegler Etelka, Szlaf- kovszki Viola, ifj. Tóth Hona, id. Tóth Ilona, Virág Erzsébet, Wimmert Mariska, Wodicska Irma, Wolfmáyer Ilona. Jó eredménynyel: Böltskevy Etelka, Frdős Ilona, Ferentiu Anna, GecSey Ilona, Gobi Anna, Sz. Liptay Valeria, Sz. Marchal Emánuela, Sz. Papp Leona, Szilvássy Gizella, Ujluky Sarolta és Méder Mariska. — A szatmár—ugocsamegyei róm. katb. tanitó-egyesület nagy választ­mánya tegnap délelőtt Bodnár Gáspár el­nök elnöklete alatt gyűlést tartott. A gyű­lés az egyesület tagjai részére a következő pályatételeket tűzte ki: l) A képzelem he­lyes nevelése, tekintettel a mai társadalom beteges kinövéseire. 2) A félénk és lassú felfogású gyermekekkel szemben mily eljá­rást kell tanúsítania a tanítónak. 3) Mily karos következményei vannak a túlságos emlékezésnek s hogy emlékeztessünk, hogy I ezektől a növendékeket megóvjuk. Az első I tétel pályndija 60 korona, | másodiké 50 korona, a harmadiké 50 korona. A pálya­dijakhoz az egyesület 100 koronával, dr. | Steinberger Ferencz 40 koronával, Bodnár Gáspár elnök 20 koronával járult. — Kérelem. A Tabajdi Lajos sír­emlékére kibocsátott gyűjtő iveket az ivtartó urak, kik még ez ideig be nem küldték, szíveskedjenek Teutelbaum Herman pénztár­nok úrhoz beküldeni, hogy a bizottság a további lépéseket megtehesse. — Kinevezés. A pénzügyminiszté­rium Judán Gusztáv nagyváradi pénzügyi számellenőrt a n.-károlyi pénzügyigazgató­sághoz számvizsgálóvá nevezte ki. — Dr Klein Izsák, Klein Antal helybeli kereskedő testvére a budapesti egyetemen a napokban jó sikerrel tette le az orvosi képesítőt s dr. Tauffer klinikáján nyert alkalmazást. — Kenderáztató. A mezőrendőrség javaslatára Szatmár város területére kender­és len-áztató helyül a főkapitány a régi Homoródnak a körtvélyes és katonák rétje közti helyét jelölte ki, mely körülményt azon megjegyzéssel adja tudtul, hogy a más helyen áztatok ellen a hivatok törvény értel­mében a kihágási eljárást fogja meginditani. — Rendelet. Szatmár városában ju­nius bó 22-én egy kóbor kutya veszettség gyanúja miatt lebunkóztatott. — Miután ezen eb több kutyát is megmart elrendel­tem, bogy a város bel- és külterületén 40 napig minden kutya megkötve tartassék — utczára, közterekre, nyilvános helyre kibo- csájtott kutyák csak pórás/.on vezethetők, és szájkosárral látandók el — - szabadon járó kutyák mégha védjegyei volnának is ellátva — a gyepmester által elfogatnak és kiirtat­nak, tulajdonosaik pedig büntettetni fognak. Szatmárnémeti 1899. junius 23. Dr. Korbai főkapitáuy. — A sertésvész Krassón megszűnt s u hivatalos zárlat feloldatott; ellenben N.-Szőllősön a vész oly mérvben lépett fel, hogy a hatóság a nagyközség bezúrolását elrendelte. — Legközelebbi országos vásá­rok. a vidéken : Nyirbaktán julius 3., Fehér- gyarmaton jul. 12-én, F.-Bányán jul. 11. és 12-én, Sz.-Váralján jul. 24. és 25 én, M. Szálkán jul. 17-én, K.-Bélteken jul 18-án, S.-A.-tJjhelyen jul. 3. és 5-én, Técsőn jul. 10. és íl-én, Nyirmadán juj. 19-ér, N.r Károiyban julius 10-én, Krassón julius 4-én. * i ^ Nem szabad koldulni. Évek óta tapasztaljuk, hógy a székesegyház kornyé­két nagy- számban lepték el proletár nép­ségek, nagyobbára czigáDyok, a kik nem ritkán olyan beszélgetéseket vittek véghez, hogy az arra járókelőknek az arezuk pirult. Most ezen állapotnak véget vetett a róm. kath. plébánia azzal, hogy megtiltotta a templom körül a koldulást. Régen kellett volna ézt tenni, de most sem késő. — Tűz volt ma reggel 7—8 óra kö­zött a Deák-téri Papolczy féle palotában. A tűz a Welsz üveges pinezéjében felhalma- zott szalmában ütött ki, valószínűleg köny- nyelmü gondatlanságból. A tűzoltók pár perez alatt a vész helyén termettek és a pincze szelelőit légmentesen elzárták, ez ál­tal a tűz lokalizálva lett. Intő példa, hogy szabad gyertyával' vagy égő szivarral ne - járjunk könnyen gyuló anyagok között. — Após-gyilkos. Vasárnap rémes gyilkosság törtéül Ombodon. Suhajda Eszter fiatal asszony apósát Darabánt Sándort, a kivel állandóan ro:Z viszonyban éltek, egy késsel úgy összeszurta, hogy azonnal szörnyet balt. A gyilkost vasárnap dél után 7 óra­kor kísérte be két csendőr Szatmárra, százakra menő tömeg' nézte a Szamosiadnál, mikor megérkezett, s kis gyermekével kar­ján, közönyös arczczal haladt a két csendőr előtt a városba. A gyilkosságot nem ta­gadja, de a kést, a melylyel elkövette, úgy eldobta, hogy még eddig megtalálni nem lehetett. — Szövetkezzünk, vagy segíts ma­gadon az Isten is megsegít! Ez a czimo a Bodnár Gáspár által szerkesztett „Magyar Földmivelő“ kiadásában megjelenő Népkönyvtár II. teljesen önnálló füzetének, mely a hitelszövetkezeteket kívánja a nép­pel megismertetni és megkedveltein!. A fü­zetke a nép nyelvén, annak gondolkozása szerint van megírva, úgy hogy szinte ész­revétlenül látja be a nép a szövetkezés hasz­nát és fontosságát. 68 oldalra terjed s ára 10 ke. A vezető férfiak s a sajtó á legna­gyobb elismeréssel szólották róla és a szö­vetkezés ügyének a néppel való megkedvel- tetés dolgában a legszebb reményeket fűz­ték hozzá. Említett füzetet mi is őszintén ajánljuk. A „Magyar Földmi velő-1 czimü heti néplap kiadóhivatala ezzel ismét fényes tanujelét adta annak, hogy a nép igazi, ön­zetlen barátja. Különben a nép is felismerte benne hűséges szószólóját., | tömegesen sora­kozott zászlaja alá. Ez tette lehetővé, hogy a „Magyar Földmivelő“ előfizetőinek nyoícz oldal egészséges szellemi táplálékon kívül hetenkint egy-egy csinos képpel kedveske­dik. Előfizetési ára (negyed évre 50 kr., fél évre 1 frt, egész évre 2 frt,) Szatmárra kül­dendő | kiadóhivatalnak, hol mutatványszá­mokat is lehet kapni ingyen. a — A szatmárnémeti iparos olva­sókör költözködése folytán könyvtárát lel­tározni óhajtván, tisztelettel fölkérem ez utón is a kör tagjait, ismerőseit, hogy aki­nél a kör tulajdonát képező könyvek már régebben künn vannak, szíveskedjenek julius I hó 12-ig haladéktalanul beküldeni s ezáltal a kimutatást nekem megkönnyíteni. Mónus József könyvtáros. — A „szeplő idényhez." Azon szép olvasónőinket, a kik az arezbőr ezen szép­ség hibájában szenvednek, arra figyelmez­tetjük, hogy uz egyedüli ható szer ez ellen, Dr. Spitzer arczkenőcse és szappnna, csakis akkor valódi, hogyha minden darab Dr. Spit- zernek zöld ezédulán levő aláírásával van ellátva. — Eötvös Károly mint regény­író. Vannak sokoldalú geniek, a kikről bíz­vást el lebet mondani, hogy akármilyen térre lépnek, tökéleteset fognak alkotni. Ezek közzé tartozik Eötvös Károly hazánk legnagyobb kriminnlistája. Neve, mint ilyen uz egész világon ösmert és tisztelt. De Eötvös Károly genieje nemcsak ezen a téren otthonos. Láng­esze a szellem birodalmának minden terét bejárja és valósággal sehol sincs határa e nagyszabású ingéniumnak. Az Egyetértésnek majdnem minden számában olvashatunk tőle érdekfeszitő dolgozatokat, tele a gondolat és eszme méségeivel. Csak mostanában fejezte be ugyancsak az „Egyetértésiben u „Gróf Károlyi Gábor föíjegyzései“ c/.iinü cziklust, a mely az egész országban a legnagyobb feltűnést keltette. Az Egyetértés előfizetési ára negyedévre 5 frt s mutatványszámot kí­vánatra szívesen küld az Egyetértés kia­dóhivatala. — Legolcsóbb táplálék. Nem a Nestle-féle táplisztről vagy a Kathreiner maláta kávéról van ezúttal szó, de nem is pozsonyi kétszeraitltről vagy a kassai son­káról. Most az egyszer kivételesen szellemi táplálékot ajánlunk t. olvasóinknak. A mai korban már ezt sein nélkülözheti senki, a ki csak egy kissé igényt tart arra, hogy felvi­lágosult embernek tekintessék. Tudnia kell, mi történik a hazában és a nagy világban; tájékozódnia kell a gazdaság, ipar és keres­kedelmi téren előforduló dolgokról; munkája után pedig jól esik egy kis szórakoztató ol­* vasmány is. Mindezekhez nagyon olcsón és nagyon könnyen juthat az ember, ha meg­szerzi magának a közkedveltségnek örvendő „Budapest" képes politikai nupilapot. Egy frt előleges beküldése mellett minden nap a házhoz szállítva kapja; ha pedig ennyi pénzt sem akar egyszerre kiadni, 4 krért megvá­sárolhat egy példányt bármelyik ujságeláru- sitqnál. Mutatványul egy-két példányt ingyen is küld a „Budapest“ kiadóhivatala Buda­pesten, IV., Sarkanytyus-utcza 8. sz. — Az állomásfönök regénye. Besztróczy Szaniszló állomásfőnök reményte­lenül szerette a gazdag regále-bérlő leányát, Juliskát. A leány apjának Besztróczy ellen az [volt a fő kifogása, hogy beteges. Es az állómásfőnök annak is látszott. Erősen meg- fogyott, nehéz köhögés kínozta s azonkívül folyton lehangolt és szomorú volt, jeléül anu'ak, hogy nem egészséges. Már-már ön- gyikossúgra határozta el magát s revolverét zsebébe tette. Ekkor történt, hogy állomásán keresztül robogó gyorsvonat egyik kupéja ablakából a „Mátyás Diák“ egy szám» ki, s Besztróczy lábai elé esett. Az állomás- főnök önkénytelenül az élezlap után hajolt, fölvette és olvasni kezdte, a minek az volt a következménye, hogy az eddig bús ember nevetni kezdett s az életet megkedvelte. A helyett, hogy öngyilkos lett volna, a „Mátyás Diák“-ra előfizetett, a mi azt jelenti, hogy ettől kezdve mindig vig volt. A jó kedv csodás hatással volt rá. Megerősödött, hízni kezdett, szellemes lett s olyan kedvező válto­záson ment át, hogy a regále-bérlő negyed év múlva szivesen hozzáadta Juliska leányát. Az esküvő mostanában ment végbe s egy boldog párral megiot több van. Besztróczy most minden ismerősének azt ajánlja, hogy a „Mátyás Diák“-ra előfizessen, hozzá téve, hogy az előfizetési ára egy negyedre 1 frt 50 kr., s hogy kiadóhivatala Budapesten, Sarkantyus-utcza 3 szám alatt van. — Egy forint ötven krajezárért mi mindent nyújt egy évnegyedre a „Képes Családi Lapok“ czimü illusztrált szépiro­dalmi heti lup ? Minden számban szebbnél szebb, művészinél müvésziebb képeket, ti­zenhárom számon keresztül két regény a lup hasábjain egy külön beköthető mel­lékleti regényt, számos humoreszket, hangu­latos költeményeket, ismeretterjesztő kriti­kai czikkeket, a napi kérdésekkel foglalkozó csevegéseket, stb. stb. Ezen kivül az. a ki egy negyedévi előfizetéshez még . 20 krt küld csomagolási és postaszállítási költséget, még egy külön regényt kap a „Képes Csa­ládi Lapok" kiadóhivatalától, mely előfizeté­seket a hó bármely napjától elfogad és kí­vánatra ingyen küld mutatványszámos. (Buda­pest VI., Szondy-u, 11. szám.) — Am. kir. szatm&ri 12. honvéd gyalogezred részére Huszt állomáson a m. kir. hondvedaég élelmi szükségletének bér­let utján és netn közös módon való biz­tosítása iránt a in. kir. kassai III. honvéd kerületi parancsnokságnak kiadott liirdet- detmények szerint folyó évi junius hó 30-án délelőtt 9 órakor Huszton a községházán biztosítási tárgyalás fog tartatni. A czikkelc szállítására vonatkozó és egyes vállalkozó által benyújtandó ajánlatok mintája, to­vábbá a szállítási feltételek iránt tájékozás­sal a hirdetmények és foltételi füzetek szol­gálnak. melyek a m. kir. szatmári 12. honvéd gyulog ezrednél Szutmáron, u kezelő tiszti irodában betekinthetők. — A „Hondvéd Sörcsarnok“ kert- helyiségében a 3. kér. honvéd zenekara f. hó 29-én, csütörtökön hangversenyezni fog. Kezdete este fél 8 órakor. Felelős szerkesztő: Dr. Fojos István. Főmunkatárs: Dr. Schönpflug Jenő. Laptulajdonos és kiadó: Morvái iánaS. 17615—1898. tlkvi szám. Árverési hirdetményi kivonat. A szatinárnémetii kir. törvényszók, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Rózner József végrehajtutának Siket Flóri végrehajtást szenvedő elleni 250 frt tőkekövetelés s járulékai iránti végrehajtási ügyében, a szutinár-németii kir törvényszék területén levő Réztelek községben fekvő a rézteleki 2. sz. tjkvben A I. 1—6. rsz. 2. 1160. 1233. 1271. 1368. és 1411. hrsz. a. foglalt ingatlanokból Siket Flóri illető­ségére 446 frtban, — a rézteleki 3. sztjkv- ben A. I. 1—6. rsz. 3. 1159. 1232. 1270. 1367. és 1410. hrsz. a. foglalt ingatlanból Siket Flóri illetőségére az árverést 456 frt­ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi julius hó 28-ik napján délelőtti 10 Órakor Réztelek község­házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el- udutni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis 44 frt 60 kr., 45 frt 60 krt., készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-cz.42. §-úban jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november bó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában ki­jelölt óvudékképes érték papírban a ki­küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat­pénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé­ről kiállított szabályszerű elismervényt át­szolgáltatni. Szatmáron, 1899. évi február hó 28-ik napján a kir. t.-szék mint telekkönyvi hatóságnál. KRASZNAY, kir. t.-széki biró. 6845—1899. tkvsz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmári kir. tvszék mint t.-kvi hatóság közhírré teszi, hogy iorémiás Gyula és társai végrehatatóknak Hajdú László és neje Izvon Teréz végrehajtást szenvendő elleni 120 frt 39 kr. tőkekövetelés és járu­lékai iránti végrehajtási ügyében a szat­mári kir. tvszék a szatmári kir. járásbíró­ság területén levőj Király-Darócz köz­ségben fekvő a király-daróczi 479. sz. tjkönyvben A. f. 1. r. 1561. hrsz. alatti ingalanra 60 frtban; a király-daróczi 561. sz. tjkvben A. I. 1—5. r3z. 275. 641. 907. 1063. 1175. hrszám alatti ingatlanoknak Hajdú László és neje Izvon' Teréz nevén álló 1/3 részre 712 frtban, s végre a király- daróczi 718. sz. tjkvben A. •{* 1. rsz. 258. hrsz. alatti ingatlanra 160 frtban az ár­verést ezennel megállapított kikiálltási ár­ban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi augusztus hó 24-ik napján délelőtt 10 Órakor Király-Darócz község házánál megtartandó nyilvános ár­verésen a megállapított kikiálltási áron alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalékát, vagyis 6 frt, 71 frt 20 krt és 16 frtot készpénz­ben, vagy az 1881. LX. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 1-én 3333. sz. a. kelt mr. 8. §-ában kije­lölt óvudékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 18&1. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró­ságnál elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Szatmár, 1899. évi május bó 6-án a kir. tvszék, mint tkvi hatóság. Dr. ÖREG, kir. tvszéki ulbivó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom