Szatmár és Vidéke, 1899 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1899-03-21 / 12. szám

SZATMAB gs VIDÉKÉ. 496(5—4967-/1898. Tk. IIL Árverési hirdetményi kivonat A fehérgyarmati kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a szatmármegyei takarékpénztár és a fehérgyarmati takarékpénztár végrehajtatók- nak Harcsás László végrehajtást szenvedő elleni 172 frt 273 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehujtási ügyében a fehérgyarmati kir. járásbíróság területén levő Czógény községben fekvő 15.. tjkvi A. I. 92. 112. 149. 174. 215. hr. ingatlanból Harcsás László illetőségére az árverést 455. frtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb -megjelölt ingatlan az 1899. évi április hó 8-ík napján délelőtt 10 órakor Czégény községben megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron álól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát, vagyis 45 frt 50 krt készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyammal számított és az 18S1. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri ren­delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték­papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a értelmében u bánatpénznek u bíróságnál előleges elhelye­zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Fehér-Gyarmaton, a kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóságnál, 1899. évi január hó 26-ik napján. Kunczly kir. aljbiró helyett: SZABÓ, kir. aljárásbiró. Melléklet az 1899. évi 11. számhoz. 1170/1899. Ír, n. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz- 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a szatmári kir. járás­bíróság 1898. V. I. 267. számú végzése éltal a szatmári termény és hitelbank végre­hajtó javára KÍSS András ellen 100 és 100 frt tőkekövetelés és járulékai erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás alkalmával birói- lag lefoglalt és 411 írtra becsült bútorok és egyebekből álló ingóságok nyilváuos ár­verés utján eladutnak. Mely árverésnek | fenti sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vugyjs mikolai tagban leendő eszközlésre 1899-ik év márczius hó 21-ik napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmébon | legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elndatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában meg­állapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Szatmárit, 1899-ik évi márczius hó 2-ik napján. MAKAY LAJOS, kir. bírósági végrehujté. Versenytárgyalási hirdetmény, A szatmár-németi Társaskör részéről tervezett épület kibővítés és átalakítási munkálatainak elvállalására nyilvános pályázat hirdettetik. Az építési .munkák a jóváhagyott ter­vek és költségvetések alapján százalékban kifejezett ajánlattétel szerint adatnak ki s ajánlatok csakis az összes munkákra nézve fogadtatnak el, azonban oly kikötéssel, hogy amennyiben némely anyagoknak beszerzése a tett ajánlntnál a Társaskör által czélsze-‘| rübben volna eszközölhető, jogábun áll a Társaskörnek ezeket házilag teljesíteni. A tervek,' költségvetések és vállalati feltételek a városi mérnöki hivatalban a hivatalos órák alatt, megtekinthetők. Az építkezések elvállalására zárt aján­latok 1899- évi márczius hó 25 délelőtt 12 Óráig a Társaskör elnökénél Hermán Mihály-, nál nyújtandók be. Vállalkozni szándékozók ajánlataikban kifejezni tartozván, hogy az összes feltétel­ieket minden részükben megértették 1 azokat változatlanul elfogadják. Bánatpénzül az ajánlati összeg 5 (öi) százaléka készpénzben vagy értékpapírokban Hatvani Péter -pénz- tárnoknál teendő le s a róla szóló nyugta az ajánlathoz hántolandó. Az ajánlati összeg illetve százalék tisztán és olvashatélag szá­mokkal és betűkkel kiírandó. A pályázat eredményéről ajánlattevők a versenytárgyalás megtartása után értesit- tetni fognak. Ha ajánlattevő nem szakértő építő, akkor megjelölni tartozik művezetőjét. Kelt Szatmár, 1899. évi márczius 11. 1—2 Hermán Mihály, elnök. Magyar kir. államvasutak. Igazgatóság OJ o C Ö 31908 8513/CV. szám. Hirdetmény. A kézbesithetetlen és fölös . szál­lítmányok a vasúti üzletszabályzat 70. §-a értelmében nyilvános árverés utján Szatmáron 1899-ik évi márczius 24-én d. e. 9 Órakor az állomás telíefáru rak­tárában kerülnek eladásra, melyhez t. ez. közönség ezennel meghivatik. Budapestén, 1899. márcz. hó 1. Az igazgatóság. 1385/1898. k. n. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a szatmári kir. járás- bíróság 1898. V. III. 507. szánni végzése által a Fonsier pesti biztositó intézet végre­hajtó javára Darabán István ellen 29 frt 42 kr tőkekövetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le- és felülfoglalt és 328 írtra becsült lábas jószágok és egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladutnak. Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzés folytán | helyszínén, vagyis Udvariban alperes lakásán leendő eszközlésre 1899-ik év márczius hó 15-ifc napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen-árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-u értelmében ír legtöbbet Ígérő­nek becsáron alul is el ad a t ni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-cz. 108. Svában meg- állapított feltételek szerint le>z kifizetendő. Kelt Szatmárit, 1899-ik évi február hó 25-ik najiján. MAKAY LAJOS, kir. bivósági végrehajtó. Amerikai zsebórák. Jótállással, hogy a nickel színét nem változtatja, szerkezete pontpsabb és jobb, mint a legdrágábbaké. Ára darabonként 3 forint- jótállás mellett, míg a készlet tart. Hozzá ezüstös óraláncz 60 krajözár. Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiállításon kitüntetve, gyakorlás nem kell. Megvágás kizárva. Tiszta és ké­nyelmes munka. Bőrbetegségtől meg­ment. Tartós és pénzt megtakarítható. Darabja 3 frt. A penge *** csillagos aczélból és a többi részei alpaccából vannak. Egy külön penge hozzá 1 forint. Megrendelhető: P0LLÁK SÁNDOR főbizományosnál Budapest, V. kér., Kálmán-uioza I7Í Gyűjtőknek 5 darab után egy ingyen küldetik. 22—26

Next

/
Oldalképek
Tartalom