Szatmár és Vidéke, 1899 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-03 / 1. szám

mat szavaztak részére és lelkes óvácziók- ban részesítették. Három népgyülés volt a múlt évben és pedig: ápril 17-én a Kossuth gyalázók iránti felháborodásának adott kifejezést városunk közönsége; május 8*án Kossuth Ferencz és társai az önálló vámterület kérdésében tartottak hatalmas beszéde­ket; s deczember 18-án a helybeli ellen­zéki választók az obstrukcziót ünnepelték s szavaztak bizalmat az ellenzéknek. Ez­zel kapcsolatban megemlíthetjük a csong­rádi átirat tárgyalását, mely alkalommal városunk közgyűlése, mint az országban első, kimondta, hogy bár az obstrukcziót nem helyesli, mindazonáltal nem látja szükségét annak sem, hogy az ország­gyűléshez felírjon. Az 1848-nak 5o-ik évfordulóját nagy lelkesedéssel ünnepelte meg városunk kö­zönsége. Márczius 15-én diszfelvonulás a Kölcsey-szoborhoz, hol szavalat és emlék­beszéd volt; este előadása színházban, ki­világítás, végre bankett a Vigadóban a 48-as honvédek megvendégelésével. April 11-én díszközgyűlés a városházán emlék­beszéddel, ezenkívül a város összes tanin­tézeteiben emlékünnepélyek. Mélységes fájdalommal adózott váro­sunk azon nagy vesztességnek, mely nem­zetünket imádásig szeretett királynénk halála által érte. Gyászistentisztelet az összes templomokban, emlékünnepélyek az iskolákban és egyéb intézetekben, közgyű­lés a városnál, hol a polgármester megható szép beszédben tolmácsolta a közös fájdal­mat s hol a közös gyászra nézve tétettek intézkedések. Felekezeti téren nevezetes változást képez, hogy az izraelita hitközség ketté szakadt, mennyiben a papválasztásból ki­folyólag azok, kik a magyarsági szempon­tokat sértve találták, kiléptek és egy uj statuskvó egyházat alapítottak. Az uj és régi hitközség azóta harezban áll egymás­sal, s most vár ügyök végső eldöntésre a miniszter előtt. A németi g. kath. egyháznak lei­ké.-;ze elhaláldzván, az uj lelkész választása ’ jtén nagy hullámokat vert fel s azzal fc véget, hogy a ,*®zgyölés Melles Emil lelkész esperest választotta meg. A 1 • j -év. ref. egyház pedig most választás előtt* A társadalmi és egyleti élet ugyan- ilmas volt az elmúlt évben. Fé- : éti .- érült a dalegylet thea-estélye, I tr ispán, alispán és Chorin Fe- •;űíik nejeikkel együtt x-észt- Vítii-iV, Sr örültek á nőegylet kötőkéi, hol C ! ijpti-dij mellett élvezetes esté­ké t&-lőttek a megjelentek, A Kölcsey- kor is rendezett néhány matinét s a nagy népszerűségnek örvendő Ezres egy téli iu íiateágot .r több nagy és finom asztalt, /»iflcne!: jöv dóiméból 70 szegény gyermek nyert meleg ruházatot. A kikkel szerető szivünk egybe forrott Hő szerelmi lángban. Vagy, kikkel a lelkünk vágya összehozott Igaz barátságban. A mikor azoktól kell, hogy búcsút vegyünk, Csoda-e, ha könnyel telik meg a szemünk?! Én nem is röstellném, hogy ha mikor ajkam Búcsúszóra nyílik, Nagyobb meghatottság venne erőt rajtam, Mint férfihoz illik: Hisz baráti jobbot nyújtok búcsúzéra Poharat emelve a most távozóra. Kedves Tanácsos Url Barátid áldása Kisér el utadban: Nyerj erőt, mint nagyobb érdekek munkása, Ebben a tudatban. Bár munkád számára máshol lesz az oltár, Nem feledjünk soha, hogy a mienk voltál. A mi áldást oszthat halandók fejére A hatalmas Isten, Mindabban Tégedet érdemidhez mérve Bőven részesítsen Legyen kis családod csöndes háza tája. Boldogság és pröm állandó tanyája. , , (Isten v$]ed 1 élj soká 11) , S (nőst hozzád fordulok ünneplő barátunk Jó Nyárády László, Kit a csatasorban elől menni látunk, S kezedben a zászló: lm 1, megjutalmazták lelked sok munkáját, Mely beezüstözte immár hajad szálát. Igaz, jó baritok vesznek itten kőiül, Ünnepelnek Véled. Oh nem csak az arezurtk, de szivünk is örül: Mind szeretünk Téged. Hús vagy a húsúnkból, vér a mi vérünkbül Örömmel köszöntünk téged vezérünkül. Légy szerető apja a mérnök családnak Mint volt jó elődöd Lépj a nyomdokába búcsúzó apánknak S áldva lesz a jöttöd. Szép volt a múlt, legyen még szebb a jövendő, Hozzon boldogságot ránk az uj esztendő: (Isten hozott 1 Élj sokál) SZATMÁR ES VIDÉKE. ! Fényes lapja lesz az elmúlt évnek a Pósa Lajos és társai itt idözése, a kik az Ezres javára gyermek-mese-előadást ren­deztek a színházban, s a kiket igaz szere­tettel ünnepéit városunk közönsége. A torna- és vivó-egylet május 15-én gyalog- és biczikli-versenyt rendezett Nagy- Károlyba, hol lelkes fogadtatásban része­sültek s nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a két város között a barátságos^ vi­szony helyreálljon. Reméljük, hogy az idén mi is viszonozhatjuk a vendéglátást. A dalegyesület résztvett az aradi országos dalversenyen, a hol azonban az érdemelt elismerésben nem részesült, a miért ki is lépett az országos dalszövet- ségböl. A csolnakázó-egylet regatta-versenyt, s a szatmármegyei gazdasági egyesület ló­versenyt rendezett, s mindkettő szépen sikerült. Uj egylet alakult a „Kerékpár egye­sület“ mely sportnak sok hive van varo­sunkban s számuk egyre emelkedik. Mozgalmas napok voltak a pünkösdi ünnepek, a mikor a tornaverseny ment végbe, a melyen az ország különböző vi­dékeiről mintegy 600 felsőbb iskolai tanluló vett részt, bemutatva nagyszerű előhala- dásukal a tornászatban. Említésre méltók még az elmúlt év­ről a hegyközségi rendtartás jóváhagyása és a hegyközség megalakulása, a németi posta felállítása, a közvágóhíd kibővítése és czélszerü berendezése és a sajtó terén a „Magyar Földmivelő“ czimü lap megin­dítása, melynek feladata a nagy arányokat öltött s káros szocziálista iránynak a he­lyes mederbe való vezetése. A lap szer­kesztője Bodnár Gáspár, a ki e téren ki­váló erő. Befejezésül ideiktatjuk az év neve­zetesebb halottjainak névsorát: Somlay Antal városi számtiszt, Kricsfalussy Lajos nyug. járásbiró, Papp Vincze törvényszéki biró, özv. Győri Károly né sz. Vásárhelyi Zsuzsánna, Tomka Mór kir. pénzügyigaz­gató, Krasznay Isvánné sz. Kohányi Irma, Joó Ignácz városi közgyám, Asztalos fSán- dornó sz. Breznay Mária, özv. Tóth: Mi­hály né sjí.'Kovács Karolina, özv. Éva Fe- renezné sz. Lukács Anna, Kovács Kor­nélia, özv. Lengyel Zatiné sz. Abrahám Rebi, Knöpfle Albert, Kiss Gedeon vá­rosi főkapitány, Fekete Béla, dr. Göbl Adolf orvos, Boksay Antal gör. kath. lel­kész, dr. Kiszely Tiborcz kúriai biró, Mol­nár Mihály, Tamásffy Antal, Fésős And­rás ev. ref. lelicősz, Szoct DTitrteff^ 5zvL Makay Károlyné és Keresztes Sándor ügyvéd. Keresztes Sándor. 1864—1898. ____________I­^■ mn^—irirwi,rg“Ai t rr ~itr«í' B Megdöbbentő gyászeset keltett igaz és mély részvétet városszerte az év utolsó napjain. Keresztes Sándor ügyvéd, a fiatal és életerős férfiú dőlt ki az élők sorából. Hirtelen halála, mely oly váratlanul követ­kezett be, gyászba borította a szerető csa­ládot, s gyászba a város közönségét, mely­nek sorában kiváló helyet foglalt el. Min­den téren az elsők között szerepelt, s mű­ködésének sikerét méltóképen jellemzi az a közbecsülés, mely személye iránt nyilvánult. Mint családapa példás, mint ember igazságszerető és szókimondó, mint társa­dalmi férfiú tevékeny, s mint ügyvéd lelki- ismeretes, az ügyvédek azon fajtájából való volt, a ki mindenekelőtt a fele érdekét te­kinti s nem gondol első sorban a saját érdekére. A köztéren szerepvivő volt, s ha kel­lett, személyre való tekintet nélkül meg­mondta az igazat bármikor, s ha kimondta, bátran helyt is állott érte. Heves és lobba­nékony természete daczára mindenki sze­rette, mert készakarva senkit nem bántott, I köztudomású igazságszeretetét ismerve, sokszor a keményebb mondásait is eny­hébben mérlegelték. Mint ügyvéd át volt hatva hivatásá­tól, s igaz szeretettel vonzódott kartársai­hoz, mondhatni legkiválóbban volt benne kifejlődve az összetartozás érzete. Karxtár- sának barátja is volt, védelmezője, ha a körülmények úgy kívánták, s minden szol­gálatra kész, ha arra felkérték. Az a gyászbeszéd, a mit sirjánál a kartársak nevében Csomay Imre mondott, minden pontjában valóságot tartalmaz és nem a képzelet szüleménye. Az egész ügy­védi kar szivéből jöttek azok a búcsúsza­vak, s megérdemelt az elismerés minden szava, mely a kar nevében elhangzott. Temetése uj év napján ment végbe óriási közönség részvéte mellett. A gyász­háznál Tabajdy Lajos lelkész s a sírnál Rácz István lelkész {mondott megható gyászbeszédet, s az ügyvédi kar nevében Csomay Imre búcsúztatta el egy remek beszédben, melyet szó szerint tárczánkban hozunk. A koporsót koszorúk özöne borí­totta, melyek között ott volt az ügyvédi kar és Chorin Ferensz országgyűlési kép­viselőnk koszorúja is. A gyászesetről a család és külön az ügyvédi kamara is adott ki gyászjelentést. Lapunknak munkatársa volt. Városi dolgokban többször irt érdekes bírálatokat s nagyban hozzájárult tollával ő is, hogy a „Szaimár és Vidéke“ minél inkább el­terjedjen. Siratjuk benne a jó barátot, a nemes- szivü embert, a derék polgárt, kinek hiá­nyát sokáig fogjuk érezni, s a kit elfelej­teni soha sem fogunk. Legyen áldott emlékezete I Apróságok. Sírva végeztük a régit, sírva kezd­tük az uj esztendőt. A Keresztes Sándor koporsója sok igaz könynek volt okozója. Mint a villámsujtotta tölgy esett össze a délezeg férfi, megdöbbentve mindnyájun­kat, a kik az élethez görcsösen ragasz­kodunk. Istenem 1 ha ilyen törékeny még az eiős is, miért oly büszke, az ember az ő parányiságára ? * Hűséges olvasója volt lapunknak, helyeselte az irányát s néha maga is Íro­gatott bele. De különösen szerette az „Ap­róságok“ rovatát. Megdicsérte, ha jó volt, de ha egyik'másik nem sikerült, azt is nyíltan megmondta, mert az igazságot még az apróságoknál is jobban szerette. Megnéztem a ravatalon. Úgy feküdt ott, mintha csak aludnék, s az arczán el­terülő derültségből az látszott, mintha szé­peket álmodna. Sokszor elgondolkoztam rajta, miért van az, hogy a legtöbb halott arczán ily derültség látható. Én azt hiszem, hogy az a derültség az elköltözött lélek mosolyának viszfénye, mikor elhagyva lakhelyét feltárul előtte az élet problémája s visszapillantva az élőkre önkénytelenül elmosolyodik. Koporsóját koszorúk borították, szebb- nél-szebb virágot hordott össze a gyászoló szeretet, de a legszebb virágot, az ő ne­mes szivének legszebb elismerését mégis azok a könyek képezték, a miket az a három gyermek hullatott, a kiknek ő édes apa helyett édes apjuk volt. A kit ilyen könyek kísérnek, az em- ■beriley megcselekedte a. legnagyobbaL­Demeter. Színház. Nagy érdeklődés mellett került bemu­tatóra Karácsony ünnepén Dankó Pistának „Czigány-szerelem“ ez. népszínműve. Dan- kónalí, ki a dalköltészet terén oly fényes nevet vívott ki magának e darabbal nem sikerült babérait szaporítani. Meséje vajmi kevés, de intentiója nemes, mivel a szerző a czigányok közt elterjedt vadházasság ellen küzd. A darab epizód alakjai sokkal jobban kidolgozottak, mint a főszereplőké. Legalább szőtték volna a darabba a szerző szebbnél-szebb nótáit, de ezek közül is csák a „Lemondás“ és a „Hej fosztóka“ c/.. dalokat halottuk. A főbb szerepeket Forrai F. Rajz, Somiár s Ferenczy vitték s mint epizód alak Krémer szerepelt elég ügyesen. Ünnep, másodnapján a „Fegyencz millióját ismételték jó összevágó előadásban. Kedden a „Negyvenéves kis leányt“ adták másodszor nem oly gördülékeny elő­adásban, miit első Ízben, bár a darab mu­latságos jelenetet ez estén is sok derültséget szereztek. Szerdán Echegaraynak a nagy spa­nyol költőnek legújabb színmüve „Szent-e vagy Őrült“ ? adatott elő. Költő e művében ama kérdés veti föl: szent-e az ki rangjá­nak, vagyonának, nevének eldobásával te­szi ideális kötelességeit — vagy őrült ? Pro és contra megindult a vita a kritikusok tá­borában e probléma megoldása felett, s a többség Don Lorenzot, kiben a probléma realizálva van — őrültnek mondja. Lorenzo gazdag és nagy vagyonnal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy leánya kezét Eduard hérczeg ivadéknak adja. A boldog frigy már-már létesüi, midőn Juana Lo­renzo dajkája megjelenik s anyai szivének nem bírván ellentálJani tudomására adja, hogy Lorenzo az ő gyermeke s a vagyon és rang őt jogosan nem illeti meg. Juana látva azt, felfedezésével mily szerencsétlen­séget hozott a házra, a titok bizonyítékául szolgáló levelet a tüzbe dobja s a levélbo- ritékba — anélkül, hogy Lorenzo arról tu­domással birna — üres papírlapot helyez s tagadja a fölfedezést, melyet fiának elá­rult; § levél kérdést ad föl: ha létezik a levél — Lorenzo szent, ha nem — őrült. A házi orvos már rég’ őrültnek tartja Lo­renzot s most hogy e hitében még inkább meggyőződött — közli a családdal azt. Lo­renzo megtudva, hogy őrültnek tartják, a végső eszközhöz fordul, a bizonyító levél­hez. Már-már győz, midőn a borítékban levő üres lapot látva, — családját okozva e tettel — a katastropha bekövetkezik. El­ismerés illeti az igazgatót, hogy e müvet megszerezte és előadatta. A szereplőkkel azonban Rajz (Lorenzo) s Keresztesi A. (Juana) kivételével nem voltunk megelé­gedve. Rajz remekül oldotta meg feladatát s Keresztesi nehéz, fárasztó szerepét igen jól játszotta. Azzal, hogy Szász Anna sze­repét ismét tönkre tette, újat nem mon­dunk. Hangjában nincs színezés, s szerepét úgy mondja el, mint iskolás gyermek a feladott leczkéjét. Egyéb följegyezni valót az előadásról nem találunk. Hegyi Bélának csütörtökön szinreke- rült „Pepita“ ez. operettje nem vonzott nagy közönséget, bár úgy a darab, mint a szereplők megérdemelték volna a nagyobb látogatást. Ragányi Iza, Forrai F. működ­tek sikerrel közre, mely sikerhez külön­ben a többi szereplők játéka is hozzájárult. Pénteken „Háromláb“ szombaton „Gé­sák“ adatott mindkettő félbelyárakkal, utóbbi gyermekelőadásul. Géczynek uj darabjáról a „Fekete ri­gódról helyszűke miatt lapunk jövő szá­mában referálunk. HÍREINK. — Miniszteri köszönet Szatmár­németi ez. kir. város közönségének. A m. kir. szatmári 12. honvéd gyalogezred pa­rancsnoksága kezdeményezéséből hozzám ér­kezett hivatalos előterjesztés folytán, öröm­mel ragadom meg az alkalmat arra, hogy Szatmár város közönségének, a körében ál­lomásozó m. kir. honvédség irányában min­denkor nyilvánult jóakaratu figyelmeiért és nevezetesen a honvéd tisztikar étkezdé­jének felvirágoztatása körül, a legújabban is tanusitotott hathatós támogatásáért, kö­szönő elismerésemet fejezem ki. Budapesten, 1898. évi deczember hó 20-án. — Báró Fe- jérváry Géza honvédelmi miniszter' — Behívás. Néinethy Jánost, a ki annyi éven át állott a szatmári kir. folyam­mérnöki hivatal élén s a kit legutóbb ke­rületi felügyelőnek neveztek ki, most be­hívták szolgálattételre a földinivelésügyi minisztériumba. Az ő távozását élénken fogják sajnálni, bár mint az V-ik tiszai kerület felügyelője továbbra is érintkezésbe marad vármegyénkkel és városunkkal. —- Kinevezés. Gróf Hugónna^l*^«^ főispán Péchy Antal rendőr alkapitányt tisz­teletbeli főkapitánynyá s Koós Gábor ren­dőrségi iktatót tiszteleletbeli rendőrtisztté nevezte ki. — Eljegyzés. Ormay Géza körjegyző a karácsonyi ünnepek alatt jegyet váltott Toperc/.er Mariska kisasszonynyal, Toper- czer Kálmán törvényszéki biró kedves leá­nyával. — Esküvők. Thienschmied Ede m. kir. honvéd százados c?ütörtökön tartotta es­küvőjét Kölcsey Ilona kisasszonynyal Köl­csey Zsigmond udvari földbirtokos kedves leányával. —, Dalström Géza dévai lakos, karácsony másodnapján esküdött örök hűsé­get Szentiványi Mariska kisasszonynak, Szentiványi Károly tekintélyes iparos ked­ves leányának. — Bakó László, a nemzeti színház tagja, kinek művészetében már oly sokszor gyönyörködtünk, e hó folyamán vendégsze­repelni fog színpadunkon. Négy darabban fog fellépni. „Essex gróf“, „A három testőr“, „A kisértetek“ és „A m.gy Galeotto“-ban. Az előadások napja január 10., 11., 12. és 14. Háromban a neje is vele fog játszani. Ismerve a fiatal művész tehetségét, előre is mondhatjuk, hogy élvezetes estéknek nézünk eléje, s ismerve közönségünknek iránta való nagy rokonszenvét, egész biztosra vesszük, hogy vendégszereplése telt házak előtt fog végbemenni. — A nőegyesület által január 7-én rendezendő domino-estélyre nagyban folynak a készülődések s a közönség is nagy érdek­lődést tanúsít a fényesnek, látogatottnak Ígérkező első farsangi estély iránt. A kar­zatra kibocsátott jegyek csak előjegyzés után szerezhetők meg s előjegyzéseket Tau- kóczy Gyula e. jegyzőnél lehet eszközölni 81 a jegyek a jelentkezés sorrendjében fog­nak kiszolgáltatui. — Ülőhely ,első sorban 1 frt 50 lcr. a többiben és állóhely 80 kr» — Nincs adóvégrehajtás. A m. kir. pénzügyminiszter vulamennyi pénzügy­igazgatósághoz körrendelotet intézett, a mely­ben utasítja az illetőket, hogy további in­tézkedésig a közadóknak, a közadók mód­jára beszedendő kincstári követeléseknek és egyéb tartozásoknak végrehajtás utján való behajtását egész általánosságban szüntessék be. — Adót tehát ezután az fizet, a ki akar s a ki nem, uz nyugodtan pipázhatik, mert a végrehajtónak nem szabad bántani. Ha­nem azért jó lesz a régi szokáshoz híven évnegyedenkint bevinni u porcziót, mert nagyon fel talál gyűlni, s előbb-utóbb úgyis csak meg kell azt fizetői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom