Szatmár és Bereg, 1930 (10. évfolyam, 1/480-49/558. szám)

1930-11-30 / 48. (557.) szám

imnili ii um 1930. november 30-án. alka község képviselőtestülete pengőt szavazott meg az ínség­akció céljaira. dóan érkeznek adományok a népkonyhák támogatására. Szilveszterkor és újév napján közös előadást rendeznek a nőegyletek. Az a nagyarányú, lelkes mozga­lom, amelynek áldott munkájáról hétről-hétre beszámolunk, a megye- székhelyen örvendetes módon talált melegszívű fogadtatásra a társada­lom legszélesebb rétegeiben. Nap, mint nap érkeznek adományok úgy az inségenyhitő bizottság elnökéhez, mint közvetlenül a nőegyleti kony­hákhoz, Ortutay Gyula vezérigazgatóhoz, mint a bizottság elnökéhez e héten a következő jólelkü ada­kozások történtek: Gróf Károlyi Gyuláné (Tiborszállás) 100 q fa és 50 q burgonya, Ecsediláp Társulat villamos üzeme 13 q kétszeres, Si­pos Andor fakereskedő (Mátészalka) 5 q fa, a Hangya mozi felajánlotta december, január, február és már­cius hónapokra bruttó bevételének 2%-át, Bernardin János mátészal­kai Hangya (Kispipa) vendéglős pe­dig egy jó előmenetelü szegény gyermek állandó ebédeltetését, A bizottság közös akciójának támogatására Mátészalka község kép­viselőtestülete múlt szombati gyűlésén Ortutay Gyula vezérigazgató megkapó szavai­nak hatása alatt 1500 pengőt szava­zott meg jövő évi költségvetésének terhére A Nőegyletekhez is mindennap juttatnak áldozatos szívű, megértő emberek kisebb­Egyrői-másról. Egy rövid híradás járta be a la­pokat, egy „röpke hírben mennyi fájdalom!“ Erdélynek idegen meg­szállói tudtul adták a világnak, hogy Cluj(!) városának egyeteme disz- doktorrá avatta „Scotus Viator “-t! Meg kellett élnünk, hogy kincses Kolozsvárból „Cluj„ lett, valamint, hogy Tátrafüredet ezzel a dallamos, díszes névvel látták el: „Smokovec“, méltó és jellemző hozzájuk! „Scotus Viator“ annyit jelent: skót utazó, alatta voltaképen egy álnév alatt rejtőző publicistát kell érteni, aki­nek igazi neve: „Seaton Watson“. Emlékezem rá még tanuló korom­ból és figyelemmel kisértem, mert évtizedeken keresztül irántunk el­lenséges indulatu cikkeit a nemze­tiségek érdekében nagy hírnevű európai lapokban adta le. A mi közvéleményünk akkoriban nem igen törődött vele, gondolván: „a kutya ugat, a karaván halad“, ám de voltak elegen, akik az ő hamis, rágalmazó bemondásai alapján ítél­ték meg az u. ’n. nemzetiségi kér­dést és bizony nevezett egyén ne­künk kárt okozott. Jellemző erre az „ős Kaján"-ra, Ady Endre jelzőjével élvén, hogy a trianoni szomorú szerződés után nagyobb adományokat úgy kész­pénzben, mint természetben. Őszinte örömmel adunk helyet a különféle ajándékozások tanulságos névsorá­nak azzal a reménységgel, hogy azoknak is megmozdul a szive még, akiknek nevével ez ideig nem ta­lálkoztunk. A Szociális Missiótársulat népkonyhájához sa legutóbbi nyugtázás óta a követ­kező természetbeni adományok foly­tak be: Gróf Károlyi Gyuláné 10 mm. leszt, dr. Kaprinay Endréné nov. dec. hóra 5 kg. zsir, Kursinszkí Pálné 1'60 kg. sertéshús, 1'50 kg. szalona, Jakab Lajosné 60 személyre mákos kifli, Fesztóry O. Gézáné 1 kg. cu­kor, 1 kg. rizs, Ortutay Gyuláné káposzta, Boleman Károlyné 2 kg. zsir, Újvárosi Antalné fél kg. zsir, 5 kg. liszt, 2 kg. cukor, 1 kg. rizs, 5 kg. bab, 6 fej káposzta, Marosán Jánosné 5'/a kg. liszt, 2’/2 kg. bab, Szőllősy Irma 10 kg. tengeri liszt, ifj. Pente Lajosné 5 kg. zsir, Jakab Lajosné 1 kg. zsir, Szilágyiné Va­dász Mária 2 kg. griz, 3 kg. nullás liszt, 21,4 1. tej, Györffy Ferencné 5 kg. krumpli, zöldség. A nyircsaholyi szivgárdísták gyűj­tése : 1 mm. csöves tengeri, 160 kg. rozs, 60 kg. krumpli, 10 kg. bab, 60 fej káposzta. Zemlényi Ferenc 5 kg. krumpli, 2 kg. bab, Vítek Árpád káposzta, kockacukor, Szi­lágyi Sándorné 60 személyre turós- béles.Fogadják a nemesszivü ada­kozók a szegények hálás köszönetét. az utolsó években ismételten fel­szólalt. Lelkiismerete, minden em­bernek önbírája nógatta, hogy ő kijelenti csalódását; tévedett, mert úgy látja, hogy a magyar uralom alatt több szabadságot élveztek és jobb dolguk volt a nemzetiségek­nek, mint a mostani megszállók alatt. De hát a kisantant mindig tudja a módját hogyan és mivel kell el­hallgattatni. Úgy történt most is, amikor hálából diszdoktorsággal kedveskedtek neki Kolozsváron. * Hosszú megfigyelésem alapján tettem azt a tapasztalatot, hogy az életben egyszer mindenki iskola­barát. Az életnek azon időszaka­szában történik ez, amikor a szülő­nek iskolába jár gyermeke. Akkor érdeklődik az iskola iránt, szívesen vállal felügyelő-bizottsági tagságot, sőt gondnoki állást is, megnézi oly­kor a gyermekeket, megfigyeli, van-e jó ivóvizük a kicsinyeknek, télviz idejében jól zárnak az abla­kok és különösen jól füt-e a kályha és elég a tüzelő anyag? De aztán, ha a gyermekek kike­rülnek az iskolából, „tempóra si fuerint“, ha az idő elmúlik, amint a latin mondja, akkor aztán oda se néznek többé és megfeledkeznek az iskoláról. A Ref. Nőegylet konyhájá­hoz a következő pénzado­mányok érkeztek: 5 P adomány: Dr. Szálkái Pálné, Dr. Sulyok Sándor, Rácz Róza, J. Szabó Ferencné, 4 P adomány: Kádár Elekné. 3 P adomány: Szend- reyné, vitéz Sándor Lajos. 2 P ado­mány : Szabó Gusztáv, Lőrincz Sán­dor, id. Pente Lajosné, Jakab Fe­rencné, Szabó Irénke, Tardy György, Bondícs Lászlóné, Csiszár Józsefné, Tóth Sándor, Farkas Lajosné, Varga Gyula, Szilágyi Andrásné, Tóth Jó­zsefné, Dr. Schönpflug Jenő, N. N., Tárnái Zoltán, Kürthy Emil, Becske Sándorné, Veress Gusztáv, Osztricza Jenő. 1 '50 P adomány: Hagymássy Imréné. 1 P adomány: özv. Máthé Pálné, Tarr Józsefné, Pucsok János, özv. Kerekes Jánosné, Szentiványi Sándor, Kuczmann József, Hagy­mássy Béláné, Koszta Manci, Tu- kacs Lászlóné, Keiz Béla. özv. lo­vag Csiky Lajosné, Radványi János. 80 filléres adomány: özv. Kerekes Jánosné. Természetbeni adomá­nyok : Mizsei Pálné 1 kg. só, 1 kg. bab, Tóth Lajos kg. burgonya, Daragó Erzsiké IV. oszt. tan. 1 drb. hús­vágó tábla, Nemes Károly 2 és fél kg. liszt, Kádár Mihály 2 és fél kg. tengeriliszt, Harajda Ilona 1 kg. zsir és 10 dkg. paprika, Nagy Elek 50 kg, burgonya, Gyimoty Pálné 1 ke­nyér, Böjti Dániel 5 kg, bab (5 hóra), N. N. 2 kg. zsir, Dr. Szepessy Ká­rolyné 1 kenyér, Lengyel Ferenc 25 kg. burgonya, idősb Néma Mi­hály 15 kg, burgonya, Hagymásy Imréné fél kg. zsir, 1 kg. só, 1 kg. mák, Simon István 1 kenyér, Bartha Sándorné 1 kenyér, Szilágyi Sán­dorné 1 kg. griz, 4 kg. főzőliszt, Azonban, dicséretnkre legyen mondva, még mindig marad egy hűséges, kicsiny, de kitartó tábor, mely a tudás, a kultúra és iskolai tanítás világitó fáklyáját segíti meg arra emelni, hogy bevilágitson a tudatlanság sötét, hideg éjszakájába, amint én azt a napokban egy pél­dás eset kapcsán kifejtettem, Akad még egy kicsiny csoport, amely nem tekinti, hogy miféle forma sze­rint imádja embertársa Istenét; kö­zös, általános szeretet- lángja he­víti szivét, lelkét és mindenkinek lehetővé iparkodik tenni, hogy a tudás forrásából merítsen! * Az emberi természetben rejlik, hogy vissza-vissza vágyik a rég el­múlt idők után. Ez a jelenség ab­ban leli magyarázatát, hogy a jelen folyamatos idejében boldogságát nem tudja értékelni, de ha egyszer elmúltak a jó idők, csak akkor jut tudatára elvesztett üdvösségének, így van ez nem csak nemzetek tör­ténetében, hanem a társadalom, sőt egyes ember életében is. A „trianoni“ nyomorúság és nincstelenség napjaiban csak most látjuk, hogy milyen boldogok vol­tunk akkor, midőn „Nagy-Magyar- ország“ voltunk. Ha végig gondo­lok a hazai történelmen, úgy látom, hogy a mainál keményebb, nehe­Maksa Ferenéné 1 kenyér, Nagy Istvánná 5 kg. tengeriliszt, 1 kenyér, Veress Lajosné 6 liter bab, 20 fej káposzta, 5 kg. zöldség és 2 kg. veréshagyma, Csizmadia Etelka 4 kg. liszt, 25 kg. burgonya, özv. Gyulai Istvánná 25 kg. burgonya, Csiszár Ferencné 2 kg. zsir, özv. Eölyüs Lajosné 5 kg. bab, Slajfer Mihály 1 kg. zsir, Elsztner Rezsőné 1 kenyér, Csizmadia Ignácné 1 kg. rizs, 1 kg. mák, Ajtay Lajosné 5 kg. bab, 5 kg. liszt, Dr. Szabóné 4 használt plétányér, Varga Zsig- mondné 1 kenyér, Oroszi Albertné 20 drb. káposzta, Aranyi Kálmánné 3 kg. rizs, 1 kg. griz, Katona Gusz- távné 1 kg. zsir, Dobos Józsefné 1 kenyér, Mosolygó Jánosné 5 drb. tojás, 1 véka zöldség, 1 véka cékla, Tóth Józsefné 5 kg. főzőliszt, Mis- lai Gusztávné 1 kg. griz, 5 kg. ke- nyérlíszt, id. B, Szabó István 10 kg. főzőliszt, 5 kg, bab, Pogány Elvira 1 kenyér, Szabó Ferencné 5 kg. bab, 6 kg. főzőliszt, Kerekes András 5 kg. rizs, Jakab István 15 kg. főzőlíszt, 20 kg. burgonya, Vi­tek Károly 3 fej káposzta, Dr. Szál­kái Istvánné 10 kg. zsir, Kádár Ist­vánná 1 1. tejfel, Kádár Zsigmondné, 6 kg. bab, Pohl Domokosné liszt, özv. Váradi Jánosné liszt, Izsó Fe­rencné 6 kg. liszt, Rácz Rózsika 1 kenyér, Dr. Tóth Bálíntné 1 kenyér, Erdey Sándorné 1 kosár káposzta, Klein Andorné 60 kg. kenyérliszt. A közös bizottság csütörtöki összejövetele foglalkozott a tervbevett nagyarányú műsoros estély rendezésének kérdésével is. Az estély megtartására Szilveszter éjszakáját és az ujesztendő napját tűzték ki s a két előadás műsorá­nak összeállítására Ortutay Gyula elnöklete alatt Berényi Dániel, Fa­zekas Arthur, Dr. Fábián Sándor és Molnár Károly részvételével bi­zottságot küldtek ki. zebb időket alig élt valaha a ma­gyarság, még a török hódoltság és a német világ alatt sem. Akkor csak egy-egy jelentősebb ellenség­gel kellett megküzdeni, most pedig a „nagy antant“-nak nevezett ér­dekszövetkezet leláncolta Magyar- országot a mozdulatlanság sziklájá­hoz, mint egykor Prometheust és a „kis antant“-nak nevezett ragadozó társaság, mint keselyük kíméletle­nül szivják vérét. Nagy idők nagy gondolatot ter­melnek, a „revízióban“ nekünk is van fenséges gondolatunk és célki­tűzésűnk, melynek érdekében a propaganda minden számbavehető eszközét igénybe kell vennünk, még pedig állandó és szünet nélküli kitartással. Mert arról a haza minden polgára meg van győződve, hogy minden baj és minden nyomorúság, mely a nyakunkba szakadt, mind az egy forrásból: „Trianonból“ származik! Véssük jól lelkűnkbe Herczeg Fe­rencnek tanítását: „Minden magyar ember kötelessége, hogy a maga szerény körében szítsa az elégedet­lenséget Trianonnal szemben és ér­lelje a revízió gondolatát!" * Térül, fordul az idő, telik az esz­tendő. Maholnap az év végén va-

Next

/
Oldalképek
Tartalom