Szatmár és Bereg, 1930 (10. évfolyam, 1/480-49/558. szám)

1930-01-12 / 2. (481.) szám

1930. január 12-én. iiiimli is íme 5-ik oldal. A Kath. Nőegylet teaestélye. Miután elmúlt az Advent tilalmi ideje, amikor a katholikus ember­nek tudvalevőleg az egyház tételes törvényei értelmében tilos a tánc­cal és zajos szórakozással egybekö­tött összejöveteleken való részvétel, a Szociális Missziótársulat Máté­szalkai szervezete (Kath. Nőegylet) megrendezte 1930. évi január hó 5-én, vasárnap este hagyományos fényű, jótékonycélu teaestélyét, mely az eddigieknél is nagyobb ér­deklődés mellett a Vármegyei Nagy­vendéglő (Székház) nagytermében a legteljesebb siker jegyében zaj­lott le. Mikor kilenc órára elfog­lalta helyét az estély fényes közön­sége az ízlésesen és dúsan felteri- tett hosszú asztalok mellett, még mindig özönlött a vendégek serege úgy, hogy pótasztalok beállításáról kellett gondoskodni a szűknek bizonyult hatal­mas teremben. Mikor aztán mindenki elhelyezke­dett, a serény leányok párolgó teát hordtak körül, majd asztalbontás után táncra kerekedett a fiatalság, másik rész, ellepte a szinpadi-emel- vényt, hol farsangi szórakozások tréfák várták a jókedvű közönsé­get. Volt itt fényképezés, hólabda - csata, céldobás nyereménytárgyakat karrikatura-rajzolás, világposta. A buffetben szorgoskodó hölgyek jobb- nál-jobb falatokat kinálgattak. A minden tekintetben hangulatos és sikerült mulatság reggelig tartott és 702 pengőt jövedelmezett, mely­ből tisztán 500 pengő maradt a Nő­egylet népkonyhájának és karácso­nyi tűzifa-akciójának finanszírozá­sára. Az ezüst 2 és 5 pengő­sök Január hő közepén forgalomba kerülnek. A Pénzverő Intézet jelentése sze­rint január közepére elegendő meny- nyiségü uj ércpénz fog rendelkezés­re állni és igy Wekerle pénzügy- miniszter előre láthatóan január hó 15 és 20-ika között adatja ki az uj 2 és 5 pengősöket. — Az 500 éves magyar dal Olaszországban. Dr. Szilágyi Imre, a magyar nóta rajon­gója, K. Eitner Irén és Varga Imre, továbbá 9 tagú zenekarának kísére­tével az 500 éves magyar dallal végig hangversenyezte Olaszorszá­got. A most befejezett 4 hetes hang- versenykörut keretében a legnagyobb olasz városokban 18 hangversenyt tartottak. Az olasz közönség és a sajtó a legnagyobb szeretettel fogad­ta a magyar művészeket, akik meg­ismertették Olaszországgal a régi magyar dalkulturát és megteremtet­ték a magyar dal kultuszát. Dr. Szilágyi Imre a tavasz elején ma­gyarországi körútra indul, melynek műsorán „Az 500 éves magyar dal" második része szerepel. A vér felfrissítése célja ból ajánlatos néhány napon át ko­rán reggel egy pohár természetes „Ferenc József“ keserüvizet in­ni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc József viz használatát, mert ez szabályozza a bélmüködést, erősíti a gyomrot, javítja a vért, megnyugtatja az ide­geket és ezáltal uj életerőt teremt. A Ferenc József keserüviz gyógy­szertárakban, drogériákban és fü- szerüzletekben kapható. A kócsordí műkedve­lők újév estén — Steiner Lajos jogszigorló rendezésében — mind erkölcsileg, mind anyagilag szép sikerű, jótékonycélu előadást tartot­tak : Kalydy Ilonka, Katona Baba, Lányi Judit, Lányi Olga, Onódy Katica, Szabó Emmus illetve: Bakos Viktor, Farkas Ignác, Jakab Zoltán, Katona Ernő, Katona László, Oláh József, Pótor Béla, Radetzky Károly, Steiner Lajos, Szalacsy József sze­replők* közreműködésével. Előadásra került: Békeffy L.: Szerzők iskolája, Somlay K.: Huszártoborozás, — Békeffy L.: Mügyüjt a feleségem és Meghalt az Isten cimü egyfel- vonásosa. Voltak ezenkívül szavala­tok, ének- és zeneszámok. Felül­fizettek : Tisza' Lajos gróf 7'60 P, Jakab Ignác 80 fill., Botos Lajosné 50 fill. A felülfizetéseket ezúton is hálásan köszöni a rendezőség. Több hóesésre volna szükség, hogy a vetések takarója meglegyen. Vármegyénk mezőgazdasági hely­zetének december havi állapotáról Buchwein Béla gazd. főfelügyelő a közigazgatási bizottság pénteki ülé­sén jelentette, hogy a hidegre for­dult idő miatt több hóra volna szük­ség, hogy a vetések szükséges taka­rója meglegyen. Az őszivetések megerősödtek, jól telelnek. Takar­mánykészlet a jószág részére ele­gendő, amelyhez a kedvező hosszú őszi időjárás nagyban hozzájárult. A megejtett apaállatvizsgálatok ered­ményeként a köztenyésztésben 111 bika és 87 kan hiány van, mely­nek beszerzése iránt a szükséges intézkedések megtörténtek, azzal a rendelkezéssel, hogy a vármegye állattenyésztése tárgyában alkotott kormányhatóságilag jóváhagyott szabályrendelet értelmében, a köz- tenyésztésre használható magyar fajta bika legalsó életkora, három évben állapíttatott meg. Kútba ugrott M átészal- kán egy vajai ember. Szombaton délután 3 óra tájban ifj. Takács András 35 év körüli vajai lakos a Vármegyei Nagy vendéglő­ben mulatozás közben minden pén­zét elköltötte s e miatti bánatában részeg fővel elbotorkált a tisztviselői telepre s ott a főjegyző udvarán levő kútba vetette magát. Az eset szemtanúja egy koldus volt, ki a házbelieket erre figyelmeztette. Mi­re a kutból kihúzták, az előhívott orvos már csak a halált állapít­hatta meg. Mint értesültünk a sze­rencsétlen öngyilkos a vajai kurá­tor fia és családos ember. Köszőnetnyjlvánitás és nyilvános nyugtázás. A Szociális Missziótársulat január 5-iki tea-estélyére a társulat minden tagja és mások, oly nagy számban küld­tek adományokat, süteményeket, cukrot, rumot, tréfás nyerő tárgya­kat, hogy a jótékony adományokat csak igy együttesen és nyilvánosan köszöni meg a hálás Elnökség. — Felülfizetésekkel gyarapították az estély jövedelmét: Székely Gyula ap. kormányzó 50, Péchy Lászlóné (Papos) 30, Ortutay Gyula, Köz gazdasági Bank 20—20, Szatmár és Bér eg nyomda 15, dr. Kaprinay Endre, dr. Szálkái Pál 10—10, dr. Boér Endrené 8, Hradil Dezső, vit. Kiss Lajos, Martikány Dezső, dr. Pollner Miklós 6—6, Elsztner Rezső, Jörg Józsefné, Láng Gyula (Vállaj), Nagy Zsigmond, dr. rápolti Nagy Jenőné, Spett Gyula, dr. Zsdánszky Kálmán 5—5, Csederla Dezső, Csíz mazia Ferenc, Spiry Elek 4—4, vit. Körmendy István, dr. szödényi Nagy Gyula, Radics József, dr. Sulyok Sándor, Szabó István, Varga Ferenc, 3—3, dr. Fábián Sándor, Kosa Fe­renc (Olcsvaapáti), Molnár Károly, Popovics Sándorné, Szilágyi Dezső 2—2, Almer Béla, Berényi Dániel, Filkó Tibor, Hajda Sándor, Rédey József, Szilágyi Sándorné, dr. Tom- csa Ernő 1—1 pengőt, ifj. Bertók Béla 50 fillért. Összesen 269 pengő 50 fillér. Fogadják a nemesszivü adakozók a Szoc. Missziótársulat Elnökségének és a gondozott szegé­nyeknek soha el nem múló hálás köszönetét. Kevesebb lett a föld­adó. A Pénzügyminisztérium ja­nuár hótól kezdődőleg leszállította a földadót. A leszállítás lényeges, mert 100 aranykorona kataszteri tiszta jövedelem után az eddigi 29 pengő helyett 23’20 P-t vetnek ki. Az olcsvai református egyház templomépitö áldozatkészségének di­csérete a— Karcagi Nap­lóban. Lapunk legutóbbi szá­mában ismertettük olvasóinkkal az olcsvai ref. egyház híveinek párat­lan áldozatkészségét, amely uj templomot épített a régi helyére. Híradásunk alapján a Karcagi Napló nagyobb cikkben foglalkozik az olcsvaiak megkapó áldozatkészségé­vel és példát mutató dicsérettel ál­lítja azok elé a karcagi reformátu­sok elé, akiknek elhatározásától függ a rendkívül szükségessé vált — második templom építése. A nyírmeggyest leven­te egyesület táncmulatságára Madarassy Istvánné jegymegváltás címén 8 P-t juttatott el, amely ösz- szeget ezúton nyugtázza az elnökség. Tudja Ön már, hogy az ismert As- pirin-tabletták 1895-ben beható kísérletek és tudományos kutatások után kerültek forgalomba és immár körülbelül 33 év óta az emberiséget a „meghűlések“ elleni vé­dekezésnél támogatják. Hülések minden tü­neteinél, influenza, spanyol-járvány, reuma, csuz, ischiásnál ma már az egész világon Aspirin-tablettákat az eredeti csomagolás­ban a „Bayerkereszttel" szedik. ­aSINGER ^erőgépek MÉGIS A LEGJOBBAK ! * Előnyős Aspirin-f tabletta alak* ban kérni Minden fabletfán láthafó a BAYER-kereszt. €sals 7 feeasiágb*»» van már sertésvéss a megyé­ben. Hradil Dezső törvényható­sági főállatorvos a közigazgatási bi­zottság pénteki ülésén beszámolt a vármegye állategészségügyének de­cember havi áíiapotáról, mely álta­lában kedvezőnek mondható. Esze­rint zárlat áll fenn lép fene miatt Csenger, Vásárosnamény, Csaroda és Tarpa községekben. Veszettség miatt Csenger, Sonkád, Uszka, FIo- dász, Ópályi, Oicsva és Vásáros­namény községben. Sertésvész miatt Urában, Csengerben, Cégénydányá- don, Kérsemjénben, Paposon, Nagy­doboson és Tunyogon. Lórühkór miatt Kölesében, Fehérgyarmaton, Kocsordon és Jándon. — Tanítónő-választás. Molnár Dezső nyirvasvári főjegyző felesége, Márkus Teréz v. pócspetri róm. kath. tanítónő helyére a pócs­petri róm. kath. iskolához vitéz Gaál Lajos v. zajtai, jelenleg pócspetri rk. ig. kántortanitó júniusban vég­zett leányát, Gaál Erzsébetet jan. 4-én egyhangúlag megválasztották. Olcsvaapátihan kará­csony estéjén az iskolás gyer­mekek jól sikerült alkalmi színda­rabot adtak elő. A betanítást Hend- zsel Bertalan és Eszenyi Ferenc ta­nítók végezték, a rendezéssel és az ajándék tárgyak beszerzésével és elkészíttetésével pedig Kosa Mar­gitka fáradozott. Az előadáson je­lenlevők 28 pengőt adtak össze, Kosa Margitka pedig 54 P 50 fil­lért gyűjtött, mely adományokból 14 gyermek kapott ruha segélyt, az összes iskolás gyermekek pedig ki­sebb ajándékot. Kosa Margitka gyűjtő ivén adakoztak: Kosa Ferenc 24, Hangya szövetkezet 10, Puskás Re­zső főmérnök 5, Gindek István 3'50, özv. Kosa Sándorné 2, ifj. Kosa Sándor 2, Szászi Kálmán 2, Kópis József 2, Bende Béla 1, Hendzsel Bertalan 1, Eszenyi Ferenc 1 pengőt. A Tiszántúli Ipar és Kereskedelem a Tiszántúl egyetlen közgazdasági hetilapja, minden erejével a tiszántúli iparo­sok és kereskedők érdekeit védi s igyekszik közvetlenül is a leghasz­nosabb szolgálatokat tenni a tiszán­túli iparosoknak és kereskedőknek. Minden előfizetőjének bármilyen szakkérdésben, forgalmi adó és egyéb ügyekben díjtalanul ad fel­világosítást a legsürgősebben. Köz- szállitási ügyekben közszállitásí iro­dája minden irányban információk­kal szolgál. Közli az összes tiszán­túli versenytárgyalási, pályázati s ajánlati hirdetményeket, az összes munkaalkalmakat, kereseti lehető­ségeket. Forduljon levélben a Ti­szántúli Ipar és Kereskedelem szer­kesztőségéhez Debrecen, Piac-u, 81.

Next

/
Oldalképek
Tartalom