Szatmár és Bereg, 1929 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1929-05-05 / 18. szám

6-ik oldal. 1929, május 5-én. SliilM/i« tS Bilit lami rend igen fontos szervét, a ma­gyar közigazgatást. Kiss Máyer könyező szemekkel és az erős meg­hatottságtól remegő hangon vála­szolt a főszolgabíró búcsúbeszédére, kijelentvén, hogy amint eddigi szol­gálata alatt, úgy ezután is munkál­kodni akar és fog a haza újra épí­téséért, a községek felvirágozásáért és a polgárok boldogságáért. Utána Szatmári Ferenc Gacsály község bírája a kör-községek képviselőtestületei nevében, meleg szavak kíséretében diszalbumot nyújtott át a távozó főjegyzőnek, amely albumnak min­den egyes sora a kör-községek őszinte szeretetéről tanúskodik. Majd Császió és Rozsály köz­ségek nevében Törő István és Orbán Péter köz­ségi bírók vettek búcsút jegyző­jüktől. Ezután az egyházak nevében Bélteky Gyula császlóí, Borbás Ká­roly gacsályi és Papp Lajos rozsályi lelkészek búcsúztak Kiss Máyertől és ugyanakkor üdvözölték a meg­választott uj körjegyzőt. A bucsu-ünnepélyen a gacsályi intelligencia hölgyei is teljes szám­mal jelen voltak s nevükben özv. Madarassy Sándorné mondott búcsúbeszédet, mely után a többi hölgyek virágerdővé alakí­tották át azt az asztalt, amelyen Kiss Máyer 45 éven át fáradhatat­lan buzgalommal munkálkodott a közért. Majd dr. Drágus Jenő körorvos beszélt megköszönve a távozó Kiss Máyernek, a közegészségügy terén kifejtett áldásos munkásságát. Ezek után még több búcsúbeszéd hangzott el a különböző egyesületek és társadalmi osztályok nevében, igy vitéz Gyulai Ágoston a kör vitézei, hadi özvegyei és ár­vái, Sándor András a kör rokkant- jai nevében, Nagy Piroska, Kónya Ilonka, Orbán Róza, Molnár Ilonka a kör-községek leányai, Hendzsel Kálmán, Törő Endre, Orbán Antal Pregun András a kör-községek Le­vente Egyesületei nevében bú­csúztak. A búcsúbeszédeket Katona Zoltán aljegyző fejezte be, búcsút mondva nyuga­lomba vonuló főjegyzőjének, az ő munkás életéről tanúskodó néma irodájától és a poros, megsárgult aktáktól, melyre Kiss Máyer elér- zékenyülve válaszolt. Majd az összes ünneplők az idén létesített hősök-kertje elé vonultak, ahol Madarassy András levente elnök átnyújtotta a kert kulcsát Szuhányi László főszolgabírónak kérvén őt, hogy a gacsályi hősök kertjét nyissa meg. A főbíró hazafias érzésektől áthevitett beszédet mondott, mely­ben őszinte elismerését és dicsére­tét fejezte ki a község elöljárósá­gának, a szépen berendezett és parkositott hősök parkjáért, hang­súlyozva, hogy járása területén ez az első kert, melyet a világhábo­rúban elesett magyar hő­sök emlékére a község lakosai készítettek. Különösképen elismerését fejezte ki Kiss Máyer jegyzőnek, aki hiva­talos működését, egy ilyen szép és örök emléket szolgáló kert létesi­Klebelsberg Kunó gróf, kultusz­miniszter diszelnökségével május 13-tól 20-ig Magyar Könyvhetet rendeznek és ebből az alkalomból az egész ország közönsége meg­mozdul a magyar irodalom, a ma­gyar könyv érdekében. Nemcsak a fővárosban, hanem a vidéki váro­sokban és községekben is ünnep­ségeket tartanak, amelyen felhívják a figyelmet arra, hogy olvassunk jó magyar könyveket. Az akció támo­gatására úgy a kultuszminiszter, mint a belügyminiszter felhívást bo­csátott ki már korábban a főható­sága alá tartozó hatóságokhoz és intézményekhez és a felhívások ér­telmében a vidéken is megalakítot­ták a Magyar Könyvhét bizottságait. Az országos bizottságnak Péchy László főispán is tagja s az ő kezdeményezésére várme­gyénk székhelyén előkészítő bizott­ság alakult Dr. Streicher Andor alispán elnökletével. A bizottság, melynek főtitkára Dr. Fábián Sán­dor lapszerkesztő, Balásy Miklósné rk. nőegyleti, Dr. Literáthy Dezső- né ref, nőegyletí elnöknők, Balásy Miklós járásbíróság! elnök, Dr, Fe­jess Kálmán kir. tanfelügyelő, Ko­vács István vm. II. főjegyző, Molnár Károly rk. plébános, Kincses István ref. lelkész, Dr. Kaprinay Endre kir. közjegyző, Berey József esperes­lelkész, a Kölcsey-egyesület elnöke, Hadady Béla községi főjegyző, Du­dás József polg. isk. igazgató, Doby az ünneplők a községi tanácste­rembe vonultak vissza, hol már őket Katona Zoltán aljegyző veze­tése mellett, a gacsályi lányok által szépen feldíszített asztalokon, gőzölgő, ízletes, lací-pecsenye várta, melynek elköltése alatt és után Szabó Károly csengeri zenekarával szép magyar nótákat játszva gyö­nyörködtette a nyugalomba vonuló Kiss Máyert és az ugyan az nap megválasztott Nagy István körjegy­zőt ünneplő összes jelenvoltakat. Az ünnepélynek, melyen a hangu­lat csakhamar a legmagasabb fokra emelkedett, a késő délutáni órák­ban lett vége. Antal ipartestületi elnök és Tóth Bálint ipartestületi előljárósági tag részvételével holnap, hétfőn délelőtt lí órakor ülést tart s ezen meg­beszéli a könyvhét részletes prog­ramját. Terv szerint május 12-én, vasár­nap délelőtt 11 órakor a vármegye- háza dísztermében a Kölcsey irodalmi egyesület matinét tart nívós műsorral. Ugyan­csak ezen a napon utcai könyv- árusitás lesz hölgyek buzgólkodásá- val. A részletes programot egyébként holnap fogja megállapítani a bizott­ság. Az egyetlen magyar lap, amely a legnívósabb külföldi folyó­iratokkal is diadalmasan felveheti a versenyt: a „Magyar Magazin“. Munkatársai közt ott találjuk Babits Mihály, Krúdy Gyula, Szép Ernő, Pásztor Árpád, Lázár Miklós, Zsolt Béla. Ernőd Tamás, Nádas Sándor, Somlyó Zoltán, Lakatos László, Er­délyi József, Harsányi H. László, Fóthy János, Halász Imre, ifj. Nagy Endre neveit, akiknek Írásait a leg­kiválóbb magyar művészek illusztrál­ják. A pazar kiállítású lap főszer­kesztője : Farkas Imre, művészeti szerkesztője: Pólya Tibor. Mutat­ványszámot készséggel küld a kiadó- hivatal (Budapest, V. Sziget-u. 26.) Lapunk olvasói — a „Szatmár és Bereg“-re hivatkozással negyedévi 4 pengő helyett 2 pengő 80 fillérért kapják a Magyar Magazint. HÍREK. FURCSASÁGOK. A hét legdühösebb viccét Porcsal- máról kaptuk a bank-kamatláb eme­léséről közölt múlt heti cikkünk ha­tása alatt. Eszerint valaki jó pénz­forrás iránt érdeklődik, mire lelken­dezve válaszol a kérdezett, hogy biz’ ő ismer ilyet. És pedig Szál­kán, a — Vármegyebankot. * Hanem az is elég dühös dolog, hogy porcsalmai tréfacsinálónk már csak ilyen vicceket jegyez fel. Ma­gyarázata szerint azért, mert az ér­dekeltek veréssel fenyegetik. Már pedig ez a történtek után — aligha volna furcsaság. Esküvő. Erdélyi Bertalan máté­szalkai füszernagykereskedő leányá­val Böskével folyó hó 4-én, szom­baton délután 4 órakor kötött há­zasságot Szegedy Gyula vasúti tiszt Debrecenből. „A törtető.“ A magyar parla­mentnek egyik népszerű, kitűnő tagja szigethi Barthos Andor dr. képviselő, nyug. államtitkár, nagy írói kvalitásokról tesz tanúságot „A törtető“ című most megjelent 1 3 kötetes regényével. A mü rend­kívül érdekes meséje a magyar élet­ből van merítve, melyet a szerző­kiváló módon ismer. A mü meg­lepő jellemzéssel és finomsággal vo­nultat fel alakokat, akiket mind­annyian régen ismerünk. Maga a regény hőse „A törtető“, prototí­pusa a fölfelé dörgölődző stréber­nek, akinek a mulatságos figurája körül szövődik az egész rendkívül élvezetes és mindvégig érdekes tör­ténet. Nagy erőssége a műnek a szerző színtiszta magyar nyelvezete is, A külső kiállításban is diszes müvet a Gloria könyvkiadóvállalat Budapest adta ki nagy gondosság­gal. A mü, mely a könyvpiac szen­zációja, megrendelhető lapunk kiadó- hivatala utján is. (h. I.) A negyedik országos» levente bajnoki véllövő-verseny az idén Székesfehérváron lesz junius hó 28-án, 29-én és 30-án. A verseny iránt érdeklődőket lapunk utján hívja meg a vármegyei testnevelési felügyelőség, ahova a jelentkezése­ket május végéig keli eljuttatni. A versenyre elszállásolást — saját költségen — a rendezőség biztosit. A mátészalkai Hangya-Szö­vetkezet rendkívüli közgyű­lése ma délután lesz a mozi-he­lyiségben. A tárgy fontossága miatt általánosan nagy az érdeklődés a közgyűlés iránt. — A Roykó-féle Tíszaujlaki bajuszpedrő mindenütt kapható. Felülmúlhatatlan a 20 HP és 30 HP Wallis traktorok teljesítőképessége, tartóssága, olcsó üzeme. Messzemenő ga­ranciákkal ked­vező feltételek mellett szállítja. MASSEY-HARRIS gyártmány! NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budapest, V., Vilmos császár-ut 32 szám. 11—18 Kerületi képviselet: Székáts és Heimovits Mátészalka. tésével fejezte be. Végül a Himnusz eléneklése után Katona Zoltán. Íz egész ország megmozdu! a magyar könyvért. Mátészalkán dr. Streicher Andor alispán elnökletével előké­szítő-bizottság rendezi a könyvhét ünnepségeit. — A Kölcsey Egyesület május 12-én matinét tart Mátészalkán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom