Szatmár és Bereg, 1929 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1929-11-17 / 46. szám

4-ik oldal. fitATHUR It KIRÍ« 1929. november 17-én, Csizmadia Ferenc községi főbíró a földmivelésügyi miniszternek mondott köszönetét. Üdvözölte a miniszter képviselőjét, majd indít­ványozta, hogy a mezőgazdasági szakoktatási ügyosztály vezetőjének, a téli gazdasági iskolák megszerve­zőjének, dr. Czvetkovits Ferenc ta­nácsosnak táviratban adjanak ra­gaszkodásuknak méltó kifejezést. A növendékekhez intézett buzdító sza­vaiban példaképül állította az iskola első végzett ta­nulóit, Bensőséges és impozáns keretek között avatta fel a fehérgyarmati reform, egyház uj elemi iskoláját november 10-én s áldozott a nagy fejedelem : Bethlen Gábor emléké­nek, halála háromszázadik évfor­dulóján. Az ünnepség külső fényét és belső értékét nagyban növelte közéleti és egyházi ve­zető férfiaink jelenléte. Dr. Streicher Andor alis­pán vezetésével a helyi közigazga­tási hatóság N. Szabó Tibor főszol­gabíró, Újhelyi István tb. főszolga­bíró, Dr. Kovács Lajos szolgabiró és vitéz Domahidy Sándor gazd. felügyelő, Jékey Sándor ny. főis­pán, Sipos József a szatmári ref. egyházmegye esperese, Csikesz Sán­dor egyetemi nyilv. rendes tanár, Dr. Ferenczy Károly a nyíregyhá­zai leánykálvineum igazgató lelké­sze, Szabó János e. m. tanügyi elő­adó s az ünnepségek során lelkészi szolgálatot végző Király János zsa- rolyání, Kiss István kisari, Török József kömörői lelkészeken kívül részt vettek még az ünnepségeken : Csépke Béla szatmárökörítói, Kosa Zsigmond komlódtótfalui, Sipos Ká­roly cégénydányádi lelkészek és a fehérgyarmati gyülekezet tagjai meg­számlálhatatlan nagy sokasággal. Az iskola-avatási ünnepély a templomban délelőtt 10 órakor tartott istentisztelettel kezdődött. Király János zsarolyáni lelkész alkalmi bibliai szöveg olva­sása után lélekemelő imádsággal vezette a gyülekezetei Isten elé. A reform, egyház férfikara Hajdú Gusz­táv tanító vezetésével Schubert: „Teremetőhöz“ c. darabját énekelte biztos tudással és szépen kidolgo­zott színezéssel. Az ének végeztével Dr. Ferenczy Károly tartotta meg a trianoni végek szen­vedő népéhez és gyülekezetéhez alkalmazott beszédét, majd utóimát és áldást mondott a gyülekezetre, A szorosan vett iskola-avatási ünnepély az istentisztelet végeztével, az iskola udvaron vette kezdetét. Az iskola felavatását akik egy gyönyörű kiállítás kereté­ben mutatták be az itt szerzett ta­nulmányaik alapján végzett munká­juk kiváló eredményeit. Paszternák László íl-od éves nö­vendék társai nevében tett foga­dalmat, hogy az iskola hűséges és szor­galmas tanulói lesznek, örömmel hallgatják az elő­adásokat s igyekezni fognak hűsé­ges és tanult gazdái lenni az or­szágnak. A lelkes ünnepély a Himnusz el- éneklésével ért véget. Sipos József a szatmári ref. egyházmegye espe­resének imádsága vezette be. Kérte Isten áldását az uj iskolára, hogy az valóban az Isten-félelemnek és hazaszeretetnek a temploma legyen. Az avató ima után Szabó János e, m. tanügyi előadó tartott iskola­avatási beszédet, találóan vázolva az iskolának kettős irányú nevelői hivatását Istennel szemben és em­berrel szemben: Isten-szeretet, em­berszeretet. Az iskolás gyermekek is kivették részüket az avatási ünnepségből, amennyiben az avatási beszéd vé­geztével, Csathó Zoltán kántortanitó vezetésével a IV—VI. osztály gyermekkara, egy szép ének­számmal s Kézy Gábor IV. oszt. tanuló, Baja Mihály: „Épüljenek az iskolák" cimü költeményének sza­valásával vettek részt. Végezetül Kézy Ignác helybeli lelkész ismertette az iskola fejlesztésnek — majdnem három évtizedre vissza­nyúló előzményeit, küzdelmeit. Fájón emlékezett meg arról, hogy a háború kitörése a kivitelre váró kész iskola építési tervet s takarékbetétbe helyezett 12.400 ar. kor. iskola-építési tőkét semmisített meg. Ismertette végül, hogy a 4 tanterem, igazgatói iroda, Helyi körzetképviselőt keres az F. N­(Fabrique Nationale, Liege) motorkerékpár magyarországi vezérképviselete: Halmos Testvérek Budapest, V., Szabadság-tér 18. segéd lelkészi lakás, szertár, ig. ta­nítói és iskolaszolgai lakás építésé­nek a költsége, a tantermek bebú­torozásával, kerítés, kút készítéssel és villanyvilágítás bevezetésével, melléképületekkel együtt 76.900'77 P-be került. Ennek fedezésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter­től 20.000 P, a polgári községtől 24.000 P iskola-építési segélyt nyert az egyház. Az építkezést Kozma Rezső csen- geri építőmester vezetése alatt végző Korponay Gyula fehérgyarmati kő­műves és Bereczky Ferenc fehér- gyarmati ácsmesternek az egyház vezetősége és a jelenlevők is elis­merésüket fejezték ki, a végzett szép munkáért. Az iskola-avatási ünnepély végez­tével a kaszinóban közebéd volt, amelyen Sipos József esperes mondotta az első felköszöntőt a kormányzóra, Kézy Ignác helybeli lelkész a vendégeket, Barth Mihály róm. kath. plébános és Kiss István kisari lelkész az építtető egyház- községet, illetve annak a lelké­szét éltette. A Bethlen Gábor emlék- ünnepély délután 4 órakor kezdődött a temp­lomban. Kiss István kisari lelkész biblia olvasása és gondolatokban gazdag imája vezette be. Utána Török József kömörői lelkész tar­tott alkalmi biblia-magyarázatot, gyönyörűséget szerezve gondolatai­nak szépségével, nyelvezetének vá­lasztékosságával. A helybeli vegyeskar, Hajdú Gusztáv tanító vezetésével meglepő finom­sággal énekelte el egyik szerencsés, művészies összhangu „Hallelujah“ énekünket, mely után Csikesz Sándor egyetemi nyilv. r. tanár tartotta meg emlékbeszédét Bethlen Gábor­ról. Művésziesen rajzolta meg, az ő nagy történelmi tudásának, előadói közvetlenségének és készségének erejével, a nagy fejedelem alakját. Szinte előttünk állt a fejedelem ro­busztus alakja, kemény arca, mély tüzü szeme, a két kő között őrlődő politikus nagysága, mely ellenállott a korona csillogó csábításainak, de meg tudott állani a rémséges kínok fájdalma között is vigasztalni, báto­rítani : „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?“ A nagy koncepciójú beszéd végeztével Tardy Agatha szavalta el, az ő tőle már megszo­kott átérzéssel és biztossággal Csen- gey Gusztávnak Bethlen Gáborról irt költeményét. Végül pedig az ünnepélyt Filep Gusztáv fehérgyarmati s. lelkész imádsága rekesztette be. A garbóiéi ifjúság műkedvelő előada'sán. Lázas buzgalommal és várakozás­sal fogadta a garbóiéi ifjúság kiváló műkedvelő csoportjának együttes játékát Garbolc község lakossága, sőt a nagyszerű előadás a környék falvainak érdeklődő közönségét is Garbóiéra vonzotta. Négyórára zsúfo­lásig megtelt a ref. iskola szürke nagyterme s az elviselhetetlen for­róság ellenére is szivigható gyö­nyörűség töltötte meg a lelkeket. Fél öt órakor vette kezdetét az előadás. Színre került a „Szoknyapárt“ cimü egy felvonásos bohózat, A szereplők közül ki kell emelnünk Tóth Katicát és Laczkó Ferencet, dicséretet érdemelnek azonban Hor- vát Károly, Molnár András, Borka Mihály, Horváth Ida, Bogdán Béla, Büczkő Ida, Horvát Ilona, Csűri Erzsébet, Megyessi Erzsébet, mű­kedvelők is. Az Anikó irredenta vígjáték szereplői is teljes sikert arattak a színpadon. Ez az egyszerű téma kitűnő színpadi tu­dással pontosan összecsapó és rob­banó jelenetekben épült fel. A fi­gurák is jók, természetesek, ha maga a háttér szürke is és nagyon idejét múlta. A közönség hangos derültséggel fogadta a tréfás hely­zeteket és nem egyszer óriási taps­viharral köszöntötte a szereplő mű­kedvelő művészeket. Elsősorban Tóth Katica, Horvát Ilona, Horvát Ida játékát kell meg­csodálnunk, meg kell azonban em­lítenünk Laczkó Ferenc, Borka Mi­hály tudását is. Bencze István diák szerepét Bogdán Béla adta szatiri­kus nyugalommal és fölényes biz­tonsággal. A közönség nagyon jól mulatott és sokat tapsolt. A rendezésért Farkas Sándorné tiszteletes asszonyt és Farkas Sándor tiszteletest illeti köszönet. Az előadást reggelig tartó táncmulatság követte. * Kovács Gyula. — December 15-én lesznek a Magánalkalmazottak Bizto­sitó Intézetének választásai. A Magánalkalmazottak Biztositó Intézetének — a régi Ferenc József kórháznak önkormányzati tagjait december 15-én fogják megválasz­tani. A magánalkalmazottak Bizto­sító Intézetének önkormányzatában az alapszabályok értelmében 15 munkaadó és 15 munkavállaló ren­des tag és ugyanannyi póttag fogja képviselni a vidéket. A tagsági he­lyek a választói csoportok között olyképen oszlanak meg, hogy a nagyipar egy, a középipar egy, a pénzintézetek egy, a kiskereskede­lem kilenc, a kézműipar és a szabad­foglalkozásúak kettő tagot fognak választani. A választásokra a pol­gári alapon álló munkaadók és al­kalmazottak a „Nemzeti Blokkban“ tömörültek. A Nemzeti Blokk iro­dája: Budapest, IV. Veres Pálné- utca 16. I. em. 3. sz. alatt működik. A fehérgyarmati ref. egyház iskola- avatási és Bethlen Gábor emlékünnepe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom