Szatmár és Bereg, 1929 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1929-06-16 / 24. szám

Mátészalka. 1929. junius 16. Ara 20 fillér. IX. évfolyam 24. szám. •*” V S ■ tsKEBCB PO-LITLKAI. TÄOSäümu" I E'S KÖZGAZDASÁGI HETILAP. » _____________ ___ ____________ ___ e Sz erkesztőség és kiadóhivatal: Mátészalka, Horthy Miklós-u. 8. Telefon 38. Postatakarékpénztári csekkszámla : 54.003. Felelős szerkesztő: Dr. FÁBIÁN SÁNDOR Kiadja: „Szatmár és Bér eg“ Nyomdai és Lapkiadó Részvénytársaság. SSBESESmiBa Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési dij: Félévre 4 P 80 f. Negyedévre 2 P 40. Trianoni évek. Mátészalka. 1929. jun. 15. Fejünk felett az évek gyűlnek, az évek elrobognak és mi itt ma­radunk továbbra is kifosztottan és kitagadottam Újabb esztendő telt el a tranoni bölcsek határo­zatából szétdarabolt és megcson­kított Magyarország népei felett és már a kilencedik évfordulóhoz érkeztünk el azóta. Ezek az év­fordulók mértföldkövei a nagy magyar gyásznak és a nemzeti megpróbáltatásnak. Azóta nincs igazi öröm és nincs igazi bol­dogság a magyar földön. Az év­ezredes magyar történelem min­den szomorúsága összesürüsödik ezekbe az évekbe: a trianoni gyász éveibe. A magyar nép alaptermészete mindig a komolyság és a mély érzés volt. A messzire néző ma­gyar szemek mélyén mindig ott ült valami megnevezhetetlen szo­morúság felhője, amiről a magya­rok mindig megismerhették egy­mást, ha egymás szemébe néz­tek. Talán a délibáb és a magyar szenvedés árnyéka az, ami min­dig körülöttünk lebeg. Ez a szo­morúság a tekintet mélyén volt talán az egyetlen általános és közös magyar tulajdonság. Ez az oka annak is, hogy mindig sírva vigad a magyar. Most a trianoni évek homályá­ban még százszor jobban ránk nehezedik ez a nagy magyar szomorúság, százszor jobban érezzük az ezeréves magyar szen­vedés súlyát. Most ráeszmélünk arra, hogy Európa népei ezer esztendeig vártak, amig lesújtha­tott karjuk és borzalmasan meg­büntették a magyarokat azért, mert ezer esztendő dicsőséges harcaiban megvédelmezték az európai kultúrát és megtartották épségben az ország területére szorult nemzetiségeket. Eszünkbe juthatna az is, hogy ha ezeket a nemzetiségi népeket kiüldöz­tük volna, vagy nemzetiségüktől megfosztottuk volna, akkor most nem lenne ok Magyarország megcsonkítására és az ország területe hetven százalékának el- szakitására. Elgondoljuk azt is, hogy mindezt a béke és igazság nevében cselekedték és akkor önkénytelenül is megállapítjuk, hogy ha ez az európai kulturné- pek felfogása a békéről és az igazságról, akkor nem sok okunk volt arra, hogy ezt az európai kultúrát ezer éven át testünkkel és vérünkkel védelmezzük. Kilenc keserves esztendő ta pasztalatai megmutatták, hogy a békerevizióról még mindig nem beszélhetünk. Mégis van egy biz­tató jelenség arra, hogy a béke- revizió ügye nem alszik el soha, hogy a békerevizió ügye foglal­koztatja az európai közvéleményt, hogy a békerevizió ügye állan­dóan napirenden van. Bármilyen különös is, ezt a szolgálatot leg­nagyobb ellenségeink, a kisan- tant államok teszik meg, akik újra és újra fölvetik a békerevi­zió ügyét örökösen megismétlő­dő tiltakozásuk formájában. Legutóbb Bethlen István gróf miniszterelnök a Hősök Emlék­kövének felavatása alkalmával csak annyit mondott, hogy a trianoni bírák igazságtalanul Ítél­keztek az ezeréves Magyaror­szág felett, amikor bűnösnek mondották ki és ezt az ítéletet jogosnak nem ismerhetjük el soha. Erre a beszédre a kisantant-álla- mok demarssal válaszoltak. Úgy látszik, a kisantant álla­moknak nincs más dolguk, mint­hogy a trianoni béke revíziójá­nak kérdését napirenden tartsák és erre kiválóan alkalmasnak találják épen a madridi népszö­vetségi tanács összeülésének időpontját. Ezt az állandóan meg­ismétlődő módszert mi már jól­ismerjük. A népszövetségi ülés­szakok programmjával egybeeső, állandóvá váló örökös tiltakozás tulajdonképen nem egyéb, mint a trianoni béke revíziója kérdé­sének állandó napirenden tartása és úgy látszik, maholnap ez lesz a kisantant-államok létezésének egyetlen életjele a diplomácia terén. Mi pedig, ha nem beszéltünk még a békerevizióról, annál na­gyobb hittel várjuk azt a kedvező időpontot, mikor a revízió hivata­losan felvetett ügyének sikerre van kilátása. Dr. Barfhos Andor képviselő a reformá­tus és görögkatholikus egyházak állami támogatása érdekében nagy beszédet mondott a kultusztárca költségvetésének parlamenti tárgyalásán. — Sürgette a mátészalkai gimnázium szervezését is. — Az országgyűlés képviselőháza most fejezte be a költségvetés tár­gyalását. A kultusztárca költségve­tésének tárgyalása alkalmából Dr. Barthos Andor képviselő is felszó­lalt a Házban s olyan általános fontosságú, bennünket közelebbről érdeklő kérdéseket fejtegetett nagy­vonalú beszédében, hogy azt fonto­sabb részleteiben szükségesnek lát­juk az alábbiakban ismertetni ol­vasóinkkal : Dr. Barthos Andor beszéde Tisztelt Ház! Nehéz feladat előtt állok mai felszólalásomban. Nehéz a feladatom azért, mert a közvéle­mény által támasztott £s a t, kor­mány által is figyelemben tartani kivánt azt a követelményt, hogy az adózók súlyos terhein könnyitsünk és semmiesetre sem növeljük azo­kat, magam is helyeslem. Mégis há­rom irányban a többkiadás érdeké­ben bátorkodom felszólalni. Azt hi­szem azonban, sem önmagámmal, sem a közvéleménnyel nem kerü­lök ellentétbe, mert van rá mód, hogy egyes kiadások megszorításával az általam szóbahozni kivánt kia­dásokra fedezetet találjunk. Elsősorban a Ház becses engedel- mével a mátészalkai reálgimnázium ügyével kívánok foglalkozni, mert úgy érzem, hogy kötelességem választókerületemnek és három cson­ka vármegyének ebben a nagy kulturérdekében szót emelni. (Hall­juk! Halljuk!) Szatmár-Ugocsa-Bereg, egyelőre — sajnosán — közigazgatásilag egye­sített vármegyék törvényhatósági bizottsága annakidején feliratot in­tézett a t. kormányhoz, amelyben kérte, hogy a vármegye székhelyén, Mátészalkán reálgimnáziumot létesít­sen. Bátor voltam ebben a kérdés­ben a t. Házban felszólalni, amidőn azt indítványoztam, hogy Máté­szalkáról a polgári iskolát helyez­zék át Vásár osnaményba, Máté­szalkán pedig reálgimnáziumot léte­sítsenek. A vármegye főispánjának vezetése alatt küldöttség járult a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur elé és el kell ismernem, hogy a t. miniszter ur részéről a ké­rés megértésre talált. A miniszter ur elrendelte a tárgya­lások megindítását, velem pedig le­vélben közölte azt, hogy az 1928/29. tanév elején a reálgiriinázium első két osztályát megnyitja, amely az­után fokozatosan fog fejlődni nyolc osztályú intézetté, A „Szatmár és Bereg“ cimü lap­ban ezt közzétettük és mond­hatom, hogy az Ígéret igen nagy örömet okozott. Annál nagyobb csalódást okozott azon­ban később az a szájrakelt hir, hogy a pénzügyminiszter ur a teher vállalásához nem járult hozzá s igy a középiskola lé­tesítése meg nem valósítható. A törvényhatósági bizottság an­nak idején kifejtette indokait, ame­lyeket nekem is volt szerencsém már itt ismételni. Ezért ezúttal csu­pán arra szorítkozom, hogy kérését nyomatékosan meg­ismételjem, hozzátéve azt, hogy/ az én indítvá­nyom teljesen összhangban van a vallás- és közoktatásügyi t. minisz­ter urnák azzal a felfogásával, hogy a vármegyék székhelyén középis­kola, a járások székhelyén pedig polgári iskola létesüljön, mert Má­tészalka vármegyei, Vásárosnamény pedig járási székhely, A második ügy, amelyről szólni vagyok bátor, a re­formátus egyházak presbitériumai­nak közkézen forgó körirata. A körirat egyik kérése az, hogy a ref. lelkészek korpótlékai­kat teljes összegben meg­kapják. Az 1913. évi XXXVIII. te. alapján részesülnek a bevett vallásfelekeze­tek lelkészei ebben, amely pótlék az 1898. évi XIV. tc.-ben megálla- £ pitott kongruával 1600 koronára felemelt jövedelmet a szolgálati idő­höz képest tovább egészíti ki. Tény azonban, hogy a pótléknak csupán a felét folyósítják. A presbitériumok előadják, hogy a békeévek utolsó tizedeiben az állam a felekezeteket rábírta ujabbi tanítói állások szervezésére és pe­dig meghatározott összegű állam­segélynek kilátásba helyezésével. Ezeket a segélyeket azonban olyan mértékben csökkentették, hogy az egyházközségeket ez anyagi zava­rokba hozta. (Úgy van !) Panaszolja a körirat azt is, hogy az elemi iskolai tanítói nyug- dijjárulékok igen nagy összegeket tesznek ki és ezt a szegényebb gyülekezetek el nem bírják. Innen ered az, hogy az egyházközségeknek több évre menő hátrálékuk van, amelyeknek megfizetésére nincsen semmi re­ményük. Ezért a körirat javasolja, hogy a hátralékokat, valamint a felemelt

Next

/
Oldalképek
Tartalom