Szatmár és Bereg, 1929 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1929-06-02 / 22. szám

1929. junius 2-án. 5-ik oldal. magvakat s szór virágokat. A színek­nek s az illatoknak micsoda káprá­zatos, utánozhatatlan sokaságában és pompájában dúskálhatunk, gyö­nyörködhetünk ottan. Az emberi szem sem bírja sokáig az egyformaságot, a fül sem és egyéb szervezetünk sem. Az állandó és egyforma érzésekről végre nem bírunk tudomást venni. Harmonia, béke, összhang vég­eredményében, a sokféleségben van és abból alakul ki. Talán ottan van leginkább nyu­galom, ahol minél több rétegű a társadalom. Ahol ezek össze van­nak fonódva és az érdekük mégis egy­A sok-féle vallás épen onnan van, mert Isten oly végtelen nagy, szépsége, irgalma, szeretető, ereje oly felséges, hogy benne minden lélek megtalálhatja békességét bol­dogságát, harmóniáját. Az ember nagyon gyarló és töké­letlen teremtménye volna Istennek, ha csak egy féle szellemi tápláléka és produktuma volna, mint az ál­latoknak !.., A derű és a ború, az öröm és fájdalom, a jólét és a nyomorúság tehát feltétlenül hozzátartozik az élet harmóniájához, mert az egyforma­ság s az egyenlőség ily értelemben, már nem az életben, hanem a ha­lálban van. Szamoskér. Kosa Béla. Háztartási tanfolyam. A föld- mivelésügyi miniszter ez évben fel­újítja a béke éveiben annyira be­vált és eredményes háztartási tan­folyamokat. Legutóbb Kisújszálláson tartotta egy ilyen tanfolyam a záró­vizsgáját, amelyen a növendékek kiváló szakképzettségről tettek ta­núságot. Ezeknek a háztartási tan­folyamoknak különösen a mai ne­héz gazdasági viszonyok között nagy jelentősége van, mert ezek utján sajátítható el gyorsan és jól egy 5—6 tagú polgári háztartás okszerű és gazdaságos vezetésének tudo­mánya. Úgy értesültünk, hogy vá­rosunkban is megindult a mozga­lom egy ilyen irányú tanfolyam lé­tesítésére. Megalakult a helyi hölgy­bizottság, amely Dr. Literáthy De- zsőnével az élén fáradságot nem ismerő buzgalommal igyekszik nö­vendékeket toborozni. Úgy tudjuk, hogy munkájuk sikeres, -mert nem­csak helyből, hanem vidékről is jelentkeztek a tanfolyam elvégzé­sére s igy remélhetjük, hogy a mi­niszter városunknak is juttat egy ilyen taníolyamot, annál is inkább, mert a téli gazdasági iskola jól fel­szerelt uj épületében a megfelelő helyiségek is biztosítva volnának. A tanfolyam junius hó 22-én kez­dődne és augusztus 5-éig tart. Je­lentkezni még lehet a hölgybízott - ság elnökénél. A tanfolyam teljesen ingyenes. Hősük eüilék&zobrénak leleplezése CéyéQ^dsnpdon. Május 26-án a hősök emléknap­ján avatta fel Cégénydányád köz­ség népe megkapóan szép és lel­kes ünnepség közepette azt az egy­szerűségében is impozáns szobrot, amely a község hősi halottainak emlékét örökíti meg. Az emlékmű egyik oldalán fekete márványlapon aranybetükkel a hazáért meghalt 32 cégénydányádi katona neve ra­gyog, a másik oldalon ez áll: „A nagy háború hősi halottal emlékére emelte és községének ajándékozta báró Kende György hazafias ke­gyeletből.“ Az ünnepély délután 3 órakor a templomban kezdődött alkalmi imádsággal, majd a Himnusz eléneklése után a szo­bornál folytatódott tovább. Ott volt a falu apraja-nagyja, sőt sokan a szomszéd falukból is. Emelte az ün­nepély fényét a vm. vitézi szék képviseletében jelen levő vitéz dr. Gyene Pál porcsalmai földbirtokos is. A magyar Hiszekegy elhangzásá­val Sipos Károly helybeli lelkész ünnepi beszédet mondott, a Dalár­da elénekelte a „Nyugosznak ők a hős fiák“ kezdetű gyászdalt, Biró János hatásosan elszavalta a „Hő­sök emlékére" cimü költeményt. Ezek után báró Kende György szép beszéd kíséretében átadta a szobrot a községi elöljáróságnak. Hangsúlyozta, hogy — amint a szob­ron is olvasható — a hazafias ke­gyelet indította őt arra, hogy a szobrot felállittassa és a községnek ajándékozza, a község és annak minden lakója részéről megnyilvá­nuló kegyelet pedig gondozza és őrizze meg azt. A hivatalos ügyben távol levő Preczner Árpád főjegyző helyett Majoros Rezső aljegyző vet­te át a szobrot. Szónoki lendület­tel elmondott tartalmas mondatok­ban köszönte meg a báró áldozat- készségét és letette a község ko­szorúját a már koszorúkkal borí­tott szoborra. A vegyeskar éneke következett most. Mindkét ének­kari szám Szász János kántortanitó hozzáértő és odaadón végzett mun­káját dicséri. Bereczky Zsigmond tanítójelölt tehetséggel és sikerrel előadott szavalata után a Szózat el­éneklése zárta be a műsort. S. K. Koborzán Sámuel mátészal­kai szücsmester műhelyét a gróf Tisza István-utca 16. szám alól a 27/a. számú házba helyezte át. Nyári megőrzésre és gondozásra vállal bundákat, prémeket s bármi­féle ruhaneműt. Vállalja bőrkabátok rendbehozását, javítását s nyersbő­rök kikészítését is. 20—24 HÍREK. FURCSASÁGOK. Nagyvárosi, zenekaros, elsőrangú színtársulat jön a héten Szálkára s általános az érdeklődés azok köré­ben, akiknek a szezon előtt csak — cirkuszban volt részük. * Különös jelenség, hogy manapság mennyi ember szereti a cirkuszt. Nemcsak látni, de — csinálni is. * Fájdalom, kogy a kenyér és a cirkuszi játékok összetartozása ma is kisértő gondolat. Csak az a fáj­dalmasabb, hogy a kenyérnél is előbbrevaló sokszor a — cirkusz. Ursaapja Mátészalkán. Talán nem nyilvánult meg egy­szer sem, oly impozánsan a máté­szalkai kath. hívek hitbuzgalma, mint a mostani Urnapi körmenet alkalmával. De többeknek közülünk nem is volt talán sohasem nagyobb szükségünk a „Krisztus követésé­re“, mint mostan. És követtük elmélyedve, le­hajtott fővel, nem törődve sem a nap hevével, sem az ut porával! Követtük az oltári szentségben közöttünk levő szelíd mestert és megpróbáltuk követni, ellensé­geinkért is imádkozva! És mikor felhangzott a csen­gettyű szava, leborultunk a por­ban és vigaszt esedeztünk meg­gyötört lelkünk számára. Könnyekig meghatódva áltot- tunk az Ortutay vezérigazgató kapujában felállított és az ő hit­buzgó lelke szerint tervezett kis kápolnánál, ahol méltó fogadtatás­ra talált a szentségi Jézus. Akik megtudtuk érteni e ven­dégvárás magasztosságát, felfo­hászkodtunk itten, áldást kérve a ház urára és egész családjára! Sok ilyen hitbuzgó családra van szüksége a világnak, hogy eljőjön „Krisztus országa“ ! I. Gy-né. Számvevőségi tisztviselők Dr. Gyírászin László jubileu­mán. A belügyminisztérium alá rendelt számvevőségek igazgatója, Dr. Gyirászin László, 30 éves szol­gálati jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból tiszteletére a budapesti Gellért-szállóban, most« szombaton este, bankettet rendeztek. Erre az ünnepi vacsorára vármegyénkből Vargha Gyula számvevőségi főnök, Héb József és Fejér Zoltán szám- vizsgáló utazott fel. Esküvő. Horváth Mancika és Török Sándor vm. számvevőségi tanácsos ma vasárnap, junius hó 2-án délután 7 órakor az újpesti református templomban házasságot kötnek. Tomcsányi V. Pál felszóla­lása a kereskedelmi tárca költségvetésének általános vi­tájában. A képviselőház hétfői ülésén a kereskedelmi tárca költ­ségvetésének általános vitájában Tomcsányi V. Pál, a vásárosraaményi kerület országgyűlési képviselője is felszólalt. Beszédében a képviselő megállapította, hogy a kereskedelmi miniszter működése mindenképpen az ország javát szolgálja és éppen ezért szükségesnek látja, hogy a tárca költségvetését megfelelő kriti­kában részesítsék. Hiába termel a mezőgazdaság akármit, a terménye­ket nem tudjuk könnyen piacra vinni. Rendkívül fontos tehát az úthálózat kiépítésének a kérdése. Nem helyes az a felfogás, amely az auióutakat a többi utak elé he­lyezi. Az úthálózat akkor célrave­zető, ha a mezőgazdasági termelés minden produktuma könnyen bejö­het a centrumokba. Az autóutak helyett másodrangu községi utakat kellene először kiépíteni. Az állam­tól nem lehet elvárni, hogy az út­építés költségeit maga viselje, ha­nem az érdekelteknek is megfelelő mértékben ki kell venni részét a költségekből. A mezőgazdasági ter­melés fejlesztésének kérdésére hívja fel a miniszter figyelmét, a tárca költségvetését elfogadta. Eljegyzés. Herskovits Rózsikét Piricséről eljegyezte Feuer Samu Jármiból. (Minden külön értesítés helyett.) A Szociális Missió Társulat mátészalkai szervezete f. évi junius hó 2-án d. u. 4 órakor tartja 8. évi rendes közgyűlését. Tárgy- sorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés. 3, Pénztárjelentés. 4. Záró­beszéd. A tagokat és az érdeklő­dőket tisztelettel meghívja az el­nökség. Iskolalátogatás. A helybeli m. kir. téli gazdasági iskolát folyó hó 25-én meglátogatta Szigethi-Warga László m. kir. gazdasági főtanácsos, földmivesiskolai főigazgató és hivatal­vizsgálatot tartott. Vájná István vezetőtanárral kiszált Kocsordra is s ott az iskola néhány növendékét látogatta meg. Kozma Bernát: A gépírás tan­könyve cimü legújabb müve a legjobb géplrási tankönyv. Kitűnő módszerrel mindent felölel a gépírás biztos és eredményes tanítására és tanulására. A kezdő-gyakorlatokat, az irodai mun­kálatokat és a gyakorlati kiképzést a a legfelsőbb fokig kiváló módszerrel tanítja. Az irodai munkálatokat modern mintákkal, eredeti alakban és nagy­ságban mutatja be; ezek a minták a valóságos kereskedelmi gyakorlatból valók. Tartalmuk és igen szép külső alakjuk mintaszerűek. Az illusztrációk tanulságosak. Ez a tankönyv a Köz- oktatásügyi m. kir. Minisztérium „Tan­könyvügyi Bizottsága“ hivatalos meg­állapítása szerint úttörő, hézagpótló, kitűnő tankönyv, minden tekintetben felülmúlja a többi gépirási tankönyve­ket. Ára 4 pengő. Megrendelhető a „Szatmár és Bereg“ könyvkereskedé­sében. ...s? Ha írógépre O A n ^ n áj. vegyen és kérjei van szüksége, csak HCIllIlIg IU111 lUIMll tS n ajánlatot a KEHEC könyvkereskedésétől. ^Égiiíaiiiiiíiííitiíiíiiíiíifiiíiia«

Next

/
Oldalképek
Tartalom