Szatmár és Bereg, 1926 (6. évfolyam, 3-50. szám)

1926-08-15 / 34. szám

SZATMAR és BE£EO ebben helyenkint kárt okozott az ujab ban keletkezett Amerikából szárma­zott dohány vész-levélrozsda, és az utóbbi zivataros jégeső, amely egyes helyeken 60—100% os kárt is okozott abban A kertivetemények szépek jól fejlődtek. A gyümölcsből alma, körte és szilva helyenként ki elégítő termést hozott, de a sok eső következtében rothadásnak indult, fér ges lett, a szél abból nagyon sokat levert. A szőlőben a hűvös esős gyakran ködös idöjá rás mellett a peronoszphora és liszt harmat, utóbb a fakó rothadás any nyira fellépett, hogy az ellen a vé dekezés legnagyobbrészt eredményié len maradt A termés 60- de legtöbb helyütt 100J°-ban elpusztult. Különösen a kisgazdáknál, akik egyáltalán nem avagy rosszul és nem idejében permeteztek A borárak ezen országos csapás következtében emelkednek Literenként 6 — 12 OGO között mozognak A kínálat tartóz­kodó A kereslet élénkült. A legelők jók bőséges táplálékot nyújtanak a jószág* nak. A sarju fejlődése is jo. Szép termésre van kilátás amely pö tolni fogja sok eső miatt renden el ázott széna termést. 1926. augusztus 15én ______ Eö rdögh Dezső fábiánházai segédlelkész meghalt. Fabiánháza derék református segédlelkésze, aki a debreceni Kollégium jeles tanít­ványa volt, folyó hó augusztus 6-án Nyíregyházán meghalt. Itt temették el másnap óriási részvét mellett. A díszes koporsó alig látszott a vi­rág és koszoruerdötől. Legalább ezer főre tehető a közönség száma, amely a temetésen részívett. A deb receni tudományegyetem részéről Dr Csikesz Sándor hittudománykari dékán, a Kollegium képviseletében pedig Tukacs György főiskolai szénior voltak jelen. Ez utóbbi tar­totta a gyászbeszédet is. Magas szárnyalásu, tudományos felépített- ségü beszédében remek szavakkal méltatta az elhunyt érdemeit. Ha beszélni tudna az ős Kollégium mondotta többek között, az mondaná most neked, jeles gyermekének a legszebb búcsúztatót... Ha sírni tudna ez az édesanya, ő hullatná koporsódra a legőszintébb könnye­ket .......Ha ölelni tudna az Alma Ma ter, az ő karjai hoztak volna ki utolsó utadra........Ha tudná dalo­ló kántusod, melynek őrtállója vol­tál, hogy mi téged siratunk, hogy sima az ének, bogy felzokogna a nóta száz debreceni theologus diák ajkán......Nyíregyházi föld, te édes anyaföld, vedd szívesen. pi hentessed csendesen, takargassad szeretettel a debreceni diákot....... A s imái Deák Béla szabolcsi baj társvezér is kegyeletes szavakkal vett búcsút a messze távozótól. A fábiánházai hivek is nagy szomorú' Sággal beszélnek felejthetetlen pap jukról, aki igaz mintaképe volt a lelkipásztoroknak. HÍREK. FURCSASÁGOK. Kereskedők panaszolják, baj van a nagy alakú bankjegyekkel sokan nem f adják el. — Lám az idők változása. Annyira nincs ma senki nek se pénze hogy ha éppen „nagy“ jut a kezébe, azt hiszi rögtön, az már — nem is jó * Csepelen 30 ezer kiló lőszer rob bánt fel roppant pusztítással. — Szegény magyarom, ha egyszer lel ked indulata robban, elalszanak végre e szovjet vörös tüzek ? Közigazgatási bizottsági ülés. Vármegyénk törvényhatóságának közigazgatási bizottsága pénteken délelőtt tartotta havi rendes ülését. Az előadói jelentéseket a bizottság letárgyalta és tudomásul vette. A gazdasági felügyelő jelentésénél el­fogadta a bizottság azt a javasla­tot, hogy felir a miniszterhez, ala kitson és bizzon meg valami köz­ponti szervet a gabonavásárlással, hogy a gazdaközönség ne legyen kiszolgáltatva az uzsorának, mint ahogy Beregben a vásárosnaményi kereskedők kartelje napi áron alul szedi össze a terményt. Ebben a dologban különben az OKH t is megkeresi a bizottság. Az utügyek- kel kapcsolatban Tomcsányi V Pál ny. igazságügyminiszter javaslatát fogadta el a bizottság arra nézve, hogy kéri, községi pótadó kivet­hető legyen a kereseti adó után is. Egyebekben folyó ügyeket tárgyalt a bizottság — A Csotika-Szatmár-, Bereg , Ugocsai Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Köre augusztus 21 én este fél 9 órai kezdettel szegény- sorsú tagjainak felsegélyezésére Csengerben, a „Csillag“ szálloda helyiségeiben zártkörű, műsorral egybekötött táncmulatságot ren­dez. Műsor a következő : 1. Meg­nyitó beszéd : vitéz dr Szoboszlay István alapitótag. 2. Irredenta da' lók. Énekli Nemes Imre ref. lel­kész. 3. A véres kardot körül hor­dozom... Szavalja Kosa Zsigmond ref. lelkész. 4. Hegedűszóló, *** 5. Mi a haza? (Melodráma) Előadja Árkossy Sándor. 6. Eredj, ha tudsz! (Irredenta kép) Előadja Jeney Bé­la. 7. Ne csügged) 1 (Irredenta kép) Előadják : Kiss Boriska és Eszenyi Sándor. 8 Himnusz. Dr Spitz Ernő orvos Fehérgyar­maton tanulmányutjáról hazaérke­zett. Orvosi és fogorvosi rendelését, Röntgen, Quarz és Diathermiás kezelését megkezdte. — Csonka-Szatmár és Csonka- Bereg vármegyék ideiglenesen társult Gazdasági Egyesülete 1926 évi augusztus hó 23 án délelőtt 10 órakor Mátészalkán, a vármegye- háza közgyűlési termében rendkí­vüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Tisztikar választása iránti intéz­kedés. 3 Indítványok. A szamossályii levente egye­sület augusztus hó 22 én az isko­la udvarán felállított lombsáíor- ban, saját pénztára javára zártkörű táncmulatságot rendez. — A jegyző bál fényes sike re. A jegyzők bálja minden al­kalommal hagyományos nagy si kerrel, nagyszerű erkölcsi és anyagi eredménnyel szokott lezaj­lani. Ilyen méltó sikerrel tartották meg báljukat vármegyénk jegyzői az elmúlt vasárnap Mátészalkán. Fényes, hangulatos, népes és nagy­sikerű volt ez a bál, amelyen az alábbi névsorba jegyzett hölgyek jelentek meg. Asszonyok: Arndt Sándorné, Bállá Zsigmondné (Vit ka), özv. Brandtsch Mihályné, Bállá Béláné (Nagydobos), Becski Sán- dorné (Vállaj), BerchHch Gyuláné, Bartha Jözsefr.é, Birta Józsefné, Bálint Jánosné (Geszteréd), Burde Elekné, Báthory Györgyné (Nagy- ecsed). Csonka Lászlóné, Csaj- kovszky Jenőné, Csele Józsefné, Csincsák Józsefné, Décse Károlyné, Darabos Józsefné, Farkas Lajosné (Öpályi) Fábián Lajosné. Fogarassy Dezsőné, Fesztóry Ottó Gézáné, Finta Józsefné (Tyúkod), Görömbei Zoltánné, Gáthy Gyuláné, Hajdú Antalné, Hadadv Elekné (Rohod), Illés Lajosné (Veszprém), özv. Los- vay Endréné, Jakab Tiborné (Sza- mosszeg), Kalydy Jenőné, Kunsch Jánosné, Komoróczy Jenőné, Kosa Farencné (öpályi), özv. Komoróczi Józsefné (Ör) Kiss Lajosné (Ti- borszállás), Kriger Béláné. Lőrinc Istvánné (Vállai), Mikes Lászlóné, Magyar Endréné. Neubauer Sán­dorné, Osváth Béláné, Papp Jó­zsefné (Nyírmeggyes), Sarkady Ist­vánné, Spett Gyuláné, SimayTiva- darné, Szabó Istvánné, Dr. Sze- pessy Károlyné, Dr. Szödényi Nagy Gyuláné, Dr. Szabó Endréné, Tóth Béláné, Tóth Jánosné, Tarr Ist­vánné, Dr, Tomcsa Ernőné. Leá­nyok: Ablonczy Mártha, Arndt Gi­zella, Brandtsch Hermina, Birtalan Margit (Vállaj), Baksa Mária (Nyí­regyháza), Baihy Zsófia (Békés­csaba), Bognár Piri, Burde Erzsé­bet, Bodnár Margit, Bíró Magda (Vitka), Baschora Ilonka (Buda­pest), Birta Márta, Bállá Margit, Bíró Ágnes (Vitka), Bálint Manci (Geszteréd), Bukossi Ilona (Vállaj), Csontos liuci (Debrecen), Csek Ludónia (Géberjén), Darabos Er­zsébet, Darabos Ida, Domsitz Mária (Budapest), É^ey Olga (Hodász), Elsztner Emii, Fábián Gabi, Fesz- tóri Micike, Fitos Baba (Vállaj), Feszíóri Margitka, Tremba Matild, Fekete Emma, Fábián Gabriella, Fogarassy Lenke, Farkas Joli (Opá- lyi), Fintha Jolán, Farkas Erzsébet, Fesztóry Margitka (Levelek), Fe­kete Ilona (Budapest), Géczi Kató (Vitka), Gáthy Eta, Hajdú Éva, Horváth Lászlóné (Opáiyi), Hajdú Évike (Debrecen), Hetey Irén (Bu­dapest), Komoróczi Ica, Komoróczi Matild (Or), Kondor Magda, Kulin Lenke (Szatmárnémeti), Kürthy Margit, Kósa Margit (Oícsvaapáti), Kiss Anci (Tiborszállás), Kürthy Irén, Leövei Sára (Tuayog), Lu­kács Ilona (Levelek), Leövey Lenke (Tunyog), Lotz Erzsébet (Budapest), Marschalkó Juci, Magyar Bözske, Marasku Vilma (Pusztaterem), Pe- leskey Olga, Preczner Magda, Si' may Margit, Simay Stefi, Sulyok Mária (Rohod), Sulyok Bözsike (Rohod), Szabó Pálma (Kisvárda), Szudai Irán (Opáiyi), Tóth Mar­gitka, Tóth Matild, Virágh Vilma (Opáiyi). Továbbá Pelczner Ár- pádné és Müller Zoltánné (Má­tyásföld). Mielőtt rádiót venne, forduljon felvilágosításért a Magyar Távirati Iroda mátészalkai fiókjához, 3-Ik oldal. A dr. Zsdánszky-zongora is« kola ezévi növendék-hangverse­nyén, mely e hó végén lesz, Cho­pin, D’Albert, Debussy, Schubert, Moskovszky, Sinding, Gounod, Meyerbeer és Verdi legszebb hang» verseny számai kerülnek' műsorra. A zongoraest iránt városszerte már is a legnagyobb érdeklődés nyilvá­nul meg. Tűzbiztonság Mátészalkán. (Lévái) Igen tisztelt Szersesztő Ur I Közérdeket érintőnek tartom, hogy azon terv megva- lésitása előtt, miszerint a mátészalkai ön­kéntes tűzoltó egylet kötelékéből az úgy­nevezett fizetéses tűzoltókat elbocsátani és Így a nappali és éjjéli állandó szolgá­latod megszüntetni akarják, felhívom b. figyelmét T. Szerkesztő urnák a követke­ző körülményre : A fenti lángelme szüle­ményének megvalósítása esetén a tűzoltás­hoz szükséges mindennemű szerelvénytá­rának kulcsa Aranyi tanító urnái lenne elhelyezve. Itt lehet megtanulni a szaná­lást. Ezzel ugyanis óriási kiadást szüntet meg a község. Igaz ugyan, hogy ha pl. tűz ütne ki, (mert ilyen eset is előfordul) a szerelvényekre égetően sürgős szükség lenne és Aranyi ur nem volna könnyen található, mint ahogy nem is lehetne kíván­ni, hogy állandóan az őrszoba körzetében tartózkodjon, — a tüzet szenvedők részé­ről a szanálás ezen módjának megköszö- néseért nem tenném tüzbe a kezein. No de ha már benne vagyok a helyzetnek tüzetes megvilágításában, nem hagyhatom szó nélkül azt sem, hogy Grün Samu bőr­kereskedőnek udvarára, mely a Vasut- utcán van, nincs kapubejárat. Ugyanis amikor ezen háztulajdonos házát kapube­járat nélkül Petróczitól megvette, úgy ter­vezte, hogy azon üzlethelyiséget, amely közvetlen Petróczi szomszédságában van elbontatja s ott lesz a kapubejarat. Igaz, hogy azt nem lehet kívánni sem, hogy ezen a lakásrendelet hatálya alatt nem állott, tehát hatóságilag igénybe nem vett helyiség bérbeadásával Grün a konjuktu- rakat ki ne használja; de én úgy vélem, hogy ez az udvar egy kicsit vizveszélyes, mert eltekintve attól, hogy ezen ház köz­vetlen nyugati mesgyéjéhez a Glück pék kemencéje van építve és igy a könnyen előfordulható tűzesetben Grün-nél vízhiány állhat elő, mert kapu hiányában egy kis — egy embernek is alig elégséges bejáraton a tűz oltásához szükséges vízmennyiség nem póto.ható. Amidőn közfigyelembe vétel céljából ezeket T. Szerkesztő urnák b. tudomására hozom, vagyok kiváló tisztelettel. (Aláírás.) Tiszakóród község hősi halot­tainak szoboravatása. Tisza kö­röd község a világháborúban el­esett hőseinek emlékszobrát mint azt megírtuk, 1926. évi augusztus 15-én d. u. 2 órakor fogja ünne­pélyesen leleplezni, Az ünnepély műsora : I. Ünnepélyes Istentiszte­let d. u. 2 órakor. Imádkozik : Fe­kete Lajos ref. lelkész. Egyházi beszédet mond Gacsályi József egyhm. tanácsbiró ref. lelkész Templomi perselyek a leánykálvi- neumok javára lesznek kitéve. 11. Szobor leleplezés d. u. 3 órakor. 1. Hősőkemlékmüve előtt: Énekli a helyb. énekkar. 2. Felavató ima: Sipos József ref. esperes. 3. Ünnepi beszédet tart és szobrot leleplezi: vitéz Dienes Ozhm Tivadar tábor­nok. 4. „Magyar halottak“ Szavalja Szanitter Lujza urleány. 5. A szo­bor megkoszorúzása. 6. Alkalmi ének : Énekli az énekkar. 7. Alkalmi költemény : Szavalja : Ladányi Imre 8. A szobrot átveszi: Szanitter Ró­bert körjegyző. 9. Himnusz. Énekli a közönség 10. Diszfelvonulás a szobor előtt. 111. A Falu szövetség vidéki fiókjának megalakuló gyűlé­se d. u. Víő-kor, amelyen a Szövet­ség céljait Nagy Sándor oszt. igaz­gató szöv. kiküldött ismerteti. IV. Ismeretterjesztő mozi előadás d, u. 6 órakor belépti dij 5000 korona. V. Társasvacsora este 7 órakor. VI. Táncmulatság kezdete ^9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom