Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1906

13 Földrajz. Amerika általános ismertetése a nevezetesebb országok és európai gyarmatok kiemelésével. Ausztrália tárgyalása hasonló módon. A mathematikai és fizikai földrajz alapismerc lei: Halmazállapotról, melegről, nehéz­ségről, delejességröl és villamosságról. Világrészek és óceánok. Földünk légköre és a légköri tünemények. A föld mint égi test s mint a naprendszer tagja. Tankönyv: Demkó K., Földrajz és Dr. Bozóky E., Mathematikai és fizikai földrajz alapismeretei. Heti 2 órában tanította Karsai Gyula. Történelem. Hazánk lakói a magyarok bejövetele előtti időben. A magyarok őstörténete. A honfoglalás és harci vállalatok ideje. Szt. István királysága. A visszahatás és az ország védelme idegen befolyás ellen. Belső zavarok. A tatárjárás. Az Anjouk uralkodása. A török veszély kezdete. Belső viszályok. A nemzet fénykora. A nemzeti sülyedés kora a Jagellók alatt. Tankönyv: Mangold L., Magyarok története. Heti 3 órában tanította Jósa János. Mennyiségtan. Az összetett hármasszabály és az ide­tartozó feladatok megfejtése következtelések alapján. Össze­tett arányok és arányiatok. Egyszerű és összetett kamat­számítás. Értékpapírok. A váltó fogalma, a váltóleszámítolás. Határidő számolás. Egyszerű és összetett arányos-osztás. A keveréseknél előforduló számítások. Öntvények. Arany- és ezüstpénzek. Havonként egy Írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyv: mint a II. oszt.-ban. Heti 3 órában tanította Domonkos Károly. Rajzoló geometria. Planimetriai constructiók. Egyenes­vonalú idomok. — Távolságok és szögek alapműveletei. Merőleges és párhuzamos egyenesek, háromszögek, négy­szögek és sokszögek szerkesztése adatok alapján. Idomok symmetriája, egyenlősége, hasonlósága, arányossága, terü­leteik számítása és átalakítása. Pythagoras tétele. A végzettek constructiv rajzolása. — Egyszerű levelek és virágok schematikus rajzolása és festése, lapminták, préselt növé­nyek és természet után. Színkompoziciók, kézügyesítö gyakorlatok egyenes, görbe, hurkolt és csigavonalakkal

Next

/
Oldalképek
Tartalom