Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1905

12 — Földrajz. Amerika általános ismertetése a nevezetesebb országok és európai gyarmatok kiemelésével. Térképváz­latok készítése. Ausztrália tárgyalása hasonló módon. — A mathematikai és íizikai földrajz alapismeretei: Halmaz- állapotról, melegről és nehézségről. Világrészek és oczeá- nok. Földünk légköre és a légköri tünemények. A föld mint égi test s mint a naprendszer tagja. Tankönyv: Demkó K., Földrajz és Dr. Bozóky E., Mathematikai és fizikai földrajz alapismeretei. Heti 2 órában tanította Domonkos Károly. Történelem. Hazánk lakói a magyarok bejövetele előtti időben. A magyarok őstörténete. A honfoglalás és harczi vállalatok ideje. Szt. István királysága. A visszahatás és az ország védelme idegen befolyás ellen. Belső zavarok. A tatárjárás. Az Anjouk uralkodása. A török veszély kezdete. Belső viszályok. A nemzet fénykora. A nemzeti sülyedés kora a Jagellók alatt. Tankönyv: Mangold L., Magyarok története. Heti 3 órában tanította Jósa János. Mennyiségtan. Az összetett hármas-szabály és az ide tartozó feladatok megfejtése következtetések alapján. Összetett arányok és arányiatok. Egyszerű és összetett kamatszámítás. Értékpapírok. A váltó fogalma, a váltó­leszámítolás. Határidő számolás. Egyszerű és összetett arányos osztás. A keveréseknél előforduló számítások. Önt­vények. Arany- és ezüst-pénzek. Láncz-szabály. Havonként egy írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyv: mint a II. oszt.- ban. Heti 3 órában tanította Karsai Gyula. Rajzoló geometria. Planimetriai constructiók. Egyenes­vonalú idomok. — Távolságok és szögek alapműveletei. Merőleges és párhuzamos egyenesek, háromszögek, négy­szögek és sokszögek szerkesztése adatok alapján. Idomok symmetriája, egyenlősége, hasonlósága, arányossága, terü­leteik számítása és átalakítása. Pythagoras tétele. Végzettek constructiv rajzolása. — Egyszerű levelek és virágok schematikus rajzolása és festése, lapminták, préselt növények és természet után. Színcompositiok. Ugyanezek házi feladatokul is. Tankönyv: Dr. Horti H., Rajzoló

Next

/
Oldalképek
Tartalom