Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1904

67 Személyzeti ügyek. Balázsy Cziril rendes tanár saját kérésére a szegedi állami főgimnáziumhoz helyeztet­vén át, tanszéke Dr. Papp István helyettes tanárral töl­tetett be. Domonkos Károly r. tanárt súlyosabb megbetegedése s lassúbb fölépülése miatt február havától kezdve nélkü­löznünk kellett munkatársaink sorából. Tantárgyainak szakszerű ellátását Grabovieczky Leó, Karsai Gyula, Walton Róbert és dr. Zimányi Dániel végezték — Esztegár Gergely r. tanár kineveztetett a Vili. rangosztály harmadik fokozatába és megkapta a második 5-ödéves pótlékát. — Feczkó János r. tanár kineveztetett a VIII. rangosztály harmadik fokozatába s a jövő tanévtől számitandó 3 évre megbizatott a tandíj kezeléssel. — Grabovieczky Leó rendes tanárrá neveztetett ki. Jósa János r. tanár ki­neveztetett a Vili. rangosztály 3-ik fokozatába. — Dr. Mdrtonfi Lajos igazgató megkapta a második 5-ödéves pót­lékát. — Proddn Gyula ideiglenesen alkalmazott helyettes tanárt oktatásügyi magas kormányunk rendelete az egri állami föreáliskolához szólítván, egyúttal teljesittetett Reithoffer Rezső r. tanár azon kérése, hogy az egri állami föreáliskolából intézetünkhöz helyeztessék át. — Mihályi János iskola szolga saját kérésére a dési áll. főgimnáziumhoz helyeztetvén át, helyébe Murddin István neveztetett ki iskolaszolgának. Vallás-erkölcsi állapot. Növendékeink vallásos köte­lességeiknek saját hitoktatóik vezetése és intézkedése szerint dicséretreméltő buzgósággal és kifogástalan pontos­sággal feleltek meg. A róm. kath. vallású növendékek „Sz.-Mária szeplőtelen fogantatása hitczikkely“ kihirdeté­sének 50 éves jubileuma alkalmából deezember 8-án Mária-ünnepélyt rendeztek, melyen Esztegár Gergely r. hittanár ünnepi bsszédet tartott. — A gör. keleti vallású növendékek gör. keleti templom és kápolna hiányában hitoktatójuk beleegyezésével a róni. kath. templomot látogatták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom