Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1902

12 Halmazállapotról, melegről és nehézségről. Világrészek és oczeánok. Földünk légköre és a légköri tünemények. A föld mint égi test, s mint a naprendszer tagja. Tan­könyv : Demkó K. Földrajz, és Dr. Bozóky E.: Mathe- matikai és fizikai földrajz alapismeretei. Heti 2 órában tanította Domonkos Károly. Történelem. Hazánk lakói a magyarok bejövetele előtti időben. A magyarok őstörténete. A honfoglalás és harczi vállalatok ideje. Szt. István királysága. A vissza­hatás és az ország védelme idegen befolyás ellen. Belső zavarok. A tatárjárás. Az Anjouk uralkodása. A török veszély kezdete. Belső viszályok. A nemzet fénykora. A nemzeti sülyedés kora a Jagellók alatt. Tankönyv: Man­gold L. Magyarok története. Heti 3 órában tanította Szongott Kristóf. Számtan. Az összetett hármas-szabály és az ide tar­tozó feladatok megfejtése következtetések alapján. Össze­tett arányok és arányiatok. Egyszerű és összetett ka­matszámítás. Értékpapírok. A váltó fogalma, a váltó­leszámítolás. Határidőszámolás. Egyszerű és összetett arányos osztás. A keveréseknél előforduló számítások. Öntvények. Arany- és ezüst-pénzek. Láncz-szabály. Ha­vonként egy írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyv: mint a II. osztályban. Heti 3 órában tanította Karsai Gyula. Rajzoló geometria. Planimetriai szerkesztések. Alap­műveletek távolságokkal és szögekkel. Merőleges és pár­huzamos egyenesek, valamint háromszögek, négyszögek és sokszögek szerkesztése külömböző adatok alapján. A congruentia, hasonlóság, symmetria és arányosság. Py­thagoras tétele. Síkdiszítmények rajzolása és színezése lapminták után. Tankönyv: Dr. Horti H. Rajzoló geo- - metria III. rész. Heti 2 órában tanította Uferbach Jenő. Torna. Szabad-, rend- és szergyakorlatok heti 2 órá­ban. Tanította Feczkó János. A játékokat a IV. osztál­lyal együttesen vezette Feczkó János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom