Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1901

12 Földrajz. Amerika általános ismertetése a nevezetesebb országok és európai gyarmatok kiemelésével. Térképváz­latok készítése. — Ausztrália tárgyalása hasonló módon. A mathematikai és fizikai földrajz alapismeretei: Halmaz- állapotról, melegről és nehézségről. Világrészek és oczeá- nok. Földünk légköre és a légköri tünemények. A föld mint égi test, s mint a naprendszer tagja. Tankönyv: Demkó K. Földrajz, és Dr. Bózoky Endre: Mathematikai és fizikai földrajz alapismeretei. Heti 2 órában tanította Domonkos Károly. Történelem. Hazánk lakói a magyarok bejövetele előtti időben. A magyarok őstörténete. A honfoglalás és harczi vállalatok ideje. Szt-István királysága. A visszahatás és az ország védelme idegen befolyás ellen. Belső zavarok. A tatárjárás. Az Anjouk uralkodása. A török veszély kezdete. Belső viszályok. A nemzet fénykora. A nemzeti sülyedés kora a Jagellók alatt. Tankönyv: Mangold Lajos, Magyarok története. Heti 3 órában tanította Szonyott Kristóf. Számtan. Az összetett hármas-szabály és az ide tar­tozó feladatok megfejtése következtetések alapján. Össze­tett arányok és arányiatok. Egyszerű kamatszámítás. Értékpapírok. A váltó fogalma, a váltóleszámítolás. Határ­időszámolás. Kamatos-kamatszámítás. Egyszerű és össze­tett arányos osztás. A keveréseknél előforduló számítások. Öntvények. Arany- és ezüst-pénzek. Láncz-szabály. Havon­ként egy írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyv: Dr. Lutter N., Közönséges számtan. Heti 3-órában tanította Domonkos Károly. Rajzoló geometria, Planimetriai szerkesztések. Az össze- illőség, symmetria, hasonlóság a területmeghatározás kibővítése s az idevágó legegyszerűbb constructiv fela­datok. A geometria alkalmazása a rajzolásnál és mérésnél u. m. idomok másolása, a térkép rajzolása és olvasása stb. Stilizált levél és virágidomok színezett rajzolása. Tankönyv: Dr. Horti Henrik. Rajzoló geometria III. rész. Heti 2 órában tanította Uferbach Jenő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom