Szamos, 1918. december (50. évfolyam, 286-310. szám)

1918-12-18 / 300. szám

2 oldal SZAMOS .19!». december 18., 300. szám.; Vix alezredes nyilatkozata Budapest, dec. 17. A Politikai Híradó jelenti: A fegyverseinek birottság a követ­kező helyreigazítást kéri: Wix alezredes nem tett semmiféle nyilatkozatot a demar- kácion^lis vonalnak a román csapatok ré­széről történt átlépésére vonatkozólag. Az állítólag tőle eredő hírek hamisak. Ő Stielly századosnak csak annyit mór dőlt, hogy ezen ügyet illetőleg nem kapóit semmiféle hivatalos értesítést és hogy felettes pa­rancsnokságától utasítást kért. A fegyver­szüneti bizottságtól azt kérte, hogy intéz­kedjék, miszerint a magyar csapatok tar­tózkodjanak minden olyan cselekménytől, amely vérontásra vezetne. Hísonló felkérést intézett s román hatóságokhoz is. Mozgalom Fiume és Trieszt i nemzetközi kikötővé tétele iránt Zürich, dec. 17. i Párisi jelentések szerint komoly moz- ! galom indult meg, amely arra irányul, hogy i Fiamét és Triesztet nemzetközivé tegyék. A portugál forradalom Zürich, dec. 17. A portugál forradalom még mindig tart; valószínűleg Spanyolországra is át­terjed. POLITIKAI HÍREK KunfiZsigmond lemondása Budapest, dec. 17. Politikai körökben befejezett ténynek tekintik, hogy Kuafi Zsigmond dr népjóléti miniszter a legközelebbi napokban meg­válik állásától. Beavatott helyről közlik, hogy Kunfi utódja dr. Rónai Zoltán, a szociáldemokrata-párt ismert tagja lesz. Statárium az egész országban Budapest, dec. 17. Hir szerint az egyes vidékeken, külö­nösen legatóbb Kaposváron történt esemé­nyek következtében a kormány az egész országban ki akarja hirdettetni a statáriu­mot Felhívás a rokkantakhoz, árvák­hoz és hadiözvegyekhez. Felkérem azon rokkantakat, hadi árvákat és özvegyeket, akik a hadigondozó hivatalban lábbeli sztkségletük kielégítése céljából jelen kez- tek, hogy a lábbeli minőségének és nagy­ságának megállapítása céljából 1918. dec. hó 18 án a hadigondozó hivatalban jelent­kezzenek. Ugyancsak felhívom mindazon rokkantakat, hadiözvegyeket és árvákat, akik lábbelire igényt tartanak, hogy a hadi­gondozó hivatalban ugyancsak ma, dec. 18 án jelentkezzenek Szakái Ferenc rokkant tanács elnök, dr. Veréczy Ernő kb. titkár. Felhívás. A továbbszolgáló altisztek 18-án délután 5 órakor gyűlést tartanak a Katona munkás Otthonban. Elnökség. A román proletárság tiltakozik a 26 vár­megye megszállása ellen Nyilatkozat a magyarországi román munkásság nevépen Kolozsvár, dec. 17. Az elnyomott román proletárság nem hajlandó belenyugodni a román imperiálisták elszakadási törekvésébe s ha már a gyulafehárvári gyűlésen nem tudták akaratukat érvényesíteni, a sajtóban folytatják a román nagy­tőkét képviselő nagyszebeni román kormányzó tanács elleni harcukat. Ma Novák Traján, a magyaror­szági román munkásság kitűnő vezére ad hangot ennek a különvéleménynek a következőkben: A Gyulafehérvárott december 1 -én ülésezett nemzetgyűlésről a budapesti és vidéki lapok oly értelmű tudósítást közöltek, mintha az ott fölszólaló Jumanca elvtárs a magyarországi román proletárlátusálláspontját képviselte volna A magam és az öntudatos szoci- álista román proletáriátus reputációja érdekében a következőket tartom szük­ségesnek kijelenteni: valótlanság az, hogy Jumanca elvtárs ott* a román szociálista pro­letáriátus álláspontját képviselte; valótlanság az, hogy a román nemzetgyűlésen hozott határozat, a mely szerint a magyarországi román nép minden föltétel nélkül belemenne a Romániával vájó egyesülésbe, — egyhangúlag szavaztatott volna meg: végül valótlanság az, hogy az ott sze­replő urak a mostani Magyarorszá­géhoz hasonló demokráciát akarnának megvalósítani. A valóság az, hogy Jumanca és társai csak a maguk külön állás­pontját képviselték a nemzetgyűlésen és fölrúgták a nemzetgyűlést meg­előző estén hozott megállapodá­sunkat. A valóság továbbá az, hogy álláspontunkat, — amely a román proletáriátus többségének álláspontja — a nemzetgyűlésen ki nem fejt­hettük, mivel csak azzal a föltétellel kaphattunk volna szót, ha a köz­társaságról nem beszélünk, sőt ami­kor Strengár Demján Száva elvtárs szót kérve tiltakozott ezen nem par­lamentáris tárgyalási forma ellen, valamint a Jumanca által beterjesz­tett határozati javaslat ellen és rá­mutatott mindazon károkra, amelyek ebből az egész román proletáriátusra hárulnak, valamint azon felelősség- teljes körülményre, amelyet az egész Internacionálé előtt vállalnunk kell ezen lépéssel, azzal érveltek ellene, hogy ő a magyar kormány érdekeit képviseli és kiakarták dobni. Majd amikor ez ellen a rágalom ellen akart tiltakozni, szóhoz sem engedték. A valóság továbbá az, hogy szavazás egyáltalán nem volt, a Ro­mániával való egyesülést egyszerűen deklarálták. A valóság végül az, hogy az öntudatos magyarországi román pro­letáriátus addig hallani sem akar a román királysággal való egyesülés­ről, amig ott legalább is oly mértékű demokrácia nem létesül, mint amilyen Magyarországon már meg van. Mi 8@sz a jegyzőkkel ? A jegyzők kormánybiztosának hatás köre. — Tömegesen fogják áthelyezni a jegyzőket. — A menekült jegyzők segélyezése. — A jegyzőkérdést végle­gesen akarja szabályozni a kormány. — Budapesti munkatársunktól. — Budapest, dec. 17 A forradalmi események legelső áldo­zatai két égkivül a j»gyzök voltak. A fel­szabadult tömsgszenvedély a községekben mindenütt a jegyzők elten fordult. Hogy jogosan-e avagy jogtalanul, azt e pillanat­ban megállapítani hajas. Kétségkívül akad­tak jegyzők, akik nem voltak lelkiismeretes I vezetői a községeknek és talán a felmen­tések körül szabálytalanságokat követtek el. j Általáiosságbin azonban ezt nem lehet mondani, Viszont az izgatott tömegszenve­délynek kitörését meg lehet étteni. Az az ember, akinek nem sikerült a katonai fel­mentése, vagy akitől bármilyen okból is több búzát rekviráltak el, mint a szom­szédjától, a jegyzőt okolta ezért és harag­jával a jegyző ellen fordult. Sok jegyzőt kergettek ki éjnek idején a lakásából, sokan lettek földöafutókká és Budapest, meg az ország gócpontjai tele vannak most menekült jegyzőkkel. Ezeken ! az embereken kétségkívül segíteni kell, I viszont azonban a támogatást csak azok érdemlik meg, akik méltók is arra. Úgy látszik, hogy ezt az álláspontot magáévá tette a kormány is, mely a jegy­zők ügyének elintézésére Kiss Pál mínisz- i téri titkárt kormánybiztossá nevezte ki. A j kormánybiztos első feladata most az, hogy j pontos katasztert készít a jegyzőkről. A közigazgatási hatóságok utján megállapit- tatja, hogy hol nincs otthon a jegyző, hol van sürgős szükség az elmenekült jegyző j helyettesítésére. Hová és kit lehet elhelyezni. A legközelebbi teendő ezután az lesz, hogy azokat a jegyzőket, akik tovább akar- i nak szolgálni, akik ellen semmiféle eljárás folyamatban nincs, el fogják helyezni a megüresedett helyekre. A jegyzők nagy SZATMÁRI LESZAMITOLÓBANK R.-T. ALAPTŐKE 5 MILLIÓ KoRONA TARTALÉKTÖKE 1 MILLIÓ KORONA Váltók leszámítolása. — Törlesztéses jelzálogkölcsönök nyújtása. —- Financirozások. — Értékpapírokat, járadékokat a legelőnyösebben veszünk és adunk. — Mint a Trieszti Általános Biztositó társaság Generáli főügynöksége „Biztosításo­kat“ felvesz. — Mint a Magyar Államvasutak megbízottja, vasúti jegyeket kiad. — Podgyászbiztositást elfogad- TAKARÉKBETÉTE—T 4 .-KAL KAMAT"ZTAT. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom