Szamos, 1918. november (50. évfolyam, 262-285. szám)

1918-11-07 / 265. szám

265-ik szám. Ötvenedik évfolyam. Egyes szám ára 20 fillér. Pályaudvarokon 30 fillér. BLÖF1ZCTÉS HELYBEN ÉS VIDÉKEN: H» évre 48 K —L m „ 24 K—t Hegycdévre 12 K—í. Sigy hóra 4 K —f. Hirdetési dijak aáfere fizetendők. Fölül Mii napilap. Es&ss&ttKSsaB'sggraSrasg SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Eötvös-utca 4. Telefon-számok: Szerkesztőség . 373 Kiadóhivatal .. 4M Fel. szerkesztő lakása .... 359 SBgSSggSS SZÄTMÄR-NEMETI, 1918. Felelős szerkesztő: Dénes Sándor. Szerkesztő: Dr. Stern Mór. CSÜTÖRTÖK, NOV. 7. :z^s-z & fegyverszünet feltételeinek végrehajtása Belgrád kiürítése — Olasz Bpest, nov. 6. Belgrád kiürítése a legnagyobb rend-* ben történt. Csak a Szemendriából Belgrád felé visszavonuló csapatok gyújtottak fel Belgrádban egyes középületeket, a pálya­udvart és a cukorgyárat, majd a visszavo­nulás megtörténte után felgyújtották a négy kilométer széles fahidat, a Zimony—Belgrád közötti nagy vasuii hidat pedig csütörtökön hajnalban felrobbamották. Laibach, nov. 6. November ötödikén délután jelentik, hogy az olasz frontról visszaözönlő magyar­osztrák csapatok elérték az Adelsbergi vo­nalat. Három négy napon belül a vissza­özönlő csapatok ma egy tömegbe fognak Laibachba érkezni. Remélhetőleg tiz napon belül elszállításuk zavartalanul meg fog történni. Triesztben hétezernyi olasz csapat szállott parira. Az olasz parancsnok átvette a katonai és polgári igazgatást. A szerb-francia csapatok elérték a szlavóniai Rúmát s két-három napon belül megérkeznek Zágrábba is. Bpest, nov. 6. Kövess Hermann tábornagy ma dél­előtt hajón Újvidékről Budapestre érkezett. Nem sokkal megérkezése után felkereste Linder hadügyminisztert, akivel hosszasan tanácskozott. Kövess ma este tovább uta­zik Bécsbe. A német csapatok meg­szállják Észak-Tirolt Insbruck, nov. 6. Az „lnsbrucker Nachrichten“ mai száma a iap élén a következő jtlentés! közli: A müncheni bajor hadügyminisztérium nov. 5-én éjjel a következő táviratot küldte a tiroli Nemzeti Tanács elnökségének: „Az Ausztria és Magyarország és az entente között kötőit fegyverszünet feltételei kény­szerítenek bennünket, hogy országhatáraink biztosítása érdekében csapatokat küldjünk Észak Tirolba. Ezen csapatoknak a feladata egyidejűleg az is, hogy elősegítsék az osztrák hadsereg feloszlott részeinek kelet felé való elszállítását. E célból csapataink november 5-én át fogják lépni a határt. Mint barátok jövünk és elvárjuk, hogy mozdulataink elé a német osztrák állam, vagy az osztrák parancsnokságok nem fog­nak akadályokat gördíteni s ha ez mégis megtörténik, úgy csapatainknak utasítás van arra, hogy fegyverrel csináljanak maguknak utat. „Krafft von Delmensingen, parancs­nokló tábornok.“ A lap hozzáteszi, hogy a német oszt­rák állam sajnálattal vette tudomásul a fegyverszünet feltételeit s Észak-Tirol sok helységében, — amelyek a mostani viszo­nyok között erősen szenvednek — csak örömmel fogják üdvözölni a rendcsináló német csapatokat. csapatok Triesztben Insbruck, nov. 6. Insbruckból jelentik : A bajor csapatok*Rosenheim felől be­törtek Tirolba és Kunfeieint már megszál­lották. A tiroli Nemzeti Tanácshoz intézett táviratban még a következők foglaltatnak: „Előcsapaiaink november ötödikén átlépték a határt, nagyobb csapatok követni fogják. A német delegátusok el­utaztak a fegyverszüneti tárgyalásokra Zürich, nov. 6. A svájci lapok katonai szakértői nem győzik magasztalni a német hadsereg pá­ratlan hősiességét, de kimondják, hogy Németország katonai helyzete reménytelen. A felszabadult olasz hadsereg most Bajor­országot fenyegeti, a lengyelek is készülőd­nek, hogy betörjenek a Németbirodalom keleti részébe, ilyenformán a németek már négy hétig sem folytathatják a háborút. \ Berlin, nov. 6. A távirati iroda jelenti Berlinből: A német delegáció ma délután utazott el Berlinből nyugatra, hogy fegyverszünetet kössön és megkezdje a béketárgyalásokat. Károlyi és Jászi Belgrádba utazott f Bpest, nov. 6. Károlyi Mihály miniszterelnök ma éj­jel 'Jászi Oszkár kiséretében Belgrádba uta­zott, hogy Franches de Esperei tábornok­kal tárgyaljon. Távolléte alatt a miniszter- tanácsban Batthyány fog elnökölni. Bpest, nov. 6. Újvidékről jelentik : Károlyi miniszterelnök és Jászi Oszkár miniszter ma reggel 8 órakor Újvidékre ér­kezett. Megérkezésekor Török Károly ha­tárrendőrkapitány fogadta. A minisztereket nagy ünneplésben részesitették, majd 9 óra­kor hajón Belgrádba utaztak. Windischgrätz az Ausztriá­val való közösség mellett Bern, nov. 6. Vasárnap ideérkezett Andrássy meg­bízásából Windischgrätz herceg, aki úgy nyilatkozott, hogy a külügyminisztérium a békekötésig közös marad. Az itteni követ­ség egy része azt hiszi, hogy a kettős mon­archia szétbomlása nem végleges és Ma­gyarország a legrövidebb idő alatt csatla­kozást fog keresni Ausztriával. Az Önálló magyar külképviselet notifikálása a barát­ságos semleges kormányoknál égetően szük­séges volna. Német-Ausztria részéről ugyanis már megérkeztek ide Berchtold és Lam- masch személyes kiküldöttei: Merni és más osztrák politikusok., Lapunk mai száma 4 oldal. A németek követet küldenek Magyarországba Berlin, nov. 6. Az itteni illetékes körök azzal a terv­vel foglalkoznak, hogy Magyarországba rendkívüli követet neveznek ki s ezzel el­ismerik Magyarország függetlenségét. Hír szerint a követet már ki is szemelték egy kitűnő parlamenti férfiú személyében. Az uj zágrábi követ: Bállá Aladár Bpest, nov. 6. A népkormány ma értesítette a horvát nemzeti tanácsot, hogy Bállá Aladárt kine­vezte zágrábi követnek. Báró Kazy Józsefet Laibachban letartóztatták * Bpest, nov. 6. A délszláv katonaság parancsnoka Laibachban letartóztatta br. Kazy József tit­kos tanácsost, aki a volt honvédelmi mi­niszter felhívására az olasz frontra akart utazni. A többi képviselőt tovább engedték a frontra. A letartóztatásról Károlyi Mihályt értesitették. A távirati irodát állami kezelésbe vették Budapest, lov. 6. Károlyi miniszterelnök tekintettel azokra a nagy nemzeti érdekekre, amelyek a ma­gyar sajtó nemzetközi hírszolgálatának mi­nél tökéletesebb kiépítéséhez fűződnek, in­tézkedett, hogy a félhivatalos Magyar Táv­irati Irodát állami kezelésbe vegyék át. Ez meg is történt s a vezetést Német Alfréd miniszterelnökségi osztálytanácsos vette át. Radó Sámuel, a távirati iroda 25 éven át volt igazgatója a mai napon állásáról le- mondot, Apponyi visszavonul a politikától Bpest, nov. 6. Apponyi Albert, miután belátta, hogy az ő ideje lejárt, elhatározta, hogy végleg visszavonul a politikai szerepléstől. Appo­nyi hívei előtt kijelentette, hogy a szociális- ták uralomra jutása és a nemzetiségi aspi­rációk érvényesülése lehetetlenné teszik számára a további munkálkodást. Sem ő, sem legszűkebb környezete nem vállal többé mandátumot. Elkészült a választójogi törvényjavaslat Budapest, nov. 6. Lapok jelentik, hogy Rácz Gyula igaz- ságügyminíszteri tanácsos már elkészítette az uj választójogi törvényjavaslatot, amely huszonnégy szakaszból áll és általános, tit­kos, egyenlő, községenkinti választójogon alapul. Tervezet szerint szavazati jogot kap minden huszonnégy éves férfi, aki hat hónap óta egy helyben lakik, hat év ótamagyarál- lampolgár és büntetlen előéletű. Választó­jogot kap minden nő, aki irni olvasni tud.

Next

/
Oldalképek
Tartalom