Szamos, 1918. június (50. évfolyam, 130-154. szám)

1918-06-29 / 153. szám

2 oldal SZAMOS (1918. junius 29 , 153. stain,) és kin 74. gyalogezredhez tartozó csapataink visszaverték. A Piave arcvonalon Hoss- Fossaltamel- lett meghiúsítottunk egy újabb olasz áttö­rési kisérletet. A Piave vízállása állandóan magas. 8 mwMt fífoöRí Berlin, jun. 28. A nagyíöhadiszállás hivatalosan jelenti: Nyugati harctér : Az angolok és a franciák a. Somme mindkét oldalán élénk tevékenységet fejtet­tek ki. Este az Yser és a Marne között egyéb szakaszokban is fokozódott a tüzér­séd tűz. Ma reggel az ellenség tüzelése a L't. mindkét oldalán Bail leül és Bethune ks'/ ött és az Aisnetől délre nagyobb erős­ségig fokozódott. Tüzérségünk erőteljesen felvette a harcot. Egyes szakaszokban gya­logsági harcok fejlődtek ki. A repülők erősebb harcbavetése he­ves légi harcokra vezetett. Repülőink teg­nap huszonöt ellenséges repülőgépet és egy kötött léggömböt, légi védöütegeink pedig öt ellenséges repülőgépet lőttek le. Berthold százados harminckettedik, Lőwenhardt had­nagy huszonkilencedik és Kumay hadnagy huszonhatodik és huszonhetedik légigyözel- mét aratta. Ludendarff, első főszállásmester. Oroszországban Ismét lábra kapott az anarchia. Berlin, jun. 28. Oroszországban az utóbbi időben a szovjet-kormány uralma mindjobban ha­nyatlik. A kormánynak semmi katonai ereje nincs. A lakosság a közlekedés és élelmezés züllöttségét a szovjeíkormánynak tulajdo­nítja. A doni kozákok területén Kraszrtov tábornok hetmanná kiáltatta ki magát és önálló kormányt alakított. A kubáni kozá­kok egyesültek Kornilov csapataival. Stokholm, jun. 28. A szovjet-kormány elrendelte az álta­lános mozgósítást, hogy visszafoglalhassa Szamarát, Szaratovot, Ömszkot és több más várost. Egyidejűleg proklamációt in­téztek a lakossághoz, amelyben tudatják, hogy az ellenforradalom a legnagyobb mér­tékben fenyegeti a szovjetek uralmát. Az ellenforradalmárok kiszabadították Romanov Mihály nagyherceget. A kiáltványból kitű­nik, hogy a cseh-tótók az ántánt szolgála­tában áHanak és céljuk nyilvánvalóan az, hogy Oroszország megint hadszíntérré vál­jék a központi hatalmak számára, hogy ily módon tehermentesítsék a nyugati frontot. Leleplezett termény-uzsorás A szenzációs esetről részletes tudósí­tásunk a következő. Az erdőszádai csendőrőrs bizalmas utón arról értesült, hogy Herschkovics Pál remetemezői földbirtokos nagymennyiségű terménykészletet rejteget és azt uzsora áron hozza forgalomba. Miután Herschkovics házát hosszabb időn át éjjel-nappal figyel­ték, e hó 16-án éjjel egy és két óra között észrevették, hogy Herschkovics magtárja előtt a szokatlan időben egy két lovas sze­kér áll, a magtárban pedig többen terményt lapátolnak. Bementek az udvarra, de Hersch­kovics a kutyák ugatásából megaeszelte, hogy baj van, sikerült neki a magtárt hir­telen bezárnia és egyik társával megugra- nia. A harmadik embert azonban, aki a magtárból jött ki, a csendőrök elfogták. Az elfogott ember Goldstein Izrael, fernezelyi lakos volt, akinek szekere az udvaron ál­lott. Goldstein a vallatás során nein tudta okát adni, hogy mit csináltak éjjel a mag­tárban és mit keresett az udvaron a szekere. A csendőrök a magtárban nagy meny- nyiségü, elszállításra készen bezsákolt ten­gerit találtak s a további kutatás során gaz­dag termény tárházat találtak a padláson és a csűrben is. A felfedezésről értesítették dr. Jakó Endre szolgabirót, aki dr. Somlyó Lajos ügyészségi megbízottal és Majos Győző irodatiszttel azonnal kiszállott a helyszínére és ott a d. u. 2 órától éjfél után 1 óráig tartó felmérés során 10 mm. búzát, 65 mm. tengerit és 5 mm. babot találtak elrejtve. A tegnap tartott tárgyaláson, amelyen a vádat dr. Somlyó Lajos ügyészi megbí­zott képviselte, a vádlottat dr. Veréczy Érnő védte, a jegyzőkönyvet Kamenszky Gerő közig, gyakornok vezette, dr. jakó Endre szolgabiró Herscnkovics Pált négy hónapi elzárásra és 4000 K pénzbüntetésre és a rejett termények elkobzására Ítélte. A szolgabiró az Ítélet kiszabásánál sú­lyosbító körülménynek vette, hogy Hersch­kovics hasonló - kihágásért már egy Ízben el vtylt ítélve 1C0O K pénzbüntetésre. A vádlott felebbezeít az ítélet ellen. üeipéseii a @111. haáUtölcsőnre. A Szatmárvármegyei Takarékpénz­tár rászvénytársaságnál: Az intézet sa­ját jegyzése 300,000 K, Szatmár város köz­élelmezési hivatala 100,000 K, Mándv Zol­tánná 80,000 K, dr. Halász Lajos 60,000 K, gróf Teieky Íren 50,000 K, dr. Gerő Lajos 50.000 K, Jékey Sándor főispán 30,000 K, Horváth Bertalan 25,000 K, Sárga Róza 15.000 K, Fried Samu, Papolczy Antal, Neumann Mór 10—10,000 K, Bajnóczy Géza, dr. Ember Elemér, dr. Hunvaid Izi­dor, Horváth György, dr. Katona Elemér, Lacheta Béla, Tóth Károly 5—5000 K, Kő- rösy Sándor, Domokos István 4—4000 K, Kopácsy Ipoly, Kölcsey János, Rock István 3—3000 K. Az eddigi jegyzések összege egy millió négyszázezer korona. 80 métermázsa rejtett fertnétiy — Négy havi elzárás és 4000 K pénz- büntetés — A Szamos eredeti tudósítása. — Szinérváralja, jun. 27. Szenzációs és nagyméretű kihágást ügyben Ítélkezett tegnap a szinérváraljai szolgabiróságon dr. Jakó Endre szolgabiró. A vádlott Herschkovics Pál remete- mezői vagyonos földbirtokos volt, aki az­zal volt vádolva, hogy lakásán és gazda­sági épületeiben gazdasági és házi szükség­leté felül nagymennyiségű terményt tartott elrejtve, amelyet uzsora áron hozott for­galomba. Az eltitkolt készletből az erdöszadai csendőrség 10 mm. búzát, 65 mm. tengerit és 5 mm. babot talált meg a Herschkovicsriál váratlanul tartott házkutatás során. A Szatmári Takarékpénztár Egye­sületnél a következő jegyzések történtek : Az intézet sajai jegyzése 200.000 K * özv. Szlávik Leone Lengyel Izabella 80.000 K ; Szatmúr-Németi sz. kir. város 30.000 K; Székely Józsefeié 15.000 K, dr. Jékey István, dr. Lengyel Alajos 10—10.000 K; Ke­nyeres Katica 7.500 K; Tabajdy György 6000 K ; dr. Antal Sándor, jHehelein Károly 5—5000 K; Berecz Károly, Erdélyi István, Willon Károly 2—2000 K ; Bezdek József 1.500 K; Jackó Zoli n 1.300 K; jankovics Cella, Antal Mariska és Margit, Frankfurt, Csüry Miklós 1—1000 K ; Kocsis Zsigmond, Thököly Tibor 3 — 300 K; Krasznay István 200 K. Az összes jegyzés 381.100 korona. A Szatmári Gazdasági és Iparbank­nál 294.700 koronát jegyeztek a következő összegekben : A Szatmári ref. egyház jegy­zett 31.400 K ; Szatmár város 30.000 K ; dr. Nagy Sándor (Erdőd) 25 000 K ; Reí. j Főgimnázium 20.000 K; dr. Cholnoky j Imre, Féder Mari, Szatmári Első Temetkező | Társulat 10—10000 K; Szatmári III, Te­metkező Társulat 6000 K; Németh Jó­zsef (Csenger), Asztalos Sándor, Papp Gyula 5—5000 K ; Tar Károly, Mertz László és Gábor 3—3000 K ; Ványi Endre, Wagner József, Pál Endre, Somlyai Gyula, Braun H. H., Hazai Mária, özv. Villy Balázsné, Kótay Lajos, Troknya Endre 2—2000 K ; Grenczner Gábor, Veréczy Antal, Egressy Eszter, Madarassy László, Singer Testvérek, Lukácsovics István, Székely Sándor, dr. Vajay Károiyné 1 — 1000 K ; kisebb tételek és az intézet jegyzése 105.300 K. Csaló és okirat hamisíts juh-to milliomos Négy lovas kocsirói a fogságba — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, jun. 28. Azzal a háborús típussá!, amelyet va­gyonának összegére való tekintet nélkül so­kan irigykedve, de nem minden sértő szán­dék nélkül hadi milliomosnak szoktak ne­vezni, — egyidejűleg megtermett e típusnak a hamisítványa is: az ál-hadi milliomos. Az igazi hadi milliomos néha, nagy­ritkán, elvétve megszerzi a maga apró mil- liócskáit anélkül, hogy beleütköznék a bün­tető törvénykönyv paragrafusába. Ezzel el­lentétben az ál-milliomos a milliomosi üzem­nek csak a paragrafusokba ütköző részét kultiváija anélkül, hogy a milliókból valamit is meg tudna szerezni. A hamis milliomos csak az emberek csodálkozását, irigykedését, az úgynevezett nimbuszt élvezi többnyire tényleges anyagi haszon nélkül. Ennek a hamis típusnak az iskola­példája volt a budapesti államrendőrség ál­tal a szatmári rendőrség megkeresésére le­tartóztatott kamencei A ez él Károly, ál-juh- hus szállító is, aki nehány hónap előtt tűnt fel Szatmáron igazi milliomoshoz illő allű­rökkel, az előkelősködés minden külső jel­legével. Aczél Károly, aki hadi milliomosi éle­tét a Pannóniában élte le, csakhamar szert tett a hadi szállítókat megillető legendás nimbuszra is : gavallér, bőkezű volt, jól ha­tott arany cigaretta tárcája, tömött bugye- lárisa, az egyik szatmári bankban állítólag rendelkezésére álló milliós folyó számla hire és mindezt betetőzte az a négy pom- i pás sárga csikó, amelyet 25 ezer koronáért í vett egyik vidéki főszolgabírótól és amelyek ■ büszkén vágtattak a magas jucker-kocsival. Ez a négy paripa röpítette Aczél Ká- i rolyt, a füstölt juh-hus milliomosát, amikor j legutóbb elment Szatmárróí, mindössze egy j budapesti államrendőrségi detektív a kisé- j rője, amikor ismét visszatér szükebb kö- ; rünkbe. Aczél Károly, amikor Szatmárra ke- ! rült, alma és más szállítással foglalkozott. ! Azután áttért a füstölt juh-hus szakmára. Budapesten eladott 10 ezer kgr. füs- ; tölt juh-hust Weisz Hermann bécsi lakos- j nak, aki a kötést mindjárt tovább adta ! Zwillinger Károly troppaui kereskedőnek. A vevő 20 ezer korona előleget adott Aczélnak, a hátralék pedig az egész meny- nyiség feladását igazoló fuvarlevél másolat (duplíkát) átadása után volt fizetendő. A vevő meg’ izottainak, akik az áru- i készletet megnézni Szatmárra jöttek, Aczél ] íávollétében egyik barátja, akit erre felkért és aki Aczél manipulációiról semmit sem tudott, a szélhámos utasítása szerint meg- j mutatott egy pincében beraktározott 30 mm. juh-hust azzal, hegy a többinek még folya­matban van a szállítása. Nemsokára ezután Zwiliinger buda­pesti ügyvédjének, dr. Sötér Tivadarnak az Az Urániában ma szombaton este 6 órától folytatólag a Nordisk films, comp, szenzációs sikerű filmslágere, Gunnar Tolnäs brilliáns alakításával a Royal Apolló nagyszabású miisorszáma

Next

/
Oldalképek
Tartalom