Szamos, 1918. április (50. évfolyam, 80-103. szám)

1918-04-28 / 102. szám

4. oldaí SZAMOS Í1PI8. április 28., 102 szám.) Május 1. Szalmám. t Szatmári lakók az utcán, I Szatraár, ápr. 27. j Már csak három nap választ el ben­nünket a vörös május első napjától, amelyre ( ma Szaímáron nagyon sok kispolgár re- i megve gondol. Nem azért félnek sokan a bűbájos tavaszi hónap kezdőnapjától, mintha holmi munkástüntetésíől tartanának, m^rt ilyesmi Szaímáron nem szokott előfordulni és most i sincs reá kilátás. Hanem megdöbbenéssel ; és szivszorongva gondol igen sok lakó arra, hogy május 1-én ki keli költöznie la­kásából és nincsen hová költözzék. A lakbérleti viszonyok • megromlása, amelynek okai országosak, oiyan állapotot teremtettek Szaímáron is, hogy a bérbe­adó háztulajdonosok és a bérlők'között valóságos anarchia keletkezett, amelynek rendezésére a szatmári kir. járásbíróságnál szervezett és Morvay Károly kir. Ítélőtáblái biró elnöklete alatt működő lakbérleti bi­zottság, valamint maga a kir. járásbirórág voltak hivatva. Aki csak egy kissé is bejáratos a j szatmári járásbíróságnál, méltán feltűnhe­tett előtte az a népvándorlás, amely a pa­naszfelvételi napokon Morvay Károly ve­zető kir. járásbiró előszobája felé megin­dult. Hónapok óta jártak a bérbeadók a bírósághoz, hogy okkal-ok nélkül megsza­baduljanak eddigi bérlőiktől. Az uj háztu- j lajdonosok saját házukba akartak bejutni, a régiek újabb, megfelelőbb lakókat sze­rezni és minden emeltyű mozgásba jött, hogy a bíróság illetve lakbérleti bizottság hatályossá tegye a töméntelen felmondást. Meg vágyunk győződve arról, hogy j úgy a lakbérleti bizottság, mint a kir. já- i rásbiróság a legnagyobb gonddal és méltá­nyossággal intézi a lakbérleti ügyeket. Azon­ban igy is elkerülhetetlen volt igen sok esetben annak a kimondása, hogy a lakó május 1-én köteles végrehajtás terhe alatt lakását átadni. Miután azonban május 1-ére sokkal több felmondás nyert bírói szankciót, mint amennyi üres lakás a kiszorított lakók ré­szére ma Szaímáron rendelkezésre áll, jog­gal feltehetjük a kérdést az igy kiköltözésre kényszeritett lakók nevében is, hogy hová fogja a hatóság költöztetni ezeket a sze­rencsétlen családokat, akik május 1-én arra lesznek kárhoztatva, hogy ingóságaikkal együtt a szabad ég alá jussanak ? Stőger-Steiner — báró. Bécsből je­lentik, hogy ő felsége Stőger-Sreiner had­ügyminiszternek 40 éves szolgálata alkal­mából a bárói rangot adományozta. Halálozás. Herrmann Arnold buda­pesti lakos, kit Szatmáron is széles körben ösmertek, f. hó 26-án Budapesten, az Uj Szent János kórházban, 39 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése ma délután lesz Budapesten. Az elhunytban Herrmann Jenő szatmári lakos testvérbátyját gyászolja. Karhatalommal szállítják be a requirált — de be nem adott terménye­ket. A múlt év október végétől mostanig a háromszor változtatott fejkvóta s redukált gazdasági szükségletek, valamint a terme­lőknél augusztus 1—15-ig terjedő időre visszahagyott termények beszedése folytán megtartott requirálások alkalmával beadni rendelt termény és liszt feleslegeket — a többszöri hirdetmények és felszólítások da­cára is — sokan elmulasztották beszállítani. A Közélelmezési Hivatal most a miniszteri rendeletek folytán e be nem szállított feles­legeket karhatalommal gyűjti össze. Utol­jára figyelmezteti azért az érdekelteket, hogy a felszólításokban megjelölt, de be nem szállított terményeket vagy liszteket e hét folyamán a már megjelölt helyre saját ér­dekükben adják be, mivel a hatóság a be­szállításokat a termény*ulajdonosok költsé­gére fogja eszközöltetni. Azokat a készlet­tulajdonosokat pedig, kiknél túlfogyasztás vagy egyéb ok miatt a terményeket be­szedni nem lehet, a büntető bíróság magas birsaggal fogja megróni s e mellett a ható­sági ellátásból kizáratnak s részükre őrlési tanúsítványok sem adatnak ki. A ruhajegyek ügye nem aktuális. Budapestről jelenti tudósítónk: A Déli Hír­lap arról értesül, hogy a ruhajegyek kérdése egyelőre nem aktuális és ha megvalósítják, akkor is csak hónapok múltán kerülhetne rá a ser. Vonatkésések jelzése a városban. Igen üdvös újítást honosított meg Ozory István rendőrfőkapitány abból a céiból, hogy a ielenlegi közlekedési viszonyok kö­zött napról-napra előforduló vonatkésések- rő! a közönséget és a bérkocsisokat tájé­koztassa. A főkapitány egy táblát készítte­tett, amelyen már a mai naptói kezdve mindig ki lesz írva, hogy melyik vonat mennyit késik. A tábla a rendőrség Hám János-utcai épületének kapujára lesz állan­dóan kiakasztva. Olcsó ruha a szatmári gyerekek­nek. A Népruházati Bizottság ma délelőtt telefonon értesítette Székely Endre tb. ta­nácsost, hogy 300 darab 12 éves gyermek­nek való olcsó öltönyt küldenek Szalmái­nak. Az öltönyök megérkezését a város hirlapilag fogja tudatni a közönséggel. Átvonuló tisztek a Viktóriában. Merza József, a Viktória szálló bérlője be­jelentette a városnak, hogy hajlandó át­vonuló tiszteknek a Viktóriában hatósági utalványra szállást adni, ha a város az igénybe vett szállásokért naponként nyolc szobánként a tisztek 70 fiiiér átvonulási bérét 2 K 80 fillérrel kiegészíti. A városi tanács, amely tegnapelőtti ülésén foglalko­zott Merza ajánlatával, azt elfogadta és utasította a katonai ügyosztályt, hogy ezen­túl a Viktória szállodába is adjon az át­vonuló tiszteknek utalványokat. A Köztisztviselők Beszerzési Cso­portja értesíti tagjait, hogy folyó hó 29-tői május 4-ig d. u. 3—6 óra között a városi bérházban lévő üzlethelyiségében I-ső rendű finom paprikát, valódi theat, mindenféle ke­feárukat, májusi hadikávét, fűszereket és diót fog árusítani és a lisztet is kiadja hétfőn még a múlt heti kiosztásnál elmara­dott tagoknak. Az őrlési tanúsítványok kiadása az 1917—1918. gazdasági év hátralevő részére. A Városi Közélelmezési Hivatal értesíti a nagyközönséget, termelőket és nem termelőket, hogy az 1917—1918. gaz­dasági év hátralevő részére : a termelőknél julius hó 31-ig, — nem termelőknél augusz­tus hó 15-ig terjedő időre az őrlési tanú­sítványokat csakis azon esetben adhatja ki, ha az őrölteíő felek beigazolják, hogy az 1917. év november és december s illetve az 1918. év január—március és legújabban április hó folyamán elrekvírált szemes ter­ményeket vagy lisztet a megjelölt helyre beszállították,. Az igazolásra szolgál a be­szállított szemes terményekről a Magyar Általános Hitelbank kirendeltségének, — lisztről pedig az Emerich malomnak átvé­teli elismervénye s esetleg az Orsz, Köz­élelmezési m. kir. Minisztériumnak feloldó határozata. A Közélelmezési Hivatal közleményei. A liszt kiosztás ügyében figyelmez­tetjük az ellátatlan közönséget arra. hogy ma egész nap és holnap délelőtt 10-ig az elmaradottak lisztjárandósága kiváltható május 12-ig bezárólag. Aki a kiváltásra most nem jelentkezik, annak április 22—28 jelzésű jegye érvénytelenné válik s hétfőtől kezdő- dőleg már csak az ápr. 29. — máj. 5. és 6—12. jelzésű jegyre kapja meg járandó­ságát fele kenyér- és fele tengerilisztben. Lisztüzletek a holnapi naptól kezdve további intézkedésig csak délelőtt kötelesek nyitva tartani, — azok tehát, akik eddig sem váltották ki a járandóságot, csak két heti lisztet kapnak s ezt csak délelőttön­ként vehetik át. Ha valamelyik üzlet nyitva nem volna, erről hivatalunk értesítendő. Be kell jelenteni a hizósertések- i ben történt mindennemű változást. J Be kell jelenteni a hizlalás kezdetét a be- ! állítástól számított 8 nap alatt. A Városi j Közélelmezési Hivatal értesíti mindazokat, akik az Orsz. Közé elrr.ezési Hivatalt ve- I zető m. kir. miniszter urnák 140,000—917. I sz. rendelete alapján 1917. évi december i hó 24. napjától kezdődőleg a házi és gaz- j dasági célokra hizlalt sertéseiket a ható- J sági nyilvántartásba fölvétették, hogy ugyan- ' ezen kormányrendelet 5. §-a alapján min- ! dennemü időközi változást (leölés, kécy- i szerszurás, elhullás, a hizlalásból való ki­vonást) tartoznak 48 óra alatt bejelenteni a Városi Közélelmezési Hivatalban. Akik te­hát ebbeli kötelességeiknek mindezideig eleget nem tettek, pótlólag — 3 nap alatt — jelentsék be a már megtörtént változá­sokat. Egyben ismételten tudomására hoz- 1 zuk a nagyközönségnek azt is, hogy a ser­téshizlalások nyilvántartása és ellenőrzése céljából kiadott e kormányrendelet 4. §-a alapján a házi- és gazdasági célokra hiz­lalt sertések számát a beállítástól számított 8 nap alatt a fél tartozik okvetlen bejelen- I teni a Városi Közélelmezési Hivatalban. Mosó-szappan ma délelőtt 10-ig a Honvéd-utcai hatósági üzletben vásárolható. Mivel alkalmat kívánunk nyújtani ahhoz, hogy a januári szelvényt mindenki be­válthassa, már most közöljük, hogy kedden ismét kilátásunk van valamelyes mennyiség átvételére s ebből az elmaradottakat (ki- j véve a beszerzési csoport tagjait) kielégít­hetjük. Kivételesen a hétfői napos vásárlók | járandóságukért ezúttal kedden is jelent- : kezhetnek, egyebekben a sorrend változat- ; lanul betartandó. Megjegyezzük, hogy a í januári szappan-szelvények beváltását szom­bat este (május 4-én) lezárjuk s azontúl e j jegyek már többé nem érvényesek. Tengeri olaj (étkezési célra) üzle- j teinkben kg-ként 19 korona árban még : kapható. Savanyított hordóskáposzta kg­| ként 1 K 80 fillér árban a hatósági üzle- ! tekben még kapható. Igyekezzék szükség- I letét mindenki biztosítani, mert a káposzta j árusítása nehány nap múlva befejeződik 40 fokos törköly-pálinka a 3. sz. j jegyszelvény fele alapján félliteres üvegek- I ben 12 K 50 f. árban még vásárolható. Aszalt szilva járandóságukért az elmaradottak ma és holnap jelentkezzenek. Paprika igényük bejelentésére felkér­jük a kereskedőket, mert módunkban áll részükre bizonyos mennyiséget átengedni. Cacoőhéjpor üzleteinkben kg-kéní I 35 korona árban kapható. Rézgálic utalványok üzleteinkben be- ! válthatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom