Szamos, 1917. szeptember (49. évfolyam, 208-233. szám)

1917-09-01 / 208. szám

2. Gidai (1917. szept 203. szám.) Ä hivatalos jelentése^, j Budapest, aug. 31 Hivatalos jelönié»: Keleti harctér ■. Kdetgaliciában Scaláaál rohamcsapa- taink sikeres előretörést intéztek az ellenség I árkai ellen. A vezérkar főnöke. Berlin, aug 31. A nagyfőhadiszállás hivatalosan jelenti: Keleti harctér. Dünaburgtól északnyugatra Illuxtnal j orosz portyázo osztagok tüzelés védelme j alatt előre'örtek. Árokvédő legénységünk 1 visszaverte az ellenséget. Époly eredmény- j telenek voltak az oroszok vállalkozási a Naroc tóaál is. Scalárál néhány századunk átkelt a Zbrucztn, betört az oroszok állásaiba és az árokmüvek szétrombolása után foglyokkal és zsákmánnyal tért vissza a íolyón keresztül. ADnyeszterós a Duna között a helyzet változatlan. Macedón arcvonal.: Nagy hőségben tovább tart a fokozott harci tevékenység. Dobropoljenél szerb osz­tagokat, a Doiran tótól délnyugatra pedig angol zászlóaljakat súlyos veszteségeik mel­lett visszautasítottuk, Ludendorf, első főszállásmester. Visszaveri olasz leadások, Budapest, aug. 31. Hivatalos jelentős: Olasz harctér. Triesztet tegnap délben az ellenséges repülők negyedízben támadtak meg anélkül, hogy említésre méltó károkat okoztak volna. A Karszt fensikon aránylag nyugalom volt. Görz területén az olaszokat utolsó tá­madásaikban szenvedett veszteségéljes ve­reségük harci szünetre kényszeritette, amit mi arra használ unk fel, hogy egyes még meg­maradt ellenséges fészkekít kiemeltünk. Kaitól északra, miután reggel az ellen­ség egyes részleges rohamai meghiúsultak, nappal szintén nem kerü t sor nagyobb harci cselekményekre. Annál fóktelenebbül vetették magukat újból az olasz hadosztályok a már említett szakaszok között húzódó harci vonalra, a Podlescenél, Modoninal, Brnotnál levő állá­sainkra és a 7 napja az Isonzó viadal kö­zéppontjában álló Monta San Gábrielére. Az ellenség rendkívül makacssággal egyik támadását a másik után intézte. Az Ausztria és Magyarország valamennyi részé­ből való csapatkötelékek vitézségének és ki tartásának volt ismét köszönhető, hogy az ide-oda hullámsó csatában összes állásainkat győzelmesen megtartottuk. Az órák hosszat tartó közelharcban csapataink újból csalha­tatlan bizonyságát szo*gáltattá í fegyelmüknek, harci erkölcsüknek ős az alapos kiképzés eredményezte vitéz magatartásuknak. Állandó friss támadószellemtől áthatva osztagaink este Britofnál, amidőn az olaszok rohamaikkal némileg felhagytak, 3 olasz tisztet, 110 főnyi legénységet és 2 géppuskát hoztak be az ellenséges árkokból. A csata 14 ik napja is a siker napja volt tehát csapataink számára. Karinthiában nem volt különösebb esemény. SZAMOS A déltiroli határon Bezzeccatól észak­nyugatra az ellenségtől elragadtunk egy tá­maszpontot. Az olaszak közül, aki a harc- ! ban nem veszett oda, azt fogolyként vittük el. : 1 A vezérkar főnöke. Bécs, aug. 31. Triesztért a küzdelem tetőpontra há- | gott. A harc vadságát és elkeseredését már J lehetetlen fokozni. Ha az olaszoürak nem sikerül frontunkat hamarosan áttörni, az ost­romló hadseregnek össze kell omlania Ha a ! Cadorna altat összegyűjtött országrész ener- | giája letörik, akkor ez volt az utolsó próba. ; Genf, augusztus 31. j A Havas ügynökség következő hivatalos ; olasz jelentést közli: E pillanatban annak a megállapitá- ' sára szorítkozunk, hogy a legnagyobb j akadályokat, melyek a hadműveletek j folytatása elé tornyosultak, leküzdöttük. Ezen eredmény esetleg közvetlen elő­jele lehet egy nagyarányú akciónak, mely hivatva van váratlan fejleménye­ket teremteni. A Secoló jelenti: Nagy magyar-osztrák csapaterósi- i tések érkeztek az olasz frontra, melyek j kezdik éreztetni hatásukat a csata lefo- ; lyására. A magyar-osztrák Isonzó hadse- j reg jobb szárnya kezd erőre kapni, az j áttört íront ismét megszilárdult. A nyugati harctérről. Berlin, aug. 31. A íóhacüsaadá* j wB&n jölöinj: Nyugati Hadszíntér. Hup recht bajor trónörökös, vemer- tábornagy arcvonala : Flandriában 8 tüzérségek harci tevé­kenysége a tengerparton és az her és Lys között estefelé fokozódott Éjjel több ízben j i összetűzésekre került a sor, állásaink Artois ban, Lens’ől északra helyi harcok fejlődtek, ] ! amelyek a sötétség beálltáig fartotrak- Le ’ j Catelletől délnyugatra vadász századok az j j angolok legújabb területi nyereségének egy í részét kiragadták az ellenség kezéből. Szá mos foglyot szállítottunk be. St. Quantin ’smét a franciák tüze alatt állott. A német trónörökös arcvonala ; A Chemin des Dames hegyhát keleti , ; leiében a tüztevékenység élőnk volt Verdun j , előtt. A romboiótüz a Maas mindkét partján j : este ismét erős tüzérségi harcba ment át a ’ I nélkül, hogy eddig újabb támadásokra került j voln-i a sor. Ludendorf, első fősz&llásmester. í ! LECUJJABB. í : Direktórium Oroszországban. Bern, aug. 31. j A lapok jelentik Péter várról: A pótervári politikai körökben ma- 1 kacsul hiresztelik, hogy a jelenlegi kormányt egy öttagú direktórium fogja felváltani, amely az al- kotmányozó gyűlés össze- \ üléséig a végrehajtó ha­talmat fogja gyakorolni. Az Isonzo-r Sf Az Isonzón lan harcok u án kenység csekély A pá' Az ang' gadta Lloyd pápa béke? üótre nagy F ilanyiuilt. augusztus 31. g tartó szakadat- pon a harci tevé­;iójához. Zürich, aug. 31. igutóbb többizben fo- Ezzel kapcsolatban a tekintetében a jövő sokat várnak. ifeai hírek. A nép ßiniszterium kiépí­tése. idézik a hadisegely ügyet. — Budapesti tudósilónk jelentése. — Budapest, aug. 31. A tegnapi mioisztertanác-on a kormány hozzájárult Batthyány Tivadar ama javasla­tához, hoj^y ha eredményes munkát akar végezni, akkor a képviselőházbsn tárcája részére megszavazod százezer koronás búd- getet lénye.}, esen fel keli omolni. Batthyány felhatalmazást kért arra, hogy egy valóságos népjóléti minisztérium szervezéséről lörvénv- javaslatot dolgozhasson ki A minisztertanács felhatalmazta Batthyányi, hogy dolgozza ki a népjóléti minisztérium szociális es egészség ügyi programú ja . Budapest, aug. 31­Ugrón Gábor belü yminiszter Az Est munkatársának kijelentette, hogy a tegnapi minisztertanács a hadi-egóiy rendezésével is foglalkozott. A részleteset a jövő héten ál­lapítják meg. A ko many első sorban a vá­rosi lakosság helyzetét vrszi figyelembe. Reméli — ugymond — hogy e nagyfóntos- ságu ügyet a parlament összegyűléséig sike­rülni fog elintézni. Íz Qjjocsai főispán beikteí’ága. „A közigazgatás ne politizáljon, — hanem dolgozzék.“ — A Szamos eredeti tudósítása. — Nagvszőllős. augusztus 31, Impozáns és szeretettől lelkes ünnepség keretében iktatta ba Nagyszőllősöa csütör­tökön délelőtt Ugocsa vármegye újonnan kinevezett főispánját, dr. Morvey Zsig- mondot. Az instailációs közgyűlésre, az uj fő­ispán és a halmii járás lakossága Halmiból indultak el. Az utat Tekeházáig vonaton tet­ték meg. Bródy 1 selője is. A te varia a f díszkapu i tiszaujiaki & esperesi ke: vében. Majd házy Sándor tek üdvözlő abbói az alka először lépi át gadásra kivonul más éljenzése fc 300 kocsiból áll Tiszántúli járás k gyarruhás lovas b: adakozott hozzájuk dr. Imii kerület orsz képvi­onoáson óriási néptömeg a virággal diszitett k Drohobeczhy Bazil plébános üdvözölt az Tiszáninneni járás ne- ndor, utánna DancB- iovács Antal intóz- t a főispánhoz, :y mint uj főispán s határait. A fo- ‘ömegónek hat’al- t meg a mintegy unelynek élén a gazdáinak ma­haladt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom