Szamos, 1917. május (49. évfolyam, 104-128. szám)

1917-05-26 / 124. szám

(1917. május 26 . 124. szám.) SZAMOS 3. oldal Arra számítanak, hogy a király átmeneti kormányt fog megbízni az ügyek vezetésével. Andrássy és Apponyi Bécsben Czernyn külügyminiszterrel tanácskoztak. Bécs, május 25. A József főherceg miniszterel­nökségéről szóló híradást megcáfol­ják és tisztán a függetlenségi párt párttaktikai manőverének mondják. Bécs, május 25. József főherceg a múlt hét óta Bécsben van és bizonytalan ideig ott marad. Bécs, május 25. Andrássy egy órakor visszatért Ba- denből és kijelentette, hogy a felség elő­ször Szász Károlyt és utána Andrássyt, Apponyit, Khuent, Zichy Aladárt, végül’ Károlyi Mihályt fogadta. Valamennyien előterjesztéseket tettek. A király kegyesen meghall­gatta őket. Döntés nem történi. Bécs, május 25. A József főherceg-féle kombi­náció a szélső ellenzéki körökben került szóba. Andrássy és Apponyi arra kérték a királyt, hogy jelöl­jön ki olyan embert, aki a pártközi békét helyreállítsa. Mikor a király megkérdezte, hogy kit gondolnak, József főherceget ajánlották nem miniszterelnöknek, ha­nem homo regiusnak. Budapest, május 25. Serényi egy újságírónak kijeleotette, hogy nem kapott eddig meghívást. * Becs, május 25. A királyi kihallgatások lefolyása gyors vöt. A király rövid információkat kért és kapott a pártvezérektől. Az ellenzékiek szerint a válság megol­dásánál nem elég a választójog reformja, hanem el kell intézni a kiegyezést is. Bécs, május 25. Andrássy kihallgatása után egy újság­írónak kijeientatta, hogy a király véleményét kérdezte- Döntés most nem várható. Lehet­séges, hogy meghívást kap ujsbb kihallga­tásra. Apponyi kijelentette, hogy kihallgatása informatív jellegű volt. A király a pártvezéreket megkérdezte, hogy milyen teltételekkel hajlandók a válság megoldásához hozzájárulni. József főhercegre vonatkozó kombinációt kívánatosnak tartja. Ha ez a munkapárt helyeslését is megnyeri, bűn volna a munkapárt részéről, ha a kombináció a parla­mentben többséget nem kapna. A pártvezérek ma vissza utaznak Bu­dapestre és a pártértekezleteken beszámol­nak a héesi útról. Bécs, május 25. Szász Károly audienciájáról kijelentette, hogy húsz percig tartott. A király minden­ről kitünően van informálva. Jól értesült helyen valószínűnek tartják támogatását. Jósika Samu báró főrendiházi elnököt szintén kombinálják. Amennyiben József főherceg lesz a miniszterelnök, mellette Apponyi fogja úgy­nevezett beszélő miniszterként a parlament­ben a kabinetet képviselni. A király legkö­zelebb audienciára hívja Tiszái. Ä Jótékony Nöegyle! hadi Május 27 én: Leves máj galuskával, sa­láta főzelék marha sült. 28-án: Leves metélttel, vagdalt szelet felvert galuskával. 29 én: Reszelt tészta leves, töltött ká- j poszta. 30- án: Köménymag leves, tejbekása, j kelt tészta izzei. 31- én: Leves, fötthus, tarhonya körzet, ) hagyma mártás, pogácsa. Amint már jelezve volt, a hadikonyha i május 31 én megszűnik és a szükséghez Íré- j pest október l én újra megnyílik. Ebédjegyek 5 napra az üzletekben és a | hadikonyhán válthatók. Halálozás. Barátosi Fints, Lajos mű- I szaki tanácsos, az aradi folyammérnöki hiva- ! tál főnöke, akit Szatmlron is széles körben j ösmer ek és szerettek, e hó 23 án Aradon j elhunyt. A Társaskör közgyűlése. F. hó 24 én, ; csütörtökön tartotta meg a »Szaímárnémeti-i ! Társaskör“ rendes évi közgyűlését az érdek- | ődők nagy részvétele mellett. A közgyűlés j az uj tisztikar megválasztása előtt az évi I tagsági dijat 20 koronáról 32 koronára | emelte fel fontos indokok alapján. Az uj | tisztikar a következőkép alakult meg: elnök I dr. Vajay Károly kir. tanácsos, aleloök Fo- | garaasy Sándor, jegyző Fehér Sándor, j ügyész dr. Szűcs Sándor, pénztárnok Hat- ; vani Béls, felügyelő Barky Lajos. A vá- i lasztmányha uj tagokként kerültek be dr. 1 Ta^ody Endre és Groza Ferenc. Hadikölcsönjegyzések. A Szatmári Kereskedelmi és Ipurbank Részvénytár­saságnál a VI. hatodik hadikölcsönre je­gyeztek : A főtiszt, káptalan és a kezelése i alatt álló alapok 331.700 K, a Keresk. és Iparbank 100 000 K. több tételben 284,900 K, összesen 716.600 K. A Szatmári Gazdasági, és Iparbank­nál az első időszakban a következő jegyzé- ■ sek történtek: az Jntézet saját jegyzése J. 00.000 K, Szatmár város 50.900 korona, Propszt Mátyás [Erdőd] 12,090 K, Kanizsay Jenő, Németh Józsóf (Gsanger) 10—10,000 K, Popp Gtula (Udvari) 6000 K, I. temetkező í társulat, özv. Nemes Pálné, dr. Hermann ! Lipót 5—5000 K, Komlóssy László (Erdőd) | 4200 K, Asztalos Sándorné, Asztalos Ma- | riska, Asztalos Ilonka, Asztalos Olga, Aszta- i los Gizella 4—4000 K, Síaudinger Béla I (Vámosoroszi), Mertz Margit és Nándor 3— | 3000 K, Kótay Lajos, Valkovics János, özv. : Lázin Sándorné, dr. Vajay Károly, Hazay ! Mariska 2^-2000 K, Wagner József 1200 | K, dr. Schőnpflug Jenő, Ványi Endre, Vajay j Endre, dr. Vajay Károlyné, ifj. Vajay Ká­roly, Vajay Kálmán, Székely Sándor, Somlyay Gyula, Szabó Gézáné, Veréczy Antal, Pa- polczy Sándor 1000—1000 K, Kordán -Anna [Sárvár, Ugocsa m.], Müller Anna, Izrael Mózes, Harsányi Mihályné, Gagara László, dr. Gönczy Miklós 100—900 K ás jegyzések. Összes jegyzés az első időszakban 256.900 korona. A Szatmár-Németi Népbank r. t- j nél az első időszakban a következők jegyez­tek hadiköicsönt: Uray Károly, dr. Böször­ményi Károly, Kovács Lajos, Kaáli Nagy Sándor, Egri ref. egyház. Aáorjáni rsf. egy­ház, dr. Reif Mátyás, Élő Istvánná, Tüske József, Marcsa Imre- Billich Vilma, Wallon Lajos, Nigriny Sándor, Németi Sándorné, dr. Antal László gyermekei, Hehelein Ká­roly, özv. Osváth Mihályné, Klein Sámuel, Németi részi birtokosság, Jeremiás Heléna, ifj. Harcsár Géza, dr. Harcsár Géza, özv. Sepsy Károlyné, Tóth Mór, Szabó József, dr. Nagy Józsefné, E. A., Szatmári ref. lel­készek gyámintőzete, Berendi ref. egyház, ifj. Helmeezy József és Pál, Weisz Sándor, Szaímár-Németi sz. kir. város, Weisz Lipót, dr. Wallon Gyula, Lengyel Károly, özv. Ruprecht Józsefné, Nemes Istvánné, özv. Helmeezy Józsefné, Eidlitz Vilmos, Ma- lachovszky Ilona, Kiss Mariska, Szatmár- Németi Népbank rt. Összesen 256.000 K. Szatmár város — Gyöngyösért. A gyöngyösi tüzkatasztrófa alkalmából Szatmár város Tanácsa tegnap az azon­nali segélyekre 500 K adományt szava­zott meg s küldött is el Gyöngyös vá­ros hatóságához meleghangú részvótirat kíséretében. Egyidejűleg a Tanács elha­tározta, hogy a példátlan tűzvész káro­sultjai javára a Szatmár város s a vi­dék lakossága körében gyűjtést eszkö­zöl, mely gyűjtés mai naptól kezdve 14 napig tart s amely célra leendő adako­zásra a hatóság ezúton kéri s hivja fel a közöuséget. E célra Blatniczky István már 20 K át adományozott. Gyöngyös katasztrófája. Gyöngyösről jelentik: A megtartott tüzvizsgálaton meg­állapították, hogy a tűz a korház mosókony- háján k gyalázatos berendezése folytán ke­letkezett. A Fehérvári úti rablógyilkos szö­kési kísérlete. Budapestről jelenti tudósi­tónk : Tegnap folytatta a budapesti hadosz- talybiróság Búzás József rablógyilkos bűn­ügyének tárgyalását. A vádlott a bíróság előtt kezén íáo n megbilincselve jelent meg. Ugyanis tegnapelőtt szökést kisér-elt meg? A vele egy cellában levő Szabó János rabló- gyilkossal együttesen felbontották a cella menyezetét és kimásztak a tetőre. Búzás bi­lincsei át voltak fűrészelve. Az őrök észre­vették a szökést és megakadályozták. jBikszád gyógyfürdő megnyí­lik junius 1-én. Teljes üzem. Ál­landó fürdőorvos. Ellátásról minden tekintetben gondoskodva van. Fel­világosítást készséggel nyújt az igazgatóság. A Szatmári Takarékpénztár-Egye­sület az uj VI. hadikölcsönjegyzésnél mind­azon kedvezményeket nyújtja, mint bármely fővárosi előkelő pénzintézet. Bármily nagy­ságú betétet folyósít hadikölcsön-jegy zése céljából. Abonnensek felvétetnek a Honvéd I t sorcsarnokban, Bathyanyi-u 1. U wift MA SZOMBATON este 6 órától folytatólag a Nordisk films, comp, nagyszabású slágere RÍTTA SACCHETTÓ fő­szereplésével. Háborús híradó, aktualitás. Egy sorsjegy, amelyik nyer, bohózat A MÁRVÁNYMENYASSZONY bohózat 2 felvonás Végül a világhírű Nordisk films, comp, mestermüve, Rítta Sacehettó, a kopen- hágai kir. színház első művésznőjének főszereplésével A bűnös kastély C/ tragédia 3 feiv. HELYÁRAK: Páholyülés 1 K 40 f., I. hely 1 K, H. hely 80 f., Hl. hely 60 f. Kedvezni, áru jegy csak szombaton van. Pünkösd másodnapján hétfőn teljesen nj műsor

Next

/
Oldalképek
Tartalom