Szamos, 1917. április (49. évfolyam, 80-103. szám)

1917-04-29 / 103. szám

S. oldal. S Z A M 9 S (1917. áputlis 29, 103, szám.) nalni. Mivel azonban a gutnmikerékre nézva is érvényes az a közmondás, hogy semmi sem tart örökké, a mentőkocsi kerekein mű­ködött gummi-ráfok a háborús fáradalmak­ban elkoptak, mint egy harcos katona ide gei. Mivel pedig a háborús igénybevétel miatt gummianyaghoz jutni nem lehet, a mentők képtelenek kocsival kivonulni. Mint tűzoltók nem működhetnek megfelelő módon, most már megszűnik a mentői működésük is. Nem marad más funkciójuk, mnt a szat­mári elmegyógyintézetbe, a csendőri fogdába zárt elmebajosok szasszerütien gyógykezelése. Ha ugyan a város rae? nem kísérli, hogy négy gummikereket, mint nélkülözhetetlent, felmentessen a mentők: illetőleg a mentőkre ráutalt betegek részére. A pogrom. A filmtechnika bámu­latosan megkonstruált remeke a legtel­jesebb érdeklődéssel kerül színre immár ma negyedik napja az Uránia mozgóban. Szörnyűséges jelenetekből szövődött tör­ténet, az életből vett kegyetlen valóság a pogrom, mely egy csodásán nagyszerű rendezés munkája és a melyben a leg­kiválóbb színészek bámulatos tökéletes­séggel alakítják szerepűk legparányibb részét is. A pogrom a kinomatografia egyik legszebb mestermüve. Utoljára ma, vasárnap délután 2 órától kerül színre este 10 óráig 5 elő­adásban, hogy minél nagyobb tömegű közönség szemlélhesse meg a tilmtech- tnka e diadalmüvét. A három árvának . . . Dgy jártunk a Kun-árvák javára megindiíott gyűjtéssel, miat az angolok az oroszo"szági forradalom­mal. Megindítottuk, de megállítani nem bír­juk. Mi már kijelentettük, hogy a magunk részéről a gyűjtést beszüntetjük, illetve nern forszírozzuk azzal az indokolással, hogy a világháború borzalmai produkálnak még ha­sonló megható esetet, tartsuk íenn a közön­ség adakozási kedvét ezek részére. Úgy lát­szik azonban, hogy a Szamos olvasóközön­ségének jószívűsége nem vár forszírozott biztatásokra és ha tudja, hogy valahol baj, szükség, Ínség van, amelyen segíteni kell, ott önmagától siet az adakozásra. Miután pedig gyűjtésünk során beszámoltunk min­den adákozásról, tartozunk a nyugtázásával még egy adománynak, amely a sok kedves, megható adomány közölt is legkedvesebb, legmeghatóbb. Egy csesgerujfalusi gazdaem- berrei beszélgettünk a minap. Érdeklődtünk a Kun-család iránt. Nagyon derék, jóravalő népek és végtelenül szegények. Megérdemlik a támogatást. Megkérdeztük aztán, hogy mi­képpen tápiálódik a három újszülött? Kettőt, a két fiút az anya maga táplálja, mondta gazd’ uram, a harmadikat, a leányt a szom­szédasszony vállalta, aki éppen abban a helyzetben van, hogy a táplálás szent köte­lességét eUáthatja. A sok megható adomány között egyike a legszebbnek. Anyatej jóté­konycélra . . . A^ma begyült egyébn8mü adományokat itt nyugtázzuk: Gitta Kornél gör. kath. lelkész a rész­teleki gór. kath. romáa hitközség nevében 34 K 30 f, Póterffy Imrénó 25 K, Kocsár Er­zsiké és Weisz Jolánka gyűjtése Szamoskór- ben 20 K, Marúthy Margit Gaesály 35 K, Pongrácz Lajos, Markovics József Sz&tmék- udvari, Staudinger Mariska Vámosoroszi, Szarka Károly vetési ref. lelkész gyűjtése (Nagy Bóláné 2 K, Nemes Sándorné, özv. Szabó Ferencné, Bessenyődi Mihályné, Donka Jánosnó, Szabó Gergelyné, Oláh Sándorné, B. Vlád Károlyné 1—1K, Blájka Mihályné 40 f. Ványi Sándorné 1 K) 10—10 K, Feldmann Juliska, Boros Zoltánné Aranyosmegyes 0—6 K, Nagy Gusztávné Apa, Asztalos József, N. N., Sinka Lajos Szamoskrassó („a legna­gyobb áldásért — a gyermekért“) 5—5 K, Sz. K. Szinórváralja, Kodra László 4—4 K, özv. Már ha Józsofné 3 K, Komka Alajosná 2 K, Nábrády Zmzsika 1 K- A mai adomá­nyok összeg 160 K 30* f, amihez hozzáadva a tegnapi szárainkban nyugtázott 2341 K 36 fillért, eddigi gyűjtésünk összege 2601 K 66 f. Szatmár város egészségügye. A Szatmár Németi várrosi tiszti főorvos jelen­tése arról, hogy április hó 19 tői 25-ig hány heveny ragályos megbetegedés fordult elő. A polgári lakosság között: hólyagos himlő 2, hasi hagymáz 1, vörheDy2, trachoma 1. Ka­tonaság közitt: kiütéses hagymáz 1. Szat- már-Németi, 1917. április hó 26. Dr. Vejay Imre tiszti főorvos. A Szatmári Takarékpénztár Egye ■illetnél jegyzett V. hadikölcsönkötvények megérkeztek s azok az elismervény vissza­adása ellenében az üzleti órák alatt bármi­kor átvehetők. Köszönetnyilvánítás. Mindazon roko­nainknak és jó ismerőseinknek, kik felejthe­tetlen kis fiunk temetésén való megjele­nésükkel fájdalmunkét enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetét. — Fleckenstein Károly os neje. (Hortobágy- utca 8. sz.) Értesítem a helybeli és vidéki nagyérdemű közönséget, igen tisztelt barátaimat s ismerőseimet, hogy má). hó 1-én a Szatmári Társaskör- től megválók s a szatmári „Iparos Otthon“ bérletét vettem át. Amidőn ezen körülményt, közölni szerencsém van, szives pártfogást továbrá is kérve vagyok kiváló tisztelettel Szabó Géza. ÉRTESÍTÉS. Tisztelettel értesítem úgy a helybeli, mint a vidéki vendégei met. hogy betegségemből felépülve, az üzletemet ismét megnyitottam. Kérem előbbi szives pártfogásukat. Szabó Balázs fodrász. Mély tisztelettel értesítem, hogy a Kosuthkerti fürdőben, a hidegvíz gyógyosztály úgy nők, mint férfiak részére szakszerit fürdős illetve für- dősné kezelése alatt a közönség ren­delkezésére áll. Szives pártfogást kér Grflnvald Mór bérlő. «»«aaniitnciMMiiaiiiaciiiamaMnmuN iMcaaia«iHiiiii«MifaiinuaMi A Kerner Jenő jutalomjátékáról írott referádánk helyszűke miatt kimaradt. Heii műsor. Hétfő: „Mágnás Miska“, Horváth Nusi felléptével. Kedd : „Leányvásár“, Horváth Nusi fel­léptével. Szerda: „Taifun“ Dózsa Jenő jutalom­játéka. Csütörtök: „Lengyelvőr.“ Péntek: „Sybill“, J. Halmos Miczi és Jakabffy Dezső jutalomjátéka. Szombat : Szünet. Vasárnap : „Milliárdos kisaszony.“ A színházi iroda közleményei. Hétfőn és kedden Horváth Nusi, a deb­receni színház subrett primadonnája vendég­szerepei a szatmári színpadon. A művésznő, a ki a tavalyi idényben kedvencze volt a szatmári közönségnek, két legjobb szerepé­ben lép fel, hétfőn Mágnás Miska Marcsáját, kedden a Leányvásárban Bessyt játssza. E két előadásra a jegyek már ma reggeltől válthatók a színházi pénztárnál. Felelős szerkesztő: Dénes Sándor. SZÍNHÁZ MA VASÁRNAP i. u. 2 ó., 3 ó. 30 p„ 5 ó. 6 Ó. 30 p. és 8 ó. 10 p. kezdettel nem foly­tatólagosan : CLARA KIMBALL-YUNG világhírű alakításával: A minden idők legnagyobb filmdrámája 4 felvonás. HELYÁRAK: Emelkedő páholy 2 K, földszinti páholy 1 K 60 f., I hely 1 K 30 f., II. hely 1 K, Hl. hely 60 fillér. Gyermekjegy «sak vasárnap 2 órakor. Jegyek elővételezhetök d. e. 11—12 óráig a pénz­tárnál. Szabadalmazott Aspirátor mosógép gyári áron, 24 koronáért, kapható kizárólag Melchner Tastvérek vaskereskedőknél Szat­már. Telefon 121. A Szatmári Jótékony Nöegyesület 1917. évi május hó 5-én a városi szín­házban pénztára és részben a Szatmári Hadi-árva Otthon alapja javára Műkedvelő előadást rendez. — Színre kerül: A Czifranyomoruság. Színmű 4 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. Személyek: Bálnái G. számtanácsos Bella, húga Sodró Antal irodatiszt Zsófi, neje Eszter, rokona Csorna B. napidijss írnok Mártha Kotild Auréíia leányai Juczi Luczi Mádi S. tb. s. fogalmazó Murok Márton ügyvéd Poprádi Endre Tarczali Jenő Zegernyei Parthenia „ Zenóbia­Mézesné Hantos 1 . , , Barna J irnokok Tóbiás hivatalszolga Pinczér Végrehajtó Becslő Nagy Tibor Unger Irén Mezey Fare néz Nagy Margit Runyay Mariska Csomay Győző Oláh Jolán Léfcer Kató Pallay Kató Erdélyi Boriska Erdélyi Annuska Runyay Sándor Dr. Weeber Ernő Tereh Sándor Jelenik Géza Asztalos Ili Oláh Amália Timár Berta Mertz Kálmán Epstein Ákos Schepler József LukácsovitsJános Suta József Epstein József Történik Budapesten. A harmadik felvonás egy fürdőhelyen. Helyárak: Az összes páho.yok egyenlő ára 12 K 20 f. A többi helyekre a rendes színházi árak érvényesek. A karzat kizáró­lag a tanuló ifjúság részére van fenntartva. Jegyek előre válthatók: Huszár Ala­dár könyvkereskedésében. Felülfizetések köszönettel vétetnek és hirlapilag nyugtáz­tatnak. Szerkesztő: Dr. Stern Mór. Az előadás kezdete 7lh órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom