Szamos, 1917. április (49. évfolyam, 80-103. szám)

1917-04-22 / 97. szám

1917. április 22 , 97. száki) SZAKIS 7. oldal. E. számú rendeletéhez csatolt III. száma ár­jegyzékben a „B“ és _C“ alatt felsorolt árté­telek érvémükat vesztik és az ugyanott „A* alatt felsorolt árfételok úgy a nagyban, mint a kicsiben való eladásnál irányadók azzal a Módosítással, hogy özekhez az ártételekhez az alább megszabott százalékos felár számít­ható, illetőleg azokból az alább megszabott százalékos engedményeket kell levonni : I. nagyban va ó eladásnál (az árakat a gyár­ban értve): 1. belül és kiviil zomán­cozott edényre........................;. 10*/# felár, 2. csak belül zománcozott edényre .............................. 15*/* engedmény. II. K icsinyben való eladásnál: 1. belül és kirül zomán eozott edényre ................50*/« felár, 2. csak belül zománcozott edényre ... .................... ... 10*/* felár. A legmagasabb árak a kereskedelemben szokásos csomagolás költségeivel együtt ér­tendők. Abból az árkülönbözetbő1, melv a gyár­tól nagyban való vétel és a k esibon való eladás közt a fentiek szerint előáll, az árat közvetítő nagykereskedő a kiskereskedőnek való tovább eladásnál csak egykarmadrészt számíthat a maga javára. A 642—1917. M. E. .számú rendelet IV. számú melléklete. Az ónozott vasleT ezedényekre, csiszolt vasedényekre és mosóüstökre hatóságilag megállapított legmagasabb árak jegyzéke. A m. kir. minisztériumnak 1Ö15 évi szeptember hó 23 napján kelt 3.471 1015. M. E. számú rendeletéhez csatolt IT. «»amu árjogyzók érvényéi veszti és helyébe a követ­kező árjegyzék lép : Kile­•rammottként tirna A) 0 özeit vaslemezedény: 1. nagyban való eladásuk', a gyárban értve .................................. 4-10 2 kicsiben való eladásnál ... 5 30 B) Kívülről durva, kelül csiszolt vnseiény: 1. nagyban való eladásnál, a gyárban értve .................................. 2Í0 2 kicsiben való eladásnál ... 3 20 C) Zománcozott vagy hor- ganvzot vaslemez, mosó-, gyü- mölcsbefőző és hasonló üst: 1. nagyban való eladásnál, a gyárban értve .................................. 2'65 2. kicsiben való eladásnál ... 3 55 A legmagasabb árak a kereskedelemben szokásos csomagolás költségeivel együtt ér­tendők. Azen árkülönbözetből, mely a gyártól nagyban való vétpl és a kicsiben való eladás közt a fentiek szerint előáll, az árut közvetítő nagy kereskedő a kiskereskedőnek való to­vább eladásnál a maga javára egyharmad- részt számíthat. > Szatmár, 1917. április 4. alól való felmentésre vonatkozó kérvényeket a készletnek az idézett 1128—1917. M. É. sz. rendeletben megszabott bejelentésével egyide­jűleg legkésőbb 1917. évi április hó 20-ig a koreskedelomügyi ministérium ipari műszaki osztályához (Budapest. II. L4nchid-u. 1—3.) kell beterjeszteni. A jelen rendelet szerint igénybe vett anyagok és tárgyak birtokosának jogiban áll ezeknek a katonai igazgatás ré­szére szabadkézből való eladására vonatkozó­lag a hivatalos bejelentőlap megfelelő rova­tainak kitöltése utján ajánlatot tenni. 3. §. Az állam és az állami intézmények birtokában levő készletekre vonatkozólag kü­lön intézkedés történik. 4. §. A jelen rendelet szerint beszolgál­tatandó készletek birtokosa vagy őrzője köte­les megfelelően csomagolva, póstai érték kül­deményként értókbiztositás mellett az 1917. évi április 20. és 30-ika közti időben a Buda­pesti fémátvételi bizottság (Budapest IV. Ger- lóezy u. 11., II. emelet) címre feladni. Ha a kész'etek birtokosa a jelen rendelet 2. § a szerint készletének a hőszolgáltatási kötele­zettség alóli felmentése iránt folyamodott, vagy azoknak a szabad kézbőli eladása iránt ajánlatot tett, azokat kérvónyénak, illetőleg ajánlatának elintézéséig visszatarthatja. 5. §. A késztetek birtokosa vagy őrzője azok beszállításával egyidejűleg budapesti fómátvételi bizottsághoz egy külön jegyzéket is köteles beküldeni. Ezen jegyzékben fel kell tüntetni e készletek birtokosát és ha a kész­letet az jelenti bo, aki a készletet más részére őrizetben tartja, az őrzőjének, valamint a kérzlettel rendelkezésre jogosultnak nevét, a helyet ahol a készletek voltak, a feladás he­lyét, a csomagolás mfdját, a küldemény össz­súlyát, a feladott tárgyak nemét és darab súlyát. A jegyzéket a feladó aláírni köteles A jegyzék másodpéldányát közvetlenül a Központi Fémrekviziciős bizottsághoz (Buda­pest, II. Láncrhid utca 1—3.) kell beküldeni. 6. § Az átvett fémekért, anyagokért és tárgyakért járó térítést a budapesti fémátvéíeli bizottság fogja megállapítani. Az igénybevett fémek és aoyagok alapárait, valamint a gyár­tási felárakat, melyek a térítés megáilapitásá- nál figyelembe veendők, külön fognak köz­hírré tétetni. A jelen rendele* 1. § ában meg­határozott azon anyagokra és táraryakr • vo­natkozólag, amelyek a jelen rendelet életbe­lépése után a vámkülföldről hozatnak be, az alábbi rendelkezések irányadók. Hí birtokosuk ezen anyagok és tárgyak felett szabad ren­delkezési jogot kivan magának biztosítani, ez | iránt a m. kir. kereskedelemügyi ministerhez j kell folyamodnia és a behozatal megtörténtét a beérkezéstől számított 14 napon belül a szállítási okmányok bemutatása melleit m. kir. kereskedelemügyi ministernek be kell jelen- teuie. Ha a kérelem a sürgős hadiszükség­letre való tekintettel nem teljesíthető és a készlet egészben vagy részben hadicélokra igénybevétetik, az érte járó térítés a kellően igazolt beszerzési ár és a mellékköltségek, (ovábbá a vételár és mallékköltségek 5 szá­zalékával egyenlő jutalék tekintetbevételével fog megállapittalni. 3882-1917. fksz. Értesítem a város közönségét, bogy a m. kir. honvédelmi Minister 6854—1817. ein. 20. b szám alatt kiadott rendeletében a pla­tina csoportba lartozó fémeknek, anyagoknak és tárgyaknak hadicélokra leendő igénybevé­tele tárgyában kiadott rendeletében a követ­kezőket rendeli. 1. §. A platina csoportba tartozó fémek - r rnyagsknak és tárgyaknak a jelen ren­;>in életbeléptetésekor meglevő azokat a kész­leteit, amelyek a m. kir. ministérium 1917. évi március 3l-én kelt 1128—1917. M. E. számú rendelete 1. §-ának 1-től 6. pontjai alatt fel vannak sorolva, hadicélokra igénybevetteknek jelentem ki. Ezeket a készleteket akár meg­történt a bejelentésük, akár nem. birtokos a je1 on rendeletben meghatározott eseteken kiviil el nem idsgenitheti, fel nem használhatja és azokkal más módon sem rendelkezhetik és köteles azokat a jelen rendelet 4. és 5. §-ának határozmányai szerint a katonai igazgatásnak beszolgáltatni. 2. § Neu» kell beszolgáltatni azokat az anyagokat és tárgyakat, amelyeknek'további használását, feldolgozását és elidegenítését a m. kir. kereskedelemügyi minister az ügykö­rük szerint az érdekelt ministerrel egyetértő- leg megengedi. A beszolgáltatási kötelezettség Ha azonban a külföldről behozott kész- | let a jelen §. 2-ik bekezdése szerint be nem í jelentetett, a készlet.bírtokosa a jelen szakasz- I ban foglalt kedvezményekre való igényét el veszti. 8. §. A jelen rendelet végrehajtásának ellenőrzésével megbízott közegeknek az ellen­őrzéséhez szükséges összes adatokat rendel­kezésre kell bocsátani. 9. § Aki sz igénybe vett készletet, vagy annak egy részét az átvételi bizottsághoz a jelen rendelet ellenére be nem szolgáltatja, a jelen rendelet ellenére elhasználja, feldolgozza, vagy elidegeníti, vagy pedig azzal a jelen rendelet ellenére más módon rendelkezik, vagy a jelen rendelet rendelkezéseit egyébként megszegi, az amennyiben cselekménye súlyo­sabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihá­gást követ el. s hat hónapig terjedhető elzá­j r.ássál és 2000 koronáig terjedhető pénzbün- i tetőssel büntetendő. Ha megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, amelyet a tettes cselekményével illetéktelenül elért, az alkal­mazandó pénzbüntetés 2000 koronán felül a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet. Azon készlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, a bün­tető eljárás során a törvény értelmében el­kobzásnak van helye. Az elkobzott készlettel a Budapesti fémátvételi bizottság rendelkezik. Az elkobzott készlet értékének egyötöde a feljelentőt, többi részo a fe'merült költség le­vonásával a rokkant katonák segélyalapját illeti. E kihágás miatt az eljárás a közigaz­gatási hatóságnak mint rendőri büntető bíró­ságnak, a székesfővárosi államrendőrség mű­ködési területén pedig m. kir. államrendőrség­nek hatáskörébe tartozik. Horváth-Szlavonor- szágban e kihágás miatt az ott érvényes jog­szabályok szerint hivatott hatóságok járnak el. 10. §. Ez a rendelet kihirdetésének nap­ján láp életbe, hatálya kiteljed a magyar szent korona országainak egész területére. Szatmár-Németi, 1917. április 12. A főkapitány. 400—1917. kgysz. Árverési hirdetmény. *> Özv. Andre Károlyné szül. Bagossy Vilma tulajdonát képező, Szattnár-Nénie- tiben a Teleky Utca 8. szám alatti há­zastelek. Szatmár város árvaszókénéi 762—1917. á. ü. sz. határozatával kisk- Andre Ferenc érdekében nyilvános, öi- kéntes árverés rendeltetett el, melynek megtartását újabban a városi közgyámi hivatal helyiségében-1917. év április hó 24. napjának d e. 9 órájára tiktem ki. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a városi közgyámi hivatalba« megtekinthetők. Szatmárit, 1917. április 17. Tankóczi Béla h. közgyám. BVSffiEBSESS mamm> W*«s«^»a^.aaEWi Hirdetmény. A Közép nyirviz belvizlevezető tár3alat csatornáinak bővítési munkálataira ezennel zárt ajánlati versonytárgvalist hirdetek. ,A munkálatok a következők : 1. 163709 m?i földmozgósitás, az anyag­nak a csatornából való kiemelése s mindkét parton 0.50 méter padka hagyásával valé elhelyezésével ; 2. 10 drb. 2 méter nyílású, vasbeton fedlapos nyílt áteresz épitése: 3. 18 drb. 10 méter átmérőjű és 5 drib. 0 8 méter átmérőjű köralaku betoncső áteresz építése: 4. 8 drb. 0.6 méter átmérőjű beísnesö áteresz lesülyesztése. Ajánlat lehetőleg az összes munkákra teendő. Részleges ajánlatok csak akkor fognak tekintetbe vetetni, ha az összes munkák rész­legesen is kiadhatók lesznek. Ajánlattevőre nézve az állami munkák­nál szokásos küzszállitá8Í szabályzat s az ál­talános és részletes feltételek lesznek kötelezők. A tervek az ajánlati minta, az általános és részletes feltételek mintája a mátészalkai főszolgabírói hivatalban hivatalos órák alatt megtekinthetők. Az ajánlatok legkésőbb 1917. május hó 2-án déli >2 óráig nyújtandók be nálam. Az ajánlatok és az ajánlat mellékletei ivenként 1 koronás bélyeggel ellátva és lepe­csételve a következő felirattal nyújtandók be : „Ajánlat a Középuyirviz belvizlevezető tár­sulat csatornáinak bővítési munkálataira.“ Az ajánlat benyújtását megelőző napoa, vagyis 1917. május hó 1-én déli 12 óráig, az ajánlati végösszeg után 5#/o, azaz : ötszázalók bánatpénz teendő le készpénzben vagy óva­dékképes értékpapírokban hivatalomnál. Az értékpapírok a budapesti áru és ér­téktőzsdén legutóbb jegyzett árfolyam szerint számíttatnak, de névértéken felül számításba nem vétetnek. Posta utján beküldött ajánlatok és bá­natpénzek tértivevényel adandók fel. Az összes munkálatok végrehajtására ajánlattevőknek 200 hadifogoly munkást he­lyezek kilátásba. Mátészalka, 1917. április 10-én. Péchy László ss. és kir. kamarás, társulati elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom