Szamos, 1917. április (49. évfolyam, 80-103. szám)

1917-04-22 / 97. szám

6. oldal. SZAKIS (1917. április 22., 97. szám. 825-1917. bejh. sz. Hirdetmény. A f. évi májas hó 1 ón beálló nagyobb mérvű lakásváltozásokra való tokintettel fel­hívom mindazon háztulajdonosokat, vagy azoknak megbízottjait, akik lakást bérlő családokat, albérlőket, szoba urakat, vagy lakkással is ellátott kosztosokat tartanak, hogy úgy a májusi, mint a további, bármikor, beálló változásokat beköltözéseket illetve kiköltözéseket a változástól számítandó 8 napon be ül a bejelentő hivata'nál külön­beni büntetés térté alatt jelentsék be A cselédtartó gazdát cselédjeiket szol­gálati cselédkönyvvel, az iparosok segédjeiket az ipartestületnél láttamozott munkakönyv, tanonczaikat a tanonczszerződés felmntatása mellett kötelesek 43 óra allatt bejelenteni és eltávozás esetén azonnal kijelenteni. A bejelentésekhez szükséges nyomtat­ványokat a türoltó őrtanyán elhelyezett beje­lentő hivatal dij mentesen adja. Ha az élelmezésre bejelentett családban számváltozás u. m. apadás, szaporodás törté­nik, annak bejelentésekor az élelmezési könyv mindég felhozandó. Szatmár Németi, 1917. április 12. Demkő h. rendőrkapitány. 4325-1917. K. ü. sz. HIRDETMÉNY. Közhírré teszem, hogy az ismeretlen ka­tona hullák és a hadsereg kíséretében isme­retlenül elhalt polgári személyek XIV. szán.u fényképesoportja a katonai ügyosztálynál (Deáktér 2. sz.) közszemlére ki van téve és az a hivatalos órák alatt folyó évi május hó 1-ig megtekinthető. Szatmár, 1917. április 12. Hajdú Károly tb. rendőrfőkapitány^ 3880-1917. fksz. Hirdeímeny Rendőrkapitány 3257—1917. fksz. alatt jelentése a vend >glői étkezés szabályozása tár­gyában. Határozat. A m. kir. Ministerium 3191—1916. M. E. számú rendeletének 48 ik szakasza elrendeli, hogy vasárnap, hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton az ételek kiszolgáltatásira szolgáló üzletekben és üze­mekben (fogadók, vendéglők, egyleti jellegű és más étkező helyek) egy étkezésre egy sze­mélynek legfeljebb egy húsételt szolgáltat­hatnak ki. Hogy ezen rendelkezés könnyeb­ben ellenőrizhető legyen, az idézett rendelet 7-ik szakasza alapján elrendelem, hogy a jelzett étkező helyeken az étlapokon csak két fajta és legfeljebb kétféloképen elkészített húsétel, tehát összesen négy fele húsétel sze­repelhessen. Erről r. főkapití.nyi hivatalt és Szatmár-hegyi kapitányi hivatalt megfelelő eljárás és ellenőrzés végett értesítem. Szatmár- Németi, 1917. április hó 6-án tartott tanács­ülésből. Törzsök, jegyző. (P. H.) Határozat. Városi tanács határozatát tudomás és szigorú miheztartás végett kiadom. Szatmár-Németi, 1617. április 11. 4157—1917. fksz. Értesítem a város közönségét, hogy az m. kir. Honvédelmi Minister 6203 ein. 26/'71917. számú rendeleté a következő rendelkezéseket tartalmazza: : „Az 1917. évi február hő 27-ről 4106 ein. j 20/b. 1917. szám alatt kelt és a .Budapesti Közlöny* 1917. évi február hó 28 iki szamá­ban közsétett rendeltemet ezennel hatályon kifül helyesem és helyette a következőket rendelem. 1. §. Az 191o évi március hó 2 an 2509 ein. 2/b. /1915. szám alatt kelt rendele- letemmel hadicélokra igénybevettuek kijelentett és a katonai igazgatás által végleg átveendő egyes nitrogén tartalmú anyagokért a követ­kező térítési tételek állapíttatnak meg: 1. nyers gáz (Amoniák) vízben levő 100 kgr.-os tiszta amoniák után 60 K. 2. legalább 15'/? amoniákot tartalmazó töményitett gáz (amo- miák) vízben levő 100 kgr. tiszta amoniák I után 14# K., 3. kénsavas amomákban levő 100 kgr. nitrogén után csomagolás nélkül 190 korona. 2. §. A térítési tételek a hadicélokra j igénybevett anyagok bejelentési helyére' vo- I natkoznak. 3. tízzel a rendeletemmel az 1915. évi 5985. ein. 20—b. 1915. szám alatt kelt és a „Budapesti Közlöny* 1915. évi május hó 15-iki számában közzétett rendeltemben fog Jalt térítési tételek, amennyiben a jelen ren­delet 1. §-ába feltüntetett térítési tételektől eltérnek, érvényüket vesztik. 4) Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. Hatálya kiterjed a magyar szent korona országainak egész j területére.“ Szatmárnémeti, 1917. április 17. | 4087-1917. fksz. A szatmári szönkereskedelmi r. t. kérel- j me a Szatmár-Németi szab. kir. város tulaj- í donát képező s Hunyadi, Á>pád és Atilla nt- j cik által határolt üres telekre tűzifa és köszén- | raktár létesítése céljából telepengedély kiadása iránt. Végzős. A kérelem folytán az 1884. évi XVII. t. c. 27 § a alapján a szabályszerű telepenge­délyezési eljárás lefolytatását elrendelem, a tárgyalás megtartására határnapul 1917. április hó 30. napjának d. u. 3 óráját a helyszíné; e kitűzöm s az eljárás lefolytatásához Mozey Bila rendőrtiszt iparüsyi előadót kirendelem. Egyben a kitűzött helyre és időre Mónus Lajos tüzfelügyelő szatmári lakos mint szak értőt, folyamodó Szatmári szénkereskedelmi r. t. képviseletében Bánó Gábor igazgatósági tagot, továbbá Özv. Jékey Károlyné, özv. Koős Józsefné, Reiter Jakab és Kiss Izsó szatmári lakos éi dekáit feleket a törvényes következ­mények terhe alatt azzal idézem meg, hogy a telepengedély megadása ellen emelendő eset­leges kifogásaikat a tárgyalvási határnapon a bizottság élőit szóval vagy Írásban megtehetik. Szatmár Németi, 1917. április 17. ad 3675—1017. fksz. ) Közhírré teszem, hogy a Szatmár Németi város területen egy itteni lakosnak elhullott kutyájánál, amely több kutyával marakodott, kóborolt és embert is mart, a veszettség' ái- i lapittatott meg. Ebből kifolyó’ag a folyó április hói tól í számítandó 3 hónapig tartó ebzárlatott Szat- j már Németi város egész területére elrendel- j term Felhelhivom a város területén lakó kö­zönséget, hogy ebeit a zárlat ideje alatt min­denki oly módon tartsa állandóan, tehát’ éjjel nappal megkötve, hogy azok eine szabadul­hassanak, a pórászon vezetett ebek pedig i biztos szájkosárral látassanak el, mert az | anélkül vezetett vagy szabadon járó ebek a i gyepmester által befogatnak, kiírtainak, s j tulajdonosaik az 188 évi VII. t. c. 154 §-ához j képest megbüntottetnek. Szatmár-Németi, 1917. április 6. 3730 — 1917. fksz. A 8704—1917. B. M. ein- számú kör­rendelet és a 35871—1917. P. M. szárén rendelet alapján közhírré teszem, hogy az állami pénztárak és pénzbefizetések elfogadó állami hivatalok a huszfilléres nikkel érme­ket csak bezárólag 1917. év április hó 30 ig fogadják el fizetés és beváltás képen s ezeta batáridő leteltével ez államnak ezen érmek beváltásira irányuló mindennemű kötelezettsége megszűnik. Ennélfogva nyomatékosan figyelmezte­tem a nagyközönséget, hegy a birtokában leró 20 filléres nfifksí ármskst saját anyagi károsodásának elkerülése céljából f. év áprile hé 30 ig okvetlen hozza forgalomba, illetve az arra illetékes állami pénztáraknál váltaa be. Szatmár-Németi, 1917. április. 4. 3874-1917. fksz. A törvényhatóság területén az ősterme­lőket felhívom, hogy vetőmag készleteiket vessék el és netaláni feleslegeiket a városi közélelmezési hivatalnál szolgáltassák be. A városi közélelmezési hivatal kimutatta azokat az őstermelőket, akiknél vetőmag ezidő szerint rendelkezésre áll. E kimutatás alapján a vetőmag készletek elvetését szigoruan ellen­őrzőm, s azok ellen, a kik a tulajdonukban meghagyott ve tőmagvakat nem vetik el és a feleslegeket önként be nem szolgáltatják, a kihágási eljárást megindítói». Szatmár, 1917. április 10. 3719—1917, fksz. /Értesítem a város közönségét, hogy a nagyméltóságu m. kir. ministérium 642—1917. M. E. szám alatt a fémáruk pótlásául szogáló öntött és kovácsolt vasárúk legmagasabb árá­nak újabb megállapításáról a következő ren- rendeletet bocsátotta ki: „ázok a legmagasabb árak, amelyeket a m. kir. ministériumnak 1915. évi szeptem­ber hó 23-án kelt 3.471 1915. M E számú rende’ete a zománcozott, ónozott, belső olda­lon csiszolt vaslemezedényekre. őr lőtt vasedé­nyekre és mosóüsiökre megállapított, a jelen rendelet kiegészítő részét alkotó I- IV. számú jegyzékben foglaltaknak megfelelően módo­sulnak. Az árusítók kötelesek ezeket az nj áru­jegyzékeket az eiáru-itó helyiségeikben az idézett rendelet szerint kéznél tartott hivatalos árjegyzékhez hozzáfűzni. Az uj árjegyzékek az elsőfokú iparha­tóságtól szerzendők be. / A 3471—1915. M. E szánni rendelet egyéb­ként érintetlenül marad.“ A 642—1917. M. E számú rendelet I. számú melléklete. A zománcozott vaslemezedényekre hatósá­gilag megállapított legmagasabb árak jegy­zéke. (Kereskedelmi és középnehézáru.) A m. kir. minisztériumnak 1915. évi szeptem: er bő 23 napján kelt 3.471 —1915. M. E. számn rendeletéhez csatolt I. számú ár­jegyzékben „B“ alatt felsorolt ártételek érvé­nyüket vesztik és az ugyanott .A* alatt felso­rolt ártételek úgy a középnehéz edényekre, mint a kereskedelmi árura egy ránt iránya dók az«al a módosítással, hogy ezekhez az ártételekhez alább megszabott százalékos fel­árak számíthatók, illetőleg azokból az alább megszabott százalékos engedményeket kell levonni. I. nagyban való eladásnál (az árakat á gyár­ban' értve),: 1. a középnehéz árura ... 15*/» felár, 2. a kereskedelmi árara ... 20% engedmény II. Kicsinyben való eladásnál : 1 • középnehéz árura............50% felár, 2. kereskedelmi árura ....... 5°/o felár. A legmagasabb árak a kereskedelemben szokásos csomagolás költségeivel együtt ér­tendők. Abból az árkülönbözetből, mely a gyártól nagyban való vétel és a kicsiben való eladás közt * fentiek szerint előáll, az árut közvetítő nagykereskedő a kiskereskedőnek való tovább dadáinál csak egyharrnadrószt számíthat a maga javára. A 642—1917. M. E. számú rendelet II. számú melléklete. A külön nehéz zománcozott vaseciőnyekre hatóságilag megállapított legmagasabb árak jegyzéke. („Spinx* és „Superio* gyári jeggyel.) A m. kir. minisztériumnak 1915. évi szeptember hó 23. napján kelt 3.471—1915 M. E. számú rendeletéhez csatolt II. számn ár­jegyzékben felsorolt ártételekhez a következő százalékos félár számítható : I. nagyban való eladásnál (az árakat a gyárban értve) KV, felár, II. a kic.il v „. eladásnál 50% felár. A legmagasí) .. árai. a kereskedelemben szokásos csomagolás költségeivel együtt ér­tendők. Abból az árkülönbözetből, mely a gyár­tól nagyban való vétel ás a kicsinyben való eladás közt a fentiek szerint előáll, az árút közvetítő nagykereskedő *a kiskereskedőnek való tovább eladásnál csak egyharmadrészt számíthat a maga javára. Ä 642—1917. M. E. számú rendelet III. számú melléklete. A zománcozott öntött vasedényre hatósá­gilag megállapított lejmagasabb árak jegyzéke, A m. kir. minisztériumnak 1915. évi szeptember hó 23. napján kelt 3471—1915. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom