Szamos, 1916. december (48. évfolyam, 307-332. szám)

1916-12-29 / 330. szám

(1816. d*e#mb«r a8. §30. szám) SZÁMqS 3. oldal.­ménysikat juttassák el mielsbb a „Szamos* szerkesztőségéhez, amely ez adományokat a központi segélyező bizottság rendelkezésére bocsátja. Nagykároly, 1916. dec. hó. Csaba, íőispán. \ ***" I JaggezzOük -a tókiiPl! | Szatmár, dsc. 28. ! A béke leh<-tö»égéaek ftl«6 komoly iaeg- j nyilván ulán» szokatlanul buzdilóan hatott a 1 h&dikö'esön jegyzésének mozgalmára. A kö- j zeii bökő lehetőségére ugyanis a spekulációra I alapított értékpapírotok keresletében csőkké- í nes állt be, viszont sz elh slyezkedést kereső j tőke érdeklődése issaéí fokozottabb mélték- [ ben fordult a bizt@i és magas kamatozást | biztositó állampapirosok fe'ó. Est igazolja a f kincstári járadék árfolyamának növekedése j is, valamint a tőiének szapora jelentkezése j a hadikölcíön mind sik-»r esőbbnek mutatkozó | mozgalmában. Á pénzügyi kormánynak az a törekvése? ! hogy a hadiköicsöhba első-sorban az otthon j cldugdosoU és gyümölcsöz ellenül keverő tő- ■ kék vonassanak be, a közigazgatási tisztvi- ) selők és a cip társadalmi vezetői részéről \ országszerte megértésre talált. Ennek kö- j szönhető, kegy az úgynevezett tezaurált pán- [ zekét egyre jobban sikerült helyeikből elő- j csalogatni és a hadikölcsönök révén közgáz- S dasági szervezetünk vérkeringésébe vissza j vezetni. Számos községből kapunk hirt arról, j hogy a járás főbírája, a község jegyzője és I bírája — megértve a koreány intencióját — | tf;nyáról-tanyára, hizről-házra járva, magya- ; rázzák a hadikötvény hasznosságát és buz- j diíják a földnaives gazdákat a kölcsön jegy- 1 zésére. Ennek a közvetlen, élőszóval törtéső t egitációnak nem remélt nagy hstáaa van, mert amsek nyomán százezrekre rugó olyan j jegyzések jennek össze, amelyekre az alá- < irók az otthon tartogatott pénzekből telj esi- j tik a befizetést. Ha ezek & példák — aaiist ; hisszük is — erszágsierts követésre talál- | nak, az ötödik hadikölcsön nemcsak hitel- műveleti szempontból, de üdvös közgazda- sági kihatásában is méltó párja Imz az előző hadikölceöaökuak, Újabban a következő jegyzési eredmé­nyeket közölték velünk: A Szatmári Otízdaségi és Iparhank- nál as 5. hadik ölciönre összesen 855,000 K jegyzés történt a következő tételskbsn: Sólymossy Ignác [Krasznamihályfalva] 80.000 K, az intézet saját jegyzés* 15,000 K, Vármegyei árva pénztár Szatmári II. temetkezési társulat, E. E. 20—20,000 K, Koos Kálmán 12,300 K, Probszt Mátyás 11.000 K, Asztalos Sándor, Szatmár város, Vizler litván, Kovács Leéná, 10—10,000 K, Szatmári I. temetkezési társulat, Papp Gyula [Udvari], Deák Kaimánné, Asztalos Ilonka 5— 5000 K, ifj. Kanizsay Janő, Nemes Pálné, ifj. Madarasay András 4—4000 K, N N. 3000 K, özv. Horváth János né [Udvari] 2500 K, Cse­repes Sándér, Kó'-ay Lajos, Mertz Margit és Nándor, Somlay Gyula, Székely Sándor, Wagner József, Breadii Ferenc, Kulcsár Ist­ván, Pittnar Antal 2—2000 K, Ványi Ersdr*, özv. Szulczer Mártonná 1500 — 1500 K, Rajz Mátyás 1800 K, Hazay B»la, Sirkert alap, Horváth Erzsiké, Sebőn testvérek, B. Nagy Károly, Yajay Endre, dr. Sohönpflug Jenő, Veréczy Antal, Bakos István, BóKeky Lajos, Horváth András 1000—1000 K, Koós Gizella, Heller Rózsik«, U. B., Váradi Mátyás, ftya- pay István, MikoJay Aladár, GröÜerné, K. liona, Supler György, Schult* János, Győri László, Ilosv&y Endréné, Varga Endre 400— 900 K. jegyzések. Á Fehérgyarmati Takarékpénz- táráéi: 50.000 K : Fehérgyarmati Takarékpénz­tár, 18,000 K: Mártorsiy Lajos, Veres László [Zsarolyäa], 14,000 K: Hescieszlavizky Di­nas [Kinssckw-ds], 11,100 K: Kisari r*f. egy­ház, 5600 K: G*cs»f Lijotné, 5000 K: Már- tonffy litván, Mártonffy Miklós, Bakó Istrás, 3 00 K: Nfgy Sándor [Fűlesd], 2500 K: Kalydi István [Fül«ad], 2000 N: Vanyek Fe­renc, Gxcíályi Liszió, Dellinger Istvás, Vaszkó Gyula. ifj. Tóth Imrén* [Kisar], 1800 K: Names Károly, 1500 K: Kalydi Zsig- m and, Mándi r-i. egyház, 1000 K: Korpo- nai Ferenc, Zilahy István, Miski Zrigmond, Korpoasú Gáspár, Miski Géza, Tar Gyula, | B-rger Salamon [Nagyszekara&j, Csatári E*z- { tér [Penyiga], Kömörői ref. egyház, 800 K : | Gacsályi Sándor József, 600 K : Kiss István j [Kisar], Bátori Gábor, 500 K: Szigethy Bjr- tal&n [Z-s&rolyán], Bihari Bertalan, Fábián Ferenc, Szabó Károly, Korponai József, 400 K: Bakó Dánielné [Nagyar), Bónis Bertalan (Zssrolyán], 200 K : Nagy Gvuláaé [Kisaze- i keres] Dávid Dánielné, V&ss Lajos, Erdélyi Gyula [Vaamsoroszi], 1Ü0 K: Bállá Etelka j [Kisar), 50 K : Varga László. Az eddigi jegyzések összege 167250 korona. I A ,Fehérgyarmttt Népbank“ r. t.- j nál az V.-ik hadikölcsönra 176 tételben ősz- [ ez®sen 217,500 koronát jegyeztek : Nagyobb jegyzések a következők: 60.000 K: Mato'csi kisgazdák [a ma- j tol esi kisgazdák az eddig kibocsátott Öt ha- j dikölcsönra az intézetnél összesén 220,000 í K. jegyeztek), 25,000 K: Htrsányi Endre [ Kömörö [összjegyzés 100,000 K], 16,000 K: i Kormány Bertalan és neje Kömörö, (össz- j jegyzés 40 000 K], 10,000 K : Kaufmann j Kálmán Penyiga [összjegyzés 50,000 K], 1 Fischer Farkas Panyola, Frank Herman és neje j Fahórgyarmat, 5000 K: Farkas Vilmos Csa- ] halcz, Jakab András Turistvándi, Gubacsy I Albert Tiszsbscs, Juhász Kálmán Kömörő, i 3003 K: Jármy Albert Penyige, 2000 K; > Mátyu3 István Nábrád, Hoscislavszky Dénes í Nagyszekeres, Tóth D. Lajos Fehérgyarmat, 1 ifj. Gacsályi Bsrtalan Fehérgyarmat, Mayer ] B. Ferenc Fehérgyarmat, Schwartz Mayer ] Jáak, Mayer Sámuel Füissd, Harmaan Sári- \ dór Gj&holca, Wsisz Jakab Kömörő, Master [ Károly F*kérgyamat, 1000 K : Iaars» Berta- j knné Kisar, SíIrksou Mózes Jánk, Ábrthám • Herman FflJasd, Klsic. Móricz Jánk, Juhász j Albert Kömörő, Weisz Benjámin Fehérgyar- i mat. ! ||| tíSREK i|s I . ------- ' "" 1 Ünnepi i stentiszteletek. A holnap megtartandó koronázás alkalmából & szatmári r. keth. székesegyházban reggel 9 órakor ünnepélyes nagysaise lasz, melyet dr. Bo- romisza Tibor mngyéspüspök celebrál, nagy segédlettel. Misa végéa ,Te Daum*. A szent- beszédet Tóth Józsaí t&nitóképző intézeti tanár tartja. A hálaadóistantisztelelre hlvata losak kz összes polgár, és k&tonsi hatóságok, valamint a rón. bath, tanintézetek is. A szatmári ref. templomban a király koronázása alkalmából szombaton dólelőtt 10 órakor alkalmi istentisztelet lesz, melyre a polgári és katonai hatóságokat, testülete­ket, egyesületeket és tanintézeteket— az idő rövidsége miatt — az utón hívja meg t,z egyház elöljáróság*. Az evangélikus egyház szombaton, a korcuátsás napján délelőtt 11 órakor istea- tÍ3zt*l*tet tart a ref. fölsőbb leányiskola rajz­termében, melyre a katonai és po gári h»tó «ágokat, testületeket ez utón hívja meg as egyház elnöksége. , Az ortk. izr. hitközség templomában a koronázás napján, szombaton délelőtt, a rendes isten tisztalat keretében ünnspélyes istentisztelet lesz. A statusquo izr. hitkézség szom­baton, ásc. 80-án d. e. 9 órakor Kossuth Lajos-u. 1. sz. a. templomában a rendes istentisztelet keretében hitszóuoklattal egybe­kötött karenázási ünuepélyt tart, amelyre a katonai és polgári hatóságok i* hivatalosak. flz amnesztia Szatmáron. A királyok tróaralépés* alkalmából szokáíos amnesztiát — mint ez már ismeretes -— IV. Károly ki­rály is alresdeü. Egyelőre csak általános amnesztiáról van szó, amelynek engedélye­zése iránt az igazságügymioiszUr ö Felségé­nek előtérjesstézt tett. Ennek értelmében mindazok az elítéltek, akiknek szabadság- vesztés büntetése n&m haladja túl a három heti tartamot, pénzbüatetésüi pedig a 200 kuraaát, kegyelmet kapnának. Az igazság- ügyanniszter ennek kapcsán rendeletet inté­zett az ország összes kir. ügyészségeihez, amelyben utasítja őket, hogy a fsnnti bün­tetések végrehajtását az amnesztiára vonat­kozó királyi kézirat megjelenéséig azonnal függesszék fel : akik már megkezdték a sza­badságvesztés büntetés kitöltését, azokat bo­csássák szabadon, akik pedig csak ezután töltötték volna ki, azok büntetését ne vegyék íolyamatb*.. A rendelet alapján a szatmári törvényszék fogkázából a tegnapi napon négy e-litóltet eagedtak szabadlábra, akik három köti vagy annál rövidebb tartamú fogház büntetésre vannak ítélve. Ezek közül kettő lopás vétsége, kettő a vallás sssbad gyakor­lata ellen elkövetett vétség miatt Ítéltettek el. Holnap nincsen tárgralás Mint ille­tékes helyréi értesülünk, a bíróságok holnap a koronázás alkalmából országos szinnapot tartanak, tehát tárgyalások nem lesznek. Ha azonban valamely tárgyalást nem lehet elha­lasztani, a bíróság erről külön értesíti &z ér­dekeiteket. Lobogózzuk föl házain kai A ren­dőrkapitányság ezúton is falkén s háztulaj­donosakat, hogy holnap a koronázás ünnep­lésére lobogózzák föl házaikat. A záróra meghosszabbítása. Szat- már mulató társadalmának nagy gondot oko­zott már jó előre, hogy a szokásos szilvesz­teri mulatságokat, az uj esztendőnek hangos szóval, ujjongáss&l való köszöntését megaka­dályozza a 11 órai záróra. A hagyományok iránti tisztelet azonban nemcsak a mulató közönségben van meg, de — úgy látszik — nem érzéketlen azok iránt a hatóság sem. A szatmári rendőrség ugyanis közhírré teszi, hogy a záróra úgy szombaton, december 30- án, a koronázás napján, mint vasárnap, dec. SÍ-én, Sylvester napján éjfél után 1 óráig meg van hosszabbítva. A közkórházi betegek karácsony­fájára ez eddig közöltökén kívül akakozí&k : Csurka Elekné 3 K, Veinar Pistike cukor és játék, Pál Eudrénó 4 K, Hoffman Hugó, Irma és Tóni cukorka és játék, Kegye Péter játék és cukorka, dr. Barabás Ferencné játék, Tóth Juliska és Bözsike játék, Szilá» gyi Kálmánná 2 K. A betegek hálás köszö­netéi mondanak a neraasszivü adakozóknak. Pénteken Se seoméaíon este a Társaskörben disznótoros vacsora. Egy teríték 2 kor. 40 fill. Kérelem. Az Országos Izr. Patronage Egyesület szatmári helyi bizottsága néhány zsidó hadi árvát óhajt elhelyezni egyes jobb zsidó családoknál. Akik ilyen, a ház körüli teendők elvégzésére már alkalmas hadiárvát családi otthonukba fogadni óhaj­tanak, kérjük, szíveskedjenek bővebb felvilá­gosításért folyó hó 31-ig az alantirott Patro­nage elnökökhöz fordulni: Dr. Jordán Sán­dor íőrabbi, Mayor Sándor. Színházi heti műsor. Péntek : Künn a bárány, benn a farka»*, premier. A. Szombat: Künn a bárány, benn a farkas*, díszelőadás. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom