Szamos, 1916. július (48. évfolyam, 175-200. szám)

1916-07-01 / 175. szám

XLVMI. évfolyam. Szalmád 1916 julius 1., szombat IHMJTUJU NAPILAP. u.ö? <zetési mm* a Yhmum . . w, K — f T 3*f i9 * » * - f > .»I *> * 1 „«üt IIHttlM S* t „«M Mhéetéil dflak totménw fdfire WytHtér tton 39 füléi1. lés kiadóhivatal: RAKÓCZLOTOI i Szerkesztőség és ': FeMfe szerfceszHk tekésa A világháború hírei peVes harcok Ohcrlgn, Kolomea és Kuty körű!. Budapest, junius 30. Hivatalos jelentés: Orosz hadszíntér: Kirlibabától északkeletre oszta­gaink visszavertek orosz támadáso­kat. Fistinnél, Kutytól északnyugatra tegnap újra elkeseredett harcok foly­tak. Az itt harcbavetett túlerőben levő ellenséges erők nyomása követ­keztében csapatainkat Kolomeától nyugatra és délnyugatra levő terü­letre visszavontuk. Obertyntöl északra több orosz lovastámadás súlyos veszteségek kö­zött tüzünkben összeomlott. Sokultól nyugatra, a Strynél az ellenség hiába kísérelte meg, hogy az való ■ nap, a... némvv oeapnrrrk által elfoglalt állásokat visszafoglalja. Hőfer, altábornagy. Berlin, junius 30. A nagy főhadiszállás jelenti : Keleti hadszint ér: Egg, az Ilsen tőtől északra (Dü- naburgtől délnyugatra) lefolyt, ránk nézve sikerült ütközeten kívül az arcvonal északi részén nincs lénye­gesebb jelenteni való. Linsíngen tábornok hadcsoportja: Liniewka előtt délkeletre csapa­taink által állásunkból újból több Ízben kivetett orosz ellentámadások eredménytelenek maradtak. Több, mint egyszáz foglyot ejtettünk, héi géppuskát zsákmányoltunk. A legfőbb hadvezetőség. Az orosz front hirei. Közeledünk Ijuckhoz. Sajtószállás, jun. 29. Az ellenség megkísérelte, hogy a Dnyesztertől délre levő állásainkat áttörje. Céljuk a kolomeai vasúti csomópont elfoglalása. Ifegyven kilométeres fronton mélyen tagozott sürü sorokban tá­madtak. Az ellenség véres vesztesé­geket szenvedett. Több támadásukat visszavertük, este azonban vissza kellett vonnunk csapatainkat a Kolomeától keletre fekvő magaslatokra. Obertynnél két heves orosz tá­madást vertünk vissza. Wolhyniában nem csökkenő hevességgel folyik a harc az orosz túlerővel. A Lokalanzeiger jelenti: Wolhyniában nemcsak megállóit az oroszok offenzivája, hanem min­denütt visszavonulóban vannak. Linsíngen csapatai közelednek Luckhoz, annak minden pontjától csupán 35 kilométernyire állanak. Eddiy 35 km. mélységű terüle­tet hódítottunk vissza. 106 ezer oroszt sgnoszkáHak. Kopenhága, junius 30. A kievi központi katonai személyazo­nossági hivatalnak 106 sssr eresz katona holttestét sikerült agnoszkálni. ffltgfiin?üli olasz üénjedáSolr. Budapest, junius 30. Hivatalos jelentés : Olasz hadszíntér: A doberdoi lensik szakaszon a harcok tovább tartanak és éjjel San Martino terü­letén különösen hevesek voltak. Csapataink ismét visszaverték az olaszok minden táma­dását, csak Selztől keletre tart még néhány árok megtisztítása. A görzi hídfő erős ágyú és aknavető- tüz alatt állott. Áz ellenséges gyalogság ama kísérletei, hogy a Podgora állásunk ellen előrehatoljon, meghiúsultak. A Karinthiai arcvonalon kudarcot val­lottak az ellenséges erőknek a nagy Pál és kis Pál elleni támadásai. Sillian, Innichen és Toblach helységek messzehordó nehéz ágyuk tüze alatt áilanak. A Brenta és Etsch közötti területen az olaszok tevékenysége uj képet nem mutatott. Erősebb és gyengébb osztagok az arcvonal számos helyén sikertelenül támadtak. A Borkola állásunk ellen irá­nyuló egy ilyen támadás alkalmával az olasz tüzérség erősen tüzelt a habozva előrenyomuló saját gyalogsági vonalaiba. A tegnapi harcokban csapatainh 300 foglyot, köztük 5 tisztet, 7 gépfegy­vert és 400 fsgy.yyg.b szállítottak be. Éoiterdam, jún. 30. A Times jelenti : Az olaszok Vicenzába elvesztették az érintkezést a magyar-osztrák csapatokkal és igy bebizonyosodott, hogy a magyar osztrák had­sereg visszavonulása veszteségek nélkül történt. Berlin, junius 30. Az olasz király Asiagoba érkezett. ff ngopli fedszmíéirSl. Berlin, junius 30. A nagy főhadiszállás hivatalosan jelenti: Nyugati hadszíntér: Csapataink úgy tegnap, mint az éj fo­lyamán Richebpurgnál azonnali ellentáma­dással több helyen visszavertek angol és francia előretöréseket. Az ellenség eredmény nélkül folytatja gáztámadásait. Az erős tü­zérségi tevékenység megszakításokkal tovább tartott. Tahuretól délkeletre és a Maison de Champagnében a majornál előrenyomuló francia osztagokat véresen visszavertük. A Maastól balra, a 304-es magaslatnál előreha­ladásokat értünk el. A folyótól jobbra nem volt gyalogsági tevékenység. A junius 23-iki sikereinkkel és a nagy francia ellentámadások elhárításánál -bemtatutvn foyiyoa osszámü ~70T tiszt és 3200 főnyi legénység. Boelke százados junius 27-én, Parschau hadnagy pedig Perrones repülőgépét lőtte le. Boueruilees vidéken (Argonok) védőkeze­lésünkkel leszedtünk egy francia kétfedelűt. A legfőbb hadvezetöség» Megkezdődött az angol offanziva. Luganó, junius 30. A Secolo jelenti Párisból: Az angolok offenzivája már megkezdő­dött, de az angol hivatalos jelentések tar­tózkodó hangja miatt nem lehet annak jelen­tőségét tudni. A Daily Chronicle szerint az angolok meg fogják akadályozni, hogy a németek egyetlen embert is .plvihessenek az orosz frontra. Pária, jun. 30. A Temps jelenti: Yperntől egészen Sommeig az egész fronton hatalmas ágyuharc folyik. Különösen heves volt az ágyutüz egy száz kilométeres frontrészen. Az angolok tiz helyen támadtak, a német gyalogság azonban mindenütt kiállotta az ellenfél pergőtüzét. Az ágyúzás, amelyet a későbbi esemé­nyek előjelének tekintenek, továb folyik. Casement-t halálra ítélték London, jun. 30. A Reuter ügynökség jelenti: A hadbíróság Casement-t haza­árulás vétségében bűnösnek mondotta ki zs halálra ítélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom