Szamos, 1916. május (48. évfolyam, 121-149. szám)

1916-05-07 / 127. szám

r 1916 május 7. 127. szám SZAMOS 3. oldal. IV. Bosznia és Hercegovina 1878. évi elfoglalására csak annyit jegyezünk meg, hogy közös hadseregünkből ez alkalommal 30,000 ember esett el. Ez a foglalás tulaj­donképen nem is volt háború. V. Most következhetnék az 1914. év­től tartó európai óriási háború, de erről mit sem lehet most írni, mert nem sejt­hető, hogy mikor végződik be e rémes hadjárat s hova fog még emelkedni a drá­gaság, mely immár a mai napig háromszor és négyszer emelte föl birodalmunkban az összes árakat. fíaíad anepdik hadiköIcsönjegíjzB^e — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, május 6. Ma már mindenki tudja, hogy háborús kölcsönt jegyezni: annyi, mint legeslegjobb helyre fektetni be a pénzt. Sehol olyan biztos helye nincs és sehol annyi hasznot nem hajt a töke, mint hogyha az államnak adjuk kölcsön. Ennek dús kamatait még unokáink is élvezhetik, ha pedig időközben földbe, vagy akármi vállalkozásba akarjuk befektetni: a hadikötvénnyel éppen úgy fizet­hetünk, mint bár akármi más nagy bankóval. Most is azt mondjuk tehát, amit előzőén már oly sokszor — és hál Istennek nem hiába ismételtünk, hogy siessen mindenki hadi- kölcsönt jegyezni. Ezzel kiki magának és családjának hasz­nál. De egyúttal sietteti a háború végének sóvárgott elérkezését. A háborús kölcsönnel frontjainkat erősítjük, diadalainkat szaporítjuk, Mentői több hadikölcsön, annál több győzelem. Minél hosszabít lesz ez uj — negyedik — hadibölcsön jegyzékének lisztája, annál rövidebb lesz a háború. Hogy pedig a jegyzés a legszebb utón halad és minden reményre jogosít, azt bizo­nyítják a hozzánk eddig beérkezett jelentések amelyeket alább közlünk. A Szatmári Leszámítoló Bank r. t.- nál eszközölt jegyzések: 100-—100 ezer korona : Kaufman Ibolyka, Messinger Lajos Nábrád, Kaufman Rózsi. 50 50 ezer K: Móricz Elemér, bér. Kováts Sándor Homok, Jónap Miksa Jánk, 30 ezer K : bér. Kováts Miklósné Homok, 20—20 ezer K: dr. Fried Lipótné, Szatmár városa, Weisz Gyula, Má- jerné Weisz Eszti, Weisz Sámuel Aranyos­meggyes, 17000 K : J Adolf, 15000 K : Ref. főgimnázium, 13000 K: Ignátz László Berend, 10—10 ezer K : Igaz Sámuel, Magoss Ferenc Mikola, Roóz József Udvari, Lázin Zoltán, dr. Bakay Kálmán, Erzsébetin»lom, Mosko- vits Efrain, Városi villamosmű, 8 ezer K: Nagy Pál Sonkád, 6—ß ezer K: Farkas I.ászló, Rosner Lipót és neje Bikszád, 5—5 ezer K : Bányai Zsigmondné Fehérgyarmat, Reiser Istvánná, Páskuj Imre, Józsefháza község, Pévész Miklós, S. M., ifj. Jablonszky György,.. Jablonszky Rózsikn, 4—4 ezer K : Szőke Ödön, Wertheimer Sándor, 3—3 ezer K: III. sz. temetkezési társulat, Szt. Ferencz rendi zárda, 2 2 ezer K: Májer Herman Piskárkos, Weisz Ignácz, Spitzer József, Trattner Sámuel, Sándor Vencel, Uzonyi Kár&ly, Freund Cháim, Ruprecht Józsefné, Kallós Jenő, 1500—1500 K: Rosenteld Mór, Görbéd Község, 1000—1000 K: Trattner Sámuelné, Krompaszky Béla, Soós András, Kacska Amoidné Msziget, Szegény gyermekek felruházó egylete, Márton Istvánná. Körös- mezey Antal. Összesen jegyzett 126 egyén 2 millió 200 ezer koronát. A Szatmárvármegyei Takarékpénz­tár r.-t.-nál eddig összesen 705,800 K hadi- kölesönt jegyeztek. A Szatmári Hitelbank r.-t.-nál május 5-ig bezárólag 200.000 koronát meghaladó jegyzés történt. Nagyobb jegyzések: Intézet saját jegyzése 50,000 K, Rooz Samu és Gyula 20,000 K, dr. Weisz Sándor, dr. Weisz Sándorné, Sz. Tréger Albert, Steinfeld Móritz és Fia, Schwarcz Herman, Reiszmann Adolf, Sóváradi Lili, Halász Mór, Bartók László 10—10,000 K, Paskesz Mór 6000 K, Igaz Sámuel, Kormos Lajos 5—5000 K, dr. Stein- feld Géza, Lengyel Klári 4—4000 K. Stein- íeld Lipót, Winkler Pista 2—2000 K és több kisebb összegű jegyzés. A Szatmári Takarékpénztár Egye­sületnél a következők jegyeztek : 20—20 ezer K : dr. Lengyel Alajos, özv. Déry Ig- nácné, Szatmár-N. sz. kir. város, 10 -10 ezer K: Dr. Frarkas Antal, Katona Sándor; 6000 K; Merza Anna: 5—5000 K: Dr. Góbi Ala­jos, Góth S. Imre, Veres László; 4—4000 K: dr. Antal Sándor, Odrszky Győző ; 3000 K : Bibi Sándor; 2—2000 K : Ág. ev. egyház, Egri ref. egyház, Haás Imre, Horváth József, Horzsa Károlyné, Jákó Sándor, Kádár Gás­pár, özv. Márkus Lajosné, Nemes Lajosné, Pólyák Aiturné, Tabajdy György; 1600 K: Kálmán Szeréna ; 1400 K : Pucser Emma ; 1300 K : Tagyosi Rátz Péterné; 1200 K: Martiny Mórné; 1150 K: dr. Teörsök Károly; 1—1000 K : Déry Veronka, Gönczv Juliska, Kálmán Herman. Kálmán Hermanné, Kiner Margit, Merza Anna, Szatmári ref. felsőbb leányiskola. Steibinder József, Uray Károly, Vass Bertalan. Ezer koronán aluli tételekben 15800 K. Az összes jegyzés 168,450 K. Szatmár, május 6. Mikor a kormány záróra-rendeletével éjjel egy órakor rácsukta az ajtót a vendég­lőkre, bávéházakra és mulatóhelyekre, azt hittük, hogy ez az intézkedés végre rábírja az embereket arra, hogy egy órakor véget vessenek a dorbézolásnak, hajnali tivornyá- zásnak. Az ivás és kártyázás szenvedélye azon­ban megtalálta a maga kibúvóját a rendelet szigorú szabályain keresztül és befészkelte magát azokba a körökbe, amelyek egészen más, a kártyázással és ivással ellenkező célokra alakultak. Sajnos, nálunk már alakulásában buk­nék meg az a kaszinó vagy társaskör, ahol italt nem lehetne kapni, a kártyázás pedig — ha nem fajul hazárdjátékká — elismerten szükségszerű kelléke egy olyan társaskörnek, amely szórakozás nyújtásával akar tagokat verbuválni. Mint azonban állandóan tapasztaljuk, a tagok csúnyán visszaélnek a kártyázás és A Szatmári Gazdasági és Iparbank­nál az első időszakban 112,000 K hadi­kölcsön jegyzés történt. Főbb jegyzési tételek a következők: 20—20,000 K: Dr. Csolnoky Imre, Szatmár város, 10—10,000 K: Dr. Nagy Sándor, Ka- nizsay Imre, 6400 K : Szatmári ref. egyház, 6000 K: Asztalos Sándor, 5—5000 K: Papp Gyula, Szatmári Temetkezési Társulat, 4-—4000 K: Wagner József és neje, Her­mann József, 3000 K: özv. Madarassy Já- nosné, 2—2000 K: Kulcsár István, Kótay Lajos, Bakos István, Mikólay Aladár és neje, Lengyel József, Pittner Mátyás, Mertz József, 1000 koronától 200 koronáig: Fülöp Lajos, B. Nagy Károly, Tímár Pálué, Veréczy Antal, Ványi Endre, Brendfi Ferenc, Dr. Winter Ottó, Tar Károly. A Mátészalkai 7 akar ékpénztár r. t.-nál eddig összesen 2 6,000 koronát je­gyeztek. A nagyobb címletű jegyzések a következők: 50,000 K: Szálkái Zsigmond; 30,000 K: Mátészalkai takarékpénztár r. t.; 15 000 K: Klein Móritz; 13.000 K: Róth Li- p't (Nyirmegyes); 10 — 10,000 K: Adler Jó­zsef, Csonka Gyula, Elsztner Henrik; 7000 K: Lakatos Gusztáv (Hodász); 6—6000 K: Rácz Emil, özv. Balogh Gyuláné (Hodász); 5—5000 K: Weisz Miklós, özv. Németi Menyhértné (Nyirmegyes), Németi Sándor (Nyirmegyes), Klein Andor, Szűcs Gyula (Hodász); 4—í-000 K: D. Dienes Ádám (Szamosszeg), Nagy Zsigmond, Glückman Mór, Balogh Ignácz (Hodász); 3200 K: Almási Sándor; 3 - 3000 K: Újlaki Albert (Hodász); Komoróczy Gusztáv (Hodász): 2500 K: Dr. Ilosvay Bálint (Budapest); 2—2000 K: Dr. Rosenberg Ig­nácz, Almási Miklós, (Hodász), Kulybus Mi­hály (Hodász), özv. Dienes Lászlóné (Sza­mosszeg), Novak György, Grünbaum Jónás (Nyirmegyes), Gál Ilonka. ivás szabadságával és ez által a vezetők tudta nélkül, de az italmérés bérlőjének se­gítségével alacsony nivóju kártyabalanggá, közönséges mulatóhelylyé alaesonyitják a tagok művelődésére, egyes társadalmi cso­portok összetartására, kulturális ügyek előbbre* vitelére alakult társasköröket. Az Iparos Olvasókör, amely a Csoko- nay-utcán van, az iparosok és az iparos ifjú­ság összetartására, szórakoztatására, műve­lődésére alakult. Majdpepi az összes lapokat járatja, gyönyörű és értékes könyvtára van, tart billiárd asztalt, kuglizót — és vendéglőt. Nem tudjuk, hogy a tagok mennyih&n veszik igénybe a könyvtárat, az újságokat, f, kuglizót, de azt például tudjuk, hogy a bil- liárdasztala teljességgel hasznavehetetlen. És tudjuk azt, hogy az Iparos Olvasó­körben éjszakáról-éjszakára folyik a leghazárdabb huszonegyezés, természete­sen a zárórára való tekintet nélkül. Az pedig köztudomású dolog, hogy az éjszakai kártyá­Záróra után az Iparos Olvasókórben. Kisemberek kártyabarlangja. — A .Szamos“ eredeti tudósítása. — SZENTHÁROMSÁG GYÓGYSZERTÁRA SZATMÁR DEÁK-TÉR 12. SZÁM —TELEFON SZÁM : 226. — ’ ' ■■■■"=- (PANNÓNIA MELLETT). ----- -v ■ -i— TELEFON SZÁM * 226. •••?--•= A hölgy* Hág részére arcápolásnál legsikeresebb eredménnyel használják a valódi, régen ismert Unger Uüman-féle Vénás arckenicsit, amely az arcot széppé, üdévé, ifjúvá teszi. Ára 1 K 20 f. Venus szappan l’K 50 f. Ärcviz 1 K 60 f. Venus púder fehér, rózsa és crém színben Kapható 1 kór: 20 f. Meseszép arca lesz minden hölgynek, szepiőt, májfoltot, bőratkát (miteszer) és mindenféle aretisztáUanságot biztosan eltüntet az országos hírnévnek örvendő Kámfuros arckenccs. Tégelye 2 K. A hozzávaló francia epe szappan 1 K 50 f. Csakis eredeti, a Szentháromság gyógyszertárból való 'készítményt sza­bad elfogadni, amelyek ártalmatlanságáért és kitűnő hatásáért csak igy vállalhatunk felelősséget. Az összes bet és külföldi gyógysxe 'kiHöníegességek mindenféle piperecikkek, illatszerek nagy raktára. Postai szétküldések naponta. Szentháromság gyógyszertár Szatmár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom