Szamos, 1916. április (48. évfolyam, 92-120. szám)

1916-04-02 / 93. szám

6 oldal-----mtr77 SZ AMOS (1916 április 2. (93,. szá". sorsz: 1582 öl, mely ingatlan 300 koronán alul, sem, a-jelen, sem esetleges újabb árverés» nél nem fog ■ eladatni. *•* 3. Az árverezni kívánók tartoznak az ingatlan be'csárának 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igérétet tett, ha töbket Ígérni senki sem aker. köteles nyómban h már-letett bánatpénzét' annyira kiegészíteni, hogy Mteátpétazm-kész- pénaben legalá bár &r. általa igétf sári 10 száz»» lékát tegye kt Ha ennek a kötelezettségnek eleget near tesz, ígérete figyelmen (kívül ma­rad és az árverésben, mely haladéktalanul folytattatik, részt nem vehet Ha az árverés folytatásakor senki sem tesz njabb Ígéretet, azonban más is árvereit, az ingatlan az által fog, illetőleg több- ily árverélő közül a legtöbbet ígérő által me^vett­nek fog kijeientetni. Ha ez az ígéret a kiki­áltási áírt ínéghalaöja, az 'előző bekezdésben' foglalt eljárás- fog alkalmaztatni; A Mriáfpéfazü! lfeíett r értékpapírokat tartozik a vévő az árvéréb‘*jbgörŐré emelke­désétől-'számított 30 fasip álatt kz ingatlan becsárának magasabb -váteMgérésö esetén pedig-a beigórf-voteláit-ak lt)’ százalékát tevő készpénzzel kicserélni, minek- elmulasztásra 10.-ik pont jogkövetkezményét vonja maga után, A bát-atpét*»- befizetéeénete, vals-mint a bánatpénz kiegészítésének kötelezettsége alól azonban a Kiibiítokotok Országok Föklbitel- intézete, ha az Árverezők*sorába- akar h pni (az 1887. XXVI; te1, illetőleg aZ Osztrák Ma­gyar Bank jelzálog hitelófeztáíya alapszabályai­nak ezen t&ryéoybe beeíkkelyezetkílí gr 7. pontja és vb. novellá- 25. ‘§-a Utolsó bekezdé­se értelmében) felmentetik^ úgyszintén felmen­tetik a bánatpénz letétdíd alőLm'rb. ndVella 21. §• a »lapján az- 188®í JIXHIn tn ő, alapján alakultí Országos--Központi» Hitolszövotkozet. 4-Tóteli brtrodyitgánya MvtféÖöek ’ csak a jogerőre emelkedett árverés foganatosít ísától számított' 15 napnak olttettÖVtW MSítáJStik azon esetben itíg kSadapi*, haráz1 Avverééi vételár 1/3 át már-lefiaette, -«vagy a kisbirtokosok Országos Földhitelintézete nyilatkozna#iga­zolja, hogy az intézet kölcsönéngk folytatóla­gos törlesztését?.magára vállalt a.- 1 '*■ 5. A tevő1 köteles a* vételárat következő módon kiegyenlíteni; ö&afc 4 üéfccfl it táti |i a)'Az átVéréá jogerőre emelkedésitől számított?. 80^ ne p alatt a biztosítás -felosztást’ sorrendű •'tárgy : bo ‘nem VArVa -kötelfep á vételár "egyharmadát - közvetlenül a ’Kiábfrtb-' kotok ' <Jrsz. - Földhitelintézeténél '(Bucfepífst,- Gézáit? 2.) lefizetni, ‘ e&6tlegí ugyanakkor1 áz z intézéttek köles önének megtartása »és átválla­lása iránt mögőgyézuí.'-ÍIy t»egegye2fés ésc^n ’ a KjBbii<tokto8ok-*étrszágos‘ Földh;tblMéze*r> által kiáititatidónyilatközáttaT igazolok A'iteVő"’ a tkfck ihktóaágnál, bogy-ftiE-ititAzeti- kölcsönnek nemeik k- részlet hátralékát és- járulékait kifizette; hanenr amagát *'a költfeStr tőkehátralékát‘és' folytatélagofriijifesztésre, az' intézet ' s^ábályo i ' érteidéiben '■ehrállalta: ‘ Az "intézet’ áftad Málfl- tandd-Ayilatkozát áalajjjá n az abban kitüntetett összeg"» vevő * javáraVételár tartozásánál tffri? lesztéséfe beszámittatík. ' b)"‘A Kisbirtokosok''Országos Fö'dhitel- intéze'e kölcsöhének átvállalása esetén tartozik' a vevő ■ -az árverés jogérőre ‘ emelkedésétől Bzámitott 6 hón kp alatt a vételárnak és 8 szá­zalékos kamatainak a bánatpénz és az inté­zeti 'Wáámla.'vösskegével ki ne'm egyenlített hátralékát* a ’ tkvi ‘ hatóságnál, az illetékes adóhitatklnál lefizetni. e) Ha h VevtTá Kisbirtokosok Urszágos Földhitelintézete kölcsfönéfr iriegtaftAnrs* foly­tatólag»'törlösztősrfy elvállalni nem kívánjn, vagy-arra nézve ttz intézet --szabályai értelmi­ben az-intézettel ki néni’égyázhetett V ’aZ ár- ’ vei’és jogerőre emelkedóséWl’ száftfitótt'3 hó­napra; - tartozik -a vételár 2-ik e£y harmadát ugyanazon időitől- számított 6 hónapra A Vételár utolsó egyharmadit lefizetni éh pedig n Kis­birtokosok Ortzágos' Földhitelintézete követe lése erejéig’ tferjtdő .összegét közvetlenül az intézeti pénztárnak, a vételárnak ezen felüli részét pedig a tkvi hatóságnál;. 6. Vevő a vételár után az árveréstől számított 5 százalékos kamatot fizet, mely az egész vételárra vonatkozólag az utolsó vételár részlet kvonása alkalmával számítandó be. A bánatpénz a vételár teljes kiegyenlítése alkat mával:számíttat!k be. 7. Vevő tartozik a vételár teljes lefize­téséig a lak és mindennemű gazdasági épü­leteket tűzkár ellen valamely hazai intézetnél saját költségén biztosítani s annak megtörtén­tét a vhaj’íö birosáhöáPhz árVerés tógerőre mAeitífedése után legfeljebb 15 háp á. igazolni. 8. A vétel Után járó ktnestári illetéket a vevő köteles viselői'. 9 Amint a vevő az árverési feltételek­nek minden részben eleget tett tulajdonjoga hivatalból fog tkviieg bekebeleztetni. 10. Ha a vo'vo az árverési feltételeknek a kitűzött időben és. módon eleget nem tenne, Dánáípórffiót elveszti és az érdekelt 'féljék' bár­melyikének kérelmére ézeú‘ jelenlegi feltételek (nellettj- a veVŐ -kárárá és veszélyére újabb átverés fog el rendeltei ói. * ■ Az' árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi baiőisfághál és Ödbra község1 elöljáróságánál tokinthetőK meg 188'í. LX. t c." 147. '§ g. ppfit. ' - ' • ‘I' ' A tkvi: hatóság elrendeli, hogy a tkvi. iroda az* átverés elrendelését a dobrai 488, 489, 490- sz'rá-.! "betétekbe, jegyezte fel, j A telekkönyvi' hs(Fóság e hirdetmény egy példányát kifüggtszíé^, egy példányát pedig ! az árVövési feltételek óiegteklníósö végeit Dobra ! község e’őijár,»ágának; továbbá egy-egypől- 1 dányát szabályszerű körözés végett Ákos, j Kraékimbéltek, ÁNáótfí köziségék elöljáróságai - ! nak megküldi, végül az-árverési hirdetméfay I törvényszerű kivonatát a Szamos cimü szatmári I lapb . egyszéVi közzététel * végett a vhajtató - képviselőjének kiadja. Erdőd-,'4016. évi január hő 29. n-pján. ; Logezív József kir. jbiró. A kiadmány hiteléül : II AD VAN YI tolekköny vvezető. !-----------------------------------------------------­! Szatmár-Némeíisz. kir. város i _ közleményei, I. 303—916. Elnsz. ! HIRDETMÉNY. 22329—III. 1915. B. M. sz. belügym.- I niszleii rendelet alapján Szatmár-Németi sz. I kir. város területére 1916. évi április hó í-tei i5-ig az alább felsorolt élelmicikkek ! maxllnális árait a következőkben állapítom 'meg1:-—*-**4-' ***** 44 •-*•'•»'•»»»1 *••(* rí Hal. * Csuka ’ 1 kg. 3'40 Har^a » 'í^O "Kecsfegete „ 5’— “ i Kánlsz •f' „ 3'— ' Márifei v. cigányhal „ 2-8Ó • Pon|y ?v - ‘f Hitei „ 4 4Ö Szárnya^. 1 Csirke élősúlyban >S 1 kg. 3'50 ^Kacsa élősúlyban sovány „ 3*— í, aw* C pe^stenek való ' ■ ö „ 3-50, j. Kacsa éTSsiriyban hízott „ 4'—í I Kapp'atí élősúlyban , 3'50, i Liba eáöstilyhan teofäny „ 3’5Ő „ „ hízott „ 4‘50 | Pulyka élősúlyban , 3*50 . — r»< : % S«V ti Marhahús. | Levesnek való „ 4‘80 I Pecsenyének való ,, 5’20 h Bival^h\is; eifeji ' ' „ 4’40 b ,r 'Mt ulja „ 4-80 I Borjúhús eleje , 4 80 f 1 , 5-2(1 h Sertés, (közvetlen fogyasztásra) | Friss sertés hús 1 kg. 5’40 , kolbász 1 kg. ‘‘5-60 Főstölt kefihasz, füstölt sertéshús készítmények, füstölt sódar „ 6’— Disznófősajt ' „ 4-80. Bőrsajt „ 4‘— Tüdős, rhájas, véres hurka 1 kg. 41—í Kocsonyának való láb, fej, fül 1 kg. 4-— Friss nyers szalonna 1 kg. 7-— Sózott, füstölt, paprikás fő­zött, abált és csemege szalonna 1 kg. 8"— i Háj és egyéb- olvasztallan nyers disznózsír „ •— ! u <*'1 »T ! í Juhhus. Eleje 1 kg. 2'80 Hátujja , 3-20 Tej termékek. Friss fölözetlen tej 1 liter —’4Q , fölözött „ —'26,, Tejszin , 1'20 •Tejfel , VÍQkr,-Vaj közönséges 1 kg. 5'— Tea vaj , 10-— Tehén túró 1 kg. —'80 . iluh „ s 3-— , Tojás. ÍEgy darab ép tojás darabja —'08 „ , törölt , „ —'07 Zöldség, főzelékfélék. Bab száraz nagyban , —'40 Pab száraz ismételadóknál , —'50 I , . » » , 1 liter —■'40 Burgonya nagyban 1 mm. 11'— , ismételadóknál 1 kg. —'14 1 lit. —"10 Gomba, száraz 1 kg. 6'— Hagyma, vörös „ —'80. fog » 4'— Kása, köles „ 1'60 Káposzta, savanyított —*48 Karalábé ) Répa (sárga) ) szabcd alku,tárgya , Retek ) Gyümölcf,. Alma I. r. téli fajalma 1 klg. 60:80 .<v Alma TT. r. » 40-60 Citrom 1 drb. .t—‘10 «a Dió 1 liter.—'50 zj% Napraforgó olaj. 1 liter 5'— K«S¥éfí t Kenyér fehér, búza lisztböJs. víszont-elárusitóKnak ‘ , —'Ö8 k Kenyér fehér,, bu^a lisztből , fogyasztóknak , —'62 Kenyér félbarna fogyasztóknak, —'46 , „ viszonteláru­sitóknak ^ , —'50 Tengeri lisztböL viszontelárufitöknalí —'40 ,,, , » fogyasztóknak » —'44*^ Sütepjény 0-ás ]i.sztl$k » —'84 ^ figyelmeztetem az élelmiszer termelöketj .i és viszont'elárusítókat, hogy miadazqk elleni akik a feütebb . felsorolt élelmicikkek, árát a fentébb kitüntetett árnál magasabb, összegben, . szabják meg,. a kihágási eljáiái felt^Uenütfo- ik lyamatbá fog tétetni és annak eredményéhoá , képejt az 060®!—1914. sz. belügyminiszteá,, rendelet ,4. §-ának rendelkezése .szerint 15 1, napig terjedhető e)zár^§saL^s 20Ö jsoronáig . terjedhető pénzbüntetéssel foguak büntelieípi. Szatmár-Németiben, 1916. évi március rjió 29-én: Dr. Vajay Károly 737—^1916. gtsz. HIRDETMÉNY Értesítem azokat a tehéntartó gazdákat,, akik teheneiket a létszám betelése miatt a lf'kerti hazajáró csordába be nem válíhaüák, hegy megfelelő számú legelő jószág előjegy­zése (sjtéu a városi tanács hajlandó á lézert...., közelében alkalmas legelőíerületrőí gondos­kodni. 1 A' legeltetés uj legelőterület kijelölése esetén is egy csordában történik, ennélfogva a feltételek is’ úgyanazok, vagyis á legelőre csak tejelő tehe ek válthatók be,' a legeltetési bér pedig dai-abonkint 27 korona 40 fillér, mely a közpénztárba előre befizetendő. Felhívom tehát az érdekelt íehenes gazdákat, hogy teheneiknek beváltása végett - legkésőbb április hó fj-jg hivatalomban jelent­kezni szíveskedjenek. Szatmár-Németi, 1916, márc. 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalom