Szamos, 1915. október (47. évfolyam, 268-298. szám)

1915-10-01 / 268. szám

1915 október 1» 268. szám) S 7 A A 0 P 2 olis Az indítványt elfogadták. Dines Sándor bizottsági tagsak Lucaciu László és Lucaciu Konstantin meg­bélyegzésére ven&tkozó inditvá*yáviil szem­ben a közgyűlés az állaadó választmánynak azt a javaslatát fogadta sl, hogy a meg- bélyegzési indítvány felett napirendre tér, mert a törvényhatósági bizottság miit jó­ságán alól in. k tartja, hogy a Lucaciu testvérek személyével foglalkozzék. Az alispán jelentését és a törvény­hatóság 1916. évi költségelőirányzatát a törvényhatóság hozzászólás nélkül elfogadta. A közigazgatási bizottságba Tóth Mór, Dorrahidy Viktor, Szuhányi Ferenc, Nesaas- tóthi Szabó Antal és dr. Vctzák Ede válasz­tattak be. Az igazoló választmány a következő­képpen alakult meg: elnök Debreceni István, tagok: dr. Adler Adolf, Reök Gyula, Rótís Károly, dr. Vetzák Ed«, Nonn Gyul.a, Kauf­mann J*nő, Baedisz Jenő, Madara say Gyula. A közgyűlés névszerinti szavazással a következő pótadókat szavazta mag: %% pótadót közművelődési célokra, l1/2% pótadót a különféle célokra fel­vett kölcsön törlesztésére, l1/2°/o pótadót a h. é. vasutak felsegé­lyezésére felvett kölcsön törlesztésére, 1.35% pótsdót az 1915.: IX. t.-c.-bsn j nyert felhatalmazás alapján h. é. vasutak j segélyezésére, 1%% póladót a tisztviselői nyugdíj alapra, 3% rendkívüli pótadót a tisztviselői j nyugdíj-alapra és 1% pótadót az elhagyott gyermekek i segélyalapjára. Több érdektelen ügy letárgyalása után a közgyűlés véget ért. Itt említjük meg, hogy a közgyűlés idejs alatt a következő távirat érkezett a legfőbb lengyel nsmz-ti bizottság magyar- országi kiküldötteitől: „Kössöntjük Szfttmármegye közgyű­lését, midőn a halhatatlan emlékű Kői- j esey örökéképpen ügyünkért »ikra szállnak, j Hálatnljes köszönetünket küldjük Önök j utján a testvér magyar nemiéinek. Adja ! Isten, hogy boldog jövendő következzék a j két testvér nemzetre! Éljen Magyar és i Lengyelország! Éljen a két nép testvérisége! ; A lengyel nemzet nevében igazi tsstvéri | szeretettel és kézszoritással lovag Stand- : rovezki Tadsusz, Dobrovszky János, báró Syntinisz Gyula, a legfőbb lengyel nemzeti bizottság magyarországi kiküldöttei“. A wiiágháb©íii hírei. Hőler altábornagy jsleágge, Budapest, szept. 30. Hivatalos jelentés : Orosz hadszíntér: Keletgaliciában, valamint az Ikwa és a Putilowka mentén a helyzet változatlan. A Komin patak vidékén osztrák-magyar és német csapatok rohammal foglaltak el több támpontot és ez alkalommal négy orosz tisztet és szer főnyi legénységet elfogtak. Két ellenséges repülőt lelőttünk. A Litvániában küzdő cs. és kir. csapa­tok orosz támadásokat visszavertek. A harcok helyenkint kézi tusává fejlődtek. Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. Olasz hadszíntér: A tiroii nyugati harcvonalon az elmúlt éjjel az Adamelie-szakaszon voltak harcok. Az ellenségnek a Cima Pr«senátói nyugatra levő szoros ellen megkísérelt támadását tü­zérségünk utasította vissza. Az olaszok a Mandron-Hütténél is kénytelenek voltak több órai harc után visszavonulni. A vilgereuthi feosikon szintén éjjel támadták meg két Ízben ugyancsak sikerte­lenül hadállásainkat. Hasonlókép meghiúsultak a karintiai állásaink ellen intózstt éjjeli tá­madásaik. Tolmeianél és odább északra a harcok még tartanak. Dőlje ellen az ellenség ismételt támadást intézett, d§ mindig vissza­vertük. Az olaszok a tolmeini terület ellen intézett tüzérségi tüzelést, amely már tegnap igen élénk volt, ma reggel újra megkezdték. Délkeleti hadszíntér: Nines újság. HŐfer altábornagy. A keleti hadszíntérről. Berlin, szept. 30. A Vilna körüli hadműveletek véget ér­tek. A németek tartják Morgont és Ochnia- mit, az oroszok viszont Molodecnot és Vilej- kát. A németek a Times szerint e harcokban 4000 foglyot vesztettek. A cár a volhynai harcban részt vett és öt tábornokot nyugdíjazott, áz tiPQszok rohamos vissza­vonulása Wolhyyiában. Budapest, szeptember 30. A Budapesti Hírlapnak Bécsből jelentik: Az oroszok wolhyniai visszavonulása olyan gyorsan történt Putilovkáig, hogy egy nap alatt 35 kilométert tettek meg. Ivanov tábornoknak nehéz elhatározásra kellett ma­gát rászánnia, de kénytelen volt vele, mert Linsingen kikényszeritatle a Styren Roziste mindkét oldalán az átkelést és feitartóztat- hatlanul nyomul az északi szárny ellen, amely nagy Ívben ezen falu és Dubno között foglal állást. Ha az oroszok ott megszállnak, átkarolásuk kikerülhetetlen. Fényes győzel­münk hatása kétségtelenül az egész frontra nagyjelentőségű. Tanácskozás az orosz főhadiszálláson. Scheweningen, szept. 30. A diplomáciai körökben nagy jelentő­séget tulajdonítanak azon tanácskozásoknak, amelyeket az orosz kabinet tagjai Szmo- lsnszkbsn a cárral folytatnak. E tanácskozásból nemcsak a kedvezőt­len hadihelyzötre, hanem a fenyegető belső állapotokra nézve is messzemenő elhatározá­sokat várnak. Az oroszok hosszú háborúra készülnek. Stokholm, szept. 30. A Novoje Vremja szerint az orosz költségvetést aszerint állítják össze, hogy a jövő egész esztendőben háború lesz. Kuropatkin orosz tábornok előtérbe jutott. London, szept. 30. Kuropatkin tábornokot egy hadtest ve­zetésével megbízták. Miért indította meg Joffre az offenzívat? Berlin, szeptember 30. A Tägliche Rundschau Írja : A nyugati időelőtti offenzivát elhatározó minisztertanácson a miniszterek a nemzet­közi helyzetre való tekintettel kivánták az offenziva megindítását. Joffre eleinte eilent- állott, de miu án Poincaré lemondásával fe­nyegetőzött, Jelire is kénytelen volt a terv­hez hozzájárulni. Az a vélemény, hogy Bu’gária megvárja az offenziva eredményét és ahhoz képeit fogja a további lépéseket megtenni. A nyugati harcokból. Berlin, szept. 30. Nyugaton a leghevesebb harcok foly­nak. — A hangulat bizakodó. — A német lapok a legkomolyabb hangon foglalkoznak a nyugati eseményekkel. — Az angolok Lens- től nyugatra nyolc hadosztállyal támadják a németeket. Bu gária hadikészüiőtíése. Szófia, szept. 30. Filipopolis és Nevrokop között egy má­sodik védelmi vonalat létesítettek. A csapa­tok legnagyobb részét a görög—szerb ha­tárra, a másik részét Várna felé küldték. Görögország és Bulgária. Athén, szept. 30. A görög kormány nem tartja megnyug­I tatónak a bolgár kormány kijelentéseit. Csak a bolgár hadsereg leszerelése j változtathatná meg Görögország bizalmal- í lanságát. h szalonikii partraszállás problémája. Genf, szept. 30, A francia kormánylapok élénken fog- ! lalkoznak azzal a kérdéssel, hogy Görögor- i szág megengedi-e a szövetségeseknek, hogy j Szalonikiben csapatokat szállítsalak partra ! és támogatni fogják-e az átvonuló csapatokat. A lapok szerint haladéktalanul ki kell az időt használni október második feléig, mert erre az időpontra várják a bolgár ■ csapatoknak a szerb határon való átlépését, j miáltal a bolgárok el vágnák a Vardar-vasu- ! tat és megszakítanák az összeköttetést j Szerbia és Görögország között. Péter vár, szept. 30. 4z orosz dip’omáciai körök azt hiszik, hogy az áhiánt csapatoknak Szalonikiben küszöbön álló partra szállása jó hatással | lesz a bolgár kormányra, amely végzetes ! lépésének megtétele előtt még mcggondol- j hatja magát. A partraszállásra kiszemelt csapatokat Málta szigetén és Égyptomban gyűjtik össze, j Az expedícióban az olaszok is részt vesznek. I Az orosz csapatok részvételéről még nam j döntöttek. Japán nem s©gif. Stokholm, szept. 30. A Ruszkoje Szlovo szerint a japán i miniszterelnök az újságíróknak kijelentette, I hogy az oroszoknak azt az álláspontját, hogy j Japán köteles az ántánt segítségéi'® csapato- i kát küldeni Európába, — nem teheti magáévá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom