Szamos, 1915. augusztus (47. évfolyam, 208-238. szám)

1915-08-18 / 225. szám

(1915 augusztus 18. 225. szám SZAMOS 3 cldaL Hangverseny a színházban. A székesegyházi műkedvelő énekkar tegnap esti hangversenye a békeidő boldog korszakát varázsolta vissza egy este tarta­mára és mig a Rákóczi-uton a hadbamenő nőtás legények végtelen oszlopa kígyózott, a színházban megcsendültek a békés kultúra akkordjai és elfeledtették, hogy odakünn háború van. A hangversenyt Bodnár Gáspár poetikus prológusa nyitotta meg, melyet Markos Ilona nagy sikerrel adott elő. A koncertnek érdekes és kimagasló pontja volt a hatalmas vegyoskar szereplése. A karénekeket Sepsy Márton székesegyházi karnagy vezényelte nagy tudással és bravú­ros lendülettel. A fiatal mestertől a karveze­tés terén még sokat várunk. A vegyeskar Wagner- és Goldmark-számokat adott elő, végezetül Pataki L. szatmári proíesszor, a csöndben dolgozó invenciózus zeneszsrző szépségben gazdag háborús egyvelegét éne­kelte, melynek 3. részét, a »Magyar király- himnuszt“ a közönség állva hallgatta végig. Vetter Mártától két szavalatot hallot­tunk. Gyóny Géz? és Kiss Menyhért egy-egy háborús költeményének elszaTalásával nagy hatást keltett. Baranyi Ilona tanárnő Schumann, Beet- howen és Chopin dalokat énekelt. Kellemes, üde hangja és precíz előadása megérdemelt tapsokat szerzett a művésznőnek. Az estélyt valósággal művészi ese­ménnyé avatta Füredi Sándor és Baranyi János fellépte. A kongeniális művészek tudá­suk legjavát nyújtották és virtuóz játékukkal elragadták a közönséget. Füredi ezúttal is a hegedű klasszikus mesterének bizonyult, Baranyi pedig játékával arról győzte meg a hallgatókat, hogy a zongoraművészet miszté­riumában teljesen otthonos. A színházat teljesen betöltötte a disztingvált közönség és a hangverseny után a Társaskör helyiségeiben előkelő társaság ünnepelte a szereplőket. (s. m.) HÍREK A trónörökös a királynál. Bécsből jolentik: A trónörökös tegnap kihallgatáson volt a királynál. Gróf Tisza István Budapesten. Fő­városi tudósítónk jelenti: Gróf Tisza István miniszterelnök tegnap reggel Budapestre érkezett. ^ Elkészült az esküdtek alaplajstroma. Dr. Vajay Károly kir. tan. polgármester a következő hirdetményt bocsátotta ki: Tuda­tom a város közönségével, hogy az 1916. évre érvényes esküdtek alaplajstroma a vá­ros közigazgatási irodájában 8 napra köz­szemlére kitétetett. Szatmár-Nómeti 1915. augusztus 17-én. Br. Vajay Károly kir. tanácsos polgármester. Halálozás, özv. Szilágyi Györgyné — szül. Ványi Anna hosszas szenvedés után, 25 éves korában meghalt. — Temetése ma (szerdán) d. u. 4 órakor a ref. vallás szer­tartása szerint, Gvadányi-utca 11. szám alól fog megtartatni. A „Szamos“ gyűjtése. A besorozott szatmári iparos ifjak vasárnaposti táncmulat­ságuk 95 K tiszta jövedelmét a harctéren elesett szatmári katonák özvegyei és árvái részére hozzánk juttatták. — A szatmári ref. templom perselyébe ismeretlen jóit evő 2 K-t dobott a vak katonák részére. A hozzánk juttatott adományokat rendeltetési helyükre elküldtük, Levél a közönség köréből. Felkértek bennünket a következő levél közzétételére: Tisztelettel kérem azon családokat, akiknek hozzátartozója Penza orosz városban volna mint hadifogoly, hogy címüket velem közölni szíveskedjenek. Jáderny Andornó Székesfehér­vár, Vörösmarty-tér 2. Zár alá vett magyar és osztrák cé­gek. A kamara már közölte érdekeltségével, hogy a közös hadügyminisztérium a francia kormány hivatalos közlönye nyomán egybe- állitotta a Franciaországban zár alá helyezett magyar és osztrák cégek jegyzékét. A soro­zatos kiadvány negyedik és ötödik jegyzékét a kereskedelmi miniszter most küldötte meg a kamarának, hol is az érdeklődőknek ren­delkezésére áll. Felülfizetések. A Szatmár-Németi Be­sorozott Iparos Ifjak 1915 aug. 15-én tartott bucsu-bálján felülfizettek: Igaz Sámuel, N. N., Máté József 2—2 kor. Kerékgyártó István, N. N., Petrovics M., Nagy Gyula, Wegroszta Sándor, Király Lajos, Seres János 1—1 kor. Szűcs Juliska 50 fill. Mónus 20 fül. össze­sen 13 kor. 70 fillért. Nyugtázás és kérelem. A Vörös Ke­reszt Egylet céljaira az elmúlt hét folyamán befolyt adományok: Szatmárhegyi ifjúság ál­tal rendezett bál jövedelme 38 K, Unger Ist­ván névnapmegváltás címen 20 K, Braun Ignác (Nagykolcs) 20 K, Nagy Aladár 11 K, B. Nagy Károly és ifj. B. Nagy Károly 5—5 K, Nyiri Gyula [Rápolt] 4 K, Sonkád község hadisegélyesei 4 K 26 fill., Zába Péter [Nagy­madarász] 1 K. Minthogy a vasúti üditőállo- más fenntartása, hol naponta átlag 70—80 átutazó sebesült kap ingyen reggelit, ebédet és vacsorát, oly sokba kerül, hogy az egylet pénztára azt sokáig meg nem bírja ; ismé­telten kérjük a város és a környék áldozatra- kész közönségét: szíveskedjék természetbeli adományait (liszt, kenyér, krumpli, tej, tojás, szárnyas és zöldségfélék) a főzetést most ve­zető Szlávv Dezsőné alelnöknőnek a nagy- gőzmalomnál levő lakására elküldeni. Bél- teky Lajos pénztárnok. Imakönyv ref. vallásu katonák részére kapható a Rákóczi-utca 8. számú lelkészi hivatalban. HIRDETMÉNY, A Szatmári Le­számítoló Bank r.-t, hadifoglyok ré­szére pénzküldeményeket közvetít. URANIA MOZGÓ (KINO THEATER) A Pannónia nagytermében. | Előzetes jelentés. Augustus 21. és 22-én, szombaton és vasárnap KABARÉ-SZKECCS- OPERETT ELŐADÁS Bsnmann Károly, Csere} Irma, Szentlrmay Béla stb. stb. fővárosi művészek személyes felléptével. Szombaton este 6 is 9 órai kezdettel: I. Teljesen uj kabaré műsor« JÖNNEK AZ OROSZOK Bohózatos mozlszkeccs 8 felv. Irta: Guthl S. III. Mozi műsor. IV. A mübetyár;ZerkovitzJ3.bohó operettéje Vasárnap d, u.fél 4 este fél 7 és 9 órai kezd. I. Teljesen uj kabaré műsor. FELESÉGEM Hí) ASSZONY. Operettszkeccs 4 felv. Irta: Bródi és Martos. III. Mozi Műsor. IV. KATONA KELL A HÁZHOZ. Heidelberg háborús operettje. BŐVEBBET A SZINLAPOKON. Juhokat vesz Debrecen város. Deb­recenből jelentik: A városi tanács legutóbbi ülésén Márk Endre polgármester ismét fel­újította azt a kérdést, hogy a város lakossá­gának közélelmezése szempontjából nem volna-e helyes juhokat beszerezni. A tanács általános helyesléssel mondta ki, hogy egy nagyobb juhfalka beszerzése nagyon célszerű lesz, minthogy a húsellátás tekintetében min­dig nagyobb hiány mutatkozik. A gazdasági tanácsnok megbízást kapott juhok beszerzé­sére, aki mindjárt a tanácsülésből kiment a juhvásárba. A juhokat a Hortobágyon fogják legeltetni, amelyen most olyan kövér legelő van, amilyenre a hortobágyi gazdák 30 óv óta nem emlékeznek. Országos vásárok vármegyénkben. Augusztus 18-án Nagysomkuton, 20-án Erdő- szádán, 23-án Nagybányán, 25-én Bikszádon, — szeptember 6-án Nagykárolyban, 7-én Szamoskrassón ; 9-én Jánkon, 13-án Avas- felsőfaluban, 17-én Csengerben, 19-én Bik­szádon, 20-án Fehérgyarmaton, Sárközön, 27-ón Mátészalkán, 28-án Krasznabélteken, 30-án Királydarócon. Rapporton. A katonai parancsnokságon történt, amikor a legénység egyrészét aratási szabadságra bocsájtották. A katonák egyen­ként jelentkeztek a parancsnok előtt: — Alázatosan kérek kétheti szabadsá­got ! — vágja ki keményen az egyik baka, aki civiléletben boltos. — Minek ? — kérdi a parancsnok. — Kaszálni akarok . . , — Hát vannak rétjei? — Azok nincsenek, de vannak kintlevő követeléseim és azokat akarom kasszáim, — nyomta meg most már erősebben a szót. Garay Pál vizsgázott fogműves Deák­tér 2. Városház mellett amerikai módszer szerint berendezett fogműtermében olcsón, felelősséggel készít rágóképes műfogakat, arany-, platina koronákat, Szatmár város szegényeinek, harctéren elesettek családjának díjtalanul. Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Kossuth kerti fürdőben egyelőre csak kád-fürdő használható. Szerkesztő : Dr. Stern Mór. Szatmár-Németi sz.kir. város hivatalos közleménye?. 8867—1915. fksz. HIRDETMÉNY. Tudomásomra jutott, hogy egyesek a tilalom ellenére a gyalogjárókon bicikliznek, továbbá kézi szekereket és targoncákat húz­nak, illetve tolnak és ezáltal a járó-kelő kö­zönség testi épségét veszélyeztetik, a forgal­mat gátolják 6s a gyalogjárót rongálják, sőt a midőn ezen tény ellen egyesek jogosan til­takoznak, az illetők a helyett, hogy a járdáról letérnének, durván visszafeleselnek. Ennek a közrendbe ütköző állapotnak a megszüntetése végett felhívom a város közön­ségét,' bogy a fenti forgalmat gátló cselek­ménytől egyfelől tartózkodjék, másfelől pedig azokat, a kiket tettenérnek a kihágási eljárás megindítása végett hivatalomnál jelentsék feL Szatmár-Németi, 1915. augusztus 10. ad. 8646—1915 fksz. Szatmár vármegye alispánjának siirgö- nyi értesítése alapján közhirró teszem, hogy a f. évi augusztus havában Bikszádon és Laoz- faluban tartandó búcsúk kolera járvány miatt betiltattak. Figyelmeztetem azért a város érdekelt közönségét, hogy az említett buosukon való részvételtől tartózkodjanak. Szatmár-Németi, 1915. augusztus 17. Dr. LÉNÁRD ISTVÁN h. főkapitány. Ä £ jó és olcsó fénykép készül j u a .Hungária1 fényképészeti mfi- ^ teremben, Deák-tér 7. szám. Volt Borgida Viktor-féle műterem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom