Szamos, 1915. augusztus (47. évfolyam, 208-238. szám)

1915-08-18 / 225. szám

4. oldal SZAMOS (1915 augusztus 18. 225. szám Benzin G^poíij HengeFolaj Nyersolaj Tavasa (Géparslr) VtalkáyaoPaj ___________ ^ éppa ir olÉíf-^ k Gazdasági felszerelések Fütő- és Kovácsién Galcium Garbid Állandóan raktáron a legjobb minőségben teljes felelősség mellett szállítanak lelete Testvérei szatmári vaskeres+íedö cég Telefon 121. — Telefen 12!. Tizenöt hektó bor és jutányos ár­ban rézgálic eladó. Majláth-u. 4. sz. Kiadd 4 szoba, előszoba, fürdőszoba és mellékhelyiségekből á?ló úri la­kás (esetleg kerttel) Mátyás ki- rály-utea 15. szám alatt. CIÉPOLM^ könnyű ós nehéz fajsúlyút 31/2—6 vis- cosiutásut, VULKÁN KENŐOLAJAT , 51/2 viscositásut, RÉZGÁLICOT, RÉZ- j KÉNPÖRT dr. Aschenbrandt-féiét to- j rabbá garantált 10%-os és 8% os réz- j keverésüt, KÉN VIRÁGOT, a legelöuyö- jj sebb napi árban ajánl :: :: a SZATMÁRI KERESKEDELMI R.-T. Állandó nagy raktár fertőtlenítő szerekben, u. na. vasiélicz, Óhlormész. karbolsav, karbolmész. Lysoform stb, — stb. we~gBgrT-.g»;vg^a E1EBETHE1Y Dp. Streichep Andor batizvasvári i gazdaságában juh-legelő 1000 darabra is . KIADÓ. Értekezni lehet a tulajdonosnál ü Batizva svái iban é# iutó és motor- bendn és üzcmolaj a legjobb mtófeégben kapható Első Szatmári Ásványolaj Finomitő Gyár Freund TetvéreM. A LEGFINOMABB firígkonlfs házi Kenylr sStíd« Verbőczy-utca 15. alatt (Komka-ház) szám ismét megkezdte tsűHodéséi! Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Szatmáron f. hó 8-tól Kossuth Lajos-utca 26. szám alatt özv. K o 1 b V i 1 m o s n é házában •fiók MeuyérüisleteÉ is nyitottam. S úgy a Verbőezy-utea 15. sz. alatti főüzletembsn, mint fiók­üzletemben finom búza-lisztből ké­szült kenyeret egész nap; és Deák­téri sátramban pedig naponta déli 1 Óráig a legolcsóbb áron árusítok. — A r. é. közönség szives pártfogását kérvo — tisztelettel — Konstantinovics Szofrán. Kenyér- és kalács-sütés négyszer he­tenként: hétfő, csütörtök, péntek és szombaton reggel 8 órakor. IPRÓHIRDETÉSEK Minden szó egyszeri beiktatása 4 fill. Vastagabb betűből I 8 fill. Legkisebb hirdetés 50 fill. Á dij elére fizetendő, | ÁLLÁS % % m. § © % § 1 ü Q i Q m % m m m m m % § & % 0 & § Vepbőczy-utcsai és Honvéd-atezai fiók­üzleteimei teljesen beaieürs.t’'ttomI MEGNYÍLT KONSTANTINOVICS DEMETER világhírű kOMLÓSHAZI KENYÉR <5 YÁim Csak: es: m Kazinczy utca 30. szám alatt G ubaezin-épület, ahol a katonai sorozás van, Attüa-utcán, Májercsik-féle ház. Finom búzalisztből készült kenyepeket lemét árusítok a. legolcsóbb áron úgy üzletemben egész nap, mint m Deák­tépi sátramban naponta déli i ó áig. Kenyéré® kalácsaütés minden reggel 8 órakor Fiók-üzletemben Várdomb-utca, a Pannónia fürdOvel szemben, minden nap friss házi kényét3 kapható a legolcsóbb napi árban. A nagyérdemű közönség eddigi szives pártfogását továbbra is kérem tisztelettel: Telefon-®^.: 345. Konsiaptinovics Demeter. Fő üzlet; JCazitiezy-u. 30,, Gubaazixi-épület. j Egy kereskedelmit ' _£__ A A 1 - •___A_____i ___ ■ O kleveles tanítónőket ! és óvónőket vidékre — nevelőnőnek sürgősen keresünk. Német nevelőt francia és zongora tu- azonnali bolé­véga«tt leányt ssepíem- iwjá ! bér hó l ére felveszek. ( j Gépírás tudás* szüksó- : dással fPjges. — Írásbeli ajánlat: pésre ajáuluuk ütik ölt m j Hájtájer Pál festő gyá- {ség Porosz-Sziléziába Hajrában Kossuth Lajos- 3fP í utca 14. szám. küldendő. Német bonneokat, i Vendéglői tanoncz. ikik%zi dolgokban is j Fölvétetik négy tanoncz ) segédkeznek ajánlunk. Có azonnali belépő sre, hol, m, ! megmondja a kiadóhi- vatal. Fényképészeti műter­membe gyakornoknak két ügyes kisasszonyt, vagy fiatalembert fel- j veszek. Tóth S. Imre. Tanerőket elhelyező in­tézet Várdomb-u. 16. Lővy könyvkeres­kedés keres egy gya­korlott pénztáros leányt ós egy tanulót. m Gazdát, vagy ispánt, aki önállóan hosszabb KIADÓ Kiadó ideig működött, azon-1 kü|öu bejáratú csi­nálj belépésre keresek. ' nosau bútorozott utcai Figyelmeztetés! Miután e név alatt mások is hoznak kenyeret forga­lomba, figyelmeztetem t. vevőimet, hogy a valódi komlós házi kenyeret csakis n árusítom Kazinczy-u. 30 s . alatt (Gubaszin épület, és piaci sátramban. % % % Ajánlkozók tudassák fi­zetési igényeiket Ker­tész Ferenczeel, Sza- moskrasső. Fiatai cukorka árusító leány­kák és jegy szedőnők , felvétetnek az Uránia j színházban. Jelentkezni ~ lehet Arany János u. 22. szám alatt. 0 m m m %\ szoba előszobával, vil­lanyvilágítással. Halász Ferenc-utca 9. sz. a. Szűcs üzletemben felveszek egy jó csa­ládból való 14—15 éves leányt, a kinek hajlama volna a szüos iparban kiképezni magát, idővel jó keresetre számíthat. Bővebbet Görömbei Já­nos szüos üzletében, — Kazinczy-u. 5. Kereskedelmit végzett leány, ki gyors- és gépírásban jártas, állást keres Cim a ki- adóhivatalban. A Kereskedő Ifjak K őre Petőfi-utcai jszékházá- nak három földszintes termét, mely irodáknak vagy B*ás hivatalos he­lyiségnek rendkívül al­kalmáé, igen előnyös feltételek mellett azon­nal bérbeadja. Értekez­hetni : Páskuj Lore el­nök ós Fógel Károly alelnök nrakkal. Üzlethelyiségek, kényelmes úri lakások, valamint kisebb lakások azonnal kiadók. Érte­kezni lehet a Szatmári Bankban, Deák-tér 6. ADÁSVÉTEL Eladó malacok. Eladó két darab malac. Árpád u. 15. se. NTÄÄTOTT A .SZABADSAJTÉ“ R-T. GYORSSÁJTÖIN SZATM/R-KíffiMETTSEN

Next

/
Oldalképek
Tartalom