Szamos, 1915. január (47. évfolyam, 1-27. szám)

1915-01-17 / 14. szám

4. oid&l í\ M 0-S (1915 .január 17. 14. szám) ipr~JON a főváros nagysikerű szenzációja Arany ■ Skarabeus az URÁNIA mozgóba. A falu szive. A vetési körjegyzőség községei tS j • Dezső jegyző utján karácsony szombatján 6 szekér éleimet. 150 drb. barom­fit, 300 drb. tojást és 200 liter tejet hoztak az átutazó sebesültek részére. Dr. Steiner József Halmiból Szal máira költözvén orvosi működését Rákóczi-n. 40. szám alalt megkezdte. Az átutazó sebesült katonák élelme­zésére bér. Kovács Jenöné urhölgvhöz be­folyt újabb adományok kimutatása a követ­kező: Pásztori Árkád 2 hízott ii'ba, 1 zsák alma, 42 drb. nagy töltött kalács. 1 zsák burgonya és aszalvány, 0 párna és 6 szalma­zsák. Géres község 9 kor. 60 fii!. Gyöngy- község 50 K 60 fill. Hornok köz-ég 10 liter bab, egy véka alma. 10 liter lej. 1 zsák- burgonya és 12 K 44 fill. Pitifalva község 3 kenyér, 6 kilő szalonna és kolbász, 2 sonka, 30 liter tej, 96 tojás, 1 lyuk, 2 kiló liszt és 3 zsák burgonya. Királydarórz köz­ség: 210 kiló liszt. 78 kiló bab. 2 zsák bur­gonya, 21 kiló szalonna, kolbász és füstölt- hús, 1 kenyér. Pettyén község: 20 drb. ba­romfi, 4 sonka, 2 kenyér, 4 szál kolbász, 65 tojás, 3 zsák burgonya, 35 drb fehérnemű és 5 korona. Makavén György 1 pár csirke, 3 kilo szalonna. Hirip község : 5 kiló szalonna, 4 kiló sertéshús, 45 kiló liszt. 30 liter pa- szuly, 20 liter tej, 3 kenyér. 7 drb. baromfi, 2 zsák burgonya, 2 doboz cigaretta és 6 K 20 fill. Kolb Mérné 1 lonyér, 1 üveg szilvó- riuin és 200 cigaretta. Székely szíjgyártó 10 kiló kolbász és hurka. Szuhányi Ferenc 1 láda alma, 1 sonka, 5 kiló kolbász, hurka, 1 kappan, kása, 1 oldalas, 1 zsák burgonya, 4 üveg paradicsom. Cscnger község: 2 és fél zsák búzaliszt, fél zsák tengeriliszt, 1 zs. paszuly, 20 zsák burgonya, 8 ’kenyér, 50 lit. | tej, 32 drb. baromfi, 1 láda szalonna és i husnemü, 380 drb. tojá-. Bakái Károlvné 6 liter tej, 20 tojás. Nagypalád község: 1 zsák j liszt, 3 zsák burgonya. 3 kenyér 6 kiló sza- j Ionná és kolbász, 5 korona. Varjasi Antal 1 korona. Szatmár-Németi sz.klr. város hivatalos 112 - 3 915 küsz. Hirdetmény A magyar királyi honvédelmi mi­niszter ur ez évi 305 elnöki számú ren­deletében elrendelte. — hogy mindazon a Magyar szent korona országai terüle­tén tartózkodó 1875., 1876., 1877.. 1878., 1879., 1880. és 1881. évben született és esetleg ennél fiatalabb (A alosztálya katonailag kiképzett) népfölke­lésre kötelezett magyar állampolgárok, — akik a közös hadseregnél, a hadi tengerészeinél, a honvédségnél vagy a csendőrségnél szolgáltak és bármely okbó- még a nem ^éryleges viszony­ban vannak (pld. mint létszámfelettiek, betegek stb.) még az ajánlati lappal el­látottak is. — ez évi január hó 20. napján a tartózkodási helynek megfelelő népfelkelő parancsnoksághoz behívassa­nak. Felhívom ennélfogva a városunk­ban tartózkodó és a fent felsorolt évek­ben született mindazokat a népfelkelő­ket, — akik bármely okból tehát beteg­ség vagy szolgálatkeptelensóg okából sza­badságoltatlak, — azok is, — akik a lovasságnál szolgáltak, — hogy folyó évi január hó 20. napján az általam dohszó utján kihirdetendő helyen és időben a legszigorúbb büntetés terhe alatt jelenjenek meg. Azok, akik a népfölkelési tényleges szolgálat alól bizonytalan időre fel van­nak mentve, nem tartoznak bevonulni. Szatmár-Németíben, 1915. évi jan. hó 15-én. Hajdú Károly tb. i főkapitány. 490—1915 fksz. Közlöm, hogy Szalmár-Nómeti városban a heti és országos ál lat vás árok minden á'lat felhajtás ai folytatólag ismét megtartatnak. Szatmár Németi, 1915. évi január hó 15. 4—19; 5 tt. 448—1915. fksz. Hirdetmény. Tudatom a város közönségével, hogy a katonai biztositó csoport parancsnokság ren­delkezése szerint a Királyháza—Kőrösmező és Visóvölgv—Borsai vonalon polgári utasok csak Máramarosszigeti csoport parancsnok­ság Armeegroppen Komandó által kiállított igazolványokkal utazhatnak. Szatmár-Németi, 1915. január 15. 2597—1914. gtsz. Hirdetmény. Szatmár-Németi szab. kir. város közön­sége a tulajdonát képező róni. kath. plébániai épület alatti 1. sz. bolthelyiséget (Weisz Miklós-féle üzlet) a szerződés megkötésétől hat évre terjedő időre nyilvános árverés utján haszonbérbe adja. Mely árverésnek a városi gazdasági ta­nácsosi hivatalban leendő megtartására 1915. január hó 22-iki napja d. e. 9 óráját ki­tűzöm és arra az érdeklődőket oly értesí­téssel hívom meg, hogy a bérleti "feltételek hivatalos helyiségemben a hivatalos órák alatt megtekinthetők s hogy minden ajánlat­tevő köteles leend bánatpénzül 100 koronát készpénzben, vagy a szerv, szabályrendelet által elfogadhatónak kijelölt értékpapírokban letenni. Szatmár-Németi, 1915. decz. 11. 2800—1914. gtsz. Faeladási hirdetmény. Értesítem az érdeklődőket, hogy a Szatmár-Németi szab. kir. város tulajdonát képező Csererdőben kitermelt: 47 drb rönkö 4^1 cm. felüli, 197 drb vegyes méretű épületfa és 1937 drb 2—3 méter hosszú kerítés­oszlop és korlátfa 1915. évi január 18-án d. e. fél 10 órakor a vasúti megálló, il­letve erdőöri háznál megtartandó nyilvános szóbeli árverésen, azonnali készpénzfizetés mellett el fog adatni. Bővebb felvilágosítást a városi erdőhi­vatal nyújt. Szatmárnémeti, 1915. jan. 11. íartha áimón gazdasági tanácsos. Szerkesztő : Dr. Stern Mór. Főmunkatárs : Halász Sándor. •®HS I Eg jo családból való fin f TANULÓNAK I felvétetik Morén Janos bútor- j I asztalosnál Deák-tér 5. sz, a. |------------------------------------------------^ vi mtam Körözés. A múlt 19 4. évi not ember hóban isme rétien helyen egy 10 éves szürke vak kanca lóról kiállított és Wrise Jak^b szatmári lakos nevére átirt marha levél elveszett. Felhívom a tulajdonost, hogy hivata­lomhoz adja be. 5 1915 tt. F. hó 3 án egy 10 éves pej heréit ló, melyen az északi harctórr'l Barbul Simon nevű egyén ide jött, hivatalomnak átadatott. Felhívom a tulajdonost, hogy 8 nap alatt vegy o át, mert ezen idő után el fog árveroz- tetm. Szatmár, 1915 január 14 TANKÓCZ1 GYULA rendőrfőkapitány. NYOMATÓ t. A ^S&ABADSAJTÓ • l. T. QYOKSSAJTÓIN, SZATBÁR-NfölKTIRl | Különfélék, zsef vizvezetékszerelő nél azonnal felvétetnek. Szépmüvészet kedvelőinek Csendélet képeket festek és min­tákat rajzolok, — olc5ó dijjazásért. — Bakó Mariska ref. felsőbb leányiskola rajztanitója Szatmáron, Vörös- marthy utca 31. sz. ÁLLÁS Takarításért házaspár lakást, fűtést és világítást kaphat a piac közelében. Ajánl­kozó forduljon a kiadó­hivatalhoz. Német nyelv tanítást Berlitz módszer szerint elvállal Szlávik Hermin oki. tanítónő — Vörös- marthy-u. 18. sz KIADÓ Kiad ő egy utqai bútorozott szoba, külön bejáratú elő szobával, Zri nyi utca 36. ez. Révi Miklósnál. Ugye* gép!akato« segédek Szók Jó­APRÓ HIRDETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom