Szamos, 1914. november (46. évfolyam, 264-293. szám)

1914-11-01 / 264. szám

XLVi. évfolyam. Szatmár, j914. november 1. POLITIKAI NAPILAP iestt■ im i NOVEMBER VASÁRNAP Mind=zent. A sápadt félhold birodalma, Mohamed rózsás kertü népei, a hithü muzulmánok is fegyvert fogtak Európa csatájában Ázsia előhirnökeiként. A török félhold lenge szövetre varva, beállott a jelvé­nyek és zászlók tömke­legébe, hogy elismer­tesse magát, életét és jövendőjét százezrek ha- ála, milliók véráldozata árán. Az ozmán birodalom úgy érzi, hogy joga van részt követelni az uj világ ki- küzdésének: gigászi harcában és a háre­mek parancsolói azt tartják, hogy Ázsia télé is eljutott már a szele a kulturált nyugat mindent felborzoló viharának. A sötét Kelet megszűnt. A rózsás ligetek, a hajbókoló vazallusok, röhögő eunochok világa Ázsia legnyugatibb részében, az Aranyszarv öböl táján már régen rheg- halt.' Mohamed követői emberek, prole • tárok, harcosok, tudósok, jóttevők, kul- turlények : a huszadik század gyermekei. Áz uj kor e csudálatosán fiatal és nagy koncepciójú csemetéi pedig részt kell, hogy követeljenek a „lét vagy nem lét“ csatájában, mert nem kisebb kon­cért folyik a Fekete tengertől az Északi tengerig a harc, mint a huszadik szá­zad egyedül boldogitó eszméinek meg- születhetéséórt. Ki legyen a világ ura : a Kan csuka avagy az Igazság? Mi fütse az ember hideg gépét érző, nemes lendülettel: a jogfosztás avagy az igazi humanizmus ? Törökország mellénk állott, mert úgy érezte: mellettünk a helye! És, meglássuk, a forrongó Perzsia, a meg- bántoti Bulgária, a kulturált, Románia is mellénk fog állani, mert a vére lükte­tése, a szive dobbanása, a lelke aka­rása egy velünk. És abban a harcban, amelyben a siegfriedek késői ivadékai, a kurucok unokái, a janicsárok ősei emelnek pal­lost a szörnyeteg fejére, csak egy ered­mény lehet: a győzelem. A gránitok tűz csikja most rajzolja a véres égre a szent reményt, békés jövendőnk örök megbocsátást Ígérő hét- szinü szivárványát. A főispán a közönségbe Szatmár, okt. Csaba Adorján főispán ur ma közzététel végett a következe^) iratot intézte hozzánk: A Galíciában és Orosz-Lengyelországban sikeresén * folytatott offenzivánlíkal meg kellett állatiunk, hogy ay<- Varsó felől jövő túlerővel szemben megfelelő intézkedéseivé történhessenek l,^ Ez teljesen önként, az ellenség minden nyomása nélüj kül történt. \^v. Az orosz győzelemről terjesztett híresztelések teljesenfí alaptalanok. 'x A mi főerőnk a San torkolatától Przemyslen át, a Kárpátokig az ellenségtől elvett megerősített állásokban dönthetetlenül áll. Az északkeleti megyékben betört orosz csapatokat az ország határéitól jó messzire szorítottuk és tovább üldözzük. Bukovinát és Galiciának hazánkkal határos részét az ellenségtől megtisztítottuk. A szerbek ellen a múlt napokban elért sikerek ottani akciónk további győzel mes folytatására nyújtanak reményt. Most jött berlini hivatalos hir szerint a török flotta a Fekete tengeren megkezdte az oroszok elleni háborút. Gróf Tisza István a felvidéki ruthén kérdésről. Budapest, okt. 31. A miniszterelnök felvidéki útjáról hazatérvén, tegnap hosszabb levelet intézett az eperjesi és munkácsi gör. katholikus püspökökhöz, amelyben megállapítja, hogy az orosz betörés áltál érintett vidékek egész gör kath. paps ga kivétel nélkül kifogástalan hazafias magatartást tanúsított és amennyiben egyes katonai és rendőri közegek kö myelmüen hitelt adva nyo­morult denunciánsok besugásának eljárást indítottak egyes lelkészek ellen, ő, a miniszterelnök, ha nem is voltak nagyszá­mnak ezek az esetek, és ha némi enyhítő körülményül szolgál­hat is a háborús veszedelem, sajnálja ezeket az eseteket és kijelenti, hogy a tudomására jött ügyekben megtett mindent, ami törvényes hatáskörében áll a sérelem elhárítására és kel­lően indokolt panasz esetében készséggel elfog járni azok ellem akiket felelősség terhel valamely e téren elkövetett mulasztá­sért vagy hibáért, Ezután vázolja a levél, hogy a felvidéki ruthén köznép az oroszok által félrevezettetvén résztvett az oroszokkal együtt a a fosztogatásban. De nem a hazaárulás, hanem a lelki elmara­dottságnak olyan jelenségei ezek, melyek nemcsak megtorlást, hanem az állam és társadalom részéről anyagi és lelki épitő munkit kivannak­_______Végül kéri a püspököket, hívják fel papságukat, hogy na gyválaszféku cipőraktárát ajánljuk a t vevő­közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást Közvetlen a „Pannónia'* mellett. Szatmár és vidéke legnag yobb eipőrakiára. Az előrehaladott idény miatt leszállított árban kerülnek eladásra valódi ehewreaux és boxbőrbői készült legújabb divatu úri, női és gyermek lábbeliek, A valódi AMERIKAI KING QUELITI cipők kizárólagos raktára. .4i*a 6 fillér. Lajnmk Mái száma 6 oldal. Á Fa a miér,

Next

/
Oldalképek
Tartalom