Szamos, 1914. augusztus (46. évfolyam, 174-202. szám)

1914-08-01 / 174. szám

XL-VI. évfolvam. Szatmár, 1914. 174 szám. Elrendelték az általános mozgösitást. Szatmár, jul. 31. Pontban <i. u. 5 órakor kapjuk a helybeli es. és kir. katonai parancsnok­ságtól az alábbi bizal­mas közlést: Mozgósítási parancs­kihirdetés. Ő cs. és kir. Apostoli Felsége a hadsereg, a haditengerészet és mind­két honvédség általános mozgósítását és a népfelkelés felszólítását és behívá­sát legmagasabban megparancsolni mél- tóztatott. A közelebbi rendelkezések a nyil­vánosan kifüggesztett hirdetményekből tudhatok meg. Os. és kir. katonai állomásparancs­nokság Szatmár-Németi. HELVEY s. k. őrnagy. Az állomásparancsnokságtól éjjel egy órakor ugyancsak kaptuk: Mozgósítás elrendelése. Szatmárnémeti, 1914. jul. 31. „Ö császári és apostoli királyi Fel­sége a közös hadsereg, a haditengeré­szet és mindkét honvédség általános mozgósítását, valamint a népfölkelés fölhívását és behívását legkegyelmeseb­ben elrendelte. A közelebbi tudnivalók a nyilvánosan kifüggesztett hirdetmények­ből vehetők ki. TANÁRKY, ezredes sk. állomásparancsnok. Hat órakor érkezett meg a honvé­delmi miniszter távirata dr. Vajay Ká­roly kir. tan., polgármesterhez. A távirat közli, hogy a ó Felsége az általános mozgósítást elrendelte s bogy a mozgósítás első napja augusztus 4., kedd. Dr. Vajay Károly, Tankóczi Gyula főkapitány, Hajdú Károly tb. főkapitány és Ferencz Ágoston tanácsos azonnal intézkedtek, hogy az általános mozgósí­tás esetére előirt intézkedések azonnal foganatosíttatnak. Belgrád yombáxisa. Pancsova, 1914. julius 31. Pancsováról éjjel feladott hivatalos jelentés szerint: Az ágyuhare Belgrád alatt fél usque egy órai megszakítás­sal állandóan folyik. Összes csapataink még a Duna és a Száva balpartján állanak. Zimony, jul. 31. Tüzérségünk Gradistyét lövöldözte. Belgrád körül a tüzérharc állandóan folyik. A háború első halottal. Pancsova, jul. 31. Hivatalos helyről jelentik : A Drina mentén tegnap kissebb csatározások folytak. Részünkről egy köz­katona halt meg. A szerbek részéről 10 ember esett el. A csatározások oka az, hogy szerb komitácsi bandák kísérletet tettek Bje- lina lakosainak nyugtalanitására. Izgatá­suk egyébként eredménytelen. Bécs, jul. 31. Boszniában felfüggesztették a statáriumot. Nyomban kiragasztották a készen­létben levő hirdetményeket, amelyek felhívják az érdekelteket, hogy a hir­detmény kif üggesztésétől szá­mított 48 órán belül jelent­kezzenek. Bulgária harcias. Bulgáriából visszatértek egyhangu- iag jelentik, hogy Bulgáriában harcias hangulat uralkodik. Szófia utcáin és szerte az országban éltetik Tisza Istvánt és a magyarokat. Románia mellettünk. Bukarest, 1914. julius 31. Romániában napról-napra nagyobb jóindulat nyilvánul mellettünk. A ma­gyarok ellen tüntető néhány éretlen diákot, parancs szerint, nyomban erélye­sen elhallgattattak. Egy nazarénust agyonlőttek. Pétervárad, jul. 31. Egy hetvenedik ezredbeli nazarénus hitü közlegényt — mert az engedelmes­séget megtagadta — Péterváradon ma reggel agyonlőttek. A szerbek kedvetlensége­Wien, 1914. jul. 31. A bécsben megjelenő Militerische Rundschau lelkesedve írja, hogy eddig minden csodálatos módon működik. Az uj Szerbiából bevonult csapatok hangulata igen nyomott és általános a kedvetlenség. AUqUSZTD0 1 SZ6MBAT Vas. Péter Jelentések a háborúról. Lapunk mai száma 4 oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom