Szamos, 1914. július (46. évfolyam, 147-173. szám)

1914-07-21 / 164. szám

SZAMOS (1914 julius 21. 164. szám.) 5. oldai. Aranylakodalom. Szép családi ünne­pély folyt le vasárnap városunk egyik köz- tiszteletben álló polgárának, Szatmári Adolf­nak házánál, aki aranylakodalmát ülte fele­ségével, Gottlieb Borbálával. Az ünnepségen részt vett a házaspár egyetlen fia, dr. Szat­mári Sándor budapesti főorvos, valamint Szatmáíi Mór volt orsz. képviselő, akiterjedt család összes tagjai, valamint ösmerőseik, jóbarátaik, akik melegen ünnepelték a jubi- lálókat. Az évforduló alkalmából ezenkívül is sokan keresték fel Szatmári Adolfot üdvöz­leteikkel és jókívánságaikkal. Adókivetés. Szombaton következők adó­ját állapította meg az adókivető bizottság: Schwartz Samu 15'30, Hirsch Sándor 7.15, Jakab Mór 31*25, Klein Márton 22, Feuer Dávid 25, Grünfeld Kálmán 34, Drágus Ká­roly 13, Ács Géza 15, Simon Sámuel 19, Müller Salamon 22, Berger Lajos 26, Berecz János 35, Lázár Menyhért 35, Bakó József 37, Hartman Ferencz 42, Nagy István 46, Farkas Kálmán 64, Kovács József 70, Kürthi Endre 66, Petrovics Ignácz —*88, Neviczky Lajos —*91, Becsky Jenő —‘94, Kolb Béni 1*03, Darvas Sámuel 1'04, Szabó Géza 1*05, Kovács József 1*12, Nyisztor István 1*13, Grosz Ignácz 1*14, Versényi Tibor 1*31, Kornreich Testvérek 1*46, Noé Béla 1'75, Lakatos János 1*83, Szigeti István, Sepsy Dezső, Markovics Samu 2*10—2*10, Simon Ignátz 2*14, Schwartz Herman 2'15, Károlyi János 2*73, Nagy Lajos 2*86, Torday Sán­dor 2*88, Vannav Kálmán 3, Pogány Andor 3*25, Taar Lajos 3*28, Szlávik Zsigmond 3*37, Kun Lajos 2*51, Herskovics Aladár 3*35, Róna Aadár, 3*81, Oláh János 4*11, Hutiray Béla 4*14, Mészáros Jenő 4*38, Ha- dady József 4*60, Anda Ferencz 3*67, Küsz- ner Albert 4*77, Thurner Albert 16*88, Weisz Izidor 4,90, Polyánszky Géza 4*91, Berger Béla 5*29, Bacsó Jenő 5*53, Uray Dezső 6*45, Bauk Jolánka 6*53, Rohrich és Gáspár 6*60, Offenheim Jenő 7*22, Kiss Elek 7*26, Vatéz József 7*39, Stemberg-testvérek 8*17, Poszvék Nándor 5‘95, Kepecs Miklós 8*75, Gramma László 8*97, Kun István 9*54, Herskovics Jenő 10*79, Hermah Izidor 11*63, Feuer Áron 11*53, Kondor Sándor 11‘86, Lévay József 10, Dombrády Antal 12*86, Komka Kálmán 13*92, Engel Sámuel 15*81, Berger Mór 15*03, Szép Sámuel 15*28, Varga Ferencz 16*17, Horváth Endre 16*18, Duha Tivadar és Géza 16*60, Wallon Lajos 16*83, László Zoltán 12*30, Reményi Elemér 18*60, Ötvös Dániel 19*75, Szarka Sándor 21, Leitner János 22*31, Rotter Sándor 22*32 korona. Hétfőn: Lengyel József 24*50, Asztalos és Rezutsek 18*11, Klein Vilmos és fia Ker­tész Ferenc 278*32, Klein Jakab 26*61, Bur­ger Vilmos 21*25, Szegedi István 35*29, Szabó Károly és Braun N. 34*30, Gaszter Jenő 27*86, Gried Izsák 40*34, Rátz Andor 29*21, Székely Imre 33*66, Nopel Vilmos 49, Sifer Jeromos 49*46, Noé Zoltán 37*39, Kul­csár Lajos 55*18, R. Nagy Endre 70*94, Lo- sonczi István 49*21, Zeizler Ödön 53*17, Anderkó György 60*81, Farkas Jenő 61*04, Springer Miklós 119*34, Nemes Oszkár 136*35, Guttmann Gusztáv 278*49, Kiss Mátyás 366, Koncz Béla 62*40, Cselle Ferenc 20, Papp László 20, Gyulai Ferenc 22*20, Keresztes András 19*20, Fodor Gábor 40, Muncsán György 41, Madarassi László 215, Grünfeld Sámuel 50, Luby Gyula 179*65, Flüchter Salamon 67*18, Biró Lajosné 215. Deutsch Ignác 12, Weisz Margit 275, Hadady Ferenc Dezső 160, Mezőgazdák Hitelszöv. 20, Szat- márhegyi Nagyhegyi szövetk. 81, Szatmárhegyi Takarékpénztár 271, Szatmári Hitelbank rt. 299, Szatmári Bank rt. 371, Egyesült Közp. Tkpt 414*29, Szatmári Keresk. és Iparbank 447, Szatmári Népbank 450, Szatmári Taka­rékpénztár 522*52, Termény és Hitelbank 652, Gazdasági és Iparbank 696*69, Szatmár Keresk. Részvt. 730, Szatmári Gőzmalom társ. 796*54, Szatmári Forg. Bank 273, Szatmári Cukor­gyár R. t. 3682, Szatmári Leszámitoló Bank 1210, Szatmári Takarékegylet m. sz. 1399*99, Klein Mózes 1*45, Madarassi László 32*50, Fülöp Lajos 60, Weisz Emánuelné 52, Nagy József 100, Dr, Gál Illés 80, Liss József 70, Nagy Gábor 35. Notórius tolvajok. A bünbeesett em­bereknek nehezen sikerül becsületes életet folytatni. Nem azért, mintha a társadalom tenné lehetetlenné őket, ellenkezőleg: a kö­zűiét a leghumánusabban bánik a megtéve- lyedettekkel. hanem maguk a rossz útra tér­tek vetik el maguktól a becsületes lehetősé­geket és ha mikdjárt nélkülözhető vagy egész értéktelen dolgok kerülnek is elibük — el­tulajdonítják, mert erre kényszeríti őket a bűnözési hajlamuk. így aztán megesik, hogy egészen értéktelen dolgok ellopásáért hóna­pokra fosztják meg őket a szabadságuktól. A napokban is két ilyen javíthatatlan tolvaj felett ítélkezett a bíróság. Az egyiket, Nagy Zsigmondot hat havi börtönre, a másikat, Berendi Györgyöt 3 havi fogházra Ítélték holmi csekély értékű tárgyak ellopásáért. A Szamos halottja. Aranyosmedgyes község határában — mint tudósítónk jelenti — a Szamos folyóból egy 12 éves fiú hulláját fogták ki. A hatósági közegek vélekedése sze­rint a gyermek valamely bűntény áldozata. A nyomozást megindították: mi okból és hogyan került a kisfiú a Szamosba. A szóváltás vége. Oláh Szász József panyolai teknővájó nemrégiben összeveszett Jäger János negydobosi lakossal. A vitából tettlességbe mentek át, s ennek során Oláh botot ragadott s azzal eltörte a Jáger János karját. A törvényszék tegnap vonta felelős­ségre Oláh Szász Jánost. Egy és félévi bör­tönre ítélték az indulatos teknővájót. Szerkesztői üzenetek. Csekei. 1) Császári é. Apostoli Királyi Felség! Legkegyelmesebb Uram ! 2) A kér­vényt a miniszterelnökség utján terjesztik fel a kabinetirodához. Leghelyesebb tehát a kérvényt ide beadni a fenti megszólítással. A miniszterelnökséghez eziránt nem kell külön kérvényt beadni. Fölterjeszteni azonban a főispáni hivatal is. Direkte beadni nem tanácsos, mert a kabinetiroda úgyis vissza­küldi előbb a miniszterelnökségre. Sz. N. Turterebes. A Szamosnak sok a földbirtokos olvasója. A hirdetés eredmé­nyét nem garantálhatjuk ugyan, de azért lehet, hogy eredményre vezet. Vasutas. Sajnáljuk, de versek közlé­sére nincs helyünk. Valami jó riportot tessék küldeni. Azt szívesen közöljük. Felelős szerkesztő: DÉNES SÁNDOR. ELADÓ TÉGLA dr. JKultV'féle gyártelepen első­rangú tégla jutányos árban papijaié. ÍKegrendelhető a Szatmári banknál. Gyár: &ctoari*uí. Telefon 37Q. — Szatmári báni? telefon 13. ÉRTESÍTÉS. Értesítem a n. é. közönséget, hogy Tordáról ide telepedvén, mint német nyelvtanár, Mária- utca 7. sz. alatt megkezdtem működésemet, ahol is jelentkezőket: úgy felnőtteket, mint iskolai növendékeket már a mai naptól kezdve elfogadok. Németül beszélni, írni és olvasüi iskolámban egész könnyen, a legrövidebb idő alatt megtanulhat mindenki. Ne mulassza el tehát ezen kedvező alkalmat senki felhasználni, mert a mai időben ezen nyelv birása csak­nem elkerülhetetlen. Tandíj a legmérsékeltebb. Kiváló tisztelettel SIPOS JÁNOS német nyelvtanár. ’Parkszálloda” ■— BUDAPEST. Közvetlen a keleti-pályaudvar érkezési oldalával szemben. A legmodernebb kényelemmel berende­zett elsőrangú családi szálloda. Szoba­árak 4 kor-tói feljebb. Pensio napi 5 kor. ad 7—1914 ein. sz. Árlejtés! hirdetmény. A Fehérgyarmati-vármegyei közkór­ház helyiségeinek 1914 — 15. évi téli fű­téséhez szükséges Harminckettő 32 mé­ter öl tűzifa szállitására nézve. Megkivántatik, hogy a szállítandó tűzifa száraz, egészséges hasáb, bükk vagy tölgy, kemény tűzifa legyen. Felhivatnak az érdeklődők, misze­rint az árajánlataikat folyó évi augusztus hó 15-ig annál inkább is tegyék meg, mivel az eladónak a szállítandó tűzifát folyó évi augusztus hó 31-ig a kórház udvarára kell beszállítani. Fehérgyarmat, 1914 julius 11 HozKórházi igazgató. 9933-1914. tksz. ftnMi hirdetményt tfVonat. A szatmárnémeti kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Szatmár-Németi népbank részvénytársaság végrehajtatónak Fazekas Bertalan és neje Tömöri Paulina végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 335 korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szatmárnémeti kir. törvényszék területén levő Porcsalma községben fekvő s a porcsalmai 572. sz. betétben A f 1. sor. 668/2/c. hrsz. a. felvett ingatlanok 800 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1914. évi október hó 6. napján délelőtt 10 órakor Porcsalma község­házánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész­pénzben, vagy az 1881. LX. t,-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ki­küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908. XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni (1908. XLI. 25. §.). Szatmárnémeti, 1914 junius 26. Füzessy s. k. tvszéki bíró. A kiadmány hiteléül: PÉNTEK kir. telekkönyvvezető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom